Budapesti Közlöny, 1941. július (75. évfolyam, 146-172. szám)

1941-07-01 / 146. szám

Budapest, 1941. 146. szám. Kedd, Julius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó Ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar.­­ Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó Ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 6 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca K.—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 137,801. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 * 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint 14 „ 40 . Számonként — 20 „ 160-453 160-464 A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzékei A m. kir. minisz­tériu­mnak 4.790/1941. M. E. számú rendelete a villamos energiagazdálkodásra vonatkozó jogszabályok hatályának a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészre kiterjesztése tárgyában. A m. kir. minisztériumnak 4.850/1941. M. E. számú rendelete a háború idejére szóló különös büntetőjogi rendelkezések alkalmazása kezdőnapjának és területi hatályának meghatározása, valamint a polgári büntetőbíráskodás alá tartozó egyéneknek honvéd büntetőbíráskodás alá helyezése tárgyában. A m. kir. minisztérium 4.870/1941. M. E. számú rendelete a rögtönbiráskodás kiterjesztése és kihirdetésének elrendelése tárgyában. A m. kir. belügyminiszter 298.010/1941. B. M. számú rendelete az Országos Társadalombiztosító Intézet szerződött és­ ideiglenesen megbízott orvosainak illetmény­­szabályzatát megállapító 252­.590/1932. B. M. számú rendelet kiegészítése tárgyában. A m. kir. belügyminiszter 298.400/1941. számú rendelete a visszacsatolt keleti és erdélyi területen bányatárspénztárnak, mint különálló betegségi biztosító intézet­nek alakítása tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 233.659/1941. IV. 8. számú rendelete a díjkedvezményes távbeszélő állomások bekapcsolásának a vidéki táv­beszélő hálózatokban való engedélyezése tárgyában. A m. kir. közellátási miniszternek 204.600/1941. K. M. számú rendelete a fogyasztói vásárlási könyv rendszere­sítésével kapcsolatban felmerült egyes kérdések szabá­lyozása tárgyában. Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 109.329/1941. Á. K. számú rendelete a belföldön előállított fehér és zöld öblös üvegáruk legmagasabb gyári, viszont­eladói és fogyasztói árának rendezése tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. pénzügy­minister a kolozsvári m­. kir. pénzügyigazgatóságnál foglalkoztatott Or­bán Mihály volt román alkalmazottat a VII. fi­zetési osztály 1. fokozatába a kolozsvári, a nagyváradi m. kir. pénzügyigazgatóságnál fog­lalkoztatott dr. György Gábor volt román alkal­mazottat a VII. fizetési osztály 2. fokozatába a gyulai, a máramarossziigeti­ m. kir. pénzügyigaz­­gatóságná­l foglalkoztatott Kaszti Béla volt ro­mán alkalmazottat a VII. fizetési osztály 2. fo­kozatába a máramarosszigeti m. kir. pénzügy­igazgatósághoz ideiglenes minőségű pénzügyi tanácsosokká, a máramarosszigeti pénzügyigaz­gatóságnál foglalkoztatott Adam­ek József volt román alkalmazottat a VIII. fizetési osztály 1. fokozatába a máramarosszigeti, a dési m. kir. pénzügyigazgatóságnál foglalkoztatott dr. Bálint Sándor volt román alkalmazottat a VIII. fizetési osztály 2. fokozatába a dési, a sepsiszentgyörgyi m. kir. pénzügyigazgatóságnál foglalkoztatott dr. Kovács István volt román alkalmazottat a VIII. fizetési osztály 2. fokozatába a sepsiszent­györgyi, a zilahi m. kir. pénzügyigazgatóságnál foglalkoztatott dr. Germán László volt román alkalmazottat a VIII. fizetési osztály 3. fokoza­tába a zilahi m. kir. pénzügyigazgatóságh­oz ideiglenes minőségű pénzügyi titkárokká, a ko­lozsvári VII. számú m. kir. kataszteri helyszíne­­lési felügyelőségnél foglalkoztatott dr. Fazakas József volt román alkalmazottat a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába ideglenes minőségű pénz­ügyi titkár és kataszteri helyszinelési becslőbiz­­tossá a kolozsvári VII. számú m. kir. kataszteri helyszinelési felügyelőséghez, a krasznai m. kir. adóhivatalnál foglalkoztatott dr. Thököly Tibor volt román alkalmazottat a IX. fizetési osztály 1. fokozatába a krasznai m. kir. adóhivatalhoz, a kolozsvári m. kir. pénzügy­igazgat­óságnál fog­lalkoztatott dr. Kirsch Vilmos volt román alkal­mazottat a IX. fizetési osztály 1. fokozatába a kolozsvári, a zilahi m. kir. pénzügyigazgató­ságnál foglalkoztatott Szilágyi Lajos volt román alkalmazottat a IX. fizetési osztály 2. fokozatába a gyulai, a marosvásárhelyi m. kir. pénzügy­igazgatóságnál foglalkoztatott Drotleff Zoltán volt román alkalmazottat a IX. fizetési osztály 2. fokozatába a marosvásárhelyi, a szatmár­németi m. kir. pénzügyigazgatóságnál foglalkoz­tatott dr. Bánk Dezső volt román alkalmazottat a IX. fizetési osztály 2. fokozatába a szatmár­németi m. kir. pénzügy igazgatósághoz ideigle­nes minőségű pénzügyi segédtitkárokká, a szi­­nérváraljai m. kir. adóhivatalnál foglalkoztatott Kimpán Lázár volt romén.­­aal­mazottat a IX. fizetési osztály 2. fokozaatába a kiskunfélegy­házi m. kir. adóhivatalhoz, a marosvásárhelyi m. ki­r. pénzügy­igazgatóságnál foglalkoztatott Virágh Béla volt román alkalmazottat a IX. fi­zetési osztály 2. fokozatába a marosvásárhelyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz, a nagyváradi m. kir. pénzügyiga­z­gatóságnál foglalkoztatott Ackner Ottó volt román alkalmazottat a IX. fi­zetési osztály 3. fokozatába a tiszai­ak­i m. kir. adóhivatalhoz ideiglenes minőségű pénzügyi segéd­titkárokká, a zilahi m. kir. pénzügyigazga­tóságnál foglalkoztatott Pintea László volt ro­mán alkalmazottat a X. fizetési osztály 1. foko­zatába a zilahi, a dési m. kir. pénzügyigazgató­­ságnál foglalkoztatott dr. Menyhárd István volt román alkalmazottat a X. fizetési osztály 1. fo­kozatába a dési m. kir. adóhivatalhoz, a besz­tercei m. kir. pénzügyigazgatóságnál foglalkoz­tatott Móga Tivadar volt román alkalmazottat a X. fizetési osztály 1. fokozatába a besztercei, a székelyudvarhelyi rm­. kir. pénzügyigazgatóság­nál foglalkoztatott Boér László volt román al­kalmazottat a X. fizetési osztály 2. fokozatába a székelyudvarhelyi, a besztercei m. kir. pénz­ügyigazgatóságnál foglalkoztatott Kovács Jenő volt román alkalmazottat a X. fizetési osztály 2. fokozatába a besztercei, dr. Löffler Aurél volt román alkalmazottat a X. fizetési osztály 2. fokozatába a máramarosszigeti m. kir. pénz­­ügyigazgatósághoz, a kovásznai m. kir. adóhi­vatalnál foglalkoztatott dr. Cseh Zoltán volt ro­mán alkalmazottat a X. fizetési osztály 2. foko­zatába a kovásznai, a nagybányai m. kir. adó­hivatalnál foglalkoztatott Barna Sándor volt ro­mán alkalmazottat a X. fizetési osztály 3. foko­zatába a nagybányai, a nagyvárdi m. kir. pénz­­ügyigazgatóságnál foglalkoztatott dr. Dévai Nagy György nagyváradi lakost a X. fizetési osztály 3. fokozatába a nagyváradi m. kir. adóhivatalhoz, dr. Pázsi József ügyvédjelölt, ko­lozsvári lakost a X. fizetési osztály 3. fokozatá­ba a zilahi m. kir. pénzügyigazgatósághoz. Por­teleki Lőrinc községi tisztviselő, érábrányi la­kost a X. fizetési osztály 3. fokozatába a mar­­gittai, dr. Tolvaly Károly kolozsvári lakost a X. fizetési osztály 3. fokozatába a besztercei, dr. Márton Sándor marosvásárhelyi lakost a X. fi­zetési osztály 3. fokozatába a marosvásárhelyi, dr. Kovács László bedecsi lakost a X. fizetési osztály 3. fokozatába a szamosujvári m­. kir. adóhivatalhoz ideiglenes minőségű pénzügyi fogalmazókká, a kolozsvári VII. számi. ru. kir. kataszteri helyszinelési felügyelőségnél foglal­koztatott Airizer Sándor volt román alkalma­zottat a X. fizetési osztály 3. fokozatába a ko­lozsvári VII. számú m. kir. kataszteri helyszine­­lési felügyelőséghez, ideiglenes minőségű­ pénz­ügyi fogalmazó és kataszteri helyszinelési becslőbiztossá, Gyulai Ferenc üzemi tisztviselő, kolozsvári lakost a bánffyhunyadi, Molnár István kolozsvári lakost a hidalmási, Oláh András kolozsvári lakost a kézdivásárhelyi, Orbók Gyula almásszentmihályi lakost a dési, Demeter Béla kolozsvári lakost a sepsiszent­györgyi, Cseh István kolozsvári lakost a zilahi, végül Nevelits István iparkamarai tisztviselő, kolozsvári lakost a szilágysomlyói m. kir adó, hivatalhoz ideiglenes minőségű pénzügyi fogal­­mazó-gyakornokokká kinevezte. (1.430/1941. XVI. fő. P. M. szám.) A magyar királyi pénzügyminiszter dr. Bene­dek Andor volt pénzügyi fogalmazógyakornok, sepsiszentgyörgyi lakost a VII. fizetési osztály 2. fokozatába ideiglenes minőségű pénzügyi tanácsossá a sepsiszentgyörgyi, dr. Banner Antal volt pénzügyi fogalmazó, szatmárnémeti lakost a VIII. fizetési osztály 2. fokozatába ideiglenes minőségű pénzügyi titkárrá a szat­márnémeti, végül szolgálati viszonyának vég­leges rendezéséig a nagyváradi m. kir. pénzügy­­igazgatóságnál foglalkoztatott dr. Bárdos Jó­zsef volt román nyugdíjast a IX. fizetési osz­tály 2. fokozatába ideiglenes minőségű pénz­ügyi segédtitkárrá a gyulai m. kir. pénzügy­­igazgatósághoz kinevezte. (1.432/1941. XVI. fő. P. M. szám.) A m. kir. pénzügyminiszter dr Mán Elemér végkielégitett pénzügyi titkár, marosszentki­rályi lakost a marosvásárhelyi, Csiky Árpád volt pénzügyi titkár, budapesti lakost pedig a besztercei m. kir. pénzügyigazgatósághoz . A lap mai számához csatolva van az 1941. év első felében közzétett rendeletek mutatója és szám­jegyzéke. Egyes szám ára 64 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék