Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. július (75. évfolyam, 146-172. szám)

1941-07-01 / 146. szám értesítője

Budapest, 1041. 146. szám. Kedd, Július 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a,,HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzü­gyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felüül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlan árverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magám gyermek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. A hird-top­ ill kimétítése a kétd­at beérkeztét követő harmadik napon történik. Árverés. Pk. VII. 607092/1941. szám. Dr. Braun Sán­dor és dr. Neufeld Miklós ügyvédek által képviselt Wolf László javára 5.280 pengő tőke és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1941. évi 33468. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1941. évi április hó 26.-án lefoglalt, 1.295 P becsértékű­ ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­nevezett vhajtató által megkerestetvén, az árverést kitű­zöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapest, V. ker., Szemere­ utca 17. házszám, földszint 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi július hó 2. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, képeket, férfi öltönyöket, zongorát, könyveket, bőröndöt s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben el fogom adni. Budapest, 1941. évi junius hó 7. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó C O­F 12212 Árverés. Pk. V. 706175/1938., Pk. V. 606478/1937. sz. Dr. Ganz Mihály ügyvéd által képviselt Braunfehl Dezső* javára 120 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 212435. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi március hó 9.-én, 1937. évi junius hó 22.-én és 1940. évi február hó 7.-én lefoglalt, 1.674 pengő becsértékű­ ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­nevezett végrehajtató által megkerestetvén, a fentneve­zett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltaink javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az ár­verési kitűzös és annak végrehajtást szenvedő lakásán és üzletében Budapesten, V. kerület, Arany János-utca 7. házszám, földszint üzletben, folytatólag V. kerület, Árpád-utca 9. házszám, I. emelet 4. ajtószám alatt teendő megtartására határidőül 1941. évi július hó 2. napjának délutáni 12 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­kig lefoglalt bútorokat, rádiót, üzletberendezést s egyéb inagságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­­harmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszí­nén nem jelennék­ meg, ha csak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverez­hetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét igintpénzü­l leteszik. Budapest ‘■‘.1V. évi juntus hó 10. napján. Dr. .(anits Károly, ke.'bir. »égn-numni. *) . 'ji . Árverés. 69/1944 vht. szám. (Pk. 570/1944. sz.) Dr. Párkány Frigyes budapesti ügyvéd által képviselt Dénes B. r. t. javára hátr. 168 P 04 . és járulékai, erejéig, amennyiben időközben a követelésre részletfizetés tör­tént, annak leszámításával — a budapesti kir. törvény­szék 34121/1932/21. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán a végrehajtást szenvedőtől 1941. évi január hó 13-án lefoglalt és 1.500 pengőre becsült ingóságokra a mezőtúri kir. járásbíróság Pk. 570/4941. szám­ú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a végrehajtást szenvedett lakásán Túrkevében,a Ruszka­ u. 6. szám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi július hó 3. napjának délelőtti 8 óráját tűzte ki, amikor a biróilag lefoglalt cséplőszekrényt és Eszterlutzy-kocsit a legtöbbet ígérőnek —­ de legalább a becsár kétharmad­­részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Mezőtúr, 1941. évi június hó 17. napján. Nyerges Ferenc, kir. kir. végrehajtó. OF 12196 Árverés, 236/1941. vgl­t. szám. (Pk. 4841/1933. szám.) Dr. Vajda Ákos ügyvéd által képviselt Pénzintézeti Köz­pont javára 2.000 pengő tőke és több követelés és járu­lékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részlet­fizetés történt, annak beszámításával, a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1933. évi 421402. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1933. évi augusztus hó 45-én felülfoglalt 20.181 pengőre becsült ingóságokra a kisújszállási kir. járásbíróság Pk. 4841/1933. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem kinő más foglalta­tók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll, és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szen­vedők lakásán, kezdve : Kisújszálláson, Vásár­ utca 41. szám alatt I. rendű végreha­jtást szenvedő lakásán és az Igazló dűlőben lévő tanyán, utána folytatva II. rendű végrehajtást szenvedő lakásán Kisújszálláson, Vásár­ u. 4. szám alatt, majd ugyancsak II. rendű végrehajtást szenvedettnek a Szer­éűi dűlőben, és végül Varjas dűlő­ben lévő tanyáin leendő megtartására határidőül 1941. évi július hó 7. (hét) napjának délelőtt 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, ágyneműek, rádió, 200 darab­ regény, szarvasmarhák, lovak, szekerek, lószerszámok, festmények, különféle gazdasági gépek, gazdasági eszközök, sertések, 1 Fordson traktor, 1 kel­lel,* gép, 1 iHassa,' i rosta, . radió, 1 k­ivkpá,. I '-ic-i. targonca. Inresa s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek, de legalább a b­ocsár­i­kés harmadrészéért, készpénz­fizetés mellett, el fogom adni, még akkor is, ha a beje­­lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Kisújszállás, 1941. évi június hó 6. napján. Magyar Sándor, kir. kir. végrehajtó. O 5543 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. .íróérts. Pk. X. 606463/1941. szám. Dr. Szép Imre ügyvéd által képviselt Gál­­­­­é Já­né javára 1313 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­­bíróság 1940. évi 109.638. számú végzésével elrendelt köalég­itési végrehajtás során 1941. évi május hó 1-én lefoglalt és 1123 pengő becsértékű ingóságokra az ár­verés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által m­eg­­kerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, vala­mint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más fogl­­­latlatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény kereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, VII. ker., Thököly­ út 13. szám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi július hó 1. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorokat, üzleti felszerelés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is­,— de a kikiál­tási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánsá­gát írásiban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer t­end­e is felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltás ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi május hó 18. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 12196 Árverés 331n/19­41 szám. A budapesti központi kir. járásbíróságnak ***19.440/1938. szám­i végzése folytán Providentia Biztosító budapesti cég javára 356 pengő 16 fillér tőke és járásfv^ra 49,31g évi szeptember hó 22. napján foganatosított vt^hajtás alkalmával le- (és felül) foglalt és 6000 pengőrBN^csüti j . í­rb 4 üléses D. 60 010. sz. Czeuzler-féle s/,*mav,^()[ nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 21286/1938. 5.i.nu végzése kö­vetkeztében Nyíregyházán,­­Szarvas-idea is számú ház­nál 1841. évi julius hó 5. napján, délelőtt 10 óvakor nyil­vános bírói árverésen legtöbbet ígérőnek, szü­kség ese­tén becsáron alul is, el fogom adni. Nyiregyháza, 1­­ évi junius hó 13. napján. Labay Antal, kir. kir. végre­hajtó. OF 1 kino Árverés. Pk. VII 003068 1.941. .szám. Dr. Gáspár Pál (Báthory­ utca 7.) ügyvéd által képviselt Pálos György javára 6.000 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir.­ járásbíróság 1941. évi 603068. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi november hó 25-én lefoglalt és 2.456 pengő becs­­értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt lennineve­­zett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett (a Pk. VII. 707105/1941. sz. jkvben 19 44.­tsz. a. összeírt ingókat és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és elle­nük halasztó hatályú ,igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, IV. ker., Prohászka Ottokár­ utca 10. házszám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1941. évi július hó 2. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, szőnyegeket, festményeket, könyveket, csillárt, rádiót, s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétham­adrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő a helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingósá­gokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized­részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1941. évi junius hó 9. napján. D­r. Menyhárth Andor helyett Rónay Kálmán, kir. kir. végrehajtó. OF 12201 Árverés. Pk. V. 704911/1940. szám. Dr. Stadler Viktor ügyvéd által képviselt Matz Samu javára 269 pengő költs, tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1939. évi 112974. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi március hó 9. napján lefoglalt és 2.900 pengő becsértékű­ ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, az alább megnevezett : Pk. 647875/1939. sz. dr. Adorján József ügyvéd által képviselt Braun László javára 175 pengő és ■ járulékai erejéig az­ árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, XIII. kerület, Petnh­ázy­ utca 40. szám, földszinten leendő megtartá­sára határidőül 1941. évi július hó 4 napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróikig lefogalt bútorok, írógép, rádió, kocsik, lószerszám és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1941. évi május hó 29. napján. Rónay Román, kir. bír. végrehajtó. O­F 12197 ütegesi fem­­Lujj. új.hu 220 k­ilex*. T . Mi­­­fiipWröwm ingatlan árverések. Árverés. 4664 1941. tkvi szám. Dr. Gross Aladár végrehajtatának Kostyalek József és neje végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság az újaid­ árverést 3.000 pengő tőke­követelés és járulékai behajtása végett a Kispest m. városban fekvő s a kispesti 291. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 811., 812. helyrajzi szám alatt felvett 302 négyszögöl területű, a telekkönyvi betét szerint Árpád-utca 27., az adó- és becslési bizonyítvány szerint Árpád­ utca 21 számmal jelzett ház, udvar és a kertből álló ingatlanra 18.000 (tizennyolcezer) pengő kikiáltási árban elrendelte. Winter Hermann r. I., Békéscsabai Leszámítoló és Pénzváltó Bank r. f„ Mányoki Sándor hitelezőknek csak a Kostyalek Józsefné Modliska Amália­­A illetőségére van végrehajtási joga. Az árverést 1941. évi július hó 10. napján délelőtt fé­l órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Kis­pest, Petőfi­ tér 20. szám, földszint 9. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását a végrehajtatok közül Tivadar Istvánná Faragó Béla kéri, 16.720 P.­ ha a Magyar Mezőgazdasági Hitelintézet r. t. kéri, 22.605 P. ha Melocco Hugó kéri, 30.470 P. h­a Winter Hermann r. t. kéri, 53.562 P. ha Mányoky Sándor kéri, 57.333 P. im a Békéscsabai Leszámítoló és Pénzváltó Bank r.­t. kéri 59.250 P, ha dr. Gross Aladár kéri éspedig 2.500 P és járulékai erejéig, akkor 19.220 P, ha pedig dr. Gross Aladár továbbá 500 P és járulékai erejéig is kéri az árverés megtartását, akkor 28.435 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet (5.610/ 1931. M. E. szám­i rendelet 21. §-a). Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi­­százalékára kell kiegészíteni. Kispest, 1941. évi május hó 9. napján. A kispesti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5570

Next