Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. július (75. évfolyam, 146-172. szám)

1941-07-01 / 146. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője H­ 41 ju­lius 1. — 146* szám. Árverés. *561/1041. tkvi szám. Halasi Gazdasági Bank Rt. végrehajtajának. Erdélyi Antalné Mágiás Teréz végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a tele­kkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2.387 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Császártöltés községben fekvő s a császár­töltési 1278. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám s­ 1567. helyrajzi szám alatt felvett, a B. 1. sorszám szerint Erdélyi Antalné sz. Máriás Terézia nevén álló 200 négyszögöl Belitelekben fekvő lakóház és udvar ingatlanra 6.000 pengő kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1941. évi jú­lius h­ó 19 napján délelőtt 9 órakor, Császártöltés községházánál fogják meg­tartani. Az árverési feltételek a következők : 1. Az árverés alá eső ingatlant végrehajtató költemére a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-c 26. §.) Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását a csatlakozottnak kimondott végrehajtatok közül az Országos Társadalombiztosító intézet a C. 4. alatti követelés behajtása végett kéri, 5.450 pengő, ha dr. Máté Tóth Jenő kéri, 5.850 pengő, ha az Országos Társadalombiztosító Intézet a C. 8. alatti követelés behajtása végett kéri, 6.000 pengő, ha dr. Mózes Sándor kéri, 6.075 pengő vételárnál alacso­nyabb áron eladni nem lehet. (5610/1931 M. E. számú rendelet 24. §..) .. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészi- : teni. Kiskőrös,­­ 1941. évi március hó 29. nap­ján. A kis­kőrösi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5547 a soproni 234. száma telekkönyvi betétben A. 1. 1—2. sorszám, 1775. és 1776. helyrajzi, szám alatt foglalt házra, udvarra és gazdasági épületre a Várkerületben, 68. szám alatt (260 négyszögöl) és kertre (426­ négy­szögöl) 45.012­ pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésinek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Törvényház, 24. ajtó) megtartására 1941. év­i július hó 21. (huszonegyedik) napjának délelőtti 10 óráját tűzi ki és az árverési fel­tételeket a következőkép állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlanokat 38.500 pengő utó­­aján­la-i árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az utóaajánlat akkor is kötelező, ha az ajánlattevő az árverésnél meg nem jelent. 3. Ha az árverésen az utóajánlatnál nagyobb ígéretei nem tesznek, az ingatlant az ajánlattevő által megvéd­nek kell tekinteni. 4. Az újabb árverés költségeit a vevő az ígért vétel­áron felül köteles fizetni. (1908 : XLI. t.-c. 27. §.) 5. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. évi XL. t.-cikk 42. ij-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-al; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.) Sopron, 1941. évi június hó­ 20. napján. A soproni kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5551 Árverés. 2365/1941. tik. szám. Dr. Fekete Kálmán vhajta­tónak Hunyadi Zsigmond vhajtást szenvedő­ ellen inditott végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végre­hajtási árverést 2.13­8 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Sáp községben fekvő s a 1. a sápi 12., 299., 710. számú tkvi betétben A. + 2., A. + 2., A. I. 3-1­4. sorsz., s 25., 26., 27., 28. hrsz. alatt felvett, a Beltelekben lévő 37 négyszögöl, területű, 136. é. i. sz. lakóházra, 1040 négyszögöl, területű szántóra, 1264 D-ös terü­letü udvarra és 513 □-ös­ területű 137­6. i. sz. lakházra és udvarra a sápi 710 sz. tkvi betétben foglalt ingatlanokra, G. 1. sorszám alatt özv. Hunyadi Mátyásné Topa Julánna javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog épségben tartása mellett 6.329 (Hat­­ezerháromszázhuszonkilenc) aranypengő 50 f kikiáltási úrban a vht. 1­ 55. §-a alapján ; 2. a sápi 704., 1200., 1201., 1188., 364., 236. számú, tkvi betétben A. I. 34.—35., 38., II.­­—2., 8., A. 1 1., A. + 1., A. + .1., A. I. 13—14., A. I. 34., + 2—3. sorsz., s 780., 479., 480/9., 677/1., 677/3., 480/16., 480/12., 480/13., 480/14., 480/6., 480/7., 480/4., 480/2., 460/11. évszám alatt felvett a szőlőskertben, a Derékrét dűlőben lévő 744 négyszögöl,­­1 hold 1469 négyszögöl, 29 hold 248 négyszögöl, 368 négyszögöl, 100 négyszögöl, 1 hold 560 négyszögöl, 2 hold 1193 négyszögöl, 3 hold 800 négyszögöl, 1 hold 800 négyszögöl, 1 hold 800 négy­szögöl 410 négyszögöl, 1 hold 700 négyszögöl, 128 négyszögöl 310 négyszögöl, 8 hold 282 négyszögöl terü­letű és végrehajtást szenvedő Nagy Albértőé Varga Eszter, Madarász Imre, Madarász Alb­ert és Körtvélyesi Lajosné Topa Róza nevén álló széllő, lakház udvarral, kert, szántó ingatlanra 32.241 (harminckettőezerkettő­­száznegyvenegy) áz. pengő kikiáltási árban a Vht. 1-15. ■9-a alapján elrendelte. Az árverést 1941. évi július hó 16. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Kossuth­­utca 31. szám, 21. ajtószám) fogják megtartani. ■ Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XL­I. t.-c. 26. §-a). Az árverés alá kerülő ingatlanok közül végrehajtató kérelmére az 1. alatti ingatlanokat 23.300 P, a 2. alatti ingatlanokat 36.200 P vételárnál alacso­nyabb áron eladni nem lehet (5.610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §-a). Bánatpénz a kikiáltási ár 10.%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Berettyóújfalu, 1941. évi február hó 19. napján. A berettyóujfalui kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság, N­F 12198 Árverés, 3331/1941. tkvi szám. A Soproni Takarék­­pénztár végrehajtat­ának, Frischmann József, Szidónia, Irén, Adél, Paula, Margit, Oszkár, Elek, Jenő és Olga soproni, nyitrai, bécsi és budapesti lakosok végrehajtást szenvedők ellen 4.272 pengő 13 fillér tőke és járulékai­­ erejéig indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a Pkf. 1347/1941—51. számú végzése folytán Boninsegna Ernő soproni lakos alóajánlata következté­ben az 1908 : XLI. t.-c. 27. §-a értelmében újabb ár­verést rendel el 4.272 pengő 13 fillér tőkekövetelés, ennek 1939. évi január hó 7.­napjától járó 7­­A százalék kamatai és 725 pengő 56­0 megállapított per- és végre­hajtási költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Csornai Gőzmalom Frankl Sándor r.-t. 9.040 pengő 64 fillér, Töpler Lajos, József és Ervin 9.818 pengő 72 f, a m. kir. Kincstár 3.622 pengő 09 fillér, az Egyesült Magyar Malomipar r.-t. 575 pengő 94 fillér és Ostor Lajos 410 pengő 70 fillér és 16 pengő 40 fillér tőke­követelése és járulékainak behajtása végett, a soproni kir. törvényszék területén levő, Sopronban fekvő s a soproni 234. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 1775.­ és 1776. helyrajzi szám alatt foglalt házra, udvarra és gazdasági épületre a Várkerületben), 68. szám alatt "(260 négyszögölt és kertre [426 négy­szögöl) 45.012 pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a hatóság hivatalos helyiségében (Törvényk­) megtartására 1941 évi július hó 21.­­hús napjának délelőtti 10 órá­ját k­i/.i ki és az-á téte­ieke­t a következőkép állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlanokat 38.500 pengő utó­­ajánlati árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az utóaajánlat akkor is kötelező, ha az ajánlattevő az árverésnél meg nem jelent. 3. Ha az árverésen az utóajánlatnál nagyobb ígéretei nem tesznek, az ingatlant az ajánlattevő által megvéd­nek kell tekinteni.­­ Az újabb árverés költségeit a vevő az ígért vétel­áron felül köteles fizetni. (1908 : XLI. t.-c. 27. §.) 5. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-éban meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elisn­ervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 . LX. t.-c. 147., 150., 170. g-ai . 1908 : XLI. t.-c. 21. §.) Sopron, 1941. évi június hó 20. napján. A soproni kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5550 Árverés. 2400/1941. tkvi szám. Az Országos Központi Hitelszövetkezet budapesti bejegyzett cég (képv. : dr. báró Dániel Gábor) végrehajtatónak Koleszár János és neje Klug Borbála himesházai lakos végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést k­.517 P 20 f tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett a pécsváradi kir. járásbíróság területén a Himesháza községben fekvő s a himesházai 115. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sor­, 1456. hely­rajzi számú szántó a Babics-dülőben, 1457. helyrajzi számú lakóház 183. é. sz. á. udvarral a Babics­­dülőben, 1458. helyrajzi számú kert a Babics-dülőben fekvő ingatlanok felére 419 pengő ; a himesházai 1000. számú telekkönyvi betétben A. + 4. sor-, 1000. helyrajzi számú szántó a Rátzenthalacker­­dű­lőben fekvő ingatlanra 846 az. pengő ; az A. + 5. sor-, 1387/1. helyrajzi számú rét a Futter­­wiesen-dülőben fekvő ingatlanra 19 pengő; az A. + 6. sor-, 1367/3. helyrajzi számú r­ét a Futter­­wiesen-dülőben fekvő ingatlanra 153 pengő ; az A. + 7. IV. 1—2. sor­, 1387/4. helyrajzi számú rét a Futte­r­w­i­esen - d­ü­­lőben fekvő ingatlanra, az 1381. helyrajzi számú rét a Futt­erwiesen-dűlőben és az 1383. helyrajzi szám­ú rét ugyanott ingatlanokra 2.877 ar­­pengő ; az A. V. 1—2. sor-, 1385/2. b. helyrajzi számú rét a F­ur tér w­­­esen - d­ü­l­ő­be­n, az 1386/7. helyrajzi számú rét ugyanottani ingatlanokra 149 pengő ; az A. VI. 1—2. sor-, 192­9/491. helyrajzi számú szántó a Fapuszta-dülőben, az 1929/578. helyrajzi számú szántó ugyanottani ingatlanokra 501 pengő ; az A. + 2. sor-, 119­9/363. helyrajzi számú szántó és szőlő a Papuszta-dű­lőben ingatlanra 1.002 pengő ; az A. + 3. sor-, 2013. helyrajzi szám­ú­­szántó a Jammerthalweingarten-dű­lőben ingatlanra 75 pengő ; az A. I. 1—2. sor-, 1384. helyrajzi számú rét a Futter­­wiesen-d­ülőben, 1385/1. helyrajzi számú rét ugyanottani ingatlanokra 152 pengő ; az A. II. 1—2. sor-, 2675/1. helyrajzi számú szántó a Kittlerberg-dülőben, a 2675/2. helyrajzi szám­ú szőlő ugyanott ingatlanokra 68 pengő ; az A. III. 1—2. sor-, 1385/2. a. helyrajzi számú rét, a Futter­wiesen-dűlőben, az 1386/1. helyrajzi számu­ rét ugyanott ingatlanokra* 49 pengő kikiáltási árban elren­d­elte. Az ingatlanok jószágtestenként bocsátandók árverés alá. Az árverés nem érinti a himesházai 1000. számú telekkönyvi betéti A. + .3. sor­, 2013. helyrajzi számú ingatlanra a 8897/1899., ill. 1399/1910. tk. szám­i végzés­sel Anttl Fü­löp és neje Kraft Erzsébet, ill. Auth Boldi­zsár és neje Treu­sz Terézia javára bekebelezett kiköt­­ményi jogokat. A himesházai 1000. számú telekkönyvi betéti A. + 4. sorszámú ingatlan, valamint a IV., 1—2. sorszámú ingatlanok felére először megkísértendő a 4260/1914., .11. 19,12/1922. tk. szám­i végzésekkel özv. Hipp Jánosné szül. Bősz Erzsébet ill. Auth György javára bekebelezett szolgalmi és kikötményi jogok fenntartása mellett és csak akkor adható el az ingatlan a szolgalmi jogok fenntartása nélkül, amennyiben a szolgalmi jogot megelőző terhek kielégítésére elegendő 36.000 arany­­pengős ígéret nem történt. A telekkönyvi hatóság a 10650/1939. M. E. számú rendelet 3. §-a alapján felhívja az árverelni szándéko­zókat, hogy a katonai hatóság hozzájárulását az eset­leges árverési véreth­ez lehetőleg még az árverés határ­rajtja előtt szerezzék meg és azt már az árverésen igazolják, mert ha az árverési vevő a hozzájárulást nem igazolja, úgy a telekkönyvi hatóság az árverésről értesíti az illetékes m­. kir. honvéd hadtest parancsnok­ságot a hozzájárulás tárgyában való döntés végett és !­' a katonai hatóság az árverési vételhez nem járul le' az esetben az árverés hatályát veszti és annak ’ az árverési vevő által letétbe helyezett­­ fognak kifizettetni. .A 1 * ál .a 1 41. a 17. ki­és .esi felté­..-c. 150. §-a alapja megállapítja. ..Kérési feltételek a hivatalos órák alatt a telek­könyvi hatóságnál (Pécsvárad, Kossuth Lajos­ u. 2. szám 1. ajtó) és Ilim­esháza község elöljáróságánál tekinthetők meg (1881. EX. l.-c. 147.­§. g) pont.). A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az árverés elrendelését a himesházai 115., 1000. szám­i telekkönyvi betétben servezze if. A telekkönyvi hatóság e hirdetmény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési feltételek megtekinthetése végett Himesháza község elöljáróságá­nak, továbbá egy-egy példányát szabályszerű közzé­tétel végett a környező költségek elöljáróságainak meg­küldi, végül az árverési hirdetmény törvényszerű kivo­natát a hivatalos lapban egyszeri közzététel végett a végrehajtató képviselőjének kiadja (1881: LX. t.-c. 152. §. ; 1908: XLI. t.-c. 23. §.). Az árverési feltételek a következők : 1. Az árverés alá eső ingatlanok közül az 1457. hrsz. ingatlant a kikiáltási ár­­223 pengő felénél, mig a többi ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 . XLI. t.-c. 26. §.). Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását a végrehajtatok közül a himesházai­ Hangya Fogyasztási és Ért. szöv. csati, kéri, 28.000 P, ha Vacuum Oil Company r.-t. csati, kéri, 28.020 pengő, Pinkovich Áron csati, kéri 28.800­­pengő, ha végrehajtató Országos Központi Hitelszövetkez­’t­ kéri 29.000 pengő, ha az Országos Társadalombiztosító Intézet 'sat­. kéri 30.000 pengő, ha a Pécsi Püspökség kéri 55.000 pengő vételárnál alacsonyabb­­áron eladni nem lehet (5.610/1931. M. h. sz. rendelet 21. §-a.). Az árverelni szándékozók­­kö*­rösek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpén '’/'11’ vagy az 1810 : LX. t.-c. 41. §-ábam meghatáro­zó árfolyammal számított óvadékképes értékpapiros­ban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznél­ »“Rőleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti m.i-’mf'rv,’’nyt a kiküldöttnek átadni és az árverési felté-^­éket aláirni (1881 . LX­­.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). A«, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Pécsvárad, 1941. évi március hó 28. napján. A pécsváradi m.kir. járásbíró­ság, mint tetekkönyvi hatóság. N­F 12199 Árverés. 3331/1941. tkvi szám. A Soproni Takarék­­pénztár végrehajtatóinak, Frischmann József, Szidónia, Irén, Adél, Paula, Margit, Oszkár, Elek, Jenő és Olga soproni, nyitrai, bécsi és budapesti lakosok végrehajtást szenvedők ezen 4.272 pengő 13 fillér tőke és járulékai erejéig indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a Pkf. 13471/1941— 51. számú végzése folytán Boninsegna Ernő soproni lakos utóajánlata következté­ben az 1­908 : XLI. t.-c. 27. §-a értelmében ú­jabb ár­verést rendel el 4.272 pengő 13 fillér tőkekövetelés, ennek 1939. év­i január hó 7. napjától járó 7­ A százalék kamatai és 725 pengő 56 f megállapított per- és végre­hajtási költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Csornai Gőzmalom Frankl Sándor r.-t. 9.040 pengő 64 fillér, Töpler Lajos, József és Ervin 9.818 pengő 72 f, a m. kir. Kincstár 3.622 pengő 09 fillér, az Egyesült Magyar Malomipar r.-t. 575 pengő 94 fillér és Ostor Lajos 410 pengő 70 fillér és 16 pengő 40 fillér tőke­követelése és járulékainak behajtása végett, a soproni kir. tör­vény­szék területén levő, Sopronban fekvő s

Next