Budapesti Közlöny, 1941. augusztus (75. évfolyam, 173-197. szám)

1941-08-01 / 173. szám

Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztára számla száma: 157.806. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint 1 ar.„ 28 f. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint 14 „ 40 „­­ 20 . Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. a a Budapest, 1941. 173. szám. Péntek, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖM. HIVATALOS LAP. 4 ar. P 80 f. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: A m. kir. minisztérium 5.500/1941. M. E. számú rendelete az ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek egységes vezetése tárgyában. A m. kir. minisztérium 5.770/1941. M. E. számú rendelete az 1941/42. évi gabona- és lisztf­orgalom szabályozásáról szóló 4.500/1941. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. A m. kir. minisztérium 5.777/1941. M. E. számú rendelete a lakások és egyéb helyiségek bérletére vonatkozó egyes kérdések szabályozása tárgyában. A m. kir. belügyminiszter 650/1941. B. M. számú rendelete. Az orvoskamarai szervek megbízatásának meghosszabbitása. A m. kir. belügyminiszternek 104.500/1941. B. M. számú rendelete. A visszafoglalt délvidéki területek járási beosztása. * « HIVATALOS RÉSZ. A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz­térium vezetésével megbízott magyar királyi iparügyi miniszter előterjesztésére a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen a posta fogalmazási szakán a m. kir. posta tényleges szolgálatába visszavett Szalay László (Nagyvárad), Horváth Béla (Nagyvárad) és Pribék Imre (Nagyvárad) volt román postaalkalmazottakat ideiglenes minő­ségű postaigazgatókká a VI. fizetési osztály 3. fizetési fokozatába, a posta forgalmi szakán András István (Nagyvárad) és Dsida Aladár (Kolozsvár) volt román postaalkalmazottakat ideiglenes minőségű postahivatali igazgatókká a VI. fizetési osztály 1. fizetési fokozatába, Bíró Lajos (Dés), Jakabos Gergely (Dés), Pet­rich György (Szatmárnémeti), Böser János (Kolozsvár), Gönczy Iászló (Nagyvárad), Hankó Nándor (Kolozsvár) és Bacher József (Nagyvárad) volt román postaalkalmazottakat ideiglenes minőségű postahivatali igazgatókká a VI. fizetési osztály 3. fizetési fokozatába ki­nevezem. Kelt Budapesten, 1941. évi július hó 26. napján. Horthy s. k. dr. Varga József s. k. (241.900/1941. IV. 1. szám.) Magyarország Főméltósága Kormányzója Budapesten, 1941. évi július hó 26. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar királyi miniszterel­nek előterjesztésére a dr. vitéz nemes Újvárosi­ Imre tartalékos címzetes százados, földbirtokos, hat dühös , örményi lakos által alapított vitézi telekről szóló alapítólevelet jóvá­hagyni és a vitézi telek alapítást megerősíteni mélt­ózt­atoll. Magyarország Főméltósága Kormányzója Budapesten, 1941. évi július hó 26. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a dr. vitéz Simon Béla tartalékos főhadnagy, ügyvéd, budapesti lakos által alapított vitézi telekről szóló alapító­levelet jóváhagyni és a vitézi telek alapítást megerősíteni mél­t­óz­­­a­tolt. Magyarország Főméltóságú Kormányzója Budapesten, 1941. évi július hó 26. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a vitéz Karvázy (Hönsch) Gyula tartalékos címzetes százados, bank főtisztviselő, budapesti lakos által alapított vitézi Telekről szóló alapítólevelet jóváhagyni és a vitézi telek alapítást megerősíteni méltózta­­tott. Magyarország Főméltósága Kormányzója Budapesten, 1941. évi július hó 26. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a vitéz herte­­lendi Hertelendy Miklósné budapesti lakos által alapított vitézi telekről szóló alapítólevelet jóváhagyni és a vitézi telek alapítást megerősí­teni méltóztatott. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Navratil Ákos egyetemi ny. r. tanárnak a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem rektorává, dr. Galla Ferenc egyetemi ny. r. tanárnak a hittudományi kar, dr. Tomcsányi Móric egyetemi ny. r. tanár­nak a jog- és államtudományi kar, dr. Kiss Ferenc egyetemi ny. r. tanárnak az orvos­­tudományi kar, dr. Zambra Lajos egyetemi ny. r. tanárnak a bölcsészettudományi kar dékánjává, valamint dr. Issekutz Béla egyetemi ny. r. tanárnak az orvostudományi kar jegyző­jévé, dr. Szentpétery Zsigmond egyetemi ny. r. tanárnak a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetem rektorává, dr. Balás P. Elemér egyetemi ny. r. tanárnak a jog- és államtudományi kar, dr. vitéz Berde Károly egyetemi ny. r. tanárnak az orvostudományi kar, dr. mál­fási Bartók György egyetemi ny. r. tanárnak a­­ bölcsészet-, nyelv- és történet­tudományi kar, dr. Gyulai Zoltán egyetemi ny. r. tanárnak a matematikai és természettudo­mányi kar, dr. Kovrig Béla egyetemi ny. r. tanárnak a közgazdaságtudományi kar dékán­jává, valamint dr. Lőrincz Ferenc egyetemi ny. r. tanárnak az orvostudományi kar jegyzőjévé, dr. Kállay Kálmán egyetemi ny. r. tanárnak a debreceni m. kir. Tisza István tudomány­­egyetem rektorává, dr. Erdős Károly egyetemi ny. r. tanárnak a református hittudományi kar, dr. Zachár Gyula egyetemi ny. r. tanárnak a jog- és államtudományi kar, dr. Jeney Endre egyetemi ny. r. tanárnak az orvostudományi kar, dr. Milleker Rezső egyetemi ny. r. tanár­nak a bölcsészettudományi kar dékánjává, valamint dr. Kovács Ferenc egyetemi ny. r. tanárnak az orvostudományi kar jegyzőjévé, dr. Vargha Damján egyetemi ny. r. tanárnak a pécsi m. kir. Erzsébet tudományegyetem rektorává, dr. Karner Károly egyetemi ny. r. tanárnak az evangélikus hittudományi kar, dr. Molnár Kálmán egyetemi ny. r. tanárnak a jog- és államtudományi kar, dr. Melczer Miklós egyetemi ny. r. tanárnak az orvostudományi kar dékánjává, valamint dr. Gorka Sándor egyetemi ny. r. tanárnak az orvostudományi kar jegyzőjévé, dr. Kugotowicz Károly egyetemi ny. r. tanár­nak a szegedi ni kir. Horthy Miklós tudomány­­egyetem rektorává, dr. Baló József egyetemi ny. r. tanárnak az orvostudományi kar, dr. Halasy-Nagy József egyetemi ny. r. tanár­nak a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar, dr. Kiss Árpád egyetemi ny. r. tanárnak a matematikai és természettudományi kar dékán­jává, valamint dr. Gellért Albert egyetemi ny. r. tanárnak az orvostudományi kar jegyzőjévé, dr. Imre Sándor egyetemi ny. r. tanárnak a m. kir. József Nádor műszaki és gazdaságtudo­mányi egyetem rektorává, dr. Csernyi Károly egyetemi ny. r. tanárnak a mérnöki és építész­mérnöki kar, dr. Náray-Szabó István egyetemi ny. r. tanárnak a gépész- és vegyészmérnöki kar, dr. Modrovich Ferenc egyetemi ny. r. tanárnak a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar, dr. Ihrig Károly egyetemi ny. r. tanárnak a mezőgazda­­sági és állatorvosi kar, dr. Fülei-Szántó Endre egyetemi ny­r. tanárnak a közgazdaságtudo­mányi kar dékánjává, az 1941/42. tanév tartamára történt meg­választását tudomásul vette és nevezetteket ebben a tisztségükben a megjelölt idő tarta­mára megerősítette. (40.431/1941. IV. szám. — 1941. julius 29.) Az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsga­bizottság előtt az 1940. évi szeptember hó 1-től — 1941. évi július hó 2-ig terjedő időben kitüntetéssel vizsgázottak névsora. I. Kitüntetéssel képesittetett : (A gyakorlati közigazgatási vizsga mindkét felén kitüntetéssel képesittettek) a) a belügyi igazgatási ágra : dr. Modrovich György vm. fogalmazó, s­tb. szolgabiró, Tét; b) a pénzügyi igazgatási ágra : dr. Vékony Zoltán m. kir. pénzügyi fogal­mazó, Siklós. dr. Zobel Lajos m. kir. pénzügyi fogalmazó, Budapest,­ ­ Egyes szám­ára 32 fillér. 1

Next