Budapesti Közlöny, 1941. augusztus (75. évfolyam, 173-197. szám)

1941-08-01 / 173. szám

2 ifj. dr. Márffy Albin m. kir. pénzügyi fogal­mazó, Budapest, dr. Bendzsel Károly m­. kir. pénzügyi fogal­mazó, Kispest, dr. Bata János m. kir. pénzügyi fogalmazó, Nyíregyháza, dr. Jákob Márton m. kir. pénzügyi fogal­mazó, Budapest ; c) o vidlás- és közoktatásügyi és nevelési igaz­gatási ágra : dr. Balázs Béla tanügyi s. fogalmazó, Buda­pest, dr. Morlin Zoltán tanügyi s. fogalmazó, Budapest, dr. Simon Sándor tanügyi s. titkár, Buda­pest. II. Kitüntetéssel tett általános vizsgát: dr. Paál István vm. közig. gyakornok, tb. szolgabiró, Budapest, dr. Holtán­ Péter Pál tanügyi fogalmazó, Budapest, dr. Kiss József m. kir. belügyminiszté­riumba próbaszolgálatra berendelt szolgabiró, Budapest, dr. Koltai Gyula városi aljegyző, Sopron. III. Kitüntetéssel tett belügyi szakvizsgát : dr. Hámori József m. kir. rendőr,segédfogal­mazó, Budapest, dr. Lantos Károly vm. fogalmazó, Ib. szolga­biró, Baja, dr. Halmay Zoltán székesfővárosi fogalmazó, Budapest, dr. Kálnoky László városi I. o. közig. fogal­mazó, Eger. IV. Kitüntetéssel tett pénzügyi szakvizsgát: dr. Koncsay Dénes m. kir. pénzügyi fogal­mazó, Kispest, dr. Vas László m. kir. pénzügyi fogalmazó, Esztergom, dr. Komán Ferenc m. kir. pénzügyi fogal­mazó, Eger, dr. Erdei József m. kir. pénzügyi fogalmazó, Szeged, dr.Verebi Ferenc m.kir. pénzügyi fogal­mazó,Szigetvár, dr.Szász Frigyes m. kir. pénzügyi fogal­mazó,Budapest, dr.Szalay Miklós m.kir. pénzügyi fogal­mazó,Budapest, dr.Csőre János m.kir. pénzügyi fogalmazó, Budapest. V. Kitüntetéssel tett közgazdasági és közlekedésügyi szakvizsgát : dr. Jancsó Barna m. kir. f­öldmivelésügyi minisztériumba szolgálattételre beosztott Orszá­gos Mezőgazdasági Biztosító Intézeti fogal­mazó, Budapest, VI. Kitüntetéssel tett vallás, és közoktatásügyi és nevelési szakvizsgát: dr. Karsai Lajos tanügyi s. fogalmazó, Huszt, dr. Gedényi Mihály tanügyi­­ s. fogalmazó, Budapest, dr. Tanos János tanügyi s. fogalmazó, Buda­pest, dr. Zalai Ernő tanügyi s. fogalmazó, Érsek­újvár. _____ A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz­térium vezetésével megbízott m. kir. iparügyi miniszter az 1941. évi február hó 7-én kelt 900/ 1941. M. E. sz. rendeletben nyert felhatalmazás alapján a Magyar Szent Koronához visszacsa­tolt keleti és erdélyi országrészen román szolgá­latból magyarságuk miatt elbocsátott és vissza­vett alábbi alkalmazottakat kinevezte : I. a posta fogalmazási szakán : postatanácsossá a VII. fizetési osztály 2. fize­tési fokozatába : Csepreghy Aladárt (Nagy­várad) ; 3. fizetési fokozatába : Boczor Sándort (Nagy­várad) ; II. a posta mérnöki szakán : posta műszaki tanácsossá a VII. fizetési osz­tály 1. fizetési fokozatába: Kolling Árpáidot (Nagy­várad).; III. a posta számvevőségi szakán : II. 6. számvevőségi főtanácsossá a VII. fize­tési osztály 1. fizetési fokozatába : dr. Benedek Andort (Kolozsvár) és Juricskay Béláit (Nagy­várad) ; IV. a posta forgalmi szakán : postafőfelügyelővé a VII. fizetési osztály 1. fizetési fokozatába : dr. Ferenczi Zsigmondot (Budapest), Nagy Jenőt (Marosvásárhely), Käst­ner Jánost (Szeged) és Kováts Józsefet (Zilah) ; 2. fizetési fokozatába : id. Schneller Jenőt (Nagyvárad) ; 3. fizetési fokozatába : Falkenheim Istvánt (Kolozsvár), Maticza Pált (Szatmárnémeti), Virányi Nándort (Nagyvárad), Molnár Károlyt (Nagyvárad) és Zágoni Aladárt (Kolozsvár) ; postafelügyelővé a VIII. fizetési osztály 2. fizetési fokozatába : Kovács Gyulát (Kolozsvár), Keresztesy Sándort (Marosvásárhely), Szabó Gyulát (Szászrégen) és Király Jenőt (Szatmár­németi) ; 3. fizetési fokozatába: Bart­ha Gyulát (Kolozs­vár) ; V. a posta üzemi férfi szakán : postafőellenőrré a VIII. fizetési osztály 3. fizetési fokozatába : Szabó Jánost (Nagyvárad), Andráss Gusztávot (Nagyvárad), Frendi Gyulát (Nagybánya), Farkas Gábort (Nagyvárad), Sieke Lajost (Kolozsvár), Domonkos Zsombolya La­jost (Kolozsvár) és Könczei Lászlót (Kézdi­­vásárhely) ; VI. a posta üzemi női szakán : postafőellenőrnővé a Vili. fizetési osztály 1. fizetési fokozatába : Szenkovits Irezsőnét (Szé­kelyudvarhely), Szabady Annát (Szatmár­németi), Puhala Irént (Kolozsvár ) és özv. Bohum Lajosnét (Nagyvárad) ; 3. fizetési fokozatába : Oprisa Eugéniáit (Ko­­lozsvár) ; VII. a posta műszaki üzemi szakán : postamű­szaki főellenőrré a Vill. fizetési osz­tály 3. fizetési fokozaaatába : Szabó Gyulát (Szat­márnémeti), (ad 23(n­ 4110/1941. IV. 1. szám.— 1941. július 26.) A m. kir. posta vezérigazgatója az 1941. évi február hó 7.-én kelt 900/1941. M. E. sz. rendeletben nyert felhatalmazás alapján a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen román szolgálatból magyarságuk miatt elbocsátott és visszavett alábbi alkalmazottakat kinevezte : I. ifi posta forgalmi szakárn : postafőtisztté a IX. fizetési osztály 1. fizetési fokozatába : Dénes Árpáidot (Marosvásárhely) ; 3. fizetési fokozatába : Varga Lászlóit (Sepsi­szentgyörgyi , 1. o. postatisztté a X. fizetési osztály 2. fize­tési fokozatába : Stief Ferencet (Kolozsvár) ; 3. fizetési fokozatába : Bogy­a Jenőt (Kolozs­vár) és Kedves Jenőt (Máramarossziget) ; II. o. postatisztté a XI. fizetési osztály 2. fize­tési fokozatába : Novák Árpáidot (Budapest) ; postaforgalmi gyakornokká : ifj. Klement Jánost (Budapest) ; II. a posta üzemi férfi szakárn : postaellenőrré a IX. fizetési osztály 1. fize­tési fokozatába : Régeni Balázst (Kolozsvár), Megay Nándort (Marosvásárhelyt Lenor Mik­lóst (Nagyvárad), Bedő Bélát­­ (Sepsiszent­­györgy) és Szendrey Jánost (Szatmárnémeti) ; 2. fizetési fokozatába : Fodor Istvánt (Maros­­vásárhely), Szakálts Istvánt (Gyergyószent­­miklós), Bangert Józsefet (Nagyvárad), Sinka Ferencet (Nagyvárad), Strohmayer Károly Árpá­dot (Szatmárnémeti), Halmos Ottót (Ma­rosvásárhely), Erdélyi Ferencet (Nagyvárad), Tompa Vilmost (Svézdivásárhely), Barabás Mihályt (Kolozsvár) és Kónya Mózest (Kolozs­vár) ; 3. fizetési fokozatába : Patay Pált (Szatmár­németi) és Kudelich Jenőt (Nagyvárad) ; postasegédellenőrré a X. fizetési osztály 1. fizetési fokozatába : ifj. Fogas Józsefet (Nagyvárad) és Dobozy Andrást (Nagyvárad) ; 2. fizetési fokozatába : Pap Zoltánt (Kolozs­vár), Cséky Sándort (Nagyvárad), Tóth Á. Mihályt (Nagyvárad), Fritz Károlyt (Kolozs­vár), Harkó Viktort (Kolozsvár), Vas Jánost (Kolozsvár), Bokor Dánielt (Nagyvárad), Za­­charie Jánost (Beszterce), Hárai Lajost (Kézdi­­vásárhely), Dorsánszky Józsefet (Nagyvárad), Puskás Já­nost (Kolozsvár), Szeles Andort (Szé­kelyudvarhely), Balogh Sándort (Nagyvárad), Luká­cs Lászlót (Marosvásárhely), Kiss Béla Zoltánt (Nagyvárad), Nagy Imrét (Nagyvárad), Zachariás Kornélt (Nagyvárad), Derzsi Józse­fet (Kolozsvár), Moravszky Andrást (Nagy­várad), Lengyel Sándort (Nagyvárad) és Suf­­lárszky Józsefet (Székelyudvarhely) ; 3. fizetési fokozatába : Kiss Lászlót (Nagy­várad), Kozma Árpádot (Nagyvárad), Kallini Viktort (Bánffyhunyad), Hegedűs Istvánt (Má­ramarossziget), Szekeres Eleket (Szilágy­­­somlyó), Szabó Józsefet (Kolozsvár), Petróczy Lajost (Nagyvárad), Soós Józsefet (Zilah), Szilágyi Dezső­(Nagyvárad), Muzsnay Árpádot (Szatmárnémeti) és Ragozsán Györgyöt (Zilah); postasegédtisztté a Xlt fizetési osztály 1. fize­tési fokozatába : Dézsán Albertet (Kolozsvár), Pánczél Imrét (Kolozsvár), Bognár Ferencet (Nagyvárad) és Herczegh Lászlót (Nagyvárad); III. a posta üzemi női szakára : postaellenőrnővé a IX. fizetési osztály 1. fize­tési fokozatába : Folgovits Jenőnét (Maros­­vásárhely), dr. Mokossiny Gusztávnét (Nagy­károly), Gremsperger Istvánnét (Nagyvárad), Reichert Lenkét (Kolozsvár), Boldis Endrénét (Kolozsvár), Éltető Idát (Marosvásárhely), Pin­­czés Ferencnét (Kolozsvár), Klemens Ilonát (Nagyvárad), özv. Vigh Dezsőnét (Nagyvárad) és Szarka Etelkát (Máramarossziget) ; 2. fizetési fokozatába : Kolozsvárit Olgáit (Kolozsvár), Miklós Erzsébetet (Kolozsvár), özv. Bencze Józsefnét (Kolozsvár), özv. Szőts Lászlónnét (Kolozsvár), Cseh Istvánnét (Maros­­vásárhely), Wéger Rozáliát (Gyergyószent­­miklós), Jeresák Margitot (Nagyvárad), Tahy Ferencnét (Nagyvárad), Kronholcz Ferencnét (Kolozsvár), Gyulai Dánielnét (Kolozsvár), Gál Erzsébetet (Sepsiszentgyörgyi, Andrásovszky Ilonáit (Kolozsvár), özv. Fodor Dezsőnét (Ma­rosvásárhely), Szakoly Bellát (Kolozsvár), Wagner Máriást (Szatmárnémeti), Laboncz Gé­zánnét (Nagyvárad), Ruff Jakabnét (Nagy­várad), özv. Váczy Mihálynét (Nagyvárad), Szabó Árpádnét (Nagyvárad), Boér Rózáit (Ko­lozsvár), Korber Vilmost (Budapest), özv. Tyll Árpá­dnét (Nagyvárad), Csapó Margitot (Nagy­várad), Losonczy Bábornét (Nagyvárad), Bakó Annát (Szatmárnémeti), Fejér Károlynét (Csík­szereda) és Fodor Istvánnét (Marosvásárhely) ; 3. fizetési fokozatába : Simi­on Györgynét (Na­gy­várad), özv. Kovács Sándor­nét (Kolozs­vár), Seres Helént (Nagyvárad), Tereli Zsu­zsannáit (Szatmárnémeti), Nászt­a Sándornét (Kolozsvár), Szentpétery Erzsébetet (Gyergyó­­szentmiklós), Kovács Péternét (Sepsiszent­györgyi, özv. Bardócz Zoltánnét (Székelyudvar­hely), Perint Júliát (Szamosoljvár) és Losonczy Károlynét (Kolozsvár) ; postasegédellenőrnővé a X. fizetési osztály 1. fizetési fokozatába : özv. Kuncsik Rudolf­nét (Kolozsvár), Lengyel Erzsébetet (Kolozsvár), Ferenczy Rózát (Beszterce), Stepunek Rezsőnnét (Nagyvárad), Szálka A. Erzsébetet (Szatmár­németi), Kálmán Vencelnét (Marosvásárhely), Albert Zoltánnét (Nagyvárad), özv. Csurilla József­nét (Szatmárnémeti), Kovács Albert­nét (Kolozsvár), Milassin Ilonát (Kolozsvár), Ádámy Jánosnét (Nagyvárad), Deésy Árpádnét (Nagyvárad), Tompa József­nét (Marosvásár­hely) és Lázár Kálmánnét (Marosvásárhely I . 2. fizetési fokozatába : Bozsi Ilonát (Kolozs­vár), Szakáits Istváinnét (Gyergyószentmiklós), Bokor Annát (Kolozsvár), Sinka Ferencnét (Nagyvárad), Bornemissza Ágnest (Kolozsvár), Csiháik Etelt (Szatmárnémeti), Mícs Jolánt (Szat­márnémeti), Román Istvánnét (Szatmárnémeti), Neubauer Margitot (Szatmárnémeti), Jakab Katalint (Kolozsvár), Tunyoghy Bélámét (Nagy­várad), Kádár Miklósnét (Nagyvárad), özv. Mura Sebestyénnét (Marosvásárhely), Zrínyi Irént (Marosvásárhely), özv. Stoll Bélámét (Nagyvárad), Miklós Petronellát (Kolozsvár), Seidig Jankát (Kolozsvár), Görömbei Kálmán­nét (Szatmárnémeti), Pomperi Nándornét (Nagyvárad), Erdősi Átadóimét (Nagyvárad), Hegedűs Margitot (Nagyvárad), Anton Emilnét _________BUDAPESTI Közlöny________ 1941 augusztus 1. — 173. szánt.

Next