Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. augusztus (75. évfolyam, 173-197. szám)

1941-08-01 / 173. szám értesítője

Budapest, 1941. 173. szám Péntek, augusztus­­ BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I-, Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. szám­ú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési­­ hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felü­l a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. VII. (1 07706/1941. szám. Dr. Badinyi Adolf ügyvéd által képviselt Varsányi Lajos javára 1.500 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1940. évi 17.503. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi június hó 13. napján lefoglalt és 1.680 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tül­ő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az­ árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő üzletében Budapest, V. ker., Szent István­ körút 22. házszám, folyt, XIII. ker., Váci­ út 128. szám alatti fatelepen leendő megtartására határidőül 1941. évi augusztus hó 5. napjának délutáni 3-14 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, pénz­szekrény, írógép, fa s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is ,— de a kikiáltási ár kétharmad részénél ala­csonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi július hó 2. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. O­F 12596 Árverés. Pk. VII. 721882/1940. szám. Dr. Halász László ügyvéd által képviselt Kapus Mihály javára 165 pengő 41 f tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1940. évi 421987. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi december 18. napján lefoglalt és 3.420 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, Vili. ker., Tömő­ utca 19. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi augusztus hó 26. napjának dél­utáni út 7 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, gépek, deszkák, stb. s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi július hó 26. napján. Dr. Scharpf Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 12594 Árverés. Pk. VII, 719372., 721835/1940. szám. Dr. Miklós Marcel (Rákóczi­ út 36.) ügyvéd által képviselt Buchwald Sándor javára 35 pengő és kispéczi Kispéczy Gyula dr. ügyvéd által képviselt Goldschläger Samuné javára 300 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1940. évi 313276., 112604. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi november hó 2. napján és 1940. évi december hó 17. napján lefoglalt és 420 + 1.690 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hir­detményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is. amennyiben kielé­gítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pest, VI. ker., Szív-utca 9. házszám­, I. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására Italáidőrű­ 1941. évi augusztus hó 1. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, szőnyeget, csillárt, tükröt, téritőt, festményeket s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult —f el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem­ jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingó­ságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­­tizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1941. évi június hó 16. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó, O­F 12591 Árverés. Pk. ,V. 62.3811/1933. szám. Dr. Nemes László (V., Pozsonyi­ út 10.) ügyvéd által képviselt Ládagyár és Fakereskedelmi rt. javára 14.400 pengő tőke és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 623311. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi szeptember hó 17. napján lefoglalt és 37.840 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, XIV. ker., Erzsébet királyné-ut 104. házszám, I. emelet S­ajtószám alatt folyt, udvari műhelyben leendő megtár­tartására határidőül 1941. augusztus 5. napjának d. u. 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, asztalosgyári gépek, pénzszekrény, fénykész faanyag, ajtó, ablak, stabil gép, vill, motorok, kocsi, szerszám s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennek meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1941. évi junius hó 19. napján. Gintner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 12605 Árverés, 171/1941. vght. sz., Pk. 2160/193­9. sz. Dr. Rozsnyai Pál u. á. képv. Miskolci Takapénztár javára 5.000 pengő tőke és több követelés járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés tör­tént, annak beszámításával a miskolci kir. törvényszék 1939. évi 3527. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1940. évi május hó 9. napján lefoglalt és 51.512 pengőre becsült ingóságokra a fenti kir. járásbíróság fenti szám­i végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett : Dr. Valér Leó ügyvéd által képviselt Trieszti Általános javára 1.270 pengő 55 f ,és járulékai. Dr. Valér Leó ügyvéd által képviselt Magyar Jog javára 441 pengő 90 f és járulékai. Dr. dr. Dániel Gábor ügyvéd által képviselt Trieszti Általános javára 2.264 pengő 06 f és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykeresés folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Novaj községben leendő megtartására határidőül 1911. évi augusztus hó 11. napjának délelőtti 10/■/ óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, rozs, búza, árpa, tengeri, élő- és holt felszerelés és beren­dezés, ebédlő, fogadó és hálószoba bútorok, szőnyegek, zongora, rádió, festmény s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén a becsérték két­harmadrészért is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínén nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. A vevő köteles 1.000 pengőn felüli b­ecsértéknél a kikiáltási ár 10%-át az árverés megkezdése előtt bánat­pénzként lefizetni. Mezőkövesd, 1941. évi július hó 2. napján. Sebeők Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 12603 .Árverés: 109/1941. vh. sz. Pk. 989/1941. sz. D. Muráti György bp. (Dorottya u. 10.) ügyvéd által képv. Trieszti Általános Biztositó Társulat magyaroszági igazgatósága budapesti bej. cég végrehajtató javára Jágonaik község­hez tartozó Margitmajor­i lakos, végrehajtást szenvedő ellen 830 pengő 90­0 tőkekövetelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 316573/1940. számú végzésével elrendelt a közbenjárással foganatosított kielégítési végrehajtás során 1941. évi május hó 16. napján lefoglalt (felülfoglalt) és 8.242 pengőre becsült ingóságokat, közöttük bútorokat, lakásberendezési tár­gyakat, gazdasági gépeket és eszközöket, 20 darab növendékmarhát, rozstermést stb. .lógónak községhez tartozó Margitmajor-pusztán a végrehajtást szenvedőnél 1941. évi augusztus hó 7. napjának délelőtti 9 órájára ezennel kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár kétharmad­­részénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becslés elrendelése esetén a Te. 74. §-a az irányadó. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtatóknak (csatlakozóknak) a javára is kitű­zöm, akiik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. — Ezek a következők : Dr. Jancsó Sándor budapesti ügyvéd által képviselt Magyar Mezőgazdák Szövetkezete javára 205 pengő. Dr. Muráti György budapesti ügyvéd által képviselt Magyar Jég- és Viszontbiztosító rt. javára hátr. 597 pengő 56 f. . Dr. Muráti György budapesti ügyvéd által képviselt Trieszti Általános Biztosító Társulat magyarországi igazgatósága javára 512 pengő 72 f és 375 pengő 24 f Löké és járulékai erejéig. Sasi­, 1941. évi julius hó­ti. napján. Szedlay Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 12002 Árverés. Pk. 2412­6. 1940. szám. Dr. Niedermann Antal ügyvéd által képviselt Gazdák Biztositó Szövetkezete javára 578 pengő 30 f tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróságnak 22364/1939. számú végzése folytán lefoglalt és 6.486 P-re becsült bútor, állatállományból álló, ingóság. Kerekalja-pusztán, 1941. évi augusztus 1­ó 9. napján, délután 4 órakor bírói árverésen elárvereztetnek. Szentlőrinc, 1941. évi július hó 16. napján. Németh György, kir. kir. végrehajtó. O­F’12589 Árverés. Dr. Gonda József István ügyvéd által kép­viselt néhai dr. Doroghy Kálmán végrehajtató javára 17.793 pengő 22 t tőkekövetelés és járulékai erejéig a teljesített fizetések betudásával a budapesti kir. törvény­szék 38.969/1932. számú végzése folytán foganatosított kielégítési végrehajtás során 1932. évi november hó 19.­­napján lefoglalt (felülfoglalt) és 3020 pengőre becsült ingóságokra, közöttük 8 darab fehér ökör, vasekék, boronák, szekerek, mérlegek és egyéb ingóságok Szabolcsba kán bérlők birtokában, de a végrehajtást szenvedők tulajdonát képező ingóságokat 1941. évi augusztus hó 6. napjára, délutáni 6 órára kitűzött bírói árverésen el fogom adni. Kisvárda, 1941. évi július hó 10. napján. Berky István, kir. kir. végrehajtó. 0 F 10597 Árverés. 3257 1941. szám. Felsőfernezely község (Szat­­már vm. Nagybányai járás) 2104 kat. holdat kitevő vadászterületének vadászati jogát, vad, gyümölcs, gomba és virágszedési joggal együtt 1941. évi augusztus hó 1. napjától 1951. évi július hó 31. napjáig terjedő időre 1941. évi augusztus hó 23. napján, déli 12 órakor a községházán megtartandó nyilvános árverésen a leg­többet ígérőnek bérbe adja. Kikiáltási ár 80 pengő. Bánatpénz 30 pengő. Vadállomány : szarvas, őz, róka, nyúl, vaddisznó stb. Az összterületből 935 hold erdő. Vasút, Alsófernezelyen van 6 km-ere. Árverési feltételek a hivatalos órák alatt megtekint­hetők a községházán, illetve 1 P 20­0 előzetes lefizetése­k ellenében sokszorosított példányban megküldjük. Árve­résre ajánlatot csak alispáni engedéllyel lehet tenni. Felsőfernezely, 1941. évi július hó 28. napján. Felső-D *21079 Árverés. 182/1941. hv. szám. A mezőkövesdi kir. járás­bíróságnak 3808/1939. szám­i végzése folytán a Nyir­­bogdányi Petróleumgyár rt. javára 523 pengő 48 fill. tőke és járulékai erejéig lefoglalt és összesen 83.754 pengő 20, 1-re becsült ingókat éspedig : termények, élő Egyes Szálli ára ISO Illséi*. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék