Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. augusztus (75. évfolyam, 173-197. szám)

1941-08-29 / 195. szám értesítője

Idézés: 1645/1941. szám. A celldömölki kir. járásbíró­ság közhírré teszi, hogy Molnár Ferenc felperesnek Heinrich Márton alperes ellen 145 pengő és jár. iránt indított pereiben a per felvételére és érdemleges tár­gyalására határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1941.­ évi szeptember idő 30. napján, délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében jelenjenek meg, egyszersmind pedig Heinrich Márton alperes részére — a­ki ismeret­len helyen tartózkodik — ügygondnokul dr. Móritz Dénes celldömölki ügyvédet nevezte ki. A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában személyesen vagy képviseletre jogosult és igazolt meghatalmazott által jelenjék meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Celldömölk­ 1941. évi augusztus hó 22. napján. A celldömölki ikir. járásbíróság. F 12886 retlen helyen tartózkodó terheltet azzal idézi meg, hogy a tárgyalást a távollétében is meg fogja tartani és amennyiben a terhelt vagy hozzátartozója védőt nem választott, részére hivatalból fog védőt kirendelni. Nagyvárad, 1941. évi augusztus hó 23. napján. A nagy­váradi kir. törvényszék öttagú külön tanácsa. *21208 Idézés: 21609/2. 1941. szám. A nagykárolyi kir. járás­bíróság közhírré teszi, hogy Franco-Romana Biztosítási R. T. felperesnek Orosz Testvérek Malomipari R. T. alperes ellen 24.243 lej, 808 pengő 10 fillér tőke és jár. iránt indított perében a per felvételére és érdemleges tárgyalására határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1941. évi szeptember hó 19. napján délelőtt 8 órakor hivatalos helyiségében (Szent István­ utca 17. házszám, I. emelet 3. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Drágos László, Chira János és Orosz György alperesek részére — akik ismeretlen helyen tartózkodnak — ügygondnokul Matesz Pál nagy­károlyi ügyvédet (lakik Nagykároly, Majtényi­ u. 1. sz.) nevezte ki. A bíróság felhívja az alpereseket, hogy a fent meg­jelölt határnapon és órában személyesen vagy képvi­seletre jogosult és igazolt meghatalmazott által jelen­jenek meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyettük eljárni. Nagykároly, 1941. évi július hó 10. napján. A nagy­károlyi kir. járásbíróság. 7265 Idézés: 148/1941. Kjt. szám. Néhai Payer Artur ny. erdőtanácsos, volt ungvári lakos hagyatékának tárgya­lására a határnapot 1941. évi december hó 2. napjának délelőtti 9 órájára Ungvárra (Szobránci­ utca 17. sz. a.) hivatalos helyiségébe ezennel kitűzöm és erre özv. Irmgang Adolfné sz. Payer Gizella és Wietorisz Róbertné sz. Payer Irma ; továbbá : utóbbinak életben nem léte esetére özv. Klekner Pálné sz. Wietorisz Valéria, özv. Stocz Kornélné sz. Wietorisz Hedvig, Pretorv Tiva­­darné sz. Wietorisz Irma, Wietorisz Róbert, Wietorisz Rezső, Wietorisz Jenő és Wietorisz Kornél az 1894 : XVI. t.-c. 53., 62., 63. §-ai szerinti idézéssel ez időszerint meg nem idézhető, illetve ismeretlen helyen — Ameri­kában és egyéb külföldön — távollevő örökösöket azzal a megjegyzéssel idézem hirdetményileg, hogy az 1894 : XVI. t.-c. 54. §-a értelmében abban az esetben, ha a tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által meg nem jelennének, a részükre a gyámhatóság által kinevezett gondnokkal fogják a tárgyalást meg­tartani és hogy perre utasítás esetében is — amennyi­ben képviseletükről nem gondoskodnak — a gyámható­ság által kinevezett gondnok által fognak képvisel­tetni. Ungvár, 1941. évi augusztus hó 21. napján. Dr. Csepey Gábor, ungvári kir. közjegyző, 7260 Idézés: Pk. 6169/1941. szám. Özv. Bodó Józsefné szül. Csíki Ilona marosvásárhelyi lakos kérése folytán a marosvásárhelyi m. kir. járásbíróság 1941. évi szeptem­ber hó 27. napjának délelőtti 8 órájára a kir. járás­bíróságnak 14. számú termébe a bejegyzett konverziós adósság törlése végett tárgyalást tűzött ki, melyre az érdekelteket ezúton is megidézi a törvényes következ­mények terhe mellett. Marosvásárhely, 1941. évi augusz­tus hó 11. napján. Kir. járásbíróság Marosvásárhely. 7258 Okiratmegsemmisitések. Okiratmegsemmisités. 7499/1, 1941. szám. A veszprémi királyi járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag el­veszett következő okirat : A Veszprém és Vidéke Takarék és Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja veszprémi bet. cég által kiállított 305. számú A. 51.852. jelsz. 1.305 pengő 12 fillér letéti állományú betétkönyv megsemmisítése iránt az eljárást ifj. Angermann Jánosné Bejczi Viola veszprémi lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt az­­okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvání­tani. Veszprém, 1941. évi augusztus hó 13. napján. A veszprémi kir. járásbíróság. F 12888 Okiratmegsemmisités. 7710/1941. kig. Szám. Revuczky Béla alberti lakos* Albertin, 1939. évi november hó 20. napján 204. szám alatt kiállított, 4 éves p. h. lóról szóló marhalevelét elvesztette. Megsemmisítem. Monor, 1941. évi augusztus hó 10. napján. A monori járás főszolga­­birája. 64’42 Okiratmegsemmisités. 311/3—1941. 6. szám. Schmelcz László érsekujvári lakos részére hatóságom által 1940. évi február hó 14-én, 150.941. szám alatt kiállított személy-és tehergépkocsi vezetésére jogosító igazolványa elveszett. Érvénytelenítem: Érsekújvár, 1941. évi augusz­tus hó 23. napján. A m. kir. rendőrség érsekujvári kapitánysága. 6448 Okiratmegsemmisités. 198­3—1941. 6. sz. Marcinkecki József érsekujvári lakos részére hatóságom által 1910. évi február hó 12-én, 150.905. szám alatt kiállított személy-és tehergépkocsi vezetésére jogosító igazolványa elveszett. Érvénytelen izem. Érsekújvár, 1941. évi augusz­tus hó 23. napján. A m. kir. rendőrség érsekujvári kapitánysága. 6498 Okiratmegsemmisités. 4025/1941. sz. Schwartz Mátyás szeghalmi lakos 1933. évi verestarka tehenének Kábán nevére 1941. évi junius hó 18-án, 254/1941. szám alatt átruházott marhalevelét, továbbá 1939. évi április hó 7-iki verestanka üszőjének Kábán nevére fenti, napon D. 141/1941. szám alatt átruházott marhalevelét isme­retlen körülmények között elveszítette. Megsemmisítem. Püspökladány, 1941. évi julius hó 21. napján. A püspök­ladányi járás főszolgabírója. 7181 Okiratmegsemmisítés. 2647/1941. K. szám. Polacsek Fülöp és fia k. f. t. nyírbátori lakos nevére 1938. évi január hó 212­-én, 276/1938. K. szám alatt és 1/1938. E. tpl. lajstrom­szám alatt rum- és likőrgyártásra kiállí­tott iparengedélyét ismeretlen körülmények között el­vesztette. Az iparengedély megsemmisitése végett meg­körözöm. Nyírbátor, 1941. évi május hó 22. napján. A nyírbátori járás főszolgabirája, mint I. fokú iparható­­ság. 7261 Okiratmegsemmisités. Pk. 23573/2. 1940. szám. A sze­gedi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat : A Magyar Olasz Bank Rt. szegedi fiókja által Vér Sándor nevére 1940. évi április hó 6-án kiállított 296.734. szám­i 905 pengő tőkeösszegű takarékbetétkönyv meg­semmisítése iránt az eljárást Vér Sándor szegedi (Szent­háromság­ utca 15. szám) lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvání­tani. Szeged, 1940. évi május hó 31. napján. A szegedi királyi járásbíróság. 6967 Okiratmegsemmisités. 2344/1941. szám. A siklósi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat : Vajda József siklósnagyfalui lakos által Siklóson, 1933. évi április hó 3. napján 200 pengő tőke és járu­lékáról kiállított Biztosítéki okirat, melyben nevezett a siklósnagyfalui 66. számú betétben A. I. 3., 4. sorszám alatt foglalt ingatlanokra a Siklósi Hitelszövetkezet ja­vára 200 pengő tőke és járulékai erejéig jelzálogjog bekebelezését engedte meg, megsemmisítése iránt az eljárást a Siklósi Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja, siklósi cég kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát,­ hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt ,az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvání­tani. Siklós, 1941. évi augusztus hó 20. napján. A sik­lósi királyi járásbíróság, 7259 Idézés: Kjt. 25/1941. szám. Egyházasrádóc községben elhalt özv. Kluger Salamonná Pollák Rita, volt egy­­házasrádóci lakos hagyatékának tárgyalására a határ­napot 1941. évi november hó 29. napjának délelőtti 9 órájára Körmend községben lévő hivatalos helyisé­gembe ezennel kitűzöm és erre Kluger József ismeret­len helyen tartózkodó örököst azzal idézem meg, hogy a tárgyaláson személyesen, vagy meghatalmazottja útján meg nem jelennék, részére a gyámhatóság által i kienevezendő ügygondnok által fogom a tárgyalást meg­tartani és hogy perre utasítás esetén is, amennyiben képviseletéről nem gondoskodnék, a gyámhatóság által kinevezendő ügygondnok által fog képviseltetni. Kör­mend, 1941. évi augusztus bő 21. napján. Dr. Balogh János, kir. közjegyző. 7256 Idézés: 398/1941. Kjt. szám. A Kolozsvárt 1940. évi augusztus hó 8-án végrendelet hátrahagyása nélkül elhalt Sipos Ferencné, volt kolozsvári lakos hagyatéki ügyében a Romániában lakó Mészáros-Mesarosiu Jánosné sz. Sipos Erzsébet örököst az 1941. évi decem­ber 16. napjának délelőtti 9 órájára Kolozsvárt, Mátyás király­ tér 26. sz. irodámba kitűzött hagyatéki tárgya­lásra azzal a megjegyzéssel idézem meg, hogy amennyi­ben személyesen vagy meghatalmazott által meg nem jelennék, a részére a gyámhatóság által kinevezett gond­nokkal fogom a tárgyalást megtartani és hogy perre­­utasítás esetén is, amennyiben képviseletéről nem gon­doskodnék, a gyámhatóság által kinevezett gondnok által fog képviseltetni. Kolozsvár, 1941. évi augusztus hó 21. napján. Dr. Ferencz József, kir. közjegyző, 7255 Idézés: B. 4122/3. 1941. szám. A magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló vétsége miatt Paska László ellen folyamatban lévő bűnügyben a nagyváradi kir. törvvényszék öttagú külön tanácsa a főtárgyalás határnapjául 1941. évi szeptember hó 11. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki a szatmárnémeti kir. törvényszék büntető tárgyalási termébe, s erre az isme­okiratmegsemmisités. 4026/1941. szám. Mat­inka Lajos kábai lakos 1941. évi május hó 27-én, 248/1941. szám alatt Kábán átruházott 1923. évi per, heréit, bír. B. le­írású ló marhalevelét megsemmisítem. Püspökladány, 1941. évi julius hó 21-én. A püspökladányi járás fő­szolgabírója. 7182 Okiratmegsemmisités. ad 1830/1941. szám. Bolyki Gyula ózdi (II. ker.) lakos 1932. évi s.-pej heréit és 1937. évi v.-pej heréit lovainak járlata ismeretlen helyen elveszett. Megsemmisítem: Ózd, 1941. évi május hó 5. napján. Az ózdi járás főszolgabírája. 7184 Okiratmegsemmisités. 198/1941. szám. Briect Pál budapesti lakos részére 1937. évi junius hó 7. napján. Bp. 0524. nyt. szám alatt kiállított és elveszett csónak­­igazolványt megsemmisítem. Budapest, 1941. évi augusz­tus hó 13. napján. A m. kir. rendőrség budapesti rév­­kapitányságána­k csónak nyilvántartása. 6876 Okiratmegsemmisités. 202/1911. szám. Egyedi László budapesti lakos részére 1939. évi augusztus hó 15-én Bp. 10488. nVI. szám alatt kiállított és elveszett csónak­­igazolványt megsemmisítem. Budapest, 1941. évi augusz­tus hó 13. napján. A m. kir. rendőrség budapesti rév­­kapitányságának csónak nyilvántartása. 6877 Okiratmegsemmisités. 204/1911. szám. Gabos Sándor budapesti lakos részére 1941. évi május hó 27-én Bp. 1589. nyt. sz. alatt kiállított és elveszett csónakigazol­ványt megsemmisítem Budapest, 1941. évi augusztus hó 13. napján. A m. kir. rendőrség budapesti révkapitány­­ságának csónak nyilvántartása. 6878 Vegyes hirdetmények. Hirdetmény. Pk. 7720/2. 1941. szám. Budapesten, 1940. évi junius hó 7. napján végrendelet hátrahagyása nélkül elhalt dr. Slux Gyula ügyvéd, érsekújvári volt lakos hagyatéka ügyében a kir. járásbíróság az 1894. évi XVI. t.-c. 115. §-a értelmében felhívja mindazokat, akik a hagyatéki vagyonhoz, —­ amely ingóságokból és az ér­sekújvári 1825., 1073., 4232. számú és az andódi 545. számú telekkönyvi betétben felvett ingatlan vagyonból áll, — öröklési igényt tartanak, hogy azt ezen hirdet­mény kifüggesztésétől számított egy (1) éven belül je­lentsék b­e, vagy pedig ezen bíróságnál jelentkezzenek. Érsekújvár, 1941. évi augusztus hó 1. napján. Az érsek­újvári kir. járásbíróság. 7253 Hirdetmény. Kiős 258/1941. szám. Az Olaszliszkán, 1941. évi augusztus hó 10. napján elhalt Gecsei Lajos,­róni. kat­ lelkész, olaszliszkai lakos hagyatéka ügyében dr. vitéz Kiss Antal tokaji kir. közjegyző felhivja örök­hagyó minden hitelezőjét, hogy követeléseiket a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben való egyszeri megjelenésétől számított egy hónapon belül h­ozzá jelent­sék be. A követeléseket írásban vagy szóval jelenthetik be. A szóbeli bejelentésről a kir. közjegyző jegyzőkönyvet készít. A bejelentésben meg kell jelölni a követelés alap­ját, összegét, járulékait és csatolni kell a bizonyító ok­irat egyszerű másolatát. Tokaj, 1941. évi augusztus hó 22. napján. Dr. vitéz Kiss Antal, tokaji kir. közjegyző. 7247 Hirdetmény. Cg. 11556/78. szám. A budapesti kir. tör­vényszék ezennel közhírré teszi, hogy „Garpathia“ Ipar és Kereskedelmi Részvénytársaság 1941. évi július hó 9. napján tartott rendkívüli közgyűlésen 10.000 darab egyenként 100 pengő névértékű eddig kibocsátott 1.000.000 pengő alaptőkének 5.000 darab egyenként 100 pengő névértékű részvény visszavásárlása és megsemmi­sítése utján 500.000 pengővel való leszállítását határozta el, ehhez a kir. törvényszék engedélyét kéri. Ennek foly­tán a­ kir. tvszék nevezett részvénytársaság hitelezőinek meghallgatására határnapul 1941. évi október hó 3. nap­jának délelőtti fél 11 óráját dr. Mátéffy József törvény­­széki bíró hivatalos helyiségébe (V., Alkotmány­ utca 14. szám, II. emelet 45. ajtószám) oly hozzáadással tűzi ki, hogy a meg nem jelenő hitelezőket az alaptőke leszállítá­sába beleegyezőknek fogja tekinteni. Egyszersmind értesíti a hitelezőket, hogy érdekeiknek képviseletére a kir. törvényszék dr. bükéi Lipcsei Miklós ügyvédet ügygondnokul hivatalból kirendeli. Budapest, 1941 évi­ augusztus hó 12. napján. A budapesti királyi törvényszék, mint cégbíróság. F 12883 Hirdetmény. Kft. 466/1941. szám. A Pécsett, 1941. évi május hó 26. napján végrendelet hátrahagyásával meg­halt Csáky Benjamin plébános, volt kővágószőllösi lakos hagyatéka ügyében a hagyatéki leltár beérkezett, amely szerint az örökhagyó után 9.632 pengő 50 fillér értékű ingó vagyon maradt. A 25.000/1928. I. M. számú rendelet 3. §. értelmében felhívom az örökhagyónak összes hitelezőit, hogy az örökhagyóval szemben fennálló követeléseiket és az örökhagyó hagyatékával szemben támasztott igényeiket, v 4_________________________A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1941 augusztus 29. ?&­■ szám. Idézés: B. 4140/4. 1941. szám. A magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló vétsége miatt Vártolomér László ellen folyamatban lévő bűn­ügyben a nagyváradi kir. törvényszék öttagú külön tanácsa a főtárgyalás határnapjául 1941. évi szeptem­ber hó 10. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki a szat­márnémeti kir. törvényszék büntető tárgyalási ter­mébe, s erre az ismeretlen helyen tartózkodó terhel­tet azzal idézi meg, hogy a tárgyalást a távollétében is meg fogja tartani és amennyiben a terhelt vagy hoz­zátartozója védőt nem választott, részére hivatalból fog védőt rendelni. Nagyvárad, 1941. évi augusztus hó 23. napján. A nagyváradi kir. törvényszék öttagú külön tanácsa. *21207

Next