Budapesti Közlöny, 1941. szeptember (75. évfolyam, 198-221. szám)

1941-09-02 / 198. szám

­­ zásra kerülő kender mennyiségének és minő­ségének (kenderkóró, gerebenezett kender, tilott kender, vagy kenderkóc) megjelölését. S. §. (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem es­ik, kihágást követ el és két hónapig, háború idején hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő az, aki kendarkórót, geresbenezett kendert, tilolt kendert vagy kendenkócot az 1. §. (1) bekez­désében foglalt tilalom ellenére szállítási iga­zolvány nélkül szállít. (2) Az (1) bekezdés alá tartozó kihágás miatt kiszabható pénzbüntetésre az 1928 :X.. t.-c. rendelkezései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a pénzbüntetés legmagasabb összege az 1939 : II. t.-c. 212. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mértékig terjed. (3) Az (1) bekezdés alá tartozó kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, a m­. kir. rendőrség működési területén a m. kir. rendőr­ségnek, min­t rendőri büntetőbiróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929 : XXX. t.-c. 39. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából szak­miniszternek a közellátási minisztert kell tekinteni. 4­ §• Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba ; végrehajtásáról a kereskedelem- és közlekedésügyi és a földművelésügyi minisz­terekkel egyetértésben a közellátási miniszter gondoskodik. Budapest, 1941. évi szeptember hó 1.-én. Bárdossy László s. k. m. kir. min­iszterelnök. Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 119.978/1841. Á. K. számú rend­elete a belföldi termelésű nyers- és olvasztott faggyú legmagasabb termelői eladási árának meg­állapítása tárgyában. A 4.110/1939. M. E. számú rendelettel módo­sított 2.220/1938. M. E. számú rendelet 2. §­­ában kapott felhatalmazás alapján a belföldön termelt nyers- és olvasztott faggyú eladási árá­nak megállapítása tárgyában az alábbiakat rendelem : 1­ §• A nyers faggyú legmagasabb eladási árát az ország egész területére a 2. §-ban körülírt minő­ségi osztályozás alapján vágóhídon átvéve a kö­vetkezőkben állapítom meg : a) 1. osztályú nyers­faggyú legmagasabb ára kg-ként 2.06 P, b) II. osztályú nyersfaggyu legmagasabb ára kg-ként 1.94 P, c) III. osztályú nyersfaggyu legmagasabb ára kg-ként 1.81 P, d) IV. osztályú nyersfaggyu legmagasabb ára kg-ként 1.44 P. és V. osztályú nyersfaggyu legmagasabb ára kg-ként 1.04 P, f) VI. osztályú nyersfaggyu legmagasabb ára kg-ként 1.52 P. 2. §. Az 1. §. a)—f) pontjai alatt felsorolt minő­ségi osztályok meghatározásánál a jogügylet tárgyát képező nyers­faggyúból kitermelhető olvasztott faggyú mennyisége az irányadó. I. osztályú az olyan nyersfaggyu, amelyből legalább 80°/o, II. osztályú az olyan nyersfaggyu, amelyből legalább 75%, III. osztályú az olyan nyersfaggyu, amelyből legalább 70°/o, IV. osztályú az olyan nyersfaggyu, amelyből legalább 60% olvasztott faggyú termelhető ki. V. osztályú az olyan kicsontozásra kerülő állatokból származó és minden más nyers­faggyú, amelyből legalább 40% olvasztott faggyú termelhető ki. VI. osztályú az olyan nyersfaggyu, amelyből a kitermelhető olvasztott faggyú mennyisége 40%-nál kevesebb, vagy a nyersfaggyú romlott, bűzös, tehát piperefaggyú előállítására nem alkalmas. 3. §■ (1) Ha az eladás tárgyát képező nyersfaggyú mennyiség nem egységes minőségű, hanem az egyes részmennyiségek különféle minőségű osztályokba sorolhatók, a 2. §-ban meghatáro­zott megfelelő osztályokra szétválasztandó. (2) Az előző bekezdés szerinti esetben az 1. §. a)—f) pontjai alatt megállapított eladási árak a szétválasztott egyes részmennyiségekre külön-külön alkalmazandók. 4. §. Az 1. §-ban megállapított legmagasabb árak­ban a fogyasztása­ és forgalmi adó már benn­­foglalh­atóak, tehát azok külön nem számít­hatók fel. 5. §: Az olvasztott faggyú legmagasabb árát az ország egész területére a 6. §-ban körülírt mi­nőségi osztályozás alapján, az olvasztótelepen átvéve, az alábbiak szerint állapítom meg : a) I. osztályú piperefaggyu ára kg-ként 2.78 P, b) II. osztályú piperefaggyu ár­a kg-ként 2.64 P, es III. osztályú technikai faggyú ára kg-ként 1.67 P. 6. §. (1) Az 5. §. a), b) és ej pontjai alatt felsorolt minőségi osztályok meghatározása a követ­kező : a) I. osztályú piperefaggyúként fehér vagy sárgásszínű,­­szagtalan, idegen anyagoktól men­tes, olvasztott faggyú hozható forgalomba ; b) II. osztályú olvasztott faggyúként a fehér vagy sárgásszínű, nem szagtalan, de idegen anyagoktól mentes olvasztott faggyú h­ozható forgalomba ; e) III. osztályú, úgynevezett technikai fagg­­gyúként a barna színeződésű, nem szagtalan és legfeljebb 2% szennyező idegen anyagot tar­talmazó, hibás kezelésű olvasztott faggyú hoz­ható forgalomba. 7. §. Az olvasztott faggyúnak az 5. §-ban meg­állapított legmagasabb árához a lerótt forgalmi adóváltság összege az eladó által külön fel­számítható. 8. §. A nyersfaggyú, a piperefaggyú és a technikai faggyú forgalombahozatalánál az 1939. augusz­tus 26.-án érvényben volt hitelezési és eladási feltételek, valamint pénztári és árengedmények továbbra is változatlanul érvényben tartandók. .9. §. A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 9.380/1941. Á. K. számú rendelet hatályát veszti. 10. §. Ez a rendelet kihirdetésének a napján lép hatályba. Budapest, 1941. évi augusztus hó 29.-én. dr. Illyefalvy Lajos s. k. az árellenőrzés országos kormánybiztosa. Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 122.878/1941. Á. K. számú ren­n­elete a külföldről behozott és a vámtarifa 296/a. tétele alá tartozó kálisok (káliműtrágyák) leg­magasabb fogyasztói árának m­egállapitása tárgyában. A 4.110/1939. M. E. számú rendelettel mó­dosított 2.220/1938. M. E. számú rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a külföldről behozott és a vámtarifa 296/a tétele alá eső kálisok (kálimatrágyák) legmagasabb fogyasztói árának szabályozása tárgyában a következőket rendelem. 1. §■ (1) A legalább 40% K­O-t tartalmazó küliső (kálmaűtrágya) legmagasabb fogyasztói ára 100 kg-ként a következő : 1. legalább 150 q vétele és szállí­tása esetén, ömlesztve ................... 14.80 P 2. legalább 150 q vétele és szállí­tása esetén, 50 kg-os papirzsákban. . 15.70 ., 3. legalább 100 q vétele és szállí­tása esetén 50 kg-os papirzsákban . ... 16.20 „ 4. legalább 50 q vétele és szállít­­­tása esetén, 50 kg-os papirzsákban. . 16.70 „ 5. 50 q-on aluli mennyiség vétele és szálltása esetén 50 kg-os papir­­zsákokban ...................................... 16.70 ,, (2­)’ A legalább 90% K2S04-t tartalmazó kénsavas kálitrágyasó (káli,műtrágya) legmaga­sabb fogyasztói ára 100 kg-ként a következő : 1. legalább 150 q vétele és szállí­tása esetén ömlesztve ...................... 19.50 P 2. legalább 150 q vétele és szállí­tása esetén 50 kg-os papirzsákban . . 20.40 „ 3. legalább 100 q vétele és szállí­tása esetén 50 kg-os papirzsákban. . 20.90 „ 4. legalább 50 q vétele és szállítása esetén 50 kg-os papirzsákban .......... 21.40 „ 5. 50 q-on aluli mennyiség vétele és szállítása esetén 50 kg-os papir­zsákban* .......................................... 21.40 „ (3) Az (1) és (2) bekezdés 2—4. pontjaiban megállapított árak papirzsákkal együtt, az (1) és (2) bekezdés 1. pontjaiban megállapított árak pedig ömlesztve, bérmentve, helyt vevő vasútállomása (az ország bármely normális nyomtávú vasútállomása), az 5. pont alatt megállapított ár pedig a kereskedő raktárában történő átvétel esetén értendő. 2­ §• Ez a rendelet kihirdetésének a napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 100.600/1941. Á. K. számú rendelet hatályát veszti. Budapest, 1941. évi augusztus hó 30.-án. dr. Illyefalvy Lajos s. a k. az árellenőrzés országos kormánybiztosa. Helyesbítés*) A román uralom alól felszaba­dult keleti és erdélyi országrészen, az ingatlan elidegenítésének vagy megterheléséinek meg­támadására vonatkozó rendelkezések módosí­tása tárgyában kibocsátott 6.340/1941. M. E. számú, rendelet (Budapesti Közlöny 1941. évi augusztus hó 31. napján megjelent 197. száma) szövegét az 1. §. tizedik sorában „rendelet“ szó után „6. §-ának ” szavak beiktatásával kell helyesbíteni. A magyar­ királyi belügyminiszter a MOVE VIII. kerületi Társadalmi és Sportegyesület (Budapest) módosított alapszabályait 206.161/ 1941. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A magyar királyi belügyminiszter a MOVE Mercur Sport Club (Budapest) módosított alap­szabályait 256.162/1941. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A magyar királyi belügyminiszter a MOVE Koppányszántói Gazda, Iparos Ifjúsági Tár­sadalmi és Sport Egyesület (Tolna vármegye) alapszabályait 257.227/1941. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a MOVE Hód­mezővásárhelyi Társadalmi és Sportegylet, ezelőtt Hódmezővásárhelyi Polgári Lövész Egyesület módosított alapszabályait 267.406/ 1941. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a Magyar Orszá­gos Állatorvos Egyesület (Budapest) alap­­szabálym­ódositó függelékeit 258.715/1941. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. *) Leírási hiba folytán­­szükségessé vált közlés. Budapesti Közlöny 1941 .szeptember 2 — 198. szám.

Next