Budapesti Közlöny, 1941. szeptember (75. évfolyam, 198-221. szám)

1941-09-02 / 198. szám

▼« 1941 szeptember 2. — 198. szám. Budapesti Közlöny , 256.110/1941. XI. 1. szám. Pályázati hirdetmény a m. kir. földmivelésügyi miniszter által rend­szeresített állami kisérletügyi ösztöndíjakra. Pályázatot hirdetek az 1941/42. tanévtől kezdve rendszeresített kisérletügyi kiképzési ösztöndíjakra. A folyamodványokat a m. kir. földmivelés­­ü­gyi miniszterhez címezve az illetékes kar dé­kánjánál kell benyújtani és mellékelni kell a) a magyar állampolgárságot vagy községi illetőséget igazoló okmányt, b) az eddigi tanulmányok kimutatását (érettségi bizonyítványt vagy egyetemi lecke­könyvet), c) a testi épségről és állami szolgálatra al­kalmasságról szóló tiszti orvosi bizonyítványt, d) közhatóságtól kiállított és 1 évnél nem régibb erkölcsi bizonyítványt, e) a folyamodó és szülei állását, foglalkozá­sát és vagyoni állapotát feltüntető hatósági bizonyítványt, f) a saját, valamint a szülők és nagyszülők születési és házassági anyakönyvi kivonatait (keresztleveleit). Azokat az okmányokat, amelyeket a folya­modó egyetemi felvételi kérelméhez már mellékelt, a folyamodványhoz nem kell csa­tolni, ezt a körülményt azonban a folyamod­ványban meg kell említeni. Ugyancsak emlí­teni kell a folyamodványban a teljesített vagy teljesítendő katonai szolgálatra vonatkozó adatokat és a katonai szolgálat alól való eset­leges felmentést. A folyamodónak meg kell továbbá jelölnie, hogy az ösztöndíj elnyerése esetében az állami szolgálatra vonatkozó köte­lező nyilatkozatot családja részéről ki fogja záradékolni. Az ösztöndíjasok a mezőgazdasági kísérlet­ügyi intézményeknél oklevelük elnyerése után egyfolytában legalább kétszer annyi évig kö­telesek állami szolgálatot teljesíteni, ahány éven át az ösztöndíjat élvezték. E kötelezett­ségük alól csak akkor oldhatók fel, ha az ál­taluk tényleg felvett ösztöndíjak összegét és annak törvényes kamatait visszafizetik. Az ösztöndíjasok előzetes gyakorlati kikép­zésük érdekében a nyári szünidőben legfel­jebb 6 héten át kötelesek valamely kísérletügyi intézménynél szolgálatot teljesíteni. A szünidei gyakorlati kiképzés idejére ösztöndíj helyett i munkadíjban részesülnek. Egyenlő érdemes­­ségű folyamodók közül előnyben részesülnek a katonai szolgálatot már teljesített hallgatók, valamint a magánvagyonnal nem rendelkező állami tisztviselőknek vagy egyéb közalkalma­zottaknak gyermekei. A pályázat határideje 1941. évi szeptember hó 15.-ike. Az 1941/42. tanévre a következő ösztöndíjak kerülnek adományozásra : 1. a m. kir. József Nándor Műszaki és Gaz­daságtudományi Egyetem vegyészmérnöki osztályának első vagy magasabb évfolyamú vegyészmérnöki hallgatói részére 5 darab egyenkint 1.200 pengő összegű ösztöndíj, 2. a m. kir. József Nándor Műszaki és Gaz­daságtudományi Egyetem mezőgazdasági osztályának első vagy magasabb évfolyamú mezőgazda férfi hallgatói részére 3 darab 1.000 pengő összegű ösztöndíj,­ 3. a kir. magyar Pázmány Péter Tudomány­­egyetem bölcsészeti karán olyan mennyiség­­t­a­n - termés­zet­tani szakos férfi hallgató ré­szére, aki az Orsz. m. kir. Meteorológiai és Földmágnességi Intézetnél teljesítendő szolgá­latra hivatást érez, 2 darab 1.000 pengő összegű ösztöndíj. Az állami kisérletügyi kiképzési ösztöndíjak adományozásának szabályzatát az érdeklődők az illetékes kar dékáni hivatalában megtekint­hetik. Budapest, 1941. évi augusztus hó 3.-án. 3—2 M. kir. földmivelésügyi miniszter. 250.308/1941. XII. 1. szám. Pályázat a m. kir. gazdasági felügyelői pályára jelent­kező gazdasági akadémiai hallgatók részére létesített állami ösztöndijakra. A fennhatóságom alá tartozó m. kir. gazda­sági felügyelői kar tiszti személyzetének után­pótlása céljából pályázatot hirdetek a jelenlegi négy m. kir. gazdasági akadémia hallgatói ré­szére több, személyenként évi 1.000 és évi 500 pengő ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjak első ízben az 1941/42. tanév elején kerülnek betöltésre. Az öszöndíjak elnyeréséért pályázhatnak azok a m. kir. gazdasági felügyelői pályára ké­szülő hallgatók, akik a m. kir. gazdasági aka­démiák bármelyik évfolyamára iratkoznak be. A pályázó köteles saját maga és szülei, illető­leg gyámja által aláírt nyilatkozatban kötele­zettséget vállalni arra, hogy tanulmányainak a m. kir. gazdasági akadémián történő szabály­­szerű befejezése és egy, a m. kir. földm­ivelés­­ügyi miniszter által kijelölt gazdaságban eltöl­tött 2 évi gazdasági gyakorlat után, a m. kir. gazdasági felügyelői tiszti személyzet létszámá­ban annyiszor 2 évi állami szolgálatot teljesít, ahány évig az ösztöndíjat élvezte. Amennyiben az ösztöndíjas a tanulmányait nem, vagy nem kellő sikerrel végezné el, az előírt 2 évi gazda­sági gyakorlatot nem szerezné meg, vagy a megjelölt kötelezvényben vállalt állami szolgá­latot nem teljesítené, avagy a szolgálatban olyan magatartást tanúsít, amelynek folytán fegyelmi után a további szolgálatból való el­bocsátásra ítéltetnék, köteles — ő vagy szülei (gyámja)­ — a felvett ösztöndíj összegét és annak törvényes kamatait a m. kir. kincstár ré­szére egy összegben visszafizetni. Ha az ösztöndíjat az előírt képesítés és a 2 évi gazdasági gyakorlat megszerzését követő 6 hónap alatt a m. kir. gazdasági felügyelői tiszti személyzet létszámába nem neveztetnék ki, az állammal szemben fennálló szolgálati kötelezettsége megszűnik és tőle (szüleitől, gyámjától) az ösztöndíj visszafizetése nem kö­vetelhető. Az akadémiai hallgató által egy ízben elnyert ösztöndíj­­élvezetében a hallgató mindaddig megmarad, amik előírt tanulmányait sikerrel végzi. Attól, aki a gazdasági akadémiai tanulmá­nyai során az előírt kollokviumokat, vizsgákat, stb. az erre meghatározott időpontig le nem teszi, vagy azokon legalább jó általános ered­ményt felmutatni nem­ tud, vagy egy fél éven át — önhibájából — nem iratkozik be az aka­démiára, avagy nyári beosztását hanyagul látja el, tőle az ösztöndíj átmenetileg vagy véglege­sen megvonható.­­ Az ösztöndíjas kötelezhető arra, hogy az akadémia nyári tanulmányi szünidejében, ösz­­szesen legfeljebb 4 hónapig, valamelyik m. kir. állami birtokon gazdasági gyakorlatot teljesít­sen. Erre az időre őt természetbeni lakás és munkadíj illeti meg. Ösztöndíjban csak az részesíthető, aki a kö­zépiskolai tanulmányait legalább jó eredmény­nyel végezte el, illetőleg a gazdasági akadémiák magasabb évfolyamainak hallgatói közül az, aki a gazdasági akadémián folytatott tanulmá­nyainak legalább jó eredménnyel felelt meg. Előnyben részesülnek azok, akik gazda­szülőktől származnak, továbbá a gazdatisztek és közszolgálati alkalmazottak gyermekei. Tandíj és egyéb kedvezmények terén az ösztöndíjat élvezők a m. kir. gazdasági akadé­miák által előnyben részesíttetnek. Egyéb tekintetben az ösztöndíjasra nézve a mindenkori ösztöndíj-szabályzat rendelkezései az irányadók. Az ösztöndíjra való pályázat határidejét szeptember­ hó 15-ében állapítom­ meg. A hozzám címzett kérvényeket annál a m. kir. gazdasági akadémiánál kell benyújtani, amelynek kötelékébe a hallgató lép, vagy tar­tozik. A kérvényhez mellékelni kell : 1. a folyamodó születési anyakönyvi kivo­natát, 2. a szülők és nagyszülők születési anya­könyvi kivontatát (keresztlevél) és házassági anyakönyvi kivonatát (házasságlevél), 3. a folyamodónak és szüleinek vagyoni vi­szonyait feltüntető hatósági bizonyítványt, 4. a folyamodóról kiállított, félévnél nem ré­gebbi keletű erkölcsi bizonyítványt, 5. a folyamodó tanulmányi eredményeit iga­zoló iskolai bizonyítványt (érettségi, index, stb.), 6. a fentebbiekben körülírt, ideiglenes köte­lezvényt. A kérvényben meg kell említeni a teljesített, vagy teljesítendő katonai szolgálatra vonatkozó adatokat és a katonai szolgálat alól való eset­leges felmentést, tovább azt, hogy a folyamodó évi 1.000 pengős, vagy évi 500 pengős ösztön­­díjra pályázik-e, végül kötelezettséget kell vál­lalnia arra nézve, hogy a már említett nyilat­kozatot a hallgató és szülei (gyámja), az ösz­töndíj adományozása esetén, hajlandók köz­jegyző előtt írásba foglalni. Budapest, 1941. évi augusztus hó 27-én. 3—2 báró Bánnffy Dániel s. k. m. kir. földmivelésügyi miniszter. 202.917/1941. V. szám. Hirdetmény. 1 .4 Tánc- és Mozdulatművészet Tanítóképző Tanfolyamra felvétel. A 162.000/1933. B. M. számú rendelet 11. §-a alapján a Tánc- és Mozdulatművészet Tanító­képző Országos Tanfolyam általános tánc­­tanítói, ballet és mozdulatművészet tanítóképző szaka — megfelelő számú hallgató jelentkezése esetén — 1941. évi szeptember hó 16.-án meg­nyílik. A hat hónapig tartó tanfolyamra legkésőbb 1941. évi szeptember hó 1. napjáig azok jelent­kezhetnek, akik a 229.230/1925. B. M. számú rendelet 3. §-ában, illetőleg a 162.000/1933. B. M. számú rendelet 16. §-ának (2) bekezdésé­ben megállapított feltételekkel rendelkeznek. A tanfolyam felvételi vizsgájának díja mind az általános tánctanítói, mind a ballet, vala­mint a mozdulatművészet tanítói szakon 40—40 P. A tanfolyam díja 350 P. A tanfolyam vizsgadíja valamennyi szakon (az egyes szakokat csak külön-külön lehet el­végezni) 100 P. Részletes felvilágosítást a tanfolyam igaz­gatósága (Budapest, IV., Váci­ utca 56.) ad s a kellően felszerelt kérvényeket is — a fent említett időpontig — oda kell benyújtani. Budapest, 1941. évi augusztus hó 28.-án. 3—3 M. kir. belügyminiszter. 357.641/1941. XVI. szám. Pályázati hirdetmény. Az állami elme- és ideggyógyintézetek és állami kórházak orvosi létszámában a nagy­váradi m. kir. állami kórháznál lemondás foly­tán megüresedett szemész főorvosi állásra pályá­zatot hirdetek. Az állás betöltésénél — ha szakszempontból az illető állásra képzettségüknél és gyakorlatuk­nál fogva megfelelnek — a 900/1941. M. E. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1941. évi február hó 7.-i 31. számában) 4. §-ában foglaltak értelmében, feltéve, hogy a közszolgálatban alkalmazáshoz szükséges kö­vetelményeknek megfelelnek, — más jogszabá­lyokban meghatározott elsőbbségi igényre való tekintet nélkül — elsőbbségi igényük van azoknak , a) akik az 1921. évi julius hó 26. napjáig mint magyar közszolgálati alkalmazottak ki­nevezett (évi fizetéses, megválasztott) minőség­ben szolgálatot teljesítettek vagy állandó szol­gálati kötelékben állottak és akiknek állomás­helye az 1921. évi július hó 26. napján a vissza­csatolt keleti és erdélyi országrészen volt, álló­

Next