Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. szeptember (75. évfolyam, 198-221. szám)

1941-09-02 / 198. szám értesítője

Budapest, 1941 III. szám S kedd, szeptember 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánembernek, sem hirdető­vállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. 6508/1941. szám. Dr. Heller Tivadar ügyvéd által képviselt Soós Sándor javára 7.332 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1930. évi 329.962. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1941. évi julius hó 26. napján le­foglalt és 13.690 pengőre becsült ingóságokra a békés­csabai királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Békéscsabán, Pozsonyi­utca 13. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi szeptember hó 3. napjának déli 12 órája tüne­tik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Békés­csaba, 1941. évi augusztus hó 1. napján. Gludovácz Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 12924 Árverés. Pk. I. 56083/1940. szám. Dr Felméry Ernő ügyvéd által képviselt Balogh József javára 68 , 71 fillér löké és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti I—III. kerületi kir. járásbíróság 1910. évi 8181. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 1275 pengő becsértékű­ ingóságokra a királyi járásbíróság végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő üzletében Budapesten, XII. kerület, Városmajor­ utca 50. szám, garázsban leendő megtartá­sára határidőül 1941. évi szeptember hó 3. napjának délutáni háromnegyed 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, írógép, autógumi és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelen­nék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1941. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi július hó 24. napján. Lestár István, kir. kir. végrehajtó. O­F 12920 Árverés, vght. 659/a. 1939. szám. Dr. Rajnai Géza Károly ügyvéd által képviselt Linum Taussig stb. Rt. végrehajtató javára, végrehajtást szenvedett ellen 61 , 85 fillér tőke, ennek 1939. évi február hó 27-től járó 5% kamatai, 36.46 pengő bíróilag megállapított eddigi, valamint jelen tűzéssel felmerült költségek erejéig a hatvani kir. járásbíróság 1118/1939. számú végzésével elrendelt és 1939. évi április hó 14-én foganatosított kielégítési végrehajtás során le- és felülfoglalt és 6740 pengőre becsült ingóságokat, közöttük : üzleti vásáruk a vht. 102, 8-a alapján Hatvan községben, a Piac­téren 1941. évi szeptember hó 5. napján, délelőtt 9 órára ki­tűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénz­­fizetés ellenében, esetleg a kikiáltási áron alul is, de legalább a becsérték kétharmad összegéért el fogom adni. Hatvan, 1941. évi augusztus hó 12. napján. Kará­csony Dezső, kir. kir. végrehajtó. O­F 12923 Árverés. 1025 1941. szám. Királynémeti község össze­sen 1518 kat. holdat kitevő vadászterületének vadászati jogát Királynémeti községben a községházánál 1941. évi október hó 6. napján, délelőtt 11 órakor tartandó nyilvános árverés alá bocsátja. A területből erdő 324 kát. hold, szántó 648 kát. hold, legelő-rét 368 kát. hold, terméketlen 142 kat. hold. Vadállománya : nyúl, róka, őz, vaddisznó, vad­macska. Vasútállomás : Szeretfalva. Autóbusz állomás : helyben. Kikiáltási ár- évi 200 pengő, bánatpénz 20 pengő. Az árverésen való részvételhez alispáni enge­dély szükséges. Részletes árverési feltételek megtekint­hetők Királynémeti községi irodában és a besenyői körjegyzői irodában. Királynémeti, 1941. évi augusztus hó 17-én. Elöljáróság.­­­O 7112 Árverés. Pk. 2277/1­939. sz. (Vght. 137/a. 1941. szám.) Dr. Vágó Sándor losonci ügyv. által képv. Rittinger test­vérek végrehajtata javára 600 pengő tőke, ennek vég­zés szerinti kamatai a biróilag megállapított eddigi, va­lamint jelen tűzéssel felmerült költségek erejéig a hat­vani kir. járásbíróság fenti végzésével elrendelt és 1939. évi június hó 15. napján foganatosított kielégí­tési végrehajtás során le- és felülfoglalt és 11.562 pen­gőre becsült ingóságokat, közöttük : dróthálók stb. a vht. 102. §-a alapján Hatvan községbe, végrehajtást szenvedettnél 1941. évi október hó 3. napján délelőtt ,A 19 órára kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizetés ellenében, esetleg a kikiáltási áron alul is, de legalább a becsérték kétharmad összegéért el fogom adni. Hatvan, 1941. évi augusztus hó 24. napján. Karácsony Dezső, kir. kir. végrehajtó. O 7378 Árverés. 2141/1941. szám. Közhírré tétetik, hogy 1941. évi szeptember hó 29-én délelőtt 10 órakor az alsóbör­­kényi (Maros-Torda vm.) körjegyzői irodán tartandó nyilvános árverésen bérbeadatnak az alábbi vadász­területek : 1. Alsóbölkény 1653 hold. Kikiáltási ár 200 pengő. Bánatpénz 10%. 2. Felsőbölkény 847 hold. Kikiáltási ár 50 pengő. Bá­natpénz 10%. 3. Sorosháza 1144 hold. Kikiáltási ár 50 pengő. Bá­natpénz 10%. 4. Görgénynádas 1578 hold. Kikiáltási ár 70 pengő. Bánatpénz 10%. Haszonbérlet időtartama 1941. évi október hó 1-től 1951. évi június hó 30-ig. Vadállomány : Nyúl, őz. Váltóvad : Farkas, róka, vaddisznó, szarvas. Árverési feltételek az illető községházánál és a kör­jegyzői irodán megtekinthetők. Utóajánlat nem fogadtatik el. Alsóbölkény, 1941. évi augusztus hó 16. napján. Alsóbölkényi körjegyzőség. O 7393 Árverés. 9386/1941. vght. szám. A nyíregyházai kir. járásbíróságnak 3661/3. 1939. szám alatt kelt kielégí­tési végrehajtást rendelő végzése folytán l­jfehértói Tkp. Rt. javára 209 pengő 78 fillér tőke s járulékai erejéig 1939. évi november hó 2. napján végrehajtás utján felülfoglalt, 33.300 pengőre becsült ingóságok, u. m. , jószágok stb. a nyíregyházai kir. járásbíróságnak Pk. 21245/1939. szám alatt kelt árverést rendelő vég­zése következtében Ujfehértó község határában, Kis­szegegyházán, 1941. évi szeptember hó 3. napján dél­után 4 órakor nyilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1941. évi augusztus hó 11. nap­ján. Dr. Zad­nbreczky Álmos, kir. kir. végrehajtó. O­F 12927 Árverés. 9385/1941. vght. szám. A nyíregyházai kir. járásbíróságnak 807/9. 1940. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán dr. Göndör La­­josné gyám javára 1.000 pengő tőke s járulékai erejéig 19­40. évi szeptember hó 2. napján végrehajtás útján felülfoglalt, 11.150 pengőre becsült ingóságok, u. m. : jószágok, termény­ stb. a nyíregyházai kir. járásbíró­ságnak Pk. 17059/1940. szám alatt kelt árverést ren­delő végzése következtében Ujfehértó község határá­ban, Kisszegegyházán, 1941. évi szeptember hó 3. napján délután 5 órakor nyilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1941. évi augusztus hó 11. napján. Dr. Zathureczky Álmos, kir. kir. végrehajtó. O­F 12926 Ingatlan árverések. Árverés. 2487/1941. tk. sz. Az Országos Földhitelinté­zet budapesti (V., Bálvány­ utca 7. sz.) bej. cég végre­hajtainak, Hedrich Henri­kné szűk Haasz Mária vég­rehajtást szenvedő (k) ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 189.15 $ tőke és járulékai behajtása végett a királyi járásbíró­ság területén lévő, 1. Harta községben fekvő s a dunatetétlen pusztai 369. számú telekkönyvi betétben A. II. 1., Ill. 1—4., V. 1—5. + 5., 11. sorszám alatt felvett ingatlanokra 11.498,50 aranypengő kikiáltási árban. Az A. II. 1., III. 1—4., V. 1—5., + 5., 11. sorszám alatti ingatlanok, illetve illetőségek az Országos Föld­hitelintézet kérelmére megtartott árverésen a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron alul el nem adhatók. Az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében való megtartására az 1941. évi szeptember hó 29. napjának délelőtti 11 óráját tűzi ki. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben a kiküldöttnél letenni és azt a kikiáltási árnál magasabb ajánlat ese­tén, ha többet ígérni senki sem akar, az általuk ígért ár 10 százalékáig kiegészíteni. Dunavecse, 1941. évi július hó 1. napján. A dunavecsei királyi járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7376 Árverés. 20593/1941. tkvi szám. (XIV. 1407/39.) Ke­resztény Magántisztviselők Hitelszövetkezete, mint az O. K. N­. tagja végrehajtatának, Géczi András­né szül. Rusznák Mária és Géczi András végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 4.000 al.­­ tőkekövetelés és járu­lékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal megálla­pított 86 pengő költség, továbbá a csatlakozottnak ki­mondott özv. Lukács Györgyivé szül. Czirbusz Anna 154 P tőke és járulékai és dr. Kerekes Tivadar 45 pengő költség tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a budapesti központi királyi járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság területén lévő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 24807. szám­i telekkönyvi betétében 31418/1. hrszám alatt felvett XIV. kerület, Cinkotai­ út 105. és Lipótvár­­utca 22. szám alatt fekvő kertből álló 168.20 CD-es terjedelmű és Géczi Andrásné szül. Rusznák Mária vég­rehajtást szenvedő tulajdonában lévő ingatlanra 2521 , kikiáltási árban ; az ingatlanra B. 3—6. sorszám alatt Budapest székesfőváros közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozások, valamint ezen korlátozások biztosítására C. 2. és 14. sorszámok alatt 250 P és 30 pengő erejéig ugyanannak javára bekebelezett jelzá­log jogok, valamint a C. 1. sorszám alatt a 19333/1937. telekkönyvi számú végzéssel Géczi András budapesti (Cinkotai­ út 105. sz.) lakos javára bekebelezett haszon­élvezeti jog sérelme nélkül. A telekkönyvi hatóság megállapítja, hogy a haszon­élvezeti (szolgalmi) jogot megelőző jelzálogos hitelező kielégítésére 6464 pengő 59 fillér mutatkozik szükséges­nek és amennyiben az ingatlan a szolgalmi jog fenntar­tásával olyan árban adatnék el, amely a szolgalom telekkönyvi bejegyzését megelőző tehertételek fedezete szempontjából megállapított összeget meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlanilletőség a szolgalmi jog fenntartása nélkül a kitűzött határnapon újabban el fog árvereztetni. Az árverést 1941. évi szeptember hó 22. napján, dél­után 3 órakor a budapesti központi királyi járásbiró­ság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25. szám, földszint 39. ajtósz.) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LTV. t.-c. 44. §., 1911. évi I. t.-c. 127. §-ában meg- Jéfegek szám­át*a 220 fillér*.

Next