Budapesti Közlöny, 1941. október (75. évfolyam, 222-247. szám)

1941-10-01 / 222. szám

Budapest, 1941 Szerda, eRsőfőér 1 222. szám. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m­­or (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatal­ kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.801* Havonkint N­egyedévenkint Számonkínt Előfizetési árakt Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.P 281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ 4 ar. P 80 f* 14 » 40 „ — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő: 9­0?■ A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: A m. kir. minisztérium 6.870/1941. M. E. számú rendelete a bírói uton érvényesíthető legmagasabb kamatra és az Országos Hitelü­gyi Tanácsra vonatkozó egyes rendelkezések hatályának a visszafoglalt délvidéki területre kiterjesztése tárgyában. A m. kir. minisztérium 7­010/1941. M. E. számú rendelet« az 5.780/1941. M. E. számú rendeletben megállapított bejelentési határidő meghosszabbítása tárgyában. A m. kir. minisztériumnak 7.020/1941. M. E. számú rendelet« a magán alkalmazottak szolgálati jogviszonyának megszűnése esetére járó illetmények tárgyában kibocsá­tott 1.500/1941. M. E. számú rendelet 10. §-ána­k kiegészítése tárgyában. A m. kir. minisztérium 7.950/1941. M. E. számú rendelete a tejnek és tejszínnek az 19­12. évben való szállítása tárgyában. A m. kir. belügyminiszter 770/1941. B. M. számú rendelete a nem lakott helyiségeknek egyes városokban való igénybevétele tárgyában. A m. kir. belügyminiszter 790/1941. B. M. számú rendelete egyes városokban és községekben a közszolgálati alkalmazottak lakásszükségletének biztosítása végett lakások igénybevétele tárgyában. A m. kir. igazságügyminiszternek 63.000/1941. I. M. számú rendelete a magánalkalmazottak szolgálati jogviszonyának megszűnése esetére járó illetményekről szóló 1.500/1941. M. E. számú rendelet 11. §-a alapján eljáró döntőbizottság eljárási szabályainak megállapitása tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közferved­és­ügyi miniszter 136.700/1941. V. számú rendelete a légiforgalomban használt fényjelek tárgyában. Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 129.009/1941. Á. K. számú rendelete a mozalkó legmagasabb gyári- és fogyasztói árának megállapitása tárgyában. HIVATALOS HÉ­LIS. A Kormányzó Jör­ó Főméltósága, a külügy­minisztérium vezetésével megbízott magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére, Gö­­nröllőn­, 1341. évi szeptem­ber hó 23.-án kelt legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóz­­tatott, hogy dr. Vörnle János III. fizetési osz­tályba sorozott rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszter a német Sasrend nagykereszt­jét, márkus- és batizfalvi Máriássy Zoltán rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter a német Sasrend érdemkeresztjét a csillaggal, dr. Szondy Viktor külügyminisztériumi minisz­teri osztályfőnök a német Sasrend érdem­­keresztjét a csillaggal, dr. Ullein-Reviczky Antal rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri címmel felruházott I. osztásyi követségi taná­csos a bolgár Polgári Érdemrend nagykereszt­jét, Várkonyi Mátyás külügyminisztériumi irodatiszt a pápai Pro Ecclesia et Ponti­fice keresztet elfogadja és viselje. (Szombathely) oki. gazda, kisegitő munkaerő­ket m. kir. gazdasági gyakornokokká kinevezte. (1941. évi szeptember hó 23.-án kelt 6.004/el­. 1941. XII. 1. F. M. sz. rendelet.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az állami tanítóképző­-intézeti altisztek lét­számában Bozsóky László székelykeresztúri lakost a székelykeresztúri állami tanítóképző­­intézethez ideiglenesen műszaki altisztté, Nagy Béla kolozsvári lakost a kolozsvári állami tanítón­őképző-in­tézethez ideiglenesen szak­altisztté, Dalin Anna nagyváradi lakost a nagy­váradi állami tanítóképző-intézethez ideiglene­sen I. osztályú altisztté, Dezméri János kolozs­vári lakost a kolozsvári, Fü­löp Mózes székely­­keresztúri lakost a székelykeresztúri állami tanítóképző-intézethez ideiglenesen II. osztályú altisztté kinevezte, Bandi Mihály székelykeresz­túri, Ferenczi Máté nagyváradi, Rácz György, Dezső János és Pál­ff­y Ferenc kolozsvári, Barinkai József budapesti, Kardos József pápai és Tatár József nyíregyházi lakosokat pedig kisegitő szolgákká alkalmazta. (62.566/1941. V—3. uo. szám.) A m. kir. földmivelésügyi miniszter a m. kir. gazdasági felügyelői tiszti személyzet létszá­mába Cs. Szabó Imre (Gyula), Vall Miklós (Zombor) oki. gazda, Hanzsél Sándor (Székes­­fehérvár) old. mezőgazda, Szanyi Béla (Besz­terce), Zimmermann Gusztáv (Veszprém), Tóth Mihály (Győr), Kolos Jenő (Miskolc), Milos László (Balassagyarmat), vitéz Csapó Imre (Szatmárnémeti), Baradlai (Beim) Mihály (Szentes) oki. gazda, Szendrei István (Miskolc) oki. mezőgazda, Rotschnek Jenő (Debrecen), Hesz István (Nagyvárad), Márkus István (Sátoraljaújhely), Korchmáros Imre (Makó), ifj. Bajnok Ferenc (Keszthely) oki. gazda, Járai (Jaczina) Gyula (Gyula) oki. mezőgazda, Kótai János (Székesfehérvár), Papp Tivadar (Nyíregyháza), Gönczi Sándor (Szolnok), Király Miklós­­ (Zalaegerszeg), Páli Lajos (Eger), Rátskay Pál (Győr), Kocsondi Antal (Balassagyarmat), Raffel Iván (Sopron), Máhr Géza (Sátoraljaújhely), ifj. Lacza Vilmos (Szombathely), Kmetényi István György (Sop­ron), Panka Gyula (Keszthely), Reiszig Imre A m. kir. minisztérium 6.879/1841. M. E. számu rendelete a bírói uton érvényesíthető legmagasabb ka­matra és az Országos Hitelügyi Tanácsra vo­natkozó egyes rendelkezések hatályának a visszafoglalt délvidéki területre kiterjesztése tárgyában. A m. kir. minisztérium a visszafoglalt dél­vidéki területen a kamat szabályozása tárgyá­ban a következőket rendeli : 1­ §• A visszafoglalt délvidéki területen az 1941. évi szeptember hó 30. napjáig terjedő időre járó kamatok mértéke és kiszámításának módja tekintetében azok a jogszabályok az irányadók, amelyek ott az 1941. évi április hó 15. napján érvényben voltak. 2. §. (1) Az 1941. évi szeptember hó 30. napját követő időre járó kamatok mértéke és kiszá­mításának módja tekintetében — a 4. §-ban meghatározott kivétellel — a visszafoglalt dél­vidéki területen is megfelelően alkalmazni kell az egyes hitelügyi kérdéseknek szabályozásá­ról szóló 5.610/1931. M. E. számú rendelet 7— 13. §-ában, valmint 15. és 27. §-ában foglalt rendelkezéseket a 180/1932. M. E. számú ren­deletben megállapított módosítással. (2) Ehhez képest a bírói uton érvényesít­­hető legmagasabb kamat mértéke tekintetében az 1941. évi október hó 1. napjától kezdődő hatállyal a visszafoglalt délvidéki területen is irányadó az Országos Hitelügyi Tanácsnak a m. kir. minisztérium 7.700/1940. M. E. számú rendeletével közzétett 1/1940. számú határo­zata. (Megjelent a Budapesti Közlöny 1940. évi október hó 31.-i 249. számában.) 3. §. Az adós azt az összeget, amelyet a jelen ren­delet hatálybalépése előtt kamat fejében kifize­tett, nem követelheti vissza azon a címen, hogy a kifizetett kamat az Országos Hitelügyi Tanács 1/1940. számú határozatában meghatározott mértéket meghaladja. Ugyanez áll arra a ka­matra is, amelyet az adós folyószámláján a hite­lező javára írtak, amennyiben az adós a jóvá­írást a jelen rendelet hatálybalépése előtt he­lyesnek elismerte. 4­ §• Amennyiben a visszafoglalt délvidéki terüle­ten az ott az 1941. évi április hó 15. napján hatályban volt jogszabályok valamely magán­jogi tartozás kamatát a 2. §. (2) bekezdésében megszabott mértéknél alacsonyabb mértékben állapítottak meg, az ilyen tartozás után további rendelkezésig az 1941. évi szeptember hó 30. napját követő időre is legfeljebb ezt az alacso­nyabb mértékű kamatot kell fizetni és az ilyen tartozás tekintetében a fizetésre kötelezettel szemben ennél magasabb mértékű kamatot bírói uton érvényesíteni nem lehet. 5. §. (1) Az Országos Hitelügyi Tanács szerveze­tére, hatáskörére és eljárására vonatkozóan az 5.610/1931. M. E., valamint az 5.721/1931. M. E. és a 3.630/1932. M. E. számú rendeletek hatálya a visszafoglalt délvidéki területre is megfelelően kiterjed. Egyes szár»­ára ..spiller. r,r-H'V"'r —'bVVOö «

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék