Budapesti Közlöny, 1941. október (75. évfolyam, 222-247. szám)

1941-10-09 / 228. szám

fi­ a A m. kir. minisztériumnak 7.150/1941. M. E. számú rendelete a magyar szövetkezeti jogszabályok hatályának a visszacsatolt keleti és erdélyi országrészre kiterjesztéséről szóló 2.150/1941. M. E. számú rendeletben megszabott egyes határidők meg­hosszabbítása tárgyában. A m. kir. minisztérium a román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrésznek a Magyar Szent Koronáihoz visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről szóló 1940 : XXVI. t.-c. 3. §-áb­an foglalt felhatalmazás alapján a következőiket rendeli : 1­ §­ A 2.150/1941. M. E. számú rendelet 3. §-a második bekezdésében, valamint 22. §-a első bekezdésében a visszacsatolt erdélyi területen működő szövetkezeteknek valamely szövetke­zeti központba belépése, ennek a cégjegyzékbe bejegyeztetése, úgyszintén az ilyen szövetkeze­tek alapszabályainak megfelelő módosítása és hozzájárulása végett a ,,Szövetség“ Gazdasági és Hitelszövetkezetek Központjának megküldése tekintetében az említett rendelet hatálybalépésé­től számított hat hónapban megállapított, az 1941. évi október hó 10. napján lejáró határidő az 1941. évi december hó 31. napjáig, meg­­hosszabbittatik. 2­ §­A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1941. évi október hó 8. napján. Bárdossy László s. k. ■L kir. miniszterelnök. A m. kir. pénzügyminiszternek 1941. évi 166.532. számú rendelete uj váltóilletékbélyegek forgalombabocsátásáról Az 1941. évi október hó 10. napjával új 3, 15, 30, 45 és 60 f-es, 1 P 50 f, 3 P, 7 P 50 f, 15 P és 30 P-s váltóilletékbélyegeket bocsátók forga­lomba. Az 1934. évi 166.400. számú rendelettel for­­galombabocsátott 2, 12, 24, 36, 48 és 60 filléres, 1 P 20 f, 2 P 40 f, 6 P és 12 P-s váltóiletékbélye­­geket addig, amíg a készlet tart, továbbra is érvényesen fel lehet használni. Az új kiadású váltóilleték bélyegek műszaki leírását ehhez a rendelethez csatolt melléklet tartalmazza. Budapest, 1941. évi október hó 8.-án. A miniszter helyett : dr. Szász Lajos s. k. államtitkár. Melléklet az 194­1. évi 166­37. P­M norma rendelethez: Az 1941. évi október hó 10.-ével forgalomba­­bocsátott váltóilletékbélyegek műszaki leírása : Az 1941. évi október hó 10.-étől rendszeresí­tett váltóilletékbélyegek 26X37 mm nagyság­ban, álló alakban, a hármas halomból kiemel­kedő apostoli kettőskeresztet váltakozva álló és fekvő helyzetben ábrázoló vízjel rajza fehér papíron, hátoldalukon enyvezve, széleiken lyu­kasztva (perforálva) a 3, 16, 30, 45 és 60 fillé­res értékűek kettő, az 1 P 50 f-es, 3 P-s, 7 P 50 f-es, 15 P-s és 30 P-s értékűek pedig három szín­nyomással állíttatnak elő. A bélyegek al­­nyomata a bélyegek egész területére, a csipké­zett szélekig kiterjed. A bélyegek képe egy guilloche koszorú, mely­ben az értékszám látható. A koszorú alatt víz­szintes fekvésű szalagszerű­ vonalkeretben „VÁLTÓ ILLETÉK“ szavak, ezek alatt az „1934“ évszám olvasható. A koszorún kívüli teret a 22 X 33 mm alaknagyságú egyszerű vékony vonalkeretig pókhálószerű­ guilloche vonaldíszítmény tölti ki. A 3 filléres bélyeg alnyomata sárgásbarna és bélyegképe vörösesbarna. A 15­ filléres bélyeg alnyomata sárgásbarna és bélyegképe barna. Budapesti Közlöny 1941 október 9. — 22­. szám.­ ­ A 30 filléres bélyeg alnyomata sárgásbarna, bélyegképe narancsszínű. A 45 filléres bélyeg alnyomata ibolyaszínű, bélyegképe vörös­lila. A 60 filléres bélyeg alnyomata lilás szürke, bélyegképe sötétkék. Az 1 P 50 f-es bélyeg első alnyomata rózsa­szín, második alnyomata zöldest szürke és bélyegképe cinóber színű. A 3 pengős bélyeg első alnyomata lila, máso­dik alnyomata sárgás barna, bélyegképe kék. A 7 P 50 f-es bélyeg első alnyomata szürke, második alnyomata narancsszínű, bélyegképe vöröses barna. A 15 pengős bélyeg első alnyomata sárga, második alnyomata szürke, bélyegképe kék. A 30 pengős bélyeg első alnyomata barna, második alnyomata világos zöld, bélyegképe sötétzöld.­­ A m. kir. minisztérium 7.210/1941. M. E. számú határozata. Egyes személyeknek az 1939 : XIII. t.-c. 8. §-a alapján a magyar állampolgárságtól megfosz­tása tárgyában. A m. kir. minisztérium az 1939 : XIII. t.-c. 8. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Makó megyei városban 1886. évi október hó 26.-án született Eckhardt Tibor, a Budapest székes­fővárosban 1865. évi február hó 15.-én szüle­tett Pelényi János, a Budapest székesfőváros­ban 1694. évi május hó 15.-én született Balásy Antal, a Budapest székesfővárosban 1905. évi január hó 3.-án született Zsilinszky Antal, a Komárom thj.­városiban 1891. évi november hó 3.-án született Bátor Viktor külföldön tartóz­kodó személyeket a magyar nemzet érdekeit­­súlyosan sértő és az 1939 : XIII. t.­e. 8. §-a (1) bekezdésének 5. pontjába ütköző tevékenységük miatt a magyar állampolgárságtól megfosztja. Ez a határozat az­­ 1939 : XIII. t.-c. 8. §-ának (3) bekezdése értelmében a Budapesti Közlöny­ben történt közzététele napján válik­ hatályossá. Budapest, 1941. évi október hó 8. napján. Bárdossy László s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. minisztérium 7.211/1941. M. E. számú határozata. Egyes személyeknek az 1939 : XIII. t.-c. 8. §-a alapján a magyar állampolgárságtól megfosz­tása tárgyában. A m. kir. minisztérium az 1939 : XIII. t.-c. 8. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Két­­egyháza községben 1902. évi január hó 19-én született gróf Almássy Kálmán ezidőszerint kül­földi lakost az 1939 : XIII. t.-c. 8. §-a (1) bekez­désének 4. pontjában meghatározott tevékeny­ség fogalomkörébe vágó magatartása miatt a magyar állampolgárságtól megfosztja. Ez a határozat az 1939 : XIII. t.-c. 8. §-ának (3) bekezdése értelmében a Budapesti Közlöny­ben történt közzététele napján válik hatályossá. Budapest, 1941. évi október hó 8. napján. Bárdossy László s. k. m. kir. miniszterelnök. Gyula megyei város 1940. évi szeptember hó 18.-án tartott közgyűlésében hozott 54/1940. számú határozatával kimondotta, hogy a ré­szére 1924. évben átengedett utvámszedési jogá­ról Békés vármegye törvényhatósági útalapja javára 1941. évi január hó l.-i hatállyal le­­mond. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter Békés vármegye törvényihatósági bi­zottságának Gyula megyei város képviselő­­testületének határozatát jóváhagyó 114. bgy. 11.719/1940. ikt. számú határozatát az 1890 : I. t.-c. 18. §-a alapján a m. kir. belügyminiszter­rel egyetértőleg jóváhagyta. (135.922/1941. XI. szám.) 62.474/1941. 1. M. VI. Pályázat kir. javitónevelő intézeti mérnöki állásra. A kassai kir. javítónevelő intézetnél be­töltendő IX. fizetési osztályú mérnöki állásra pályázatot hirdetek. Az állással az állami rendszerű IX. fizetési osztályra nézve megállapított illetmények jár­nak, lakáspénz helyett azonban esetleg termé­szeti lakás fog rendelkezésre állni. Az állásra az nevezhető ki, aki a köztiszt­viselőkre megszabott általános kellékeknek megfelel és akinek a m. kir. József Nádor Mű­szaki és Gazdaságtudományi Egyetemtől nyert, vagy általa honosított gépészmérnöki oklevele van. A pályázati kérvényeket a pályázók eredeti születési anyakönyvi kivonatával (kereszt­­levelével), a magyar állampolgárságot igazoló okmánnyal vagy illetőségi bizonyítvánnyal, az illetékes közigazgatási hatóság által kiállított újkeletű erkölcsi bizonyítvánnyal, ugyancsak újkeletű hatósági orvosi bizonyítvánnyal, az elméleti képesítést és a katonai szolgálatot igazoló okiratokkal felszerelve, a m. kir. igaz­ságügyminiszterhez cimezve, —­ közhivatalban levőknek hivatali főnökük útján — a kassai kir. javítónevelő intézet igazgatóságánál kell benyújtani. Az 1895. évi október hó 1. napja után szüle­tett pályázóknak be kell mutatniok saját eredeti születési anyakönyvi kivonatukon (kereszt­­levelükön) kívül még mindkét szülőjük eredeti születési anyakönyvi kivonatát (keresztlevelét) is, amelyek szerint mind őmaguk, mind pedig mindkét szülőjük valamely keresztény hitfele­­kezet tagjaként születtek. Ezenfelül minden folyamodónak írásban a következő kijelentést kell tennie : „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelen­tem, hogy az 1939 : IV. t.-c. 1. §-a értelmében zsidónak nem tekintendő személy vagyok és nem tartozom az 1939 : IV. t.-c. 1. §-ának hatodik bekezdésében meghatározott korlátozá­sok alá eső személyek közé sem.“ (7.720/1939. M. E. számú rendelet 3. §-a). A pályázat határideje 14 nap attól a naptól számítva, amikor ez a hirdetés a „Budapesti Közlönyében harmadszor megjelenik. A pályázati határidő elteltével elkésetten be­nyújtott folyamodványok nem vétetnek figye­lembe. Nem vétetnek figyelembe továbbá a — bár a pályázati határidőn belül — de közvetlenül a m. kir. igazságügyminisztériumhoz benyújtott folyamodványok sem. Budapest, 1941. évi szeptember hó 29-én. A miniszter rendeletéből : dr. Túry György s. k. 3—2 miniszteri tanácsos. 2.257/1941. szám. Pályázati hirdetmény. A székesfőváros közkórházainál megüresedett 1 al- és 7 segédorvosi ,tüdőbeteg osztályon 2 segédorvosi, elme- és idegbeteg osztályon 1 segédorvosi, sebészeti osztályon 3 segédorvosi (egyiknek betöltésénél orr-, gége-, fülgyógyá­szati előképzettség előnyt biztosít), szülő- és nőbeteg osztályon 1 alorvosi és a prosecturán 1 segédorvosi v állásra, továbbá az esetleges előléptetés vagy áthelyezés folytán megüresedő segédorvosi állásokra pályázatot hirdetek. Az alorvosi állás javadalma a közigazgatási végleges tisztviselők részére megállapított IX. fizetési osztály 3., a segédorvosi állásé a XI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő illet­mény, továbbá egy bútorozott szobából álló lakás, I. oszt. intézeti élelmezés az önköltségi ár 50%-ának megtérítése ellenében, fűtés és világítás a mindenkor megállapított térítés ellenében. Az állást elnyerni óhajtók dr. Karafiáth Jenő főpolgármester úr őnagyméltóságához címzett és intézett szabályszerűen felbélyegzett kérvé­nyeiket — közhivatalban lévők hivatali főnő-

Next