Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. október (75. évfolyam, 222-247. szám)

1941-10-01 / 222. szám értesítője

Budapest, 1941,9 Szerda, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZ­LÖN­Y“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér , és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 az.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar.­­ Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Árverés: 214­5/1941. szám. A nántai körjegyzőséghez tartozó Nánta község 2650 kát. hold, Dobra község 5626 kát. hold, Rákosterebes község 3409 kát. hold, Rábca község 3009 kat. holdat kitevő vadászterületének vadászati jogát 1941. évi november hó 4-én Nánia köz­ségben délelőtt 8 órakor, Dobra községben délelőtt 11 órakor, Rákosterebes községben délután 14 órakor és Bábcza községijén délután 16 órakor tartandó nyil­vános árverésen 1942. évi január hó 1-től kezdődő és 1951. évi december hó 31-én végződő 10 egymásután következő évekre a legtöbbet ígérőnek bérbeadja. Kikiáltási ár Nánta 20, Rákosterebes 20, Dobra 20 és Bábcza község 20 pengő. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka. Vadállomány : nyúl, róka, őz és fogoly. Az árverési feltételeik a Nántai körjegyzőségen a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Nántü, 1941. évi szeptember hó 19. napján. Nántai körjegyzőség. O 83­36 Árverés. 1285—1286/194­1. vb. szám. Dr. Sólyom Gyula tapolcai ügyvéd által képviselt Beretz Lajosné javára 10.000 P + 180 P és jár. iránt,­­indított végrehajtási ügyében értesítem az érdekelteket, hogy Szentgálhoz tartozó Tiszai pusztára 1941. évi október hó 21. napjá­nak d. u. 1 órájára kitűzött árverést folytatólag Szent­gál községben is meg fogom tartani az eredeti árverési hirdetmény szerint. Veszprém, 1941. évi szeptember hó 19. napján. Mezei Zsigmond, kir. bír. végrehajtó. O 1-­ 13239 Árverés. 446/1940. vgiht. szám. A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság Pk. 2582/1940. számú végzése folytán Nem­zetközi Géptereik. Rt. javára h­átr 1507 pengő 71 fillér tőke és jár. erejéig foganatosított végrehajtás alkalma­,­val lefoglalt és 5500 pengőre becsült ingóságokra és pedig 500 kereszt rozsot, ökröket, lovakat, kocsit végre­hajtást szenvedőnek­­.sürgő községben lévő lakásán, üzletében 1911. évi október hó 18. napján délelőtt 11 órakor megtartandó bírói árverésen el fogom adni. Sátoraljaújhely, 1241. évi szeptember hó 22. napján. Fényes Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 13236 Árverés. 10074/1941. fek. szám. Győrvárosi és Megyei Takarékpénztár cég féla. Pénzintézeti Központ végre­­hajtattának, J­uc­za Vilmos és neje végrehajtást szenve­dőik­blen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 3060 pengő tőkekövete­lés és járulékai behajtása végett a Győr városban fekvő s az 1. a győri 3403. számú betétiben A. 3-­ 1. sorszám, 1604. helyrajzi szám alatt felvett „Ház udvarral III., Buda­ u. 32. sz. a.” evn. 196 négyszögöl kiterjedésű i­ngat­­lanra 7009 pengő kikiáltási árban, 2. ugyanazon betétben A. 4-­2. sorszám, 4657/l/b/1. helyrajzi szám alatt felvett „Rét a III­, Attila-utcábaj”“ ein. 197 négyszögöl kiterjedésű ingatlanra 3940 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1941. évi november hó 11. napján dél­előtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Szent István-krt 6., II. 72.) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő 1. pontbeli ingatlant a Győr­­városi és Megyei Takarékpénztár kérelmére a kikiáltási ár felénél, özv. Erdélyi Ferenciné kérelmére 4193 pengő­nél, a Győrvárosi és Megyei Önsegélyző Egyleti Szö­vetkezet cég kérelmére 4403 pengőnél, a Győri ÜL Takarékpénztár kérelmére 16826 pengőnél, a 2. pontbeli ingatlant pedig a Győrvárosi és Megyei Takarékpénztár cég kérelmére, özv. Erdélyi Ferencné kérelmére, a Győrvárosi és Megyei Önsegélyző Egyleti Szövetkezet cég kérelmére a kikiáltási ár kétharmadánál, a Győri Ált. Takarékpénztár cég kérelmére­­pedig 9672 pengősnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5.610/ 1934. M. E. számú rendelet 21. §-a.) Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Győr, 1941. évi augusztus hó 23. napján. A győri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8327 Árverés. 6052/1941. tk. szám. Dr. Bartunkovics Aladár ügyvéd által képviselt Ungvári Kereskedelmi Bank r. ti. végrehajtatának, Stern Józsefivé Minder Frida, Stern Elza, Schindler Vilmos, Stern Margit, kk. Stern Irén, kk. Stern Gabriella végrehajtást szenvedők ellen indí­tott végrehajtási ü­gyélben a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 3890 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az Ungvár városban fekvő és az ungvári 225. szám­i telekkönyvi betétben A. I., 1., 2. sorszám és 1107 név helyrajzi szám alatt felvett végrehajtási szenvedők nevén álló „Kert és 633. örsz. ház a Drugetik­­téren“ ingatlanokra 4992 pengő kikiáltási árban elren­delte. Az árverést 1911. évi október hó 24. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében fogják megtartani. (Csuha I.­u. 5., földszint 9. ajtó.) Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Ungvár, 1941. évi június hó 19. napján. Az ungvári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8290 Árverés. 3382/1941. fik. szám. Belvárosi Takarékpénz­tár rt. végrehajtatának, Szegedy Kálmán és felesége Kovács Mária végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 40000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a tiszafüredi kir. járásbíróság területén lévő s a Tiszafüred községben fekvő s a tiszafüredi 186. számú Ikvi betétben A. I. 1—5. sorszám alatt 1609., 1610/1/a, 1610/1/c., 1610/2., 1611. helyrajzi szám alatt felvett 1 h­old 418 négyszögöles szántó, szőlő, rét és 1157. fali számú házingatlanra 1126 pengő kikiáltási áron az A. II. 7­-8. sorszám, 8243. és 8247/2. helyrajzi szám­i 2 hold 753 négyszögöles szántó és nád ingatlanra az uraságdű­lőben 1650 pengő kikiáltási áron, az A. IV. 1—3. sorszám, 81550., 8551. és 8552. helyrajzi szám 1 hold 1081 négyszögöles szántóra és rét ingatlanokra a Fogföld dűlőben 422 pengő 50 fillér kikiáltási áron, a tiszafüredi 487. sz. telekkönyvi betétiben V. I. 1—%—3. sorszám 7863., 7864/2. és 7865. helyrajzi szám, összesen 4 hold 404 négyszögöles rét és erdő ingatlanokra az Urasági dűlőben 1160 pengő 50 fillér kikiáltási áron, az A. II. 1—2. sorszám, 7866., 7867. helyrajzi szám 1 hold 28 négyszögöles erdő és rét az urasági rét dűlő­­beli ingatlanokra 274 pengő kikiáltási áron. A tiszafüredi 188. számú telekkönyvi betétben A. I., 1—2. sorszám, 163. és 104. helyrajzi szám alatt felvett 913 négyszögöles 78. fali számú beltelkes ház és kert ingatlanokra 2128 pengő kikiáltási áron, az A. ill., 1—5. sorszám, 8910., 8311., 8312., 83113. és 8314. helyrajzi szám összesen 4 hold 310 négyszögöles Urasági réti dű­lőben szántó és rét ingatlanokra 2235 pen­gő kikiáltási áron, az A. IV., 1—5. sorszám, 8345., 8316., 8317., 8318. és *8019. helyrajzi szám 12 hold 74 négyszögöles Urasági réti dűlőbeli szántó és rét ingatlanokra 6343 pengő 50 fillér kikiáltási áron, az A. V., 1—8. sorszám 8326/1., 83126/2., 8327., 8328/1., 8328/2., 8327., 8330. és 8334/1. (helyrajzi szám Urasági rét dülőbeli összesen 17 hold 351 négyszögöles szántóra, rét és mocsár ingatla­nokra 7772 pengő 50 fillér kikiáltási áron, az A. VI., Ingatlan árverések. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 9316/1941. kig. szám. Gyergyószentmiklós megyei város polgármestere közzéteszi, hogy hivatalos helyiségében, 1911. évi október hó 22-én d. e. 11 órától kezdődően, nyilvános árverésen eladja Gyergyószent­­miklós megyei város tulajdonát képező és határában, Nyergespatakon levő 5070.48 m3 nettó lucfenyő keres­kedelmi fáját. Ajánlatok írásban és szóben tehetők. Kikiáltási ár tövön kiilométerenkint 22 pengő. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka. Részletes feltételek a polgármesteri hivatalnál és a Gyergy­ószen­tmiklósi Erdőf­elügyelőségi Kirendeltségnél betekinthetők. Gyergyószentmiklós, 1941. évi szeptem­ber hó 22. napján. Gyergyószentmiklós megyei város polgármestere. O 8350 Árverés: 9515/1941. kig. szám. Gyergyószentmiklós megyei város polgármestere közzéteszi, hogy hivatalos helyiségében, 1941. évi november hó 4-én d. e. 11 órától kezdődően, nyilvános árverésen eladja Gyergyószent­miklós megyei város tulajdonát képező és határában Tiszáspatakon levő 8823.74 m3 nettó lucfenyő és 1279.09 m3 bükktüzifa tömegét. Ajánlatok írásban és szóban tehetők. Kikiáltási ár tövön köbméterenkint 24 pengő. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka. Részletes feltételek a polgármesteri hivatalnál és Gyergyószentmiklósi Erdőfelügyelőségi Kirendeltségnél betekinthetők. Gyergyószentmiklós, 1941. évi szeptem­ber hó 24. napján. Gyergyószentmiklós megyei város polgármestere. O 8351 Árverés. Pk. X. 613266/1941. szám. Dr. Tétényi Imre és dr. Szegedi József budapesti (IV., Magyar­ u. 24.) ügyvédek által képviselt Fischer Miklós .javára 100­0 tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1941. évi 419020. szám­i végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás során 1941. évi augusztus hó 18-án lefoglalt­­.5568 pengő becsértékű­ ingóságokra a fent megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykeresz­t folyamatban nincs, árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten. VI., Bajza­ utca 40. házszám, I. emelet 3. ajtószám alatt és folytatólag VI., Mozsár­­utca 1. házszám alatt, földszinti üzlethelyiségben leendő megtartására határidőül 1941. évi október hó 3. és 4. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, festményeiket, zongorát, szobrokat, fegyvereket, írógépet, textilárukat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár" kétharmadánál alacsonyabbb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehaj­tást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi szeptember hó 4. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végreha­jtó. O­F 13235 Árverés. Pk. X. 613266/1941. szám. Dr. Tétényi Imre­­is dr. Szegedi József budapesti (IV., Magyar­ u. 24.) ügyvédek által képviselt Fischer Miklós javára 100­0 tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. já­­rásbiróság 1941. évi 419020. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi augusztus hó 18. napján lefoglalt és 9.568 pengő becsértékű­ ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a fent megnevezett és ezen hirdetmény­ből, valamint a foglalási­ jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Bajza­ utca 40. szám, I. emelet 3. ajtószám alatt és folytatólag VI. ker., Mozsár­ utca 1. szám alatt, föld­szinti üzlethelyiségben leendő megtartására határidőül 1941. évi október hó 3. és 4. napjának délutáni 5 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt, bútorokat, festményeket, zongorát, szobrokat, fegyvereket, írógépet, textilárukat s egyéb ingóságokat a legtöbb­et ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási f k. ....!mn.rdi ászéin" alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is,­­ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi szeptember hó 4. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13237 Ereyes szöuli ax­ix 112Q ilUtír.

Next