Budapesti Közlöny, 1941. november (75. évfolyam, 248-272. szám)

1941-11-01 / 248. szám

BrdppARt, 1941. 248. szám, Szombat, november 1. BUDAPESTI ••KÖZLÖNY HIVATALOS LAT. F.Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és Ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, m­ely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesitőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó-­ és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fill­é, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, 8 bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Negyedévenkint 14 „ 40 . Számonkint — 20 Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 az. pengő. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 187.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint 1ar.P 28f. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 f. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke­i A m. kir. pénzügyminiszternek 188.93­2/1941. számú rendelete a vagyonvál­tság fizetése szempontjából a búza 1941. évi november havi árának megállapításáról. A m. kir. közellátási miniszter 100.000/1941. K. M. számú rendelete a burgonya igénybevétele tárgyában: 160-453 160-404 HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. pénzügyminiszternek 188.932/1941. szám­i rendelete s vagyonváltság fizetése szempontjából a búza 1941- évi november havi árának megállapítá­sáról. A vagyonváltságról szóló II. törvény, az 1921 : XLV. t.-c. I. fejezete értelmében a mező­gazdasági ingatlanok vagyonváltsága fejében fizetendő búza árát — a törvényben adott fel­hatalmazás alapján a földmivelésügyi miniszter úrral egyetértőleg — 1941. évi november hó­napra szóló érvénnyel méterm­áz­sán­ként Har­minc (30) pengőben állapítom meg. Budapest, 1941. évi október hó 30.-án. A miniszter rendeletéből : Frimmel Gyula s. k. miniszteri osztályfőnök A m. kir. közellátási miniszter 100.690/1941. K. M. számú rendelete a burgonya igénybevétele tárgyában. A 7.410/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a m. kir. hon­védelmi miniszterrel egyetértve a következőket rendezem :­ ­ §­ (1) A közellátás biztosítása érdekében min­denki köteles a Belföldi Burgonyakereskedelmi Egyesülésnek (Budapest, V., Vigadó­ utca 5 sz.) s hatóság által megállapított áron átengedni azt a burgony­amennyiséget, amelyre az igénybe­vételt a közellátási miniszter — arra ki­tölt szervei útján — elrendeli. (2) Az igénybevételt arra a burgonyamennyi­sségre lehet elrendelni, amely a tulajdonos 1942 évi június hó 30. napjáig számított házi és gaz­dasági szükségletének mértékét meghaladja. (3) A tulajdonos az igénybevett készletet a M. kir. Növénytermelési Hivatal burgonya­­szállítási szabályzatának előírása szerint köte­les rendelkezésre bocsátani. 2. §. Amennyiben a cselekmény súlyosabb bün­tető rendelkezés — különösen az 1941 : X. tör­vénycikk rendelkezései — alá nem esik, ki­hágást követ el és tizenöt napig terjedhető el­zárással büntetendő, aki az 1. §-nak a bur­gonya átadására vonatkozó szabályait megszegi vagy kijátssza. A pénzbüntetésre az 1928 : X. törvénycikk rendelkezései az irányadók. A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, a rendőrség működési területén a m. kir. rendőrségnek, mint rendőri büntető­bíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929 : XXX. t.-c. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontja alkalmazása szempontjából szakminiszternek a közellátási minisztert kell tekinteni. 8. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1941. évi október hó 31.-én. Győrffy-Bengyel Sándor s. k m. kir. közellátási miniszter. Helyesbítés* A burgonya forgalmának szabá­lyozása tárgyában kiadott és a Budapesti Köz­löny 1941. évi október hó 26.-i 243. számában közzétett 7.660/1941. M. E. számú rendelet 1. és 2. §-ának helyes szövege a következő : Fuvarozási vállalat, valamint tehergépkocsi tulajdonosa (felelős vezetője) burgonyát faj­tára, minőségre és mennyiségre való tekintet * Leírási hiba folytán szükségessé vált helyesbítő köz­lemény­ nélkül egyik község (város) területéről a másik­nak területére szállítás céljából csak a Belföldi Burgonyakereskedelmi Egyesüléstől és a Ma­gyar Burgonyakiviteli Egyesüléstől vehet át. Az (1) bekezdés rendelkezése nem vonatko­zik arra az ipari burgonyára, amit vagyon­­tételekben mezőgazdasági szeszgyártás céljára a termelőtől közvetlenül a szeszt előállító üze­mekbe szállítanak. Ezeket a szállítmányokat a m. kir. szeszegyedáruság igazgatósága látja el olyan igazolvánnyal, amely a fuvarlevélhez mellékelendő. , "V 2- §­­ A termelő budapesti háztartása szükségleté­nek ellátására saját termésű burgonyáját három métermázsát meg nem haladó mennyi­ségben a Mezőgazdasági Termelők Egyesült Szövetkezete által díjmentesen kiállítandó iga­zolás alapján közforgalmú fuvarozási vállalat útján, valamint általában tehergépkocsival la­­kására szállíttathatja, ilyen mennyiséget fuva­rozási vállalat, valamint tehergépkocsi tulajdo­nosa (felelős vezetője) az említett igazolvány bevonása mellett szállításra átvehet. Termelők vidéken fekvő háztartásának szük­ségletére saját termésű és három méter mázsát meg nem haladó mennyiségű burgonyának szál­lításához, úgyszintén gazdasági cselédek, vagy más alkalmazottak terményjárandóság fejében kapott burgonyájának szállításához a háztar­tás helyére illetékes közellátási kormánybiztos vagy az általa kijelölt hatóság adhat igazolást Az e célra szolgáló igazolványokat a Mezőgazda­sági Termelők Egyesült Szövetkezete bocsátja a közellátási kormánybiztosok rendelkezésére. Felelős szerkesztő: dr. SZÁSZ KÁ­ROLY Felelős kiadó : A m. kir. állami nyomda igazgatósága. NYÁRI ELEMÉR miniszteri tanácsos, igazgató. A m­. kir. állami nyomda nyomása. (Műszaki vezető : Dr. Dobray János műszaki tanácsos, aligazgató. Egyes szám ára 16 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék