Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. november (75. évfolyam, 248-272. szám)

1941-11-04 / 248-249. szám értesítője

Budapest, 1941 248—249. szám Kedd, november 4. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“­heti és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető válla­latnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik, bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor is, ha a be­jelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1941. évi szeptember hó 29. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 13619 Árverés. Pk. V. 615269/1941. szám. Dr. Vas Andor ügyvéd javára 50­0 tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1941. évi 307140. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi október hó 4. napján lefoglalt és 2000 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben ki­elégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hístályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, V. ker., Koháry­ utca 1. szám, alagsor 33. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi november hó 12. napjának délelőtti háromnegyed­ik­ óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt kft. üzlet­részt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron, csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor is, ha a be­jelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban,be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1941. évi október 1ró 23. napján. Dr. Janits Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 13615 Árverés. Pk. VM. 609240/1941. szám. Dr. Pásztor József és dr. Halmos Jenő budapesti ügyvédek által kép­viselt Donáth Arnold javára 1550 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1941. évi 203649. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1941. évi május hó 29. napján lefoglalt , és 2711 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkeres­tetve­n, a meg­nevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az ár­verést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapest, VI. ker., Ó-utca 18. szám, föld­szinti péküzletben és nyomban folytatva VI., Hajós­ utca 25. szám, III. emelet 3. ajtószám alatt, adós lakásán leendő megtartására határidőül 1941. évi november hó 28. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorokat, festményeket, lisztet, süteményt, csillárt, zongorát, harmóniumot, könyveket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­­harmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást, szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. ( Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi október hó 21. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 13614 Árverés. 560/1941. vb. szám. A máramarosszigeti kir. járásbíróság Pk. 4747/1941. számú végzése folytán 1941. évi március hó 28. napján Farkas Andor végre­­hajtatónak végrehajtást szenvedett elleni kielégitésileg 420 P es jár. erejéig lefoglalt és 7.075 pengőre becsült autót és bútorokat s egyéb­ ingóságokat 1941. évi no­vember hó 10. napján délután 3 órakor, végrehajtást szenvedőnek Máramarossziget, Szilágyi István­ utca 46. szám alatt levő lakásán el fogom árverezni a leg­többet ígérőnek, úgy azonban, hogy azok a becsár két­harmad részénél alacsonyabban el nem adhatók. Ez az árverés az esetleges felü­lfoglaltatók javára is meg lesz tartva. Figyelmeztetem a végrehajtat­ót, hogy közbenjöttes árverésnél az árverés megtartását, a hivatalból­ árverés­nél pedig az árverés meg nem tartását a határidő előtt 48 órával előbb jelentsék be. Máramarossziget, 1911. évi október hó 22. napján. Hajdú Ernő, kir. kir. végre­hajtó. OF 13611 Árverés. Pk. X. 717754/1940. szám. Dr. Fejér Lajos ügyvéd által képviselt Dukesz és Pelczer javára 5.000 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1940. évi 213039. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi október hó 3. napján lefoglalt és 4.000 pengő becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést ki­tűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Budapesten, VI. ker., Benczur­ utca 39/a. számi garageban leendő megtartására határidőül 1941. évi november hó 5. napjának délutáni fél 5 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt Delage gyármányu autó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi október hó 3. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 13612 Árverés, ad 574/1941. vh. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszem, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1930. évi P. 10388. számú végzése következtében Dettre János dr. ügyvéd által képviselt Kertész Ernőné végre­hajtató javára 350 pengő és járulékai erejéig 1941. évi szeptember hó 5-én foganatosított kielégítési végrehaj­tás útján lefoglalt és 11.701 pengő 90 fillérre becsült követező ingóságokat, u. m. házibútorokat, szőnyege­ket, festményeket, textilárukat végekben nyilvános árve­résen eladom. Az árverést a megnevezett foglalta­tók javára is elrendelem, amennyiben követelésük még fennáll. Ezen árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1941. Pk. 27859. számú végzése folytán 350 pengő tőkeköve­telés és járulékai erejéig Szegeden, Dugonics­ u. 14. sz. alatt és folytatva Klauzál­ tér 5. sz. alatt leendő foga­natosítására 1941. évi november hó 10. napjának dél­utáni 5 óráját határidőül kitűzöm és ahhoz a venni szándékozókat oly megjegyzéssel hívom meg, hogy az érintett ingóságokat az 1881 : LX. t.-c. 107., 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőitek, szükség esetén a becsáron alul is, de legfeljebb a becs­érték kétharmadáért el fogom adni. Szeged, 1941. évi október hó 25. napján. Palugyai Tivadar, kir. kir. Végrehajtó. OF 13630 Árverés. Pk. X. 614313/4941. szám. Dr. Lukács Béla ügyvéd által képviselt Dunántúli és Tiszavidéki Gazdák Termelő Szövetkezete javára hátr. 260 pengő 35 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1940. évi 320861. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1941. évi szeptember hó 14-én lefoglalt 1.670 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, az alább megnevezett : Pk. 616805/1939. sz. dr. Galambos Mihály ügyvéd által képviselt Keim Sándor javára 64 pengő 45 fillér és járulékai és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében Budapesten, XIII., Csata­ utca 28. házszám alatt, földszinten leendő megtartására határidőül 1941. évi november hó 6. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, képeket, lámpát, teherkocsit s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg,­ hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingó­ságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­­tizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1941. évi október hó 4. napján. Szabó Sándor, kir. kir. végre­hajtó. O­F 13628 Árverés. 352/1941. vght. szám. Dr. Pallós Albert volt ügyvéd, galántai lakos javára, két nádszegi lakos ellen 1253 P 77 . tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részlet­­fizetés történt, annak beszámításával, a galántai kir. járásbíróság 1941. évi Pk. 31­15. számú végzésével el­rendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1941. évi augusztus hó 5. napján lefoglalt 2650 pengőre becsült ingóságokra a galántai kir. járás­­bíróság Pk. 3015/1941. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedők lakásán, Nádszeg községben, Porboka-tanyán leendő megtartására határidőül 1941. évi november hó 18. napjának délutáni 3 órája tűzetik Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés, Pf. V. 700807., 708685/1940. szám. I. Dr. Csallóközi Jenő budapesti ügyvéd által képviselt Kré­­mer Mihály javára 634­4 tőke és jár.. .11. dr. Bodnár István budapesti ügyvéd által képviselt özv. Pál Imréné, mint Marsovszky Béla engedményese javára 2564 pengő tőke és jár. erejéig, a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1940. évi Pk. V. 700807/2. sz., 1940. évi Pk. V. 708585/2. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi május hó 31. napján lefoglalt és 1180 P, 1940. évi október hó 3. napján lefoglalt és 1 467 P becs­­értékű ingóságokra az árverés kitűzése irán­t fen­tneve­zett végrehajtató által megkerestetvén, az árverést ki­tűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Budapesten, VI. ker., Izabella­ utca 71. sz., I. emelet 10/B. ajtószám alatt kendő megtartására határidőül 1941. évi november hó 13. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, háló­zati rádió, festmények, csillár, dísztárgyak, szőnyegek s egyéb ingóságokat a legtöbbet­ ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Pk. V. 719476/1938. szám, dr. Wéber János ügyvéd által képviselt özv. Rácz Jánosné javára 1674 pengő. Budapest, 1941. évi október hó 13. napján. Talán Árpád, kiad. kir. végrehajtó. O­F 13613 Árverés. Pk. X. 606106/1941. szám. Dr. Bernhardt László és dr. Bernhardt György ügyvédek által képviselt Hillinger Oszkárné javára 350­0 tőke és járulékai ere­jéig a budapesti központi kár, járásbíróság 1941. évi 320051. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1941. évi április hó 21. napján lefoglalt és 7270 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a meg­nevezett és ezen hirdetményből, valamint a fogla­lási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szen­vedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Lövölde­tér 3. szám, I. emelet 6. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1941. évi november hó 5. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt eg­yes­ szám­ára 20 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék