Budapesti Közlöny, 1941. december (75. évfolyam, 273-294. szám)

1941-12-02 / 273. szám

Budapest, 1941. 273. szám. Kedd, december 2. BUDAPESTI •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetésük dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 18 ar. f, mely előre fizetendő. A Plagánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverés! hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Hivatalos Értesítő. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-4­53 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség­: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 167.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedévenként 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ * negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. Havonkint Negyedévenkint Számonként A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke 1 4 ar. P 80 f. 14 . 40 . — 20 , 302.600/1941. B. M. szám A m. kir. belügyminiszter rendelete az Országos Társadalombiztosító Intézet területi módosításáról. 56.000/1911. Á. K. szám. Az árellenőrzés országos kormánybiztosának rendelete a belföldi fűrészüzemeken hazai származású fenyőgöntbélyegfából termelt fűrész­áruk, valamint a faragott fenyő épületfa legmagasabb eladási árának megállapítása, továbbá a külföldről behozott fenyő fűrészeltfa, fenyő faragottfa, fenyő gömbfa és gömbrúd legmagasabb eladási árának megállapításáról szóló 10.300/1939. Á. K. számú rendelet egyes intézkedéseinek módosítása és hatályának a visz­­szafoglalt délvidéki területre való kiterjesztése tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. Magyarország Főméltóságú Kormányzója — mint a Vitézek Főkapitánya — az Országos Vitézi Szérk előterjesztésére Tőkés József kelebiai lakásnak a Vitézi Rend tagjai közül való törlését tudomásul venni méltóztatott. A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Czirer Andor miniszteri osztályfőnöki cím és jelleggel felruházott miniszteri tanácsost az Állandó Központi Talajjavító Bizottságban el­foglalt alelnöki tisztsége alól, kifejtett munkás­ságáért elismerését kifejezve, saját kérelmére felmentette és az alelnöki tisztségre dr. Sper­­gely Imre miniszteri osztálytanácsost egyidejű­leg az 1943. évi június hó végéig terjedő idő­tartamára kinevezte. (187.012/1941. XI. 1. F. M. szám.) A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Holzwarth Ferenc ny. államtitkárt az Állandó Központi Talajjavító Bizottság tagsága alól sa­ját kérelmére felmentette és a Bizottság tag­jaivá 1943. évi junius hó végéig terjedő időtar­tamra dr. Halács Ágoston mezőgazdasági ka­marai igazgatót, Dőry Lajos gazdasági akadé­miai tanárt, dr. Szabó Gusztáv egyetemi ny. r. tanárt, dr. Kund Ede egyetemi r. k. tanárt, dr. Fehér Dániel egyetemi ny. r. tanárt és Páter Károly gazdasági tanárt kinevezte. (187.012/ 1941. XI. 1. szám.) b) Abaúj-Tarna vármegye területéből : a gönci járáshoz tartozó Filkeháza, Füzér, Füzér­­kajata, Füzérradvány, Füzérkomlós, Holló­háza, Kisbozsva, Kishuta, Kovácsvágás, Nagy­­bozsva, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu és Vágáshuta községek ; c) Szabolcs vármegye területéből: a dadai felsőjáráshoz tartozó Kenézlő, Viss és Zalkod községek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott sátoraljaújhelyi kerületi pénztárnak a kerületi választmányi hatáskörbe tartozó ügyeit to­­­­vábbi rendelkezésig, de legkésőbben az Orszá­­­­gos Társadalombiztosító Intézet helyi önkor­­­­mányzati szerveinek új országos választásáig a sátoraljaújhelyi kerületi pénztár jelenlegi kerü­leti választmánya változatlan összetételben intézi. 2­ §­A jelen rendelet az 1941. évi december hó 29. napján lép hatályba. Budapest, 1941. évi november hó 26.-án. dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. m. kir. belügymini­szter. Egyes szám­ára 48 fillér.­ ­­­ A m. kir. belügyminiszternek 302.650/1941. B. M. számú rendelete az Országos Társadalombiztosító Intézet területi módosításáról. A társadalombiztosításra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása tárgyában kiadott 3.800/1935. M. E. számú rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem. 1­ §­ (1) Az Országos Társadalombiztosító Intézet sátoraljaújhelyi kerületi pénztárának területe a következőképen módosul: A sátoraljaújhelyi kerületi pénztár területe a­ Zemplén vármegye területéből : Sátoralja­újhely megyei város, a bodrogközi, a sáros­pataki és a sátoraljaújhelyi járás egész területe, a tokaji járás területe Tokaj és Marcal közsé­gek kivételével, amelyek a nyíregyházai kerü­leti pénztárhoz tartoznak, a szerencsi járás te­rületéből Mezőzombor község . Az árellenőrzés országos kormánybiztosának 56.000/1841. A. K. számú rendelete a belföldi fűrészüzemeken hazai származású fenyőgömbölyegfából termelt fűrészáruk, vala­mint a faragott fenyő épületfa legmagasabb eladási árának megállapítása, továbbá a kül­földről behozott fenyő fűrészeltfa, fenyő faragottfa, fenyő gömbfa és gömbrúd leg­magasabb eladási árának megállapításáról szóló 10.300/1939. Á. K. számú rendelet egyes intézkedéseinek módosítása és hatályának a visszafoglalt délvidéki területre való kiterjesz­tése tárgyában. A 4.110/1939. M. E. számú rendelettel módo­sított 2.220/1938. M. E. számú rendelet 2. és 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a követ­kezőket rendelem : I. FEJEZET. Termelői árak. Fűrészáruk. 1. §• (1) Fűrészüzemek (termelők) által forga­­lombahozott és a jelen rendelet hatálya alá tartozó áruk legmagasabb eladási árának a jelen rendelethez I—V. számú mellékletként csatolt kimutatásokban megállapított árakat kell tekinteni. (2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott árak a jelen rendelet VII. számú mellékletében feltüntetett minőségi és méretezési előírások­nak megfelelő, a kereskedelmi forgalomban szokásos árunak fűrészüzemek (termelők) által vagontételekben (legalább 20 ma)­ történő el­adása esetére vonatkoznak és budapesti leadó­állomásokon vagonba rakva értendők. A for­galmi adóváltság külön felszámítható. (3) Kereskedelmi forgalom tárgyát nem képező, külön méreti vagy minőségi előírás­nak megfelelően készített fűrészárukra a jelen rendelet hatálya nem terjed ki. Ilyen megren­delés esetén a fűrészüzem jogosult erre nézve a tényleges kihasználás alapján megállapított önköltségi átlagárból kiindulva az eladási árat megállapítani. Az eladó azonban minden olyan megrendelést, amelynek összege 10.000 pengőt meghalad, a megállapított eladási ár részletes kalkulációjával együtt köteles az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosának (Budapest, VI., Nagymező­ u. 1.) az ügylet kötésétől számított 8 napon belül bejelenteni. Az erdei fenyőből készült vasúti kocsi építőanyagra a III. és IV. számú mellékletben feltüntetett ár ilyen esetek­ben is irányadó. 2­ §• (1) A legmagasabb feladóállomási árat úgy kell kiszámítani, hogy az 1. §-ban meghatáro­zott legmagasabb budapesti leadóállomási ár­ból le kell vonni a szóban lévő árura a feladó­­állomástól Budapestig a m. kir. Államvasutak érvényben lévő díjszabása szerint érvényes 15 tonnás díjtétel alapján 10.000 kg-ra eső fuvarköltséget, vagy hajófuvar esetén a MFTR helyi árudíjszabása szerint 10 tonnás díjtétel alapján 10.000 kg-ra eső hajófuvar teljes ösz­­szegét, mindkét esetben beleértve a budapesti kü­löndíj (kövezetvám) összegét is (jelenleg a fűrészárura 8,0 %, a kötözött léc- és deszka­hulladékra 540 - 10 tonnánként). A fuvar­­költségekből 1 m3 fűrészárura eső részt luc- és jegenyefenyőnél 15 tonnás vasúti kocsiban legalább 30 m3, 10 tonnás kocsiban legalább 20 m3, erdei fenyőnél pedig 23 m3, illetve 15 ms áru szállításának figyelembevételével kell ki­számítani. (2) Abban az esetben, ha az áru átadása nem a fűrészüzem fekvésének megfelelő feladóállo­máson vagonba rakva történik, az előző bekez­désben meghatározott feladóállomási árból le kell vonni azokat a költségeket is, amelyek az árunak az átadás helyéről a szóban lévő feladó­­állomásig történő szállítása esetén ténylegesen felmerülnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék