Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1941. december (75. évfolyam, 273-294. szám)

1941-11-02 / 273. szám értesítője

Budapest, 1941. kedd, december 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I„ Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 az.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 20/3/1941. vght. szám. Pk. 3309/1941. szám. Dr. Ajtai Nagy Gáborné Torday Gizella, nagybányai lakos javára 13.587 pengő 76­0 tőke és több követelés és járulékai erejéig a nagybányai kir. járásbíróság 1941. évi P. 3300. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1941. évi má­jus hó 7. napján lefoglalt és 600.000 pengőre becsült követelésre fenti kir. járásbiróság fenti számú végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a alapján a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs. Nagybányán, a kir. járásbíróságon I. emeleten leendő megtartására határidőül 1941. évi december hó 5. (ötödik) napjának délutáni 1 (egy) órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt végrehaj­tást szenvedettek a Phönix Kénsav és Vegyitermékgyár és Weiser Miklós mérjük ellen az 1.440/1911. M. E. rendelet alapján a nagybányai járásbíróság előtt érvé­nyesített 600.000 P követelésüket a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, a ber­sávnak kétharmadáért el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszí­nen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Nagybánya, 1941. évi november bő 18. napján. Ifj. Ocskay László, kir. bír végrehajtó. O 10411 Árverés. Pk. VII. 706208/1940. sz. Dr. Sándor László ügyvéd által képviselt Richter Pál javára 236 pengő 71 fillér és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járás­biróság 1939. évi 115301. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás során 1940. évi március hó 29-én lefoglalt és 7.780 pengő becsértékű ingóságokra az ár­verés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által meg­kerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, vala­mint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást­ szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Deák­ Ferenc­ utca 16. szám, II. emeleti penzióban leendő megtartására határidőül 1941. évi december hó 2. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult —­ el fogom adni, még ak­kor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi november hó 6. napján. Szili Ede, kir. bír. végrehajtó. O­F 13938 Árverés. Pk. X. 709398/1940. szám. Dr. Nyáry Miklós budapesti ügyvéd által képviselt Hajnal és Barta javára 905 pengő 71 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1940. évi 22124. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi április hó 26 án lefoglalt és 5.241 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben ki­elégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, VI. kerület, Dalszínház­ utca 8. szám, földszinti vendéglőben és folytatva VIII ker., Sándor-tér 2. szám, magasföldszint 2. alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi december hó 9. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, szorfüggönyök, különféle alpacca-tárgyak s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi november hó 10-én. Dr. Schweitzer Brúnó helyett dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 13941 Árverés­ ink X. 6270'' V'1039 szám. Dr. Herschkovits Mihály József ügyvéd által képviselt Fuchs A. fit­ja.Árt . 780 pengő 32 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 1938. évi 3139. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi április hó 18-án lefoglalt és 6.280 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, az alább megnevezett : Pk. 626844/1939. sz. Dr. Csillag Károly ügyvéd által kép­viselt Haideker S. javára 116 pengő és járulékai, Pk. 624835/1939. sz. Dr. Gábor Miklós ügyvéd által kép­viselt Hegedűs Ferenc javára 32 pengő és járulékai és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az ár­verést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, XIV. ker., Stefánia­ út 18. szám, II. emelet 6. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1941. évi december hó 5 napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, csillár, képek, rádió s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsátón alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1941. évi november hó 4. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 13939 Árverés. Dr. Aszódi Géza kecskeméti ügyvéd által képviselt Ferenczi Ármin végrehajtató 2.512 pengő 58 f tőke és járulékai ügyében a kecskeméti kir. járásbiró­­sági Pk. 13251/1941. számú jegyzőkönyvben 1941. évi október hó 29. napján összeírt és 6.344 P-re becsült tehenek, ökrök, kocsik, hordók stb. ingóságok 1941. évi december hó 11. (tizenegy) napján délután 3 órakor Ladánybene, Pálinkás-dűlő 443. szám alatt, eladásra kerülnek. Kecskemét, 1941. évi november hó 20. napján. Kerekes Tibor, kir. kir. végrehajtó. 6 10416 Árverés. 325/1941. vght. szám. Dr. Villányi Pál buda­pesti ügyvéd által képviselt gróf Bethlen Aladár és neje javára 5.500 pengő tőke és több követelés járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részlet­­fizetés történt, annak beszámításával, az ezen kir. járásbiróság 1911. évi 618. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1941. évi julius hó 18. napján lefoglalt és 30450 pengőre becsült ingóságokra az ezen kir. járásbiróság Pk. 256/ 1941. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartásást elrendelem, de, csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő­­ lakásán Sárbogárd, Imre-majorban teendő megtartására határidőül 1941. évi december hó 30. napjának délelőtti tár óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt élő és holt gazd. felszerelés, termények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de leg­alább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni. Sárbogárd, 1941. évi november hó 24. napján. Pölöskey József, kir. kir. végrehajtó. O­F 13945 Árverés. Pk. X. 615172/1939. sz. Fksz. 371129/1941. sz. Dr. Dusóczky Károly budapesti (V., Arany János­ u. 16.) ügyvéd által képviselt Hajnal és Bartha javára 2043 pengő 79 t tőke és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 1939. évi 3982. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1939. évi junius hó 30. napján lefoglalt az 1939. Pk. X. 607901. sz. alap­jogó jegyzőkönyvben 1—32., 36—39., 41—42., 44—59., 61., 62., 66., 68., 71— 72., 76., 77., 79., 80., 82., 83., 86—95., 97—100. t. a. összeírt 2.833 pengő becsértékű ingósá­gokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehaj­tató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdet­ményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­­keerset folyamatban nincs, az árverést kitűzőm és annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapest, VI. ker., Bajza­ utca 40. házszám, I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1941. évi december hó 10. napjának délutáni 116 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, festményeket, szőnyegeket, szobrokat, rádiót, ezüstneműeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hatási szenvedő előzőleg hozzájárult, —­el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn fent van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­iból, 1311. évi november hó 9. napján. Dr Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13942 Árverés. 1800/194­. szám. Érkörtvélyes község (Bihar­­megye), mintegy 4.800 kat. holdat kitevő vadászterületé­nek vadászati jogát 1941. évi december hó 4. napján, délután 3 órakor a községházán tartandó nyilvános szó­beli árverésen 1941. évi július hó 1. napjától 1951. évi junius hó 30. napjáig terjedő 10 évre a legtöbbet ígérő­nek bérbeadja. Kikiáltási ár, mint évi bér : 100 pengő, bánatpénz 10 pengő. Vadállomány : nyúl, fogoly, fácán, vadruha. Vasútállomás helyben. A hirdetési dijak az árverési legtöbbet igéről terhelik s köteles azt az árverés napján a községi pénztárba be­fizetni. Az­ árverés során vételi ajánlatot csak az tehet, aki­nek erre­ a 158.120/1941 F. M. számú rendelet 11. §-ában előírt engedélye van. Haszonbérlő a fenti rendelet összes rendelkezéseinek köteles magát alávetni. Árverési feltételek Érkörtvélyes községházánál a hiva­talos órák alatt megtekinthetők. Érkörtvélyes, 1941. évi október hó 19. napján. Érkörtvé­lyes község elöljárósága (Biharmegye). O 10491 Iffigyes szám­ára 20 fiLtér- Ingatlan árverések. Árverés: 9770/1941. tkvi szám. Kurcz Ádám végre­­hajtatóna­k Naszádi György végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 422­­ tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az újpesti kir. járásbiróság területén levő, Rákospalota m. városban fekvő s a rákospalotai 5679. számú telekkönyvi betétben A. I. 1. sorszám, 1687. helyrajzi szám alatt foglalt s a B. 1. sorszám szerint Naszádi György (nős Mihály Julianná­val) nevén álló s az egészhez viszonyított egynegyed (Wi) tulajdoni illetőségre kettőezerkettőszázhuszonöt (2.225) pengő kikiáltási árban elrendeli. Az árverést 1941. évi december hó 18. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Újpesten, Mussolini­ utca 21. szám, 5. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlanilletőség 2.700 P-nél alacsonyabb áron nem adható el, ha az árverést Makó János kéri, ha ellenben Kurcz Ádám kéri, 2.893 P-nél alacsonyabb áron eladni nem lehet (5.610/1931. M. E. számú rendelet 21. §-a). Az érvereni­ szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék