Budapesti Közlöny, 1942. január (76. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-01 / 1. szám

Budapest, 1942. Csütörtök, Január 1. f. szám. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 2'S ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magárhürdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar.­­ Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 900 rsót megt stem haladó Ingó- és Ingratlaaáruszási fe­rdetmértyek hirdetési díja budapesti hirdetők rászór® 0 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 0 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak.­­A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési céjaira nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség­: Budapest, 1. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: (60-453 Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. —■ Telefon: (63-464 K­iadóiúvatsik­­érendelte még­: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sx. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.004« Slólh­atóai 4r&ki Budapest! Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.P231. „ negyedévenkint 3 „ 84 9 Magánosoknak havonkint 3 „ 20 , m negyedévenkdnt 9 , 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig •— 2.0 „ » • további 8 old.­kint 18 „ Az „Ország­os Törvénytár^-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kft. belügy­­minisztérimu által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 09 f. Negyedévmkint 14 . 4-e „ Számonkint — 80 _ swss A lszp mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke­­ 9.300/1941. M. É. szám. X Bt kir. fszmhisztérium­ai rendelet« a tűzifa vám átmeneti felfüggesztésének újabb meghosszabbítása tárgyában, il. 100/1941. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete a házasodási kölcsönről. 3.113/1941. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelet« a törvényhatósági bizottsági és a községi képviselő fcsafüsteii ta­jsági jog felvizsgálásáróL 451.100/1941. B. M. szám. A m. kir. belüigymin­iszter rendezete az országgyülési képviselöválasztók név­jegy­zőkések. K­ffcL. évi t*­gyi»tá­sa tárgyában. 218.015/1041. X. a. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelat« a vámtarifa 3*36. számához tartozó magyarázatok érvényének meghosszabbítása tárgyában. 220.740/1941. VII. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelet« az 1945. év első negyedében használandó gépjárómű adójegyek tárgyában. HIVATALOS KÉSE: A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Tasnádi Nagy András magyar királyi titkos tanácsos, nyugalmazott igazságügy­­miniszter, az országgyűlés képviselőháza elnö­kének a haza szolgálatában kifejtett kiválóan értékes és eredményes munkássága elismeré­séül a Magyar Érdemrend nagykeresztjét ado­mányozom. Kelt Budapestem, 100. évi G£wsifchár hó­­t. nap­ján. Horthy s. k. Bárdossy László s. k. A Legfőbb Állami Számvevőssék elnökeiknek a magyar királyi miniszterelnök által előter­jesztett javaslatára Weszely Sándor osztály­főnöki címmel és jelleggel felruházott legfőbb állami számvevőszéki tanácsost osztály­főnökké, dr. Fejér József és Székely Ödön tanácsosi címmel és jelleggel felruházott leg­főbb állami számvevőszéki osztálytanácsoso­kat tanácsosokká, dr. sédem Ambrózy Ferenc és dr. Weszter Béla osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott legfőbb állami számvevő­­széki titkárokat osztálytanácsosokká kineve­zem, továbbá dr. vitéz Bathó Ján­os legfőbb állami számvevőszéki tanácsosnak az osztály­főnöki címet és jelleget, dr. Nyakó Ferenc és dr. Komlódy József legfőbb állami számvevő­széki osztálytanácsosoknak a tanácsosi címet és jelleget, végül dr. Dósa János, dr. Magos Imre, dr. Enyedváry Tamás és dr. Babnngg Lajos legfőbb állami számvevőszéki titkárok­nak az osztálykiapácsoím­ címet és jelleget ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1141. évi december hó 30 napján. , Horthy s. k. Bárdom­i László s. k. A magyar királyi földmi­ve­­sügyi miniszter előterjesztésére dr. Czakó Zoltán miniszteri osztálytanácsosnak — nyugatomba vonulása alkalmából­­— a miniszteri tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapests», 1841. á¥Í december hó 20. napján. Horthy a. k. báró Bánffy Dániel a. k. A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére a pénzügyminisztérium központi fogalmazási személyzetének létszámában dr. Kállay Zoltán miniszteri osztályfőnöknek az á­llamt­íikéri diánét adományozom, dr. Nemes­­hegyi Tibor, dr. Karikás Mihály, dr. Hirsch Nándor miniszteri osztályfőnöki címmel és jelleggel felruházott miniszteri tanácsosokat, vitéz Madaras Jenő miniszteri osztályfőnöki címmel és jelleggel felruázott miniszteri taná­csos, számvevőségi igazgatót és Foininel Gyula miniszteri osztályfőnöki címmel és jelleggel felruházott miniszteri tanácsost miniszteri osztályfőnökökké, a külső fogalmazási tiszt­viselők létszámában dr. Denk Arnold minisz­teri tanácsost — az V. fizetési osztályban való meghagyása és a miniszteri osztályfőnöki cím és jelleg egyidejű adományozása mellett­­— dohányjövedéki központi igazgatóvá, a pénz­ügyminisztérium központi fogalmazási sze­mélyzetének létszámában dr. Romy Béla, dr. Eperjesy Sándor, dr. Décsey Lajos, dr. Tallós János, dr. Belhá­zy Jenő, dr. Herényi Lajos, dr. Busch Viktor és dr. Nád­y József miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsosokat miniszteri taná­csosokká, dr. Balla Mihály, dr. Holly Sándor, dr. Gabányi Bertalan, dr. Csorba Emánuel, dr. Walter József, dr. Benedek Viktor, dr. Szakács Béla miniszteri osztálytanácsosi cím­mel és jelleggel fel­ru­­ázott miniszteri titkáro­kat, dr. vitéz Berzsenyi László miniszteri osztályt a műso­si címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkár, közigazgatási bírósági elnöki titkárt, dr. Csák László és dr. Bolgár Emil miniszteri osztálytanácsos! címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkárokat miniszteri osztálytanácsosokká kinevezem, dr. Csillák Elemér, dr. Lechner József és dr. Aninger László mini­zz teri tanácsosoknak a miniszteri osztályfőnöki címet és jelleget, dr. Szájbély Alajos miniszteri tanácsosi címmel felruházott miniszteri osztálytanácsosnak a miniszteri tanácsosi jelleget, dr. Domné József, dr. báró Collos Dezső, dr. Balassa Lórártd, dr. Kurlandi Béla, dr. Országh Sándor, Bosnyák Lajos és Lánczy József miniszteri osztálytanácsosoknak a miniszteri tanácsosi címet és jelleget, Urbán Géza, dr. Beke Gábor miniszteri titkár, köz­­igazgatási bírósági tanács jegyzőknek, dr. Kar­sásy István, dr. Koncz Pál, dr. Bíró Béla, dr. Lovászy György miniszteri titkároknak, dr. Sulyok­­Endre miniszteri titkár, közigazgatási bírósági tanácsjegyzőnek, dr. Nagy Nándor, dr. Mendig József miniszteri titkároknak és dr. Biró Kálmán miniszteri titkár, szeszegyed­­anyági igazgató-helyettesnek a miniszteri osz­tálytanácsosi címet és jelleget, dr. Kalmár László, dr. Rikker Márton pénzügyi titkárok­nak, dr. Trunkó István pénzügyi titkár, köz­igazgatási bírósági tanács jegyzőnek, dr. Jan­­kovits Péter, dr. Szakál Lajos, dr. Pethe László, dr. Takáts Károly, dr. Korponay Ede, dr. Walkó Árfrád, dr. Andrásfay Antal, dr. Unger Ödön és dr. Kovács László pénzügyi titkárok­nak a miniszteri titkári címet és jelleget, dr. Márffy Albin pénzügyi segédtitkár, köz­­igazgatási bírósági tanács jegyzőnek és dr. Valló József pénzügyi segédtitkárnak a pénzügyi titkári címet és jelleget adományozom. Kelt Budapestet)* 1041. évi december hó 30. napján. Horthy s. k. dr. Reményi-Schneller Lajos s. k. (3.501/1941. P. M. évi szám.) A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére a pénzügyi fogalmazási tisztviselők egyesített létszámában dr. Szorka Ernő minisz­teri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott pénzügyi főtanácsost, a székesfővárosi XI. kerületi adófelüigyelőség főnökét, Krizs István és dr. Nagy József 1. miniszteri tanácsosi cím­­mel és jelleggel felruházott budapesti pénzügyi főtanácsosokat, dr. Fatér Endre miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott pénz­ügyi főtanácsos, budapestvidéki pénzügyigaz­­gató-helyettest, dr. Hunyadi Ferenc miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott pénz- A lap mai számához csatolva van a Budapesti Köztovayhím az 1041. év második felébe­­ közzétett miniszteri rendeletek mutatója.­ ­ Egyes elésira &ra­ffIBEér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék