Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. január (76. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-01 / 1. szám értesítője

Budapest, 1842. fa Csütörtök, január 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESITŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 al. £, minden további 10 vagy kevesebb szóért IS ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felü­l a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem mamr,egyéninek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott . A hirdetéseik közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények, fingó árverések. Árverés. Pk. I. 59124/1041. szám. Dr. Gündisch Guide, ügyvéd által képviselt Magy. Város- és Községfejlesztési Rt. javára 2883 pengő 84 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapest kir. törvényszék 1911. évi 34443. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 9260 pengő becsértékű ingóságokra a kir. járásbíróság vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, III. kerület, Árpád feje­­delem­ útja 14. házszám, I. emeleten leendő megtartá­sára határidőül 1942. évi január hó 28. napjának d. u. fél 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1941. évi december hó 24. nap­ján. Ertsey Gyula, kir. kir. végrehajtó. 0 F 14231 Árverés. Pk. VII. 615142/1941 szám. Dr. Karafiáth Jenő ügyvéd által képviselt Fermiere átalános biztosító társ. javára 265 pengő 07 fillér tőke és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1941. évi 105746. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1941. évi október hó 2-án lefoglalt és 5940 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt feltevezett végrehajtató által megkerestetvén, az árve­rést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, Vili. kerület, Tömő­ utca 19. ház­­szám alatt, földszinti műhelyben leendő megtartására határidőül 1942. évi január hó 9. napjának d. u. fél 7 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, fenyődeszkákat, gépeket és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1941. évi december hó 7. napján. Dr. Scharpf Andor kir. kir. végrehajtó. O­F 14230 Árverés. Pk. X. 605856/1911. sz. Dr. ifj. Karafiáth Jenő ügyvéd által képviselt Fonciére általános biztositó inté­zet javára 461 pengő tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 103913. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1911. évi április hó 3. napján lefoglalt és 1200 pengő becs­értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentneve­­zett végrehajtató által megkerestetvén, az árverést ki­tűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Budapesten, VI. kerület, Aníker-köz 1. házszám, IV. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi január hó 7. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, festményt, szőnyeget és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1941. évi december hó 3. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 14229 Árverés. 214/1941. vht. szám. Pk. 3137/1938. szám. Dr. Bodor Géza budapesti ügyvéd által képviselt Kam­mer Bernét végrehajtató javára 254,80 pengő bíróilag megállapított eddigi, valamint jelen tűzéssel felmerült költségek erejéig a hatvani kir. járásbíróság 2321., 2390/1­938. számú végzésével elrendelt és 1938. évi augusztus hó 18-án­ foganatosított kielégítési végre­hajtás során le- és felülfoglalt és 7420 pengőre becsült ingóságokat, közöttük : üzleti áruk a vht. 102. §-a alap­ján Hatvan községben, végrehajtást szenvedettnél 1942. évi január hó 5. napjának délelőtti fél 9 órájára kitű­zött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfize­tés ellenében, esetleg a kikiáltási áron alil is, de leg­alább a becsérték kétharmad összegéért el fogom adni. Hatvan, 1941. évi december hó 4. napján. Karácsony Dezső, kir. bír. végrehajtó. O­F 14223 Árverés. 2015/1941. szám. Siménfalva község (Udvar­hely vármegye), székely­keresztúri járás elöljárósága közhírré teszi, hogy a község tulajdonát képező földek és erdők vadászati jogát, 1942. évi január hó 1-től 1951. évi június hó 30-ig terjedő időre, 1942. évi január hó 26. napján, délelőtt 8 órakor a községházán tar­tandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek haszon­bérbe adjuk. A vadászterület összesen 3.300 kát. hold terület. Vadászház nincs. Kikiáltási ár 100 pengő. Bánatpénz, ennek 10 száza­léka. Utóajánlatnak helye nincs. Árverezni csak hatósági engedéllyel és érvényes va­dászjegy birtokában telzet. Vasútállomás Szék­el­yk­eres­z­t­ú­r, mely a területtől 7 km távolságra van. A vadászterület a vasútállomástól gépkocsiVal közelíthető meg. Előforduló­­an : *z.u .as, f.,. '• 'd '-' ■' nyu.l. farkas, róka. Részletes árverési feltételek, a hivatalos órák alatt a közjegyzői irodában megtekinthetők, vagy 1 pengő 50 fillér másolási díj ellenében a község elöljárósága ren­delkezésre bocsájt. Községi elöljáróság. O 11140 Árverés. Pk. 1617. és 1618/1911. szám. Dr. Trón László ügyvéd által képviselt Városi Takarékpénztár és Hitelintézet r. t. javára 16.580 + 1.000 pengő tőke és több követelés járulékai erejéig a gyomai kir. járásbíró­ság 1941. évi Pk. 1617. és 1618 számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőktől 1941. évi október hó 28.-án lefoglalt, 38.820 pen­gőre becsült ingóságokra a gyomai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, végre­hajtást szenvedők birtokán Gyoma, Csudaballa puszta 457. szám, folytatva 456. sz. a. leendő megtartására határidőül 1912. évi január hó 3. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt állatok, u. m. ökrök, lovak, anyakocái; és országos járóműveket a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni. Gyoma, 1941. évi december hó 15. napján. Villá­nyi Nándor, kir. kir. végrehajtó. O 11475 Árverés. 2015/1941. szám. Kadács község (Udvar­hely vármegye), székelykereszturi járás elöljárósága közhírré teszi, hogy a község tulajdonát képező földek és erdők vadászati jogát, 1942. évi január hó 1-től 1951. évi június hó 30 ig terjedő időre, 1942. évi január hó 26.-án, délelőtt 10 órakor a községházánál tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe adjuk. A vadászterület összesen 1.744 hát. hold terület. Vadászház nincsen. Kikiáltási ár 50 pengő. Bánatpénz ennek 10 százaléka. Utóajánlatnak helye nincs. Árverezni csak hatósági engedéllyel és érvényes va­dászjegy birtokában lehet. Vasútállomás Székelykeresztúr, mely a területtől 12 km távolságra van. A vadászterület a vasútállomástól gépkocsival közelit betű meg. Előforduló vad : szarvas, őz, vaddisznó, nyúl, farkas, róka. Részletes árverési feltételek, a hivatalos órák al­is­ a körjegyzői irodában megtekinthetők, vagy 1 pengő 50 fillér másolási díj ellenében a község elöljárósága rén ítélkezésre bocsájt. Község elöljárósága: O 11439 Árverés. 2015/1941. szám. Medesér község (Udvar­hely vármegye), székelykereszturi járás elöljárósága közhírré teszi, hogy a község tulajdonát képező földek és erdők vadászati jogát, 1942. évi január hó 1-től 1951. évi június hó 30-ig terjedő időre, 1942. évi január 26.-án, délután 14 órakor a községházán tartandó nyil­vános árverésen a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe adjuk. A vadászterület összesen 2.620 hát. hoki terület. Vadászház nincs. Kikiáltási ár 70 pengő. Bánatpénz ennek 10 száza­léka. Utóajánlatnak helye nincs. Árverezni csak hatósági engedéllyel és érvényes va­dászjegy birtokában lehet. Vasútállomás Székely­keresztúr, mely a területtől 13 km távolságra van. A vadászterület a vasútállomástól gépkocsival közelíthető meg. Előforduló vad : szarvas, őz, vaddisznó, nyúl, farkas, róka. Részletes árverési feltételek, a hivatalos órák alatt a körjegyzői irodában megtekinthetők, vagy 1 pengő 50 fillér másolási díj ellenében a község elöljárósága ren­delkezésre bocsájt. Községi elöljáróság: O 11437 Árverés. 2015/1941. sz. Székelyszentmiklós község (Ud­varhely várm.), székelykereszturi járás, elöljárósága közhírré teszi, hogy a község tulajdonát képező földek és erdők vadászati jogát, 1942. évi január hó 1-től 1951. évi június hó 30-ig terjedő időre, 1942. évi január hó 26.-án, délelőtt 10 órakor a községházán tartandó nyilvános árverésén a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe adják. A vadászterület összesen, hozzáadva az „Erdőbirto­­kosság“ siménfalvi határon levő erdejét, 644 hát. hold terület. Vadászház nincs. Kikiáltási ár 30 pengő. Bánatpénz ennek 10 százaléka. Utóajánlatnak helye nincsen. Árverezni csak hatósági engedéllyel és érvényes va­dászjegy birtokában lehet Vasútállomás Székelykeresztúr, mely a területtől 8 km távolságra van. Előforduló vad : szarvas, őz, vaddisznó, nyúl, farkas, róka. Részletes árverési feltételek, a hivatalos órák alatt a körjegyzői irodában megtekinthetők, vagy 1 pengő 50 fillér másolási díj ellenében a község elöljárósága ren­delkezésre bocsájt. Községi elöljáróság: O 11438 39822/1941. Ik. szám. Végzős. Reichmann Vilmos kft. és Budapesti Kisipari Hitel­intézet r. t. végrehajtatóknak, ifj. Vasek (Eszterház) Ernő Antal végrehajtást szenvedő elleni ingatlan árve­rési ügyében a telekkönyvi hatóság a 37679/1941. tk. Hmmmn Ú­íj/y • &&V.01 ára Ingatlan árverések. ' rv 'T'js. S76/9. (9*1. tkvi szám. Reichm­ann Vim­os kft. budapesti bej. cég és Budapesti Kisipari Hitelinté­­zet r. t. budapesti bej. cég végrehajtatóknak ifj. Vasek (Eszterhás) Ernő Antal végrehajtást szenvedő elleni 2.964 és 12.000 pengő és járulékai iránti végrehajtási ügyében dr. Hertzka Béla budapesti (V., Báthory­ u. 28.) lakos utóajánlattevő által beadott kérelem következté­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási újabb árve­rést 2.964 és 12.000 pengő és járulékai erejéig és a még felmerülendő költségeknek nemkülönben a csatlakozóul kimondott Szász Zsuzsanna Éva 6.000 pengő, Szabó Adrienne 140 pengő tőkék és járulékaiból álló követe­lések kielégít­ése végett az 1998 : XLI. t.-c. 2­7. §-a értel­­­mében a budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság területén levő és a Budapest székesfőváros dunajobb­­parti részének 11939. számú telekkönyvi betétében A + 1. sorsz., 15477/4. hrsz. alatt foglalt 304 négy­szögöl területű, ifj. Vasek (Eszterhás) Ernő Antal Dé­ván álló III. ker., Zöldmálni-út 44/c. alatti ingatlanra 24.200 pengő ezennel megállapitott kikiáltási árban, G. 8—9. alatt a 2112/1936. számú végzéssel dr. Vasek Ernő és neje szül. Turcsányi Ida javára bekebelezett életfogytiglani haszonélvezeti jog érintetlenül hagyása mellett az árverést 1942. évi január hó 30. napján d. u. 3 órakor a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (II. kerület, Fő­ utca 70—78. szám, földszint 70. ajtószám) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár eredeti kikiáltási árának az árverési fel­tételekben meghatározott százalékát készpénzben, vagy az 1912 :LIV. t.-c. 44. §., 1911:1. t.-c. 127. §-ában meghatározott árfolyammal számit­ott óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánat­pénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállitott le­téti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai, 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az attilla igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1998. XLI. t.-c. 25. §-a). Erről az érdekeltek értesítést kapnak. Budapest, •1941. évi november hó 8. napján. A budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság N­F 14224

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék