Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. február (76. évfolyam, 26-48. szám)

1942-02-01 / 26. szám értesítője

Vasárnap, február 1. Budapest, 1942. 26. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetések és a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, 1., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügy igazgatóság V. kerület, Szalay­ utcai 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított dijak mellett Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 az. f. minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 6 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad• • • • A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem m­agánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott ftr"- ..wi j - ■ ju- " A f­irdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napom történik fennáll — és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs — és annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Hunyadi János­ út 12. számú ház, I. emelet 8. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1942. évi február hó 18. (tizen­nyolc) napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, zongo­rát, szőnyegeket, képeket s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Az árverés alá kerülő ingóságok a becsérték kétharmadán alul nem adhatók el. Buda­pest, 1942. évi január hó 5. napján. Tamás Kálmán, kir. bír. végrehajtó, OF 10328 rész elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Nyár­egyházán, Csévpusztán leendő megtartására határidőül 1942. évi február hó 12. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, élő- és holt gazdasági felszerelést s­­egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében fogom eladni. Monor, 1942. évi január hó 19. napján. Dr. Szélessy Ödön, kir. kir. végrehajtó. O­F 10521 Árverés: 1286/1941. kir. szám. A szilágypéri körjegy­zőséghez tartozó Szilágypér község 7400 kát. hold, Peleszarvad község 900 kat. holdat kitevő vadász­területének vadászati jogát 1942. évi február hó 23-án délelőtt 10 órako­r a körjegyzőség székhelyén Szilágy­­péren a községházánál megtartandó nyilvános árveré­sen 10 egymásután következő évre a legtöbbet ígérő­nek bérbeadjuk. Kikiáltási ár Szilágypér községnél 100 lengő, Lelesz,I­vra­ községnél 10 pengő. Bánatpénz a kikiáltási ár IC'1'/ a Vadállomány : nyúl, fogoly, fácán, őz, vadkacsa és vaillik­a. Az érvelési feltételek a szilágy­­péri körjegyzői hivatalban a hivatalos órák alatt meg­tekinthetők. Szilágypér, 1942. évi január hó 16. napjai. Szilágypéri körjegyzőség. O 996 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. 7719/1941. szám. (443/1941. vghtói szám.)­ Noknopi dr. Szüts István budapesti ügyvéd által képvi­selt Magyar Ruggyantaárugyár rt. budapesti bej. cég javára hátr. 109 pengő 68 fillér tőke és több követelés járulékai erejéig a nagykanizsai kir. járásbíróság 1941. évi 7718. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtőle 1941. évi októ­ber hó 1-én lefoglalt 2.638 pengőre becsült ingósá­gokra a nagykanizsai kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Nagykanizsán, Magyar-u 68., foly­tatva Kámáncs-pusztán a fűrésztelepen leendő megtar­tására határidőül 1912. évi február hó 11. napjának dél­utáni 3­ A órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Nagykanizsa, 1942. évi január hó 21. nap­ján. Elek László, kir. bír. végrehajtó. O 982 Árverés. Pk. I. 51467/1941. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 419384/ 1939. számú végzésével Agrárglobus Mezőgazdasági Gépkereskedelmi R. T. végrehajtató javára 40 pengő­s jár. és az összes foglaltatok tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követe­lésre időközben részletfizetés történt, annak beszámí­tásával, végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.360 pengőre becsült ingóikra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XII­­.-c. 20. §-a alapján a követ­kező megnevezett, de az árverés kitűzését nem kérel­mező végrehajtatok : Pk. 50834/1941. dr. Murát­ György ügyvéd által képviselt Triesti Biztosító javára 99 pengő 29 fillér, Pk 60520/1941. dr. Messinger Hugó ügyvéd által képviselt Riemer Miksa javára 58 pengő 47 fillér, Pk. 58532/1941. dr. Adonyi István ügyvéd által kép­viselt Tolcsvai Takarékpénztár javára 1.000 pengő, Pk. 52181/1941. dr. Adonyi István ügyvéd által képvi­­selt Tolcsvai Takarékpénztár javára 50 pengő, Pk. 60717/1940. dr. Grosz Miklós ügyvéd által képviselt Wein Izidor javára 300 + 200 pengő, továbbá a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­atok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk és követelésük ma is Árverés. Pk. X. 602079/1941. szám. Dr. Faludi Oszkár ügyvéd javára 399 pengő 54 fillér tőkehátr. és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1940. évi 213309. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás során 1941. évi február hó 3-án lefog­lalt 7.000 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezeti végrehajtató által meg­kerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Honvéd­ u. 16. sz. a. nyomdában leendő meg­tartására határidőül 1942. évi február hó 3. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amiikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, különféle gépeket, írógépet, gyorssajtót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzf­ize­lés ellenében, esetleg becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon eset­ben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kí­vánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.600 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik, Buda­pest, 1942. évi január hó­ 12. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 10318 Árverés. Pk. V. 618068(1941. szám. Dr. Nagy Elek (IX., Lónyay­ u. 19.) ügyvéd által képviselt dr. Lázár Ferenc javára 300 penge 53 fillér tőke és járulékai erejéig­­. budapesti központi kir. járásbíróság 1941. évi Pk. II. 564434. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás során 1®41. évi november hó 27-én lefoglalt 6.930 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkeres­­telvén, más foglaltatok javára is, amennyiben kielégí­tési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást­ szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Újpesti rakpart 6. házszám, I. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi február hó 5. napjának délutáni 12 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, fest­ményeket, szőnyegeket, komb­­szekrényt, ebédlő­­szekrényt, vitrint, tálalót és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelen­nék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi január hó 14. napján. Rónay Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 10320 Árverés. Vh. 5/1942. szám. (Pk. 1370/1931. szá.) Dr. Gönczi László ügyvéd által képviselt Tiszaszentimrei Községi Takarékpénztár végrehajtata javára 11.857 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig az abádszalóki kir. járásbíróság 429—432/1931. számú végzésével elrendelt s közbenjárással foganatosított kielégítési végrehajtás során 1941. évi június hó 27-én és 1931. évi március hó 16. napján lefoglalt (felülfoglalt) és 44.805. + 3.300 pengőre becsült ingóságokat, közöttük butorok, lovak, tehenek, gazd. félsz., traktorok, ökrök, hintók, sz. gáz, motorok stb. Tiszaszentimre községhez tartozó Erzsébet-pusztán végrehajtást szenvedők laká­sán, illetve birtokán 1942. évi február hó 10. napjának déli 12 órájára ezennel kitűzött bírói árverésen a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Abádszalók, 1942. évi január hó 19. napján. Lenkei F. Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 1ü-322 Árverés. Pk. 9685/1938. szám. Dr. Vermes Béla ügy­véd által képviselt Philaxia Szérum Termelő rt. javára 384 pengő 27 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a monori kir. járásbíróság 1932. évi 5697. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1982. évi október hó 26-án lefoglalt és 50.006 pengőre becsült ingóságokra az árve­­ r4ÚJU1 új,*u 2U Iliiéi*, Ingatlan árverések. Árverés. 1501/1042. tk. sz. I. (Végzés.) A Pécs és Vidéke Hitelszövetkezetnek Reisner Ferenc és neje Staub Paula elleni végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság « 14463/1941. tk. sz. árverési hirdetmény értelmében 1942. évi február hó 12-én a pécsi kir. járásbíróság Munkácsy M.Mtg-u. 2. sz., I. esu. 52. sz. helyiségében árverésre kerülő s a pécsi 4311. sz. betétben 4508. és 4509. hrsz. alatt felvett Kossuth Lajos­ utca 24. sz. lak­ház,­ udvar és kertnek a kikiáltási árát a T. E. 80. alapján foganatosított becslés eredményeként 84 060 pengőben állapítja meg. Az említett árverési hirdet­­mény tehát a fentiek értelmében módosul. Pécs, 1942. évi január hó 26. napján. A pécsi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi h­atóság. N 987 Árverés. 11.921/1941. tk. szám. özv. Szemenyei Mi­hályné és társa végrehajtatóknak a Kereskede­mi és Értékforgalmi r. t. végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést 176 pengő 50 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett.a Budafok megyei városban fekvő, s a budafoki 1163. szatír -telekkönyvi betétben A. + 1. sorszámú, 2636. helyrajzi számú , kát. hold 133 négyszögöl területű, Jobbágy­ utca 54. szám alatt a Horogszegi dűlőben fekvő ház és szántóra az ezen ingatlanon épült házra 6,600 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi március hó 4. napján, délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Budafok, Városháza, földszint 16. számú ajtó) fogják megtartani. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Buda­fok, 1941. évi december hó 27. napján. A budafoki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 985 Árverés. 16.608/1941. tk. szám. Királyi Kincstár végre­hajtóinak özv. Kámán Györgyné és Szocsák Lajosné végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a­­telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverési 1.252 pengő 24 fillér köztartozás és járulékai behajtása végett a Zalaegerszeg városban fekvő, s a zalaegerszegi 1968. számú betétben A. + 1—2. sor-, 334. helyrajzi számú udvar a Beltelekben 51. négyszögöl és 338. hegy­rajzi számú ház, udvar a Tüttössy­ utca 28/b. ö1. sz. a. Beltelekben 51 négyszögöl ingatlanokra összesen 4 500.— pengő, továbbá az u. o. 1392. számú betétben A. I. 1—4. sor-, 334. helyrajzi számú udvar a Beltelekben 51 négyszögöl, 335. helyrajzi számú ház a Tüttössy­­utca 28/a. öi. sz. a. a Beltelekben 23 négyszögöl, a 336. helyrajzi számú ház a Tüttössy­ utca 28/c. öi. sz. a. a Beltelekben 5 négyszögöl és 337. helyrajzi számú udvar a Beltelekben 26 négyszögöl ingatlanokra összesen 4.500.A pengő kikiáltási árban elrendeli azzal, hogy jelen árverés az 1392. számú betétben felvett Szocsák Lajosné nevén álló ingatlanokra C. 3. sorszám alatt özv. Kámán Györgyné javára bekebelezett haszonélvezeti jogot nem érinti, mégis a haszonélvezeti jogot megelőző jelzálogos terhek összegét 6 000.a pengőben állapítja meg és ha ez az összeg meg nem igértetnék, az árverés hatálytalanná válik és a nyomban megtartandó árveré­sen az ingatlanok ezen haszonélvezeti jogra tekintet nélkül bocsátandók árverés alá. Az árverést 1942. évi március hó 23. napján,­­V-rs 12 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Várkör­utca 2. szám, 21. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanokat a kikiáltási ár felé­­nél alacsonyabb áron eladni nem lehet, ha az árverés megtartását a kir. kincstár kéri. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészteni. Zalaegerszeg, 1941. évi november hó 30. napján A zala­­egerszegi kir. járásbíróság,, mint telekkönyvi hatóság, N *20147

Next