Budapesti Közlöny, 1942. március (76. évfolyam, 49-74. szám)

1942-03-01 / 49. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Tóth Ferenc magyar királyi köz­­igazgatási bírósági tanácselnöknek nyugalomba vonulása alkalmából az igazságszolgáltatás terén kiváló ügybuzgalommal és odaadással teljesített szolgálata elismeréseit­ a Magyar Érdemrend középkeresztjét a csillaggal ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1242. évi február hó 25. napján. Horthy s. k. Bárdossy László s. k. A Tósvgytér királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Saly Árpád nyugalmazott belügy­minisztériumi miniszteri osztálytanácsosnak közhasznú érdemes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1242. évi február hó 25. napján. Horthy s. k Bárdossy László s. k. A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére Fáy Zoltán magyar királyi kincstári tanácsos, a Fö­­lbirtokrendezés Pénzügyi Le­bonyolítására Alakult Szövetkezet vezérigaz­gatójának pénzügyi tér­en kifejtett tevékeny­ségével szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kincstári főtanácsosi címet adományo­zom. Kelt Budapesten, 1942. évi február hó 25. napján. Horthy s. k. dr. Reményi-Schneller Lajos s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Harmathy Lajos mérnök, a Vulkán Vas­öntöde és Gépgyár Részvénytársaság igazgató­jának közhasznú érdemes tevékenysége el­ismeréséül a magyar királyi kormánytanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1942. évi február hó 25. napján. Horthy s. k. Bárdossy László s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Bartha Ernő állami mezőgazdasági középiskolai megbízott igazgató, mezőgazdasági középiskolai tanárt állami mezőgazdasági középiskolai igazgatóvá a VII. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1942. évi február hó 21. napján. Horthy s. k. dr. Hóman Bálint s k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Kovács Lajos ceglédi ssipgyártómester­nek három évtizeden át kifejtett példaadó iparos­i munkásságával, valamint ipartestületi elnöki működésével szerzett érdemei elismeré­séül a Magyar Arany Érdem­keresztet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 19­12. évi február hó 25. napján. Horthy s. k. Bárdossy László s. k. A m. kir. igazságügyminiszte­r dr. vitéz Kiss Antal tokaji kir. közjegyzőt a saját kérei- Kunszentmártonba helyezte át, mere A m. kir. igazságügy miniszter dr. Beniczky Géza budapesti kir. közjegyzőhelyettest Kiskun­félegyházára kir. közjegyzővé nevezte ki. .4 m.­­dr. belügyminiszter a község- és egyéb helynevekről szóló 1898 : IV. t.-c. 4. §-a értel­mében alakított Országos Községi Törzskönyv­­bizottság szervezeti és ügyviteli szabályzata ügyében kiadott 125 000/1898. B. M. számú rendelet 2. §-a alapján az Országos Községi Törzskönyvbizottságnak a m. kir. miniszter­­elnök képviseletében működő tagjává dr. Cserdíj László miniszteri segédtitkárt kinevezte. (134.002/1941. III. b. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter a község- és egyéb helynevekről szóló 1898 : IV. t.-c. 4. §-a értel­mében alakított Országos Községi Törzskönyv­szabályzata bizottság szervezeti és ügyviteli ügyelvén kiadott 125.000/1898. B. M. számú rendelet 2. §-a alapján az Országos Községi Törzs­könyvbizottságna­k a r­. kir. pénzügy­­miniszter képviseletében működő tagjává Ivány János ra. kir. pénzügyi főtanácsost kinevezi*. (133.419/1941. III. b. B. M. vakm.) HIVATALOS LAP. Hivatalo* szt­etések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 23 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Kogánhírd­etleneknek egyszeri beiktatási dija félhasábon m/m •or (azaz annak térfogata) után 20 ar. fi Ezek • díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szöveg­) hirdetések után, hanem a főlapban­ megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 800 **öt meg­ nett haladó txtg­ó- Ga logat­a né­rrare*­ hirdetményei hirdetési fi­ta budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken belü­l a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények dijszabása mértékadó. Am&nt­Pt ittárcS»» 3L érzerk­esztőségr: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség­: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. ra. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 147.391. Előfizetési Árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.P231, „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Majd&eozár»* havonkint 3 „ 20 , „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — IS „ „ „ „ további 8 old.­kint — IC „ 160-453 160-464 Hivatalos Értesíts. Hsszmttat 4 m. f tö NegycsievenklM W , 41 Számonjerint — SO Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A imp m*l •sAtMáhna kP.Ezékrtt renfivid­efc tartalom­jegyzéke I fBtOflIhffl. W. E. arán». A m kór. TrrVnfvzfórhzm rendelete a mórnőM on heerná­latára és a mérnöki kamara tagjai jótéiba való Mvéleine vona­tozó levásáit­­delkezések kiegészítése tárgyában. I. 320/1942. M. E. szám. A m. kir. minisztériosi reendelet«* a vetácis, én vetőganító felhaspinálásának szabályozása tárgy­áb­an. 142.099/1942. XL 3. F. M. szám. A magyar királyi földraivelésügyi miniszter körrendelete a lóherével fertőzött hicemamag kék bo reóval v*M «ecurítreBWKwA ügyében. 12­40/194­2. M. E. ssaám. A m. kir. Trinisztérium határozat« egyes «semélyekíHsk a* 1030 . XHI. fi­e. 8. § a alapon a magyar álampolgárságu­k megfosztása tárgyában. II. 680/eta. 18.—1942. szám. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelet« lovak (öszvérek), fogatos járóművek és mindezek felszerelésének honvédelmi szolgáltatás címén történő igénybevétele tárgyában. 184.500/eln. 36—1642 H. M . tám. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelet*. Az önvédelmi kiképzés okibb szabályozó**. löá.OOO/ekx. 36.—1942. H M. szám. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelete az 1. légoltalmi csoportba sorolt építmények és a II. MgolittSau­szoporffea Midi vagyontárgyak (építmények és ipartelepek) légolta­lmáról M.100/1942. III. Ip. M. szám. A m. kir. iparügyi miniszter rendelete a Magyar Szent Koronához K­osznemtoA felvidéki területeken a*­ipanAsauhMok, továbbé­rgy az ipartestületek működési területének megálapzásáról 41.200/1942. III. Ip. M. szám. A m. kir. iparügyi miniszter rendelete a kárpátaljai ipartársulatok működési területének megállapitásáról. 11.500/1942. Ip. M. száma A m. kir. iparügyi miniszter rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen * kéményseprői aranka­­kerületek ideiglenes megállapítása tárgyában T. 800/1942. Ip. M. szám. A m. kir. iparügyi miiniszter rendelete egyes állati szervek forgalmának szabályozása tárgyában. 60.6117/1912. K. M. szám. A m­. ki­r. közeli látásügyi miniszter rendelete a belföldön előállított cinkgálác legmagasabb gyári, viszonteladói és fogyasztói árának meg­állapítása tárgyában. 54.600/1942. K. M. szám. A m. kir. könellátáisügyi miniszter rendelete a ten­gericsk­a ármegállapítása tárgyában. 76.400/1042. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete méhetelés céljára cukor kiutalása tárgyában. 79.512/1942. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete a jogügyletek hatósági jóváhagyása (hozzájárulás, tudomásulvétel) iént benyújtott beadványok illetékmentességéről. 81.438/1942. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megálapítása tárgyában. 31.445/1942. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete az idegen álla­m­­ok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzés, és * forgalmi adók megállapitása szempontjából pengőértékre való átszámításáról. Egyes szám &i* Hitel*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék