Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. március (76. évfolyam, 49-74. szám)

1942-03-01 / 49. szám értesítője

Budapest, 1942. 49 szám. Vasárnap, március 1. A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ"-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay-u­tca 10—14. számú székházéban (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f. minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és­ az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezekenfelü­l a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. / Hivatalos lap kiadóhivatal a hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 612023/1941. sz. Dr. Szaltzer György (Kassa) ügyvéd által képviselt özv. Daly Frigyesné ja­vára 1.357 pengő 14 f tőke és járulékai erejéig a kassai kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás során 1939. évi október hó 26. napján lefoglalt és 1.270 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fen­tnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Podmaniczk­y­ utca 109. szám, I. emelet 9. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi március hó 11. napjának délutáni háromnegyed 3 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, csillár, rádió s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult —­ el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha­csak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi február hó 13. napján. Biró József, kir. bír. végrehajtó. O­F 10692 Árverés. Pk. V. 609357/1941. szám. Dr. Somogyi Fe­renc ügyvéd által képviselt ifj. gr. Almássy Dénesné javára 210 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1940. évi 109278. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi junius hó 6. napján lefoglalt és 1.370 pengő becsértékű ingóságokra az árverés ..kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a Foglalási jegyzőköny­vekből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is, amennyi­ben kielégítési joguk ma is fennáll és ellentih­omlasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében Budapesten, V. ker., Visegrádi­ utca 25. szám, IV. emelet, 35. ajtószám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1912. évi március hó 1. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútoro­kat, szőnyegek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szen­vedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi február hó 3. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. O­F 10691 Árverés. Pk. 721876/1940. szám. Dr. Witz András ügyvéd által képviselt Seiner & Kiinger javára 328 P tőke és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. j biróság 1940. évi 10656. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi december hó 18. napján lefoglalt és 1.500 pengő becsértékű ingóságokra az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, IV. ker., Szép­ utca 3. szám, V. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1942. évi március hó 2. napjának délutáni 1 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, rádiót, nőiruhát s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1942. évi január hó 30. napján. Risitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­F 10681 Árverés. 526/1942. kir. szám. Szurduki körjegyzőség­hez tartozó Szurduk község 1623 kat. holdat, — Sza­­lonnapatak község 1505 kat. holdat, — Tiltó község 1461 kat.­ holdat — és Tótszállás község 1430 kat. hol­dat kitevő vadászterületének vadászati jogát 1942. évi március hó 27-én délelőtt 8, 9, 10, 11 órakor a köz­jegyzői hivatalban nyilvános árverésen 10 évre a leg­többet ígérőnek bérbeadjuk. Kikiáltási ár Szurdok : 50, Szalonnapatak : 50, Tihó : 20 és Tótszállás : 50 pengő. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. Árverési feltételek a szurduki körjegyzői hivatalban, a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Szurduk, 1942. évi február hó 8-án. Székely Károly, körjegyző. O 1955 Árverés Pk. VI. 615063/1941. szám. Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Nemzetközi Gépkereskedelmi rt. javára 1.010 pengő 04 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1941. évi 2107.­ sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi októbere hó 11. napján lefoglalt és 3.000 P becs­értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fennneve­zett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, VII. ker., Nagyatádi Szabó­­utca 24—28. szám alatti garageban leendő megtartására határidőül 1942. évi március hó 31. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt autó­s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon eset­ben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi február hó 21. napján. Szili Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 10678 Árverés. Pk. I. 60224/1941. szám. Dr. Bartha József ügyvéd javára 36.000 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1939. évi P. G. 42290. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 3.630 pengő becsértékű ingóságokra a kir. járásbiró­­ság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalha­tók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Bimbó­ utca 29. szám, földszinten leendő meg­tartására határidőül 1912. évi március hó 3. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi január hó 27. napján. Ertsey Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 10675 Árverés. Pk. VII. 617970/1941. szám. Dr. Mirovszky László budapesti ügyvéd által képviselt Szelei Mihály javára 840 P + 37 P 42 f tőke és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. j biróság 1941. évi november hó 92. napján lefoglalt és 4.295 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, alább megnevezett : Pk. VII. 618158/ 1941. sz. dr. Rohonyi Ede ügyvéd által képviselt Gál Miklós javára 126,72 pengő és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő üzletében Budapesten, VI. ker., V-utca 18. szám alatt földszinti péküzletben és nyomban foly­tatva VI. ker., Hajós­ utca 25. szám, III. emelet 3. sz. alatt adós lakásán, továbbá V. ker., Zoltán utca 17. sz. alatt, a Tőzsdegarageban és V. ker., Rudolf-tér 4/a. sz. alatt, adós fióküzletében leendő megtartására határ­időül 19­12. évi március hó 2. napjának délutáni 1 órá­ját tűzöm kel, amikor a bíróilag lefoglalt üzletberende­zés, lisztet, zongorát, harmóniumot, festményeket, könyveket, személyautót, gyorsmérleget, vaspénzszek­­rényt s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetijén, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi január hó 31. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 10690 Árverés. Pk. V. 611029/1941. Dr. Zboray Gyula ügy­véd által képviselt Postás Takarék és Hitelszövetkezet javára 192 pengő 54 t tőke és járulékai erejéig buda­pesti közp. kir. járásbíróság 1941. évi 3306. sz. végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi július hó 2. napján lefoglalt és 1.338 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkeres­tet vén, ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben­­kielégítési joguk­ ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást­­szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, XIV. ker., Thökölyi­ út 112/a. szám, III. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi március hó 10. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, zongorát s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­mad részénél alacsonyab áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő elő­zőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi február hó 9. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­F 10685 Árverés. Pk. X. 721566/1940. szám. Dr. Kaszás György (Teréz­ körút 35.) ügyvéd által képviselt Gordon Emil javára 9.000 pengő tők­e és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1940. évi 721566. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi december hó 12. napján lefoglalt és 6.895 pengő becsértékű ingóságokra az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, V. kerület. Fálk Miksa­ inca 30. szám, IV. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi március hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki,­amikor a birói­lag lefoglalt bútorokat, szőnyeget, zongorát, festménye­ket, ütőkészletet, fotellokat, rádiót s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1942. évi február hó 12. napján. Adorján Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 10680 Árverés. Pk. V. 704623/1940. szám. Dr. Láng Lajos (Vilmos császár­ ut 32.) ügyvéd által képviselt Nemzet­közi Gépkereskedelmi RL javára hátr. 183 pengő 91 f tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. Já­­rásbiróság 1940. évi 416236. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1940. évi március hó 6. napján lefoglalt és 1.703 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma Elfigyas sxáni £$£­­fiJLI^xv

Next