Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. március (76. évfolyam, 49-74. szám)

1942-03-01 / 49. szám értesítője

s Hirdetmény. „A Magyar Oltóanyagtermelő Intézet R. 77/ 1942. évi január hó 26.-i hatállyal megvette a „Laboratórium védőoltóanyagok termelésére részvénytársaság“ budapesti bef. cég budapesti IX. ker., Lónyay­ utca 12. sz. alatti és a X. ker., Kőbányai­ ut 53. szám alatti ingatlanait, vala­mint nevezett rt. üzemének és termelésének megszűnése folytán összes üzemi berendezéseit, egyszóval minden ingó és ingatlan vagyonát. Ezzel kapcsolatban, bár üzletátruházást vagy üzemutódlást a kérdéses adás-vétellel megálla­pítani nem lehet, alulírott társaságunk feles óvatosságból, mások jogos érdekének, de a maga jogi helyzetének biztonsága okából is fel­hívja a Laboratórium védőoltóanyagok termelé­sére részvénytársaság budapesti bel. cég eset­leges hitelezőit, akik akár az ingatlanokon vagy az ingóságokon netán elsőbbségi joggal rendel­keznek, sőt az ilyenekkel nem rendelkező hite­lezőket is, hogy igényeiket jelen hirdetmény megjelenésétől számított 30 nap alatt nevezett cég ellen érvényesítsék és hitelezői minőségüket alulírott részvénytársaságnál is jelentsék be. Budapest, 1942. február 26. Magyar Oltóanyagtermelő Intézet R. T. Budapest, IX., Lónyay­ utca 12. sz. 648 Meghívd az ABATOR Kereskedelmi R. T. Budapest, V., Tükör­ utca 4. szám alatt 1942. évi március hó 18-án, délután 9 órakor a társaság fenti helyiségeiben megtartandó 1942. évi rendes közgyűlésére. Azon részvényesek, akik szavazati jogukat gyakorolni akarják, kötelesek részvényeiket a közgyűlés fenti határnapja előtt legkésőbben 8 nappal a társaság pénztáránál letétbe helyezni. (Alapszabályok 11. §.) Tárgy­sorozat : 1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelen­tései és indítványai a társaság 1941. üzletévé­ről és annak eredményéről. 2. Határozathozatal az 1941. üzletévi zár­számadásokról, a mutatkozó nyereség hova­­fordításáról, továbbá az igazgatóságnak és fel­ügyelőbizottságnak adandó felmentvény tár­gyában. 3. Az uj igazgatóság és felügyelőbizottság megválasztása és a távozó felügyelőbizottság tiszteletdijának megállapítása. 4. Esetleges indítványok. Mérlegszámla 1941. évi december hó 31-én. Vagyon: Berendezés 1.365.69. Értékpapír 616.92. Pénztár 12.740.19. Árukészlet 805.756.86. Adósok 229.494.46. összesen 1,049.974.12 pengő. * Teher: Részvénytőke 50.000.—. Tartalék­tőke 7.282.—. Hitelezők 986.279.93. 1941. évi nyereség 6.412.19. összesen 1,049.974.12 pengő. Veszteség-nyereségszámla 1941. évi december hó 31-én. Veszteség: Tisztviselők fizetése 40.542.34. Adó és illeték 1.580.62. Forgalmi adó 4.183.9. Általános költség 40.536.10. 1941. évi nyereség 6.412.19. összesen 93.254.25 pengő. Nyereség: 1940. évi nyereség 744.70.­­Áruszámla 92.509.55. összesen 93.254.25 pengő. Az igazgatóság. Megvizsgálta és helyesnek találta. 650 A felügyelőbizottság. A m. kir. központi vámigazgatóság által kiadott 0£rte»tt6" a. m. kir. vámhivatalok részére hivatalos közlöny meg­rendelhető a m. kir. állami nyomdánál (Budapest, I., [Pál, Kapisztrán-tér 1. sz.). — Évi előfizetési ára 12 P, melyet a m. kir. állami nyomda 103.200. száma posta­­takar­ákgéptár szá­mlájára kell befizetni. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942 március 1. — 49. szám Vállalkozók Bankja R. T. Budapest, V., Báthory­ u. 3. Mérleg 1941. december 31. Vagyon: Pénztár 358.—. Ptkot 20.—. P. K. óvadék 240.—. Pénzint­elh. betét 104.000.—. Adósok 45.372.—. Váltó 83.150.—. Berendezés 2.000.—.Veszt. áth. (6.738.—. le­f. é. nyeres. 1.953.—. marad veszt.) 4.830.—. ösz­­szesen 239.970.—. Teher. Részvénytőke 50.000.—. Hitelezők 160.820.—. Visszleszámitolás 83.150.—. össze­sen 239.970.—. Eredménykimutatás 1941. december 31. Veszteség: Költségek 5.898.—. F. é. nye­reség 1.953.—. összesen 7.851.—. Nyereség : Feléledt követelés 240.—. Kamat 2.781.—. Jutalék 4.830.—. összesen 7.851.—. Budapest, 1941. december 31. Az igazgatóság. Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk. 649 A felügyelőbizottság. Meghívó a csépai szőlősgazdák bor-, gyümölcs­ös termény értékesítő szövetkezete 1942. évi március hó 8-án, délelőtt 11 órakor a szövetkezet székházában Csépa, Fő­ utca 354 szám alatt tartandó évi rendes közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság jelentése 1941. üzletévről 2. Felügyelőbizottság jelentése, a mérleg megállapítása és nyereség felosztása. 3. Határozat a felmentvény tárgyában. 4. Felügyelőbizottság választása (díjazásai 654 Az igazgatóság. Meghívó. Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Szövetkezet szenei cég 1942. évi március hó 10-én, délelőtt 8 órakor Szene községben, Rákóczi Ferenc­­utca 64. szám alatt rendkívüli közgyűlést tart, melyre a t. tagokat ezennel meghívjuk Napirend 1. A Hanzával megkötendő végleges szerződés lebonyolításával megbízott tagok jelentése a tárgyalás állásáról. 2. Közgyűlés döntése, vagy határozata afelől, hogy az uj helyzet alapján az 1940. évi április hó 8-iki jegyzőkönyvben foglalt eladás a Hanzával szemben érvényben marad-e, vagy felbon­tatik. 3. Esetleges indítványok. Szene, 1942. évi február hó 26-én. 644 Az igazgatóság. Budapest Székesfővárosi Állatvásár Pénzforgalmi Részvénytársaság Budapest, IX., Soroksári­ ut 58. Mérleg 1941. évi december hó 31-én. Vagyon: Pénzkészlet P 14.940.52. Pénz­intézeteknél és bankcégeknél fennálló követe­lések P 1,485.532.69. Adósok P 2,415.909.80 Munkásjóléti és segítőalap értékei pengő 20.000.—. Beruházási hozzájárulás elszámolási számla P 25.956.—. Berendezés P 100.000.—. összesen P 4,062.339.01. Teher: Részvénytőke P 500.000.—. Ren­des tartalékalap P 143.030.88. Munkásjóléti és segítőalap P 20.000.—. Beruházási hozzá­járulás függőszámla P 25.956.—. Folyószámla­betétek és hitelezők P 1,808.148.40. Az állam és a főváros részére beszedett adók és díjak P 1,478.541.93. Átmeneti tételek P 20.868.93. Nyereség P 65.792.87. Összesen P 4.062.339.01 Veszteség- és nyereségszámla 1941. évi december hó 31-én. Veszteség: Adók, illetékek, munka­bérek, dologi és üzemviteli kiadások pengő 1.514.981.62. Kifizetett beruházási hozzájáru­lás P 17.304.-8. Leírások (követelésekből pengő 4.081.47, berendezésből P 10.921...) pengő 15.002.47. Nyereség P 65.792.87, összesen P 1,613.080.96. Nyereség: Kamatok, vásári díjak­, juta­lékok és különféle bevételek P 1,613.080.96. Összesen P 1,613.080.96. Budapest, 1942. évi január hó 19-én. Az igazgatóság Megvizsgált alf & Helyesnek találtuk. 653­4 termítő Szettsé­g Parkváros Részvénytársaság Budapest, V., Wurm-utca 3. Mérleg 1941. évi október hó 31-én. Vagyon: Készpénzkészlet P 7,057.35. Adósok pengő 256.692.44. Ingatlanok pengő 8,103.226.19. összesen P 8,366.975.98. Teher: Részvénytőke P 1,000.000.—. Tőketartalék P 676.390.—. Rendes tartalék­­alap P 23.610.—. Értékkülönbözeti tartalék P 244.264.73. Beruházási hozzájárulás függő­számla P 99.123.—. Hitelezők P 5,977.377.14. Nyereség P 346.211.11. összesen pengő 8,366.975.98. Veszteség- és nyereségszámla 1941. évi október hó 31-én. Veszteség: Adók és illetékek pengő 33.405.93. Kamatok P 564.076.97. Üzleti költ­ség P 143.939.23. Leírás a bérházak értékéből P 74.000.1. Nyereség P 346.211.11. összesen P 1,161.633.24. Nyereség: Nyereségáthozat az 1939/40. üzletévről P 23.745.14. Ingatlanokból eredő bevételek P 1,137.888.10. összesen pengő 1,161.633.24. Budapest, 1942. évi január hó 19-én. Az igazgatóság. Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk. 651 A felügyelőbizottság. A közönség figyelmébe! A BUDAPESTI KÖZLÖNY hivatalos lap és melléklapja A HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapesten a következő helyeken kaphatók : BUDAPESTI KÖZLÖNY KIRENDELTSÉGE V. Szalay­ u. 10—14., Alagsor 29. M. Toldi Lajos könyvkereskedése 11 kér., Fő-utca 3. uáa, Grill-féle R.-T. könyvkereskedés* V. ker, Dorottya-utca 3. Mám, Eggenberger-féle könyvkereskedés IV. kér, Kossuth Lajos-utca 3. szám, Kókai Lajos könyvkereskedése­­V. ker, Kammermeyer Károly-utca 3. szám, Pfeifer Ferdinand (Zeidler testvérek) nemzeti könyvkereskedése IV. kér, Kossuth Lajos-utca 11. szám, Az előfizetési díjakat közveleníti a kiadóhivatalhoz (Budapest, I. Vár, Rapfortrán-tér 1. alá) keS bekilMent A Budapesti KMösy kiadófaivaro­k

Next