Budapesti Közlöny, 1942. április (76. évfolyam, 75-98. szám)

1942-04-01 / 75. szám

­­4 HIVATALOS RÉSZ. A külügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére dr. tassi Végh M­k­lós rendkívüli követi és meghatalmazott miniszterei címmel és • ........ 'i ..ott i . Uj( ... . U ... . ....Agi itítő esőst, a tokiói magyar királyi követség vezető­jét, a Japánra és Mandzsukuora kiterjedő követi megbízatásának meghagyása mellett, a Nankingban székelő kinai nemzeti kormánynál való képviselettel követi minőségben megbízom. Kelt Budapesten, 1942. évi március hó 25. napján. Horthy s. k. Kállay Miklós s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy dr. Hotter Antal, dr. Kelen Béla és dr. Lénárt Zoltán budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemi, dr. Horger Antal szegedi magyar királyi Ferenc József tudo­mányegyetemi és dr. Vitális István magyar királyi József Nádor műszaki és gazdaság­tudományi egyetemi nyilvános rendes tanárok­nak nyugalomba vonulásuk alkalmából az egyetemi oktatás és a tudományos irodalom művelése terén szerzett érdemeikért elismeré­sem tudtul adassék. Kell Budapesten, 1942. évi március hó 21. napján. Horthy s. k. dr. Hómon Bálint s. k. Magyarország Főméltóságu Kormányzója — mint a Vitézek Főkapitánya — az Orszá­gos Vitézi Szék előterjesztésére Orosi András nyírgyulaji, Horváth Sándor isaszegi és ifjú Várnagy József kecskeméti lakosnak a Vitézi Rend tagjai közül való törlését tudomásul venni méltóztatott. Délmagyarország egy részének a Magyar Szent Koronához történt visszacsatolása követ­keztében és avégett, hogy a Gombos községben székelő Gombos—Vajszka—élőszigeti ármente­­sítő és belvízlevezető társulat működésének fel­ügyelete alá leendő visszavezetése a fennálló nehézségek kiküszöbölése­­ zökkenő nélkül történjék. •A­m kV. tvdj^velésügyi miniszter /■-l: ‘Vill. T­. t^/ámu leiratában nevezett társulat ügyeinek igazgatására az 1885 : XXIII. t.-c. 124. §-a alapján Böröcz Mihály ny. miniszteri tanácsos, budapesti la­kost miniszteri biztosul 1942. évi március hó 20. napjától számított kettő év tartamára ki­rendelte. A m. kir. belügyminiszter az 1940 : XXVI. t.-c. 3. §-ában kapott felhatalmazásra kiadott 7.800/1940. M. E. számú rendelet 14. §­-a alap­ján, ideiglenes hatállyal Tóth Endre községi segédjegyző, aranyosmeggyesi lakost az ara­­nyosmeggyesi körjegyzőséghez körjegyzővé ki­nevezte. (25.129/1942. ill­­. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter az Országos Tár­sadalombiztosító Intézetnél a tisztviselő-orvo­sok létszámába dr. Erdélyi László debreceni lakos, orvost a VIII. fizetési osztályba intézeti orvos-segédtitkárrá kinevezte. (303 626/1941. XI. B. M. szám.) ______ A m. kir. belügyminiszter az Országos Tár­sadalombiztosító Intézet önkormányzatába az 1.110/1940. M. E. számú rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében, illetőleg az 5.960/1941. M. E számú rendelet 60. §-ában kapott felhatalma­zás alapján további intézkedésig rendes köz­gyűlési, illetőleg kerületi választmányi tagokká az alábbiakat nevezte ki : Az Intézet közgyűlésébe a háztartási alkalmazottak választó csoport­jába Vincze Aranka háztartási alkalmazott, budapesti lakost, a budapesti kerületi választmányba a tisztviselők választó csoportjába Fortelka Lajosné Kiss Mária tisztviselőnő, albertfalvai lakost, a háztartási alkalmazottak választó csoport­jába Vincze Aranka háztartási alkalmazott, budapesti lakost, a gyöngyösi kerületi választmányba a munkások választó csoportjába Veres Béla városi munkavezető és Lukács Dezső gépkocsi­­vezető, gyöngyösi lakosokat, a győri kerületi választmányba a kézműipari munkaadók választó csoport­­jába­ Pavek József szíjgyártó, győri lakost, a kecskeméti kerületi választmányba a gyári munkaadók nagyipari választó al­csoportjába Szíj­jártó Gyula rézműves, kiskun­­félegyházai lakost, a munkások választó csoportjába Kakucs Albert lakatos és Hallgass István gépész, kecs­keméti lakosokat, a makói kerületi választmányba a munkások választó csoportjába Halász Ferdinánd betűszedő és Butyka Ferenc molnár­­segéd, makói lakosokat, a háztartási alkalmazottak választó csoport­jába Őze Antal urasági inas, battonyai lakost, a nagykanizsai kerületi választmányba a háztartási alkalmazottak választó csoport­jába Székely Károly szabóinas, ormánd-pusztai lakost, a szentesi kerületi választmányba a gyári munkaadók nagyipari választó al­csoportjába Varga István telepvezető, szentesi lakost, a Hangya Fogyasztási Szövetkezet érté­kesítő Telephelye és Hűtőháza meghatalmazott­ját, a szolnoki kerületi választmányba a kereskedelmi munkaadók kiskereskedelmi választó alcsoportjába vitéz Szathmáry István villanycikk kereskedő, szolnoki lakost. (260.912/1942. XI.­­ M. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Varga István okl. középiskolai tanárt a sümegi állami gimnáziumhoz állami gimnáziumi he­lyettes tanárrá kinevezte. (1942. március 28. — 119.401/1942. VI. 1. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Bartha Béla, Ferencz Antal, Kovács Béla, Németh Lajos és Thorday Levente Ideiglenes Budapest, 1942. 75. száma Szerda, április 1. •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések díja, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m tor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó Ingó- és Ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felü­l a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési­­ hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztár, számla száma: 157.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint 1 ar. P 23 f. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint­­9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 10 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar.­­ 80 „ Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik.­­ Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke­i 2.040/1942. M. E. szám A m. kir. minisztérium rendelete a gazdasági munkavállalók élelmezése és természetbeni járandóságainak kiszolgáltatása tárgyában. 264.000/1942. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete a betegségi, illetőleg az öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági biztosítási kötelezettség szem­pontjából irányadó javadalmazási határ átmeneti felemelése tárgyában. 53.800/1942. K. M. szám. A m. kir. közelu­d­ásügyi miniszter rendelete a belföldön előállított kéziszövésü és kézicsomózású szőnyegek legmagasabb előállítói eladási árának megállapitása tárgyában. 58.400/1942. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete az illatszerek és kozmetikai készítmények árának szabályozása tárgyában. 60.500/1942. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a friss tyúktojás legmagasabb eladási árának megállapítása tárgyában. 104.520/1942. K. M. szám. A m. kir. közes.látásügyi miniszternek rendelete a levágott sertések utáni zsírbeszolgáltatási kötelezettség újabb szabályozásáról szóló 8.040/1941. M. E. számú rendelet hatályának a visszacsatolt keleti és erdélyi országrészekre kiterjesz­ése tárgyában. 104.550/1912. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszternek rendelete a gazdasági munkavállalók élelmezéséről és természetbeni járandóságainak kiszolgáltatá­sáról szóló 2.040/1942. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában. Egyes szám ára 48 fillér. *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék