Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. április (76. évfolyam, 75-98. szám)

1942-04-01 / 75. szám értesítője

Budapest, 1942, 7­. szám Szerda, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE a„BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „H­IVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügy igazgatós­ág V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem fsaladó ingó-és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 az.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az­­esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetéseik közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 558/1942. ikt. szám. Magyarkéc község elöl­járósága közhírré teszi, hogy a község 3500 kat. holdat kitevő vadászterületének vadászati jogát 1911. év­i Julius 1-től 1951. évi junius hó 30-ig terjedő 10 évre 1942. évi május hó 10-én délelőtt 9 órakor a magyarkéci kör­jegyzőség (Magyarkéc Bihar vm.) irodájában megtar­tandó nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek bérbe adja. A kikiáltási ár, mint évi haszonbér 100 (Egyszáz) P. Bánatpénz 10 pengő. Vadállomány : Nyúl, fogoly, fácán, róka. Vasúti meg­álló, illetve Margitta, 8 km. Hirdetési díjak a legtöbbet ígérőt terhelik. Árverési feltételek a közjegyzői irodában a hivatalos órák alatt, megtekinthetők. Magyarkéc, 1942. évi már­cius hó 24. napján. Magyarkéc község elöljárósága. O 3414 Árverés. 559/1942. ikt szám. Genyéte község elöljáró­sága közhírré teszi, hogy a község 2050 kat. holdat ki­tevő vadászterületének vadászati jogát 1941. évi julius hó 1-től 1951. évi junius hó 30-ig terjedő 10 évre, 1942. évi május hó 10-én délelőtt 11 órakor a magyarkéci körjegyzőség (Magyarkéc Bihar vm.) irodájában meg­tartandó nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígé­rőnek bérbe adja. A kikiáltási ár, mint évi haszonbér 100 (Egyszáz) P. Bánatpénz 10 pengő. Vadállomány : Nyúl, fogoly, fácán, róka. Vasútállomás : Margitta, 7 km. Hirdetési díjak a legtöbbet igéről terhelik. Árverési feltételek a közjegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Genyéte, 1942. évi március hó 24. napján. Genyéte község elöljárósága. O 3415 Árverés. Pk. V. 701346/1942. szám. Dr. Szász I. Zol­tán ügyvéd által képviselt Fricker János javára 134 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1940. évi 17117. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi január hó 29. napján lefoglalt és 2.630 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent nevezett végrehajtatá­s által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdet­­­­ményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem­­ tűnő más foglaltatok javára is, az árverést kitűzöm és­­ annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében ? Budapest, V. ker., Eresz Géza­ utca 41. szám, TIT. emelet 1­3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi április hó 8. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, s amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, perzsaszőnyegek, festményt, csillárt, dísztárgyak és egyéb ingóságokat­­ a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom­­ adni. Budapest, 1942. évi március hó 10. napján. Tarpai­­ József, kir. bír. végrehajtó. O­F 11090 Árverés. Pk. 402/1942. szám. Dr. Máthé Béla hevesi ügyvéd által képviselt Hevesi Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja bej. cég javára 5.117 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a hevesi királyi járásbíróság 1933. évi P 739. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1942. évi március hó 3. napján lefoglalt és 5.020 pengőre becsült ingóságokra a tisza­­i füredi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az­­ árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20.­­ §-a alapján, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki­­ nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtar­­t­­ását elrendelem, de csak­ arra az esetre, ha kielégítési­­ joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú­­ igénykereset, folyamatban nincs, a végrehajtást szen­vedők lakásán, Poroszló községben, a róni­­kath templom mellett leendő megtartására határidőül 1942. évi április hó 9. napjának déli 12 órája tüzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorokat, rádió, lovak, szekér,­ tehenek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsár kétharmad részéért, készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszí­nen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írás­ban nem nyilvánít. Tiszafüred, 1942. évi március hó 24. napján, révkomáromi Pap Antal, kir. bír. végrehajtó. O 3407 Árverés. Pk. I. 51241/1942. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság, TI. P. 5148/1939. számú végzésével dr. Sztehló Dezső buda­­­­pesti ügyvéd által képviselt Keresztesi Ödön és Keresz­­t­­esi­ Ödönné, végrehajtató részére 954 pengő követelés­e és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogaratív itásakor vrgrdiajha íze,i’ve.fette' lefog’ 31 rs 1­2.491 pengőre becsült ingóságokra, a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelte, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglalta­tók köve­telése erejéig Pk. I. 51114/1941. sz., dr. Vadnai Tibor javára 1.500 pengő és járulékai Végrehajtást szenvedő lakásán Budapest, II., Bajvívó­ utca 7. szám, félemelet 7. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1942. április hó 23. napján délelőtti 9 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt­ bútorokat, lakásberendezést, lámpákat, rádiót, szőnyegeket, csillárt, képeket, dísz­tárgyakat, díszpárnákat, térítőket, női ruhákat és cipő­ket, takarót, függönyt, kávéfőzőt, könyveket, koffereket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabbat­ nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vétel­árból a végrehajtató követelését megelőző kielégí­téshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényü­ket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1942. évi március hó 2­4. nap­ján. Tamás Kálmán, kir. bír. végrehajtó. O­F 11078 Ingatlan árverések. Árverés. 644/1942. tkvi szám. Dóra József­né végrehaj­­tasának Dóra József végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverésit 182 P 60 f eddig megállapított per- és végre­hajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 20 pengő költség, valamint a csatlakozóknak kimondott Dóra Józsefné 200 P­­+ 100 P és dr. Fü­redy Jenő 143 pengő 80 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása vé­gett, az adonyi kir. .járásbíróság területén levő, Duna­­pentele községben fekvő és a dunapentelei 2172. számú telekkönyvi betétben A -1- 1. sorszám, 2456/1. hrsz. alatt felvett Szántó az Úrbéri földek dűlőben 12 ház, hold 590 négyszögöl területű végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 9276 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi május hó 9 napján d. e. 11 órakor Dunapentele községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben az 1881 : LX. t.-c.- 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiál­tási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XLI. 25. §.). Erről értesítést kapnak az érdekeltek. Adony, 1942. évi január hó 21. napján. Az adonyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 110S*­Árverés. 2868/1942. tkvi szám. Neumann Jenő és Neumann Borbála Kertész Sándorné jászberényi lako­sok, végrehajtást szenvedőknek a jelzálogos hitelezők fel­en indított önkéntes végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést elrendelte a­­Jászberény m. városban fekvő s a jászberényi 22182. száma betétben A. + 1. sorszám, 3621/1. hrsz. alatt fel­vett, B. 1, 3. sorszám szerint Neumann Jenő és Kertész Sándorné Neumann Borbála végrehajtást szenvedők nevén álló ingatlanra 5390 P kikiáltási árban. Az árverést 1912. évi április hó 21. napján délelőtt 9 órakor Jászberényben, a telekkönyvi hatóság helyisé­gében (Apponyi-tér 15. szám, földszint 3. ajtószám) fog­ják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási árnál ala­csonyabb áron nem adható el. Bánatpénz* a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Jászberény, 1942. évi március hó 7. napján. A jász­berényi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3399 Árverés. 58/1942. tkvi szám. Szolnoki Magyar Bank rt. szolnoki cég végrehajtatának öz­ v. Apostol Lukácsáé G. Kiss Erzsébet végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 1956 pengő tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a Kunhegyes községben fekvő s a kun­hegyes! 2740. tkvi sz. betétben A. II. 1—-2. sorszámok ■v.y ."oghilt, IO10S/‘(. !)"•-?. h-gd­ö ■ Szigetvárisajja l.VI. dűlőben Artér 485 négyszögöl, 10110/2. hrsz.. Szántó u. a. Ártér 1 hold 633 négyszögöl területű s végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 1277 P 50­0 kikiáltási árban, u. a. betétben A. + 3. sorszám ak itt foglalt 11930/4. hrsz. Szántó a Gyolcs XLII. dűlőben Ártér 3 hold 1376 négyszögöl területű s végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 2297 . kikiáltási árban, , az u. o. 2968. sz. tkvi­deréiben A. -1- 1. sorszám alatt foglalt 1891. hrsz. Ház 20­6. i. sz. udvarral a Beltelek­­ben Ártér 173 négyszögöl területű s végrehajtást szen­vedő nevén álló ingatlanra 400­0 kikiáltási árban, az u­. o. 3994. sz. tkvi betétben A. I. 1, 3. sorszám a. foglalt 7418. hrsz. Rét a Kisszik V. dűlőben Ártér 125 négyszögöl, 7418/1. hrsz. Szántó u. o. Ártér 1 hold 986 négyszögöl területű s végrehajtást szenvedő nevén áló ingatlanra 1850 P 50 f kikiáltási árban, u. a. betétben A. + 1. sorszám a­ foglalt 10108/5. hrsz. Szántó a Szigetvárosalja LVI. dűlőben Artér 250 négyszögöl területű s végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 47 P kikiáltási árban, u. a. betétben A. + 2. sorszám alatt foglalt 10110/7. hrsz. Szántó a Szigetvárosalja dűlőben Ártér 906 négy­szögöl területű s végrehajtást szenvedő nevén álló in­gatlanra 395 P kikiáltási árban, az u. o. 4642. sz. tkvi betétben A. + 1. sorszám alatt foglalt 7414. hrsz. Szántó a Kisszik V. dűlőben Ártér 1 hold 652 négyszögöl területű s végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 1548 . kikiáltási árban elren­deli. Az árverést 1942. évi április hó 28. napján délután 4 órakor Kunhegyes községházánál fogják megtartani. Az árverési feltételek a következők : A végrehajtást szenvedő kérelmére megtartott árve­résen a kunhegyesi 2968. sz. tkvi betéti ingatlant a kikiáltási ár felénél, a többi ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. A kunhegyesi 2740. sz. tkvi betétben A. TI. 1—2. sors*. alatt foglalt jószágtest, ha az árverés megtartását a vég­­hajtatok közül: dr. Simon János csődtömeggondnok kéri, 18079 pengő 46 fillér, ha Elek Imre kéri, 16692 P 16 f, ha a Kisújszállási Hitelszövetkezet kéri, 16832 P 46 f, az u. e. tkvi betétben A. + 3. sorsz. alatt foglalt jó­szágtestet, ha az árverés megtartását a végrehajtatok közül : dr. Simon János csődtömeggondnok kéri, 18079 pengő 46 fillér, ha Elek Imre kéri, 16692 P 16 f, ha a Kisújszállási Hitelszövetkezet kéri, 16832 P 46 f, E fejet­esz,um áru *50 fillér,

Next