Budapesti Közlöny, 1942. május (76. évfolyam, 99-123. szám)

1942-05-01 / 99. szám

Budapest, 1942. 99. szám Péntek, május L Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóén 23 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóén 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar.­­ Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő* kivonatokén is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 390 szót meg nem haladó Ingó- és Ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-164 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — II ., Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 „ Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke 1 2.650/1­912. M. E. szám. A m. kir. minisztérium rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt délvidéki területek lakosai közül a községi közigazgatási tan­folyamra felvételre jelentkezők jegyzői irodai gyakorlatának elengedése tárgyában. 160.400/1942. B. M. szám. A m. kvr belügyminiszter rendelete az Országos Rendőrlegénységi Betegsegélyezési Alap létesítése és szolgáltatásainak szabályozása tár­gyában. 64.800/1942. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a belföldi származású 1912—1946. évi termésű „államilag törzskönyvezett eredeti nemesített“,­­ „államilag elismert eredeti nemesített“, „engedélyezett“, valamint „ellenőrzött“ gyep vető magvak termelői árához számítható felár megállapítása tárgyában. 105.300/1942. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a Lábbeli Központ fenntartási költségeinek, viselése tárgyában. 105.520/1942. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a lakások és más helyiségek részére történő tüzelőanyagbeszerzés és a fűtés korlátozása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ. Magyarország Főméltóságú Kormányzója a következő legfelsőbb kéziratot kegyeskedett ki­bocsátani : Kedves dr. Kállay! Előterjesztésére a ma­gyar királyi Országos Öntözésügyi Hivatal elnöki állásától saját kérelmére felmentem és egyben e tisztében kifejtett s a magyar mező­­gazdaság fejlesztése ,szempontaiból rendkívül fontos és sikeres működéséért önnek teljes elismerésemet fejezem ki. Kelt Budapesten, 1942. évi április hó 30. napján. Horthy s. k. Kállay Miklós s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére megengedem, hogy lófő szemerjai és dállyai Demeter Károly, a Magyar Filmiroda Részvénytársaság fényképészének a magyar fényképészet terén szerzett érdemeiért elismeré­sem tudtul adassék., Kelt Budapesten, 1942. évi április hó 15. napján. Horthy s. k. Kállay Miklós s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy a debreceni magyar királyi Tisza István tudo­mányegyetemen Harsányi László a bölcsészet­tudományok doktorává „sub auspiciis Guber­­natoris“ avattassák fel. Az ünnepélyes avatáson képviseletemmel a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztert, akadályoztatása esetére dr. Stolpa József államtitkárt bizom meg. Kelt Budapesten, 1942. évi április hó 25. napján. Horthy s. k. dr. Hóman Bálint s. k. Dr. Tarnay Kálmán nyug. miniszteri taná­csosnak a Gerje-Perje ármentesitő- és belviz­­szabályozó társulat ügyeinek igazgatására miniszteri biztosul történt kirendelése tartamát a m. kir. földmivelésügyi miniszter 1942. évi április hó 29-én 117.788. VIII. A. 1. szám alatt kelt elhatározásával az 1942. évi március hó 23.-ától számított további két évre, vagyis 1944. évi március hó 23.-ig meghosszabbította. Szopkó Imre körjegyzőnek a Bárcai viz­­szabályozó társulat ügyeinek igazgatására miniszteri biztosul történt kirendelése tartamát a m. kir. földmivelésügyi miniszter 1942. évi április hó 29.-én 117.708/1942. VIII/A. 1. szám alatt kelt intézkedésével az 1942. évi március hó 9.-étől számított további 1'fi év tartamára, vagyis 1944. évi március h ió 9.-ig meghosszab­bította. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Tóth Endre pápai református theológiai tanárnak a m­. kir. Tisza István tudomány­­egyetem református hittudományi karán a „Magyar protestáns egyháztörténet“ című tárgykörből egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és nevezettet ebben a minőségében megerősítette. (87.725/1942. IV. 1. szám.) A m. kir. dohány­jövedéki központi igazgató Halász József okleveles gazda, debreceni lakost m. kir. dohányjövedéki gazdasági gyakornokká kinevezte. (A m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság 1942. évi április hó 22.-én kelt 2.734/1. számú rendelete.) A m. kir. belügyminiszter Perjési Ádám Gyoma községben 1906. évben született, ág. h. ev. vallásu, gyomai lakos kérésére a 399.366/ 1941. B. M. számú névváltoztatási határozat alapján viselt jelenlegi családi nevét korábbi családi nevére „Pfeifer“-re változtatta vissza. (8.877/1942. II. a. B. M. szám.) / A m. kir. minisztériumnak 2.650/1942. M. E. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt dél­vidéki területek lakosai közül a községi közigazgatási tanfolyamra felvételre jelent­kezők jegyzői irodai gyakorlatának elengedése tárgyában. A m. kir. minisztérium az 1941 : XX. t.-c. 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a kö­vetkezőket rendeli. 1­ §■ Azokat, akik az 1941. évi április hó 11. nap­ját közvetlenül megelőző három hónap alatt a Magyar Szent Koronához visszacsatolt dél­ Egyes szám­ára 32 fillér, vidéki területeken laktak, az 1942. és 1943. években az 1900 : XX. t.-c. 1. §-ának második bekezdésében előírt jegyzői irodai gyakorlat igazolása nélkül is fel lehet venni a községi közigazgatási tanfolyamra abban az esetben, ha az említett törvényben megszabott feltéte­leknek egyébként megfelelnek. 2­ §­ A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Budapest 1942. évi április hó 30.-án. Kállay Miklós s. k. m. kir miniszterelnök. A m. kir. siek­ingminiszter 150.400/1942. B. M. számú rendelete az Országos S­endőrlegénységi Betegsegélyezési Alap létesítése és szolgáltatásainak szabályo­zása tárgyában. Az 1936 : VIII. t.-c. 1. és 2. §-ában kapott fel­hatalmazás alapján az Országos Rendőrlegény­ségi Betegsegélyezési Alap létesítése és szolgál­tatásainak szabályozása tárgyában — az eddig kiadott 120.000/1936., 136.225/1938., 80.269/ 1939. és 102.862/1940. B. M. számú alap- és módosító rendeletek egyidejű hatályon kívül helyezése mellett — a m. kir. pénzügyminisz­terrel egyetértőleg a következőket rendelem : I. FEJEZET. Általános rendelkezések: 1­ §­Az alap kezelése. Az „Országos Rendőrlegénységi Betegsegélye­zési Alap“­ot (továbbiakban : ORBA) a m. kir. belügyminiszter kezeli. 2. §• Az alap rendeltetése: a) Az igényjogosultaknak ingyenes vagy ked­vezményes egészségügyi ellátásban részesítése; b) az igényjogosultak részére szülés esetén gyermekágyi segély, elhalálozás esetén temetési segély folyósítása ; c) gondoskodás az igényjogosultak egészség­védelméről.

Next