Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. május (76. évfolyam, 99-123. szám)

1942-05-01 / 99. szám értesítője

Budapest, I.S42, SS e­ssém Péntek, május 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „H IVATALO S É R T E S I T Ő“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán­ tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzü­gyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számu­ székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó-és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. A hirdetések­ közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik, és jár, és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az ár­verést kitűzöm és annak Budapesten, IX. ker., Duna­parti teherpályaudvar 22/a sz. raktárházban és folytató­lag Vill., Kisfuvaros­ u. 9/a sz., földszint 5. ajtó és VII., Almássy-tér 13. sz. földszinti műhelyben leendő megtar­tására határidőül 1912. évi május hó 6 napján, délelőtt óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútoro­kat, üzletrészt, falszandálokat, rádiót, szandál-talpakat s egyéb ingóságokat a legtőbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ah­hoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult­— el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kiváltságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak­ azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1942. évi április hó 11. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. hír. végrehajtó. O­F 11511 Árverés. Pk. I. 56790/1941. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 419105/ 1941. száma végzésével dr. Beck László budapesti ügy­véd által képviselt Klein Menyh­értné végrehajtató ré­szére 200 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1800 P-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak kielégítésére jogosult és az alább megnevezett foglaltató követelése erejéig : Pk. 52819/1842. sz. dr. Szunyi János ügyvéd által képviselt Sólyom Pál ja­vára 41 - 20 fill. és járulékai, végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, XI. ker., Vak Bottyán­ utca 4. sz. ház földszinten és alagsorban, fehérneműtisztítóban leendő megtartására határidőül 1942. évi május hó 2. napjának délutáni óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt motort, fehérnemű mosógépeket, kazánt, mér­leget, vasalógépet, facsarógépet és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1942. évi április hó 2. napján. Tamás Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O F 11506 foglalt és 1040 pengő becsértékű ingóságokra a királyi járásbíróság végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, h­a kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapest, I., Atila­ utca 9. szám, III. emelet 20. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1912. évi május hó 20. napjának délelőtti 10 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1912. évi április hó 7. napján. Lestár István, kir. bír. végrehajtó. O 1310 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. IX. 801840/1931. szám. Dr. Gosztonyi Pál ügyvéd által képviselt Gáspár Nándor javára 154 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. já­rásbíróság 1934. évi 441594. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1931. évi szeptember hó 14-én lefoglalt és 9680 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fen­tnevezett végrehajtató által megkeresi elvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, Vill., Csobánc­ utca 6. házszám, pinceműhelyben leendő meg­tartására határidőül 1942. évi május hó 9. napján dél­­után 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt autóalkatrészeket, villamos készülékeket s­ egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­­részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kiváltságát írásban de nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1942. évi április hó 9. napján. Dr. Janits Károly kir. kir. végrehajtó. C­F 11514 Árverés. Pk. V. 702295/1942. szám. Dr. Rácz Endre budapesti­­V., Pannonia­ u. 44.) ügyvéd által képviselt Magyar János mint Biczó Sándor jogutóda javára 3500 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti kir törvény­szék 1942. évi 30497. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás során 1942. évi február hó 17. és 26. napján lefoglalt az 1. alszámu jegyzőkönyvben 2., 6., 7. t. és a 3. alszámu jegyzőkönyvben 1. és 2. t. alatt 10774 fienge becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, alább megnevezett : Pk. 701630/1942. sz. dr. Kalmár Aladár ügyvéd által képviselt Fehér Mária javára 135 pengő Árverés. 383/1942. kig. szám. A szélszegi körjegyző­séghez tartozó Szélszeg község, 3171 k hold Gardén­ialva község 1777 kat. hold, Szamostóhát község 410 kat. holdat kitevő vadászterületének vadászati jogát 1942. évi május hó 16-án, délelőtt 10 órakor a körjegy­zőség székhelyén nyilvános árverésen 1912. évi július hó 10. napján kezdődőleg 10 egymásután következő évre a legtöbbet ígérőnek bérbe adja. Kikiáltási ár : Szélszeg, 20 pengő, Gazdánfalva 20 pengő és Szamostóhát községnél 44 pengő. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka. Vadállomány: nyúl, róka, szarvas, vaddisznó. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt megtekint­­h­etők a körjegyzői hivatalban. Szélszeg, 1942. évi ápri­lis hó 10-én. Szélszegi körjegyzőség. O 4507 Árverés. Pk. I. 50561/1942. szám. Dr. Morvay Oszkár ügyvéd által képviselt Győre Berta javára 200 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 1912. évi P. I. 7061.­­ számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1941. évi január hó 28. napján lefoglalt és 19093 pengő becsértékű ingóságokra a királyi járásbíróság végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapest, II. ker., Bogár­ utca 2. szám, föld­szinti Villában és nyomban folytatva II., Ganz­ utca 12— 14. szám alatti garázsban leendő megtorlására határ­időül, 1942. évi május hó 2. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, képek, autó, könyvek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­­— el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1912. évi március hó 19. napján. Leshir István, kir. kir. végrehajtó. O­F 11515 Árverés. Pk. I. 52624/1942. szám. Dr. Csöngös Antal ügyvéd által képviselt Klein Manó javára 187 pengő 57 fillér löké és több követelés és járulékai erejéig az I—III. ker. kir. járásbíróság 1941. évi 15614. szám­i vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtási szenvedőtől 1942. évi március hó 19. napján le­árverés. 175/1942. Ik. szám. Dr. Mazár Sándor losonci ügyvéd végrehajtat­ónak, Neuschloss Henrik tanító losonci lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 700 pengő tőkekövetelés és járulékai és a csatlakozott­­nak kimondott dr. Pünkösdi Mihály 164,70 pengő tőke­követelést és járulékai behajtása végett a Tornaija köz­ségben fekvő, s a tornaijai 849. számú lélekjegyző­­könyvben foglalt A. 2. sor, 498/a/3. srszám alatt felvett s B. 14. szerint Neuschloss Henrik nevén 117., 107/437., 707. részben álló szántó, rét és erdő ingatlanokra 11.250 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi május hó 9. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Tornalja, Piac­tér 4. szám, 1. ajtószám) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Tornaija, 1912. évi január hó 22. napján. A tor­naijai királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4560 Árverés. 4732/1942. tk. szám. Chikán Ernő végrehaj­­tatónak, Kovács Dániel végrehajtást szenvedő ellen in­dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 52 pengő 46 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Kuncsorba községben fekvő s a kuncsorbai 303. számú telekkönyvi betét­ben­­A. I. 1—2. sorszám, 275/3. és 276. hrsz. alatt fel­vett s Kovács Dániel nevén álló ingatlanra 3099 pengő 50 fillér kikiáltási árban, azután a kuncsorbai 303. szám­i telekkönyvi betét­ben A. II. 1—1. sorszám, 274., 275/1., 275/2. és 1001. hrsz. alatt felvett s Kovács Dániel nevén álló ingatlanra 9174 pengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi június h­ó 25. napján, délután fél 1 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Kossuth Lajos­ utca 127. szám, 45. ajtószám) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok 8000 aranypengő-,­nél alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékra kell kiegészí­teni. Törökszentmiklós, 1942. évi április hó 8. napján. A törökszentmiklósi királyi járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N­F 11507 Árverés. 10965/1941. tkvi szám. Dr. Guth Jenő végre­­hajtatának — Zajicsek József és társai végrehajtás! szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 94 P 28 f tőkekövetelés­t jár. behajtása végett a Komját községben fekvő és a komjáti 1081. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sorszám. 106., 107. 108. helyrajzi szám alatt felvett ingatlanokból B. 3. alatt Zajicsek József nevén írott­a részre 800 P ki ki­á­l­tá­s­i á­rban, u. o. 522. sz. telekkönyvi betétben A. I. 1.. 2.. 4—10. .sorszám, 1220/1., 1220/2., 2029.. 2152., 3243/2., 3157/2..­­3468/2., 4190. helyrajzi százfl alatt felvetít ingatlanokból B. 9. alatt Kaluzsák János és neje sz. Fiola Anna nevén írott felerészre 10177 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi május hó 6. napján délelőtt 11 órakor Kőalját községházánál fogják megtartani. . Az árverésre kerülő ingatlanokat a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár­ 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell feiegészí­­teni. Érsekújvár, 1941. évi december hó 22. napján. Az érsekujvéri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­­ság-­­ N 4566 szám újra 1 20 Ingatlan árverések.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék