Budapesti Közlöny, 1942. június (76. évfolyam, 124-145. szám)

1942-06-02 / 124. szám

Budapest, 1942. 124. is?/1f 51 §1*8« Kedd, Junius 2. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhírdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f.­­ Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseim és ezekenfelül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei, is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805. Előfizetési árak: Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint lar.PSSf. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint Számonkint 14 „ 40 „ — 20 „ 160-453 160-464 A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke­ .­­ * i­­­i . 1­4.000/1042.­ B. M. cin. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete. A belügyi kezelői vizsga újabb szabályozása. 220.878/1842. IV. 8. K. K. M. szám. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi mini­szt­er rendelete a rendes használatra engedélyezett rádió műsorvevő berendezé­sek után megállapított hat havi díjfizetési kötelezettség megszüntetése tárgyában. / —-r. . ..............................— HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. igazságügyminiszter a tisztesség­telen versenyről szóló 1923 : V. t.-c. 44. §-a és a 6.900/1984. I. M. szám­i rendelet 4. §-a alap­ján a kassai kereskedelmi és iparkamaránál alakítandó választott bíróságok elnökeiként választható itélőbirákul Forgách Tivadar kassai kir. törvényszéki elnököt, dr. Timcsák Aladár a III. fizetési csoport jellegével felruházott kassai kir. törvényszéki tanácselnököt és dr. Ilanscz Béla kassai kir. törvényszéki ta­nácselnököt jelölte ki. A magyar királyi közellátásügyi tárcanélküli miniszter dukai Takách Gyula a budapesti és Lázár Gyula a kecskeméti magyar kirá­lyi közellátási felügyelőség vezetőjét a VII. fizetési osztályba közellátási főfelügyelővé, Kováts Titusz miniszteri számvevőségi ta­nácsost a VIII. fizetési osztályba közellátási felügyelővé kinevezte. (106.644/1942. évi. K. M. szám. — 1942. május 30.) A budapesti királyi­­magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Rector Magnificusa Salgó Ilona egyetemi laboránsnőt az egyetemi kezelési szak (226. számú status) létszámában megüresedett dijnoki állásra 1942. évi április hó 30.-án dijnoki minőségben alkalmazta s az al­kalmazást a vallás- és közoktatásügyi miniszter S3.434/.1942. IV. számu­ leiratával jóváhagyó­lag tudomásul vette. A budapesti királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Rector Magnificusa Kele­men József klinikai rajzolót az egyetemi keze­lési szak (226. számu­ status) létszámában meg­üresedett dijnoki állásra 1942. évi május hó 4.-én dijnoki minőségben alkalmazta s az alkal­mazást a vallás- és közoktatásügyi miniszter 88.497/1942. IV. szám­i leiratával jóváhagyólag tudomásul vette. A m. kir. b­elü­gyminiszter 4.000/1942. B. M. év­. számú rendelete. A belügyi kezelői vizsga újabb szabályozása. Az 1883 :1. t.-c. 29. §-ában, valamint az 1927: XXI. t.-c. 115. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a belügyi kezelői vizsga újabb szabá­lyozásául a következőket i­rod­alom. 1. §• 1. A m. Mr. b­elügym­inisztériumhoz, 2. a kárpátaljai terület kormányzói biztos­ságához,­3. a m. kir. rendőrséghez, 4. a m. kir. állami és állami kezelésbe vett kórházakhoz, a m. kir. állami tüdőbetegottho­nokhoz, valamint a m. kir. állami elme- és ideggyógyintézetekhez, 5. a m. kir. állami gyermekmenhelyekhez, 6. az Országos Közegészségügyi Intézethez, 7. az Országos Szociálpolitikai Intézethez, 8 az Országos Társase­lmibiztos­itó Intézet­hez, 9. a Magánalkalmazottak Biztosító Intézeté­hez, 10. a Magyar Hajózási Betegségi Biztosító Intézethez, 11. az Országos Nép- és Családvédelmi Alap­hoz, az utóbbihoz azonban csak attól az idő­ponttól, amikor a segédhivatali tisztviselői és kezelői állások rendszeres állásokként meg­szerveztetnek,­­—• segédhivatali tisztviselővé vagy kezelővé--­ennek a rendeletnek 2. §-ában említett esetek kivételével — csak azt lehet kinevezni, aki ezekhez az állásokhoz megkívánt egyéb kellé­keken kívül azt is igazolja, hogy a belügyi ke­zelői vizsgát letelte. 2. §. Az 1931 : III. törvénycikk, illetve az 1938: IV. törvénycikk alapján igényjogosultakat se­gédhivatali tisztviselői és kezelői állásokra — amennyiben ezekhez az állásokhoz megkívánt egyéb kellékekkel rendelkeznek — ideiglenes minőségben, kezelői vizsga letétele nélkül is ki lehet nevezni. Ugyancsak ki lehet nevezni segédhivatali tisztviselői és kezelői állásra ideiglenes minő­ségben kezelői vizsga nélkül azokat az alkal­mazottakat, akiket katonai szolgálat teljesítése akadályoz, vagy akadályozott a kezelői vizsga letételében. Az ideiglenes minőségben segédhivatali tiszt­viselővé vagy kezelővé kinevezett egyén a ke­zelői vizsgát kinevezésétől, amennyiben katonai szolgálatot teljesít, leszerelésétől számított 9 hónap múlva, d­e egy éven belül letenni köteles. Állásában csak a vizsga letétele után véglegesít­hető. Ezt az ideiglenes kinevezésről szóló ok­mányban meg kell említeni. Az egy évi határidőt abban az esetben, ha a vizsgára kötelezett azt önhibáján kívül nem tehette le, a belügyminiszter meghosszabbít­­tatatja. Ha az ideiglenes minőségben, segédhivatali tisztviselővé, illetve kezelővé kinevezett egyén a kezelői vizsgát a jelen­t. harmadik bekezdé­sében megállapított, illetőleg negyedik bekez­dése értelmében engedélyezett határidőn belül le nem teszi, ideiglenes kinevezését vissza kell vonni. 3. §• A kezelői vizsgát a belügyminisztériumban működő vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnöke a belügyminisz­térium elnöki osztályának a vezetője. Elnökhelyettesét a belügyminiszter a bel­­ügyminisztérium osztályvezetői sorából jelöli ki. A jegyzői tennivalókat a belügyminisztérium elnöki osztályának a bizottság elnöke által megbízott tagja látja el A vizsgabizottság tagjait a belügyminiszter az 1. §-ban említett hivatalok és intézetek fo­galmazó és segédhivatali tisztviselői közül je­löli ki. A kijelölés 3 évre szól. A vizsgáztató bizottságot a vizsgabizottság elnöke állítja össze. A vizsgáztató bizottság tagjai : a belügy­minisztérium fogalmazói és segédhivatali ka­rának 1­1 tagja , ha pedig a jelölt nem a belügyminisztériumban, hanem az 1. §-ban említett többi hivatalok és intézetek vala­melyikénél szolgál, még ugyanez vagy más azonos jellegű hivatal vagy intézet fogalmazó és segédhivatali karának 1—1 tagja. 4­ §• A kezelői vizsga írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsga rendeltetése a segédhivata­lok ügykörében előforduló írásbeli­ tenivalók ismeretének, a vizsgázó értelmi színvonalának, fogalmazási készségének, valamint a magyar helyesírásban, jól olvasható kézírásban és gép­írásban való teljes jártasság megállapítása. A szóbeli vizsga tárgyai : a) a segédhivatali kezelés minden ágazata, az irodaszerek beszerzésére, raktári kezelésére vonatkozó szabályok és a papiros és irodaszer szabványok, továbbá a belügyminisztérium ügy beosztása, ügyviteli és szolgálati szabályai, b) a közjog és a közigazgatási jog nélkülöz­­hetetlen alapfogalmai, c) a közigazgatási beadványok, jegyző­könyvek, mellékletek, okiratok és kiadmányok illetékkötelezettségére és illetékmentességére vonatkozó szabályok ; ha a vizsgázó a m. kir. rendőrségnél teljesít szolgálatot, az a), b) és c) alatt felsorolt isane- Hstercon It­Kl . )

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék