Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. június (76. évfolyam, 124-145. szám)

1942-06-02 / 124. szám értesítője

Budapest,­­1942. 124^* -SZ^illi Kedd, Június 2« A „BUDAPESTI KÖZLÖ­NY“-ben és melléklapjában a „H­IVATALOS ÉRTESITŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar.­­ Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről kötön nyugtát ad. • • * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánégyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. 137 pengő 67 fillér és járulékai, Pk. 603227/1911. sz. Fábry Vince Méray motorkerékpárgyár javára 1505 P és járulékai és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Bajza­ utca 48. szám, utcai pincehelyiségben leendő megtartására határidőül 1912. évi junius hó 3. napjának délutáni fél 5 óráját tűzött ki, amikor a biróilag lefoglalt búto­rok, perzsaszőnyeg­ek, csillár, kölnivíz, kékitö, tejkrém, hintőpor, pouder s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne m meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi június hó 3. napján. Albrecht Árpád, kir. kir. végrehajtó. I O 5741 Árverés. Pk. 1382/1942. szám. (103/3/1942. vght. sz.) Dr. Lengyel Béla nagybányai ügyvéd által képviselt Löwh Mór javára 3000 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a nagybányai kir. járásbíróság 1942. évi P. 1283. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1942. évi március hó 16-án lefoglalt és 2832 pengőre becsült ingóságokra a fenti kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő üzletében Nagybányán, Arany János­­utca 21. szám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi június hó I0. (tizenhat) napjának déli 12 (tizenkettő) órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, különféle cukorkakészitő gépek, formák, melegitőasztal, üstök, présasztal, transmisszió, ventil­látor, tepsik s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, a bocsárnak kétharmadáért el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Nagybánya e­lőte. évi május hó 17. napján. Ocskay László, kir. bírósági végrehajtó. O 5705 Árverés. Pk. VII. 765208/1912. szám. Dr. Kádár Miklós ügyvéd által képviselt Rendes Szidor javára 400 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti 1—111. ker. kir. járásbíróság 1911. évi 52805. számi­ végzésével el­rendelt kielégitési végrehajtás során 1912. évi április hó 17. napján lefoglalt és 1010 pengő becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestél­vén, megnevezett az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásén, üzle­tében Budapest, V. ker., Báthory-utca 19. házszám, I. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1912. évi julius hó 3. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, el fogom adni. Budapest, 1042. évi május hó 20. napján. Dr. Janits Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 11817 Árverés. Pk. V. 701887/1942. szám. Dr. Gönczy Jenő ügyvéd által képviselt Stabil farnier és fakereskedelm­i kft. javára 211 pengő tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1942. évi­­146. számi­ végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1912. évi április hó 13. napján lefoglalt és 1600 pengő becs­­értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fenlneve­­zett végrehajtató által megkerestetvén, megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőköny­vekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyi­­ben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében Budapest, Vil­. ker., Teleki-tér 1/3. házszám, fszt. üzletben leendő megtartására határidőül 1912. évi junius hó 2. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, National pénztár, kölni, áruállvány, pult s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen n­em jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelen­ti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi május h­ó 9. napján. Joó Károly, kir. bír. végrehajtó. C­F 11883 Ingatlan árverések. Árverés. 3085/1942. tk. szám. Budapesti Kisipari Hitelintézet rt. végrehajtatának Roller Vilmos és A Kortusz Anna, kisk. Roller Katalin Irma, özv. Raffay Ferencivé szül. Molnár Ilona végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a te­les­­könyvi ható­­­ság a végrehajtási árverést 312 - 30 f tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az újpesti kir. járásbíró­ság területén levő Rákospalota m. városban fekvő s a rákospalotai 2481. sz. tkvi betétben A. + 1. sorsz., 5508. hrsz. alatt foglalt s Roller Vilmos és neje szül Kortusz Anna, kisk. Roller Katalin Irma és özv. Raffay Ferencné szül. Molnár Ilona nevén álló ingat­lanra 3000 P, azaz Háromezer pengő kikiáltási ár­ban elrendelte. Az árverést 1942. évi június hó 18. napján, délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Mussolini­ utca 21. szám, 5. ajtószám alatt) fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását a végrehajtatok közül Budapesti Kisipari Hitel­­intézet kéri 2783 pengő, ha dr. Lovas Sándor kéri 0237 pengő 70­0 vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet (5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §-a.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előzeges bitói letétbe helyezésé­ről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al ; 1908 :LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyannnyi százalékáig kiegészíteni (1908 . XLI. t.-c. 25. §.). Újpest, 1942. évi március hó 30. napján. Az újpesti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11881 Árverés. 7348/1912. tkvi szám. A székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgatóság által (80.314/1/1941. VI.) képvi­selt M. kir. Kincstár és Budapest székesfőváros közön­sége végrehajtatának Szugyiczky Irén, Szugyiczky Anna, Szugyiczky Erzsébet, Teller Ferenc és felesége Hanák Erzsébet végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881­­. PX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében promíci a végrehajtási, árverést 11.691 P 40 f tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal megállapított 140.34 P költség be­hajtása végett a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság területén lévő Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részé­nek 2289.­­sz. tkvi betétében 26460. I. szám alatt felvett XII. kerület, Jász­ utca 128. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 339.80/100 négyszögöl terjedelmű és fent megnevezett végrehajtást szenvedők tulajdonában lévő ingatlanra 19.665 pengő 60­0 kikiáltási árban . Ha végrehajtatok a csupán Szugyiczky Irén, Szugyiczky Anna és Szugyiczky Erzsébet végrehajtást szenvedők nevén álló 0/12 rész illetőséget terhelő és a C. 22—23. sorszám alatti rangsorban kielégítésre kerülő 4887 pengő 31 f és járulékai behajtása végett kéri­ az árverés megtartását, úgy ezen 6/12 részilletőség kikiáltási ára 9832 pengő 80 f. Az ingatlanra B. 8., 9., 10. sorszámok alatt Budapest székesfőváros közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás, valamint ezen korlátozás biztosítására C. 7. sorszám alatt 20 pengő erejéig ugyanannak javára be­kebelezett jelzálogjog sérelme nélkül. Az árverést 1942. évi június hó 10. napján h. ti 3 órakor a bu­dapesti központi kir. járásbiróság, minit telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­­utca 25. sz., fszt. 39.)­ fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10?/-át készpénzben, vagy az 1912 : LIV. t.-c. 41. §. 1911 :1. t.-c. 127. §-ában meghatározott ár­folyammal számított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előzeges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al; 1908: XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI­­.-c. 25. §.). Budapest, 1942. évi március hó 9. napján. A budapesti központi kir. járás­­biróság, mint telekkönyvi hatóság. N *20829 Árverés. 1641/1942. tk. szám. Szántó András végre­­h­ajtatónak, kiskorú Sipos Imre végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 1­16. és 147. §-a értelmében a végrehajtási árverést 989 pengő tőkekövetelés, ennek 1941. évi január hó 10. napjától járó 5% kamata, 170 pengő Hivatalos hirdetmények. színű­ óra 120 Illlés“. K­ ongó árverések. Árverés. Pk. 55958/1911. szám. (30361/1912. vght. sz.) Dr. Rényi Béla ügyvéd által képviselt Trenka és Társa javára 700 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 1941. évi 0185. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1941. évi julius hó 11. napján lefoglalt és 1170 pengő becsértékű ingóságokra a kir. járásbíróság végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján, a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési jogu­k ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, XI. kerület, Ulászló­ utca 38. szám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1942. évi jún­ius hó 3. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni, még ak­kor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelen­nék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi április hó 30. napján. Ertsey Gyula, kir. bír. végrehajtó. O­F 11889 Árverés. Pk. X. 600601/1911. szám. Dr. Balázs Samu ügyvéd által képviselt Schwarcz Endre javára 354 , 87 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1940. évi 15026. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1911. évi január hó 14-én lefoglalt és 1373 pengő becsértékű ingóságokra az ár­verés kitűzése iránt fen­tnevezett végrehajtató által meg­kerestetvén, az alább megnevezett : Pk. 600839/1941. sz. Dr. Faluhelyi Frey Ottó ügyvéd által képviselt Tímár Lajosné javára 80 pengő és járulékai, Pk. 601818/1941. sz. Göncy Jenő Molnár­ u. 51. sz. a. garage kft. javára

Next