Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. június (76. évfolyam, 124-145. szám)

1942-06-02 / 124. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1942 június 2. — 124. szám, eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért a szakértői becsléssel felmerült költségekkel együtt ezúttal megállapított 80 pengő költség, továbbá a csatlakozottakb­ak kimondott dr. Bíró József 70 f, Liki Mihály 74 pengő 60 f, ifj. Liki Mihály 55 pengő 40 f, dr. Murányi István 70 pengő 60 f, dr. Horthy István 223 pengő 66 f, dr. Bálint István 45 pengő tőke­követelése és járulékai behajtása végett, Demecser községben fekvő s a demecseri 15. sz. betétben A. I. 1—9., 11—28. sorsz., 9., 10., 586., 587., 588., 589., 590., 781., 814- 948., 1077., 1240., 1360., 1373., 1464., 1569., 1570., 1641., 1642., 1076., 1730., 1880., 2316., 2817., 2318., 2319., 947/1. hrsz. alatt felvett 20 hold, 27 négyszögöl területű ház, udvar a beltelek­­ben szántó és rét ingatlanokból kiskorú Sipos Imre nevén álló B. 13. alatti 6/10-ed illetőségre 13199 pengő kikiáltási árban, a demecseri 1019. számú betétben A.­­+1 1. sorsz., 1150. hrsz. alatt felvett végrehajtást szenvedő nevén álló 284 négyszögöl területű szőlő ingatlanra 121 pengő kikiáltási árban, ugyanezen betétben A. + 2. sorsz., 2200/2. hrsz. alatt felvett 1 hold 746 négyszögöl területű végrehajtást szenvedő nevén álló rét ingatlanra 377 pengő kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Bocskay-u. 2. sz., 16. ajtó) megtartására 1942. évi junius hó 17. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján megállapitja. Az árverési feltételek a következők : „ Az árverés alá eső demecseri 16. sz. betétben fel­vett ingatlanokból a B. 13. alatti illetőséget a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 20. §.). Az árverés alá kerülő demecseri 1019. számú betétben A. .+­ 1. alatti ingatlant, ha az árverés megtartását a végrehajtatok közül dr. Bálint István kéri 1750 P, ha dr. Horthy István kéri 1810 P, ha dr. Bíró József kéri 2563 P, h­a Szántó András kéri 2047 P, ha Liki Mihály kéri 3871 P, ha ifj. Liki Mihály kéri 3999 P. Az árverés alá kerülő demecseri 1019. sz. betétben A. sorsz. alatti ingatlanra az árverést: dr. Bálint István kéri 1750 P, ha dr. Horthy István kéri 1810 P, ha dr. Biró József kéri 2563 P,­­ ha Szántó András kéri 2047 P, ha Liki Mihály kéri 3871 P, ha ifj. Liki Mihály kéri 3999 P vételárnál alacso­nyabb áron eladni nem lehet (5010/1931. M. E. számú rendelet 21. §-a.) 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1911 :1. t.-c. 127. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva­­dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Nyíregyháza, 1942. évi február hó 5. napján. A nyíregyházai kár. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 5099 Árverés. 2420/1942. tkvi szám. Knoll Salamon és neje Berkovits Aranka végrehajtatának Gottlieb Hermann jogutódai: Gottlieb Adolf, Gottlieb Rafael, Gottlieb Regina férje : Gerstein Arminné és kisk. Gottlieb Róbert végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 300 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Kispest m. városban fekvő s a kispesti 509. számú telekkönyvi betétben A. L 1—2. sorszám, 2489. és 2490. helyrajzi szám alatt felvett kert és házra az Attila­ utc 9. szám alatt 4.900 pengő ki­kiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi június hó 22. napján déli 12 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Kispest, Petőfi­ tér 20. szám, földszint 9. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását a végrehajtatok közül, Knoll Salamon és neje végrehajtatók kérik, 9850 P 30 fillér ; ha a M. kir. Kincstár csatlakozó kéri, 7427 P 20 f ; ha Baumgarten Ferenc csatlakozó kéri, 10296 pengő 90 fillér ; ha Glaser Ernő csatlakozó kéri, 8190 pengő 70 fillér vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Kispest, 1942. évi március hó 9. napján. A kispesti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11880 Árverés. 7244/1942. tk. szám. A Pénzintézeti Központ budapesti bej. cég (képv. dr. László Márton budapesti ügyvéd) végrehajtatónak, Baranyai András és neje sz. Kriskó Mária végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 14999 pengő 50­0 tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Dunapataj községben fekvő s 1. a dunapataji 7770. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sorsz., 10869., 16870., 16871. hrsz. alatt felvett szántók a Kisut dűlőben 1 kat. hold 726 négyszögöl területű és 1182 négyszögöl területű ingatlanokra 4067 pengő 80 f, 2. az u. azon betétben A. II. 1—3. sorsz., 10877., 16878., 10879. hrsz. alatt felvett szántók a Kisut dűlő­ben 1430 négyszögöl, 1488 négyszögöl és 1520 négy­szögöl területű ingatlanokra 5325 pengő 60 f, 3. az u. azon betétben A. III. 1., 2. sorsz., 17129., 17130. hrsz. alatt felvett rét és mocsár a Kisfertő ■ oldalon 197 és 520 négyszögöl területű ingatlanokra 74.­­pengő 70­4. az u. azon betétben A. IV. 1852. sorsz., 17380, 17381., 17382., 17383., 17384., 17385., 17380., 17387., 17389., 17390., 17399/1., 17399/2., 17400., 17401., 17402/1., 17402/2., 17403/1., 17403/2., 17401., 17405., 17406., 17412/1., 17413., 17414., 1717434., 17430., 17451., 17452., 17453., 17454., 17455., 17450., 17400/1., 17461/2., 17461/3., 17462/1., 17470/1, 17470/2., 17471., 17474/1., 17474/2., 17475/1., 17475/2., 17476/1., 17470/2., 17476/3., 17477/1., 17477/2., 17478/1., 17478/2., 17479/1., 17479/2. hrsz. rét. szántó művelési ága a Váradi és Kadiaszik dűlőben, a 17662/1. hrsz. alatti ház szám nélkül ingatlanra 08828 P 05 f, 5. az u. azon betétben A. ■+. 1. sorsz., 10882. hrsz. szántó a Kisut dűlőben 1 kat. hold 771 négyszögöl területű ingatlanra 2845 pengő 20 f, 6. az u. azon betétben A. + 2. sorsz. 17146. hrsz­­lét a Kisfertő dűlőben 700 négyszögöl területű ingat­lanra 105 P, 7. az u. azon betétben A. + 3. sorsz., 17376. hrsz. rét a Váradi és Kadiaszék dűlőben 558 négyszögöl területű ingatlanra 83 P 70 f, 8. a dunapataji 7709. sz. tkvi betétben A. + 1. sorsz., 17412/2. hrsz. szántó a Váradi és Kadiaszék dűlőben 929 négyszögöl területű ingatlanból a B. 6. és 7. sorsz. szerint végrehajtást szenvedő nevén álló 1/2 illetőségre 550 - 80­0 kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi augusztus hó 29. napján dél­előtt 9 órak­or a telekkönyvi hatóság helyiségében (Szent István­ u. 26. sz., földszint 13. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a fedezeti árnál ala­csonyabb áron el nem adhatók. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Kalocsa, 1942. évi április hó 25. napján. A kalocsai kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5690 Árverés. 0839/1942. tkvi szám. A Magyar kir. Kincstár végrehajtatának Kovács István és neje sz. Bors Ilona végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb ár­verést 14.036 pengő 05 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Székesfehérvár városban fekvő s a székesfehérvári 477. számú telekkönyvi betétben A. 1+­ 1. sorszám, 1899/1. helyrajzi szám alatt felvett s végrehajtást szenvedők nevén álló beltelki ház és udvar ingatlanira 38.511 pengő, azaz harmincnyolcezerötszáz­­tizenegy pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi július hó 16. napján délután 3 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint, 40. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási árnál alacso­nyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Székesfehérvár, 1942. évi május hó 5. napján. A székesfehérvári kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5713 Árverés: 1939/ 19­31­. 1kvi szám. Biharvármegyei Köz­ponti Takarékpénztár Rt. végrehajtatának Szotter Imre biharkeresztesi lakos végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 24.910 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett: 1. a Biharkeresztes községben fekvő és a bihar­­keresztesi 1035. sz. telekkönyvi­­betétben A. I. 13—15. sorszám s 4224., 4225. helyrajzi szám alatt felvett, a Ha­társziget dűlőben lévő 35 hold 283 négyszögöl terü­letű szántóra, 563 négyszögöl területű rétre és 32/8912 rész közös legelőilletőségre 10.868 (tizenhatezernyolc­­százhatvannyolc) aranypengő 50 fillér kikiáltási árban ; 2. az ugyanezen telekkönyvi betétben A. II. 1—4. sor­szám, 74., 75., 76., 77. helyrajzi szám alatt felvett, a bel­­telekben lévő 527, 288, 288, 528 négyszögöl területű kert, udvar és 326. é. 1. számú ház és udvar ingatlanra 3.031 (háromezerharmincegy) aranypengő kikiáltási ár­ban ; 3. az ugyanezen telekkönyvi betétben A. -f 1. sor­szám, 3328. helyrajzi szám alatt felvett, a felosztott legelődülőben lévő 379 négyszögöl területű szőlőre 165 (egyszázhatvanöt) aranypengő kikiáltási árban ; 4. az ugyanezen telekkönyvi betétben A. + 2. sor­szám alatt felvett 24/8912 rész közös legelőilletőségre 180 (egyszáznyolcvan) aranypengő kikiáltási árban­­ , 5. az ugyanezen telekkönyvi betétben A. 1-H 3. sor­szám, 3458. helyrajzi sz. alatt felvett, a feloszlott legelő­dülőben levő 824 négyszögöl területű szántóra 257 (kettőszázötvenhét) aranypengő 50 fillér kikiáltási ár­ban ; 6. az ugyanezen telekkönyvi betétben A. I-F 4. sor­szám, s 3457. helyrajzi szám alatt felvett, a felosztott régi üdülőben levő 730 négyszögöl területű szántóra 228 (kettőszázhuszonnyolc) aranypengő kikiáltási ár­ban ; 7. az ugyanezen telekkönyvi betétben A. III. 1—2. sorszám s 3325., 3326. helyrajzi szám alatt felvett, a fel­osztott dűlőben levő 279, 110 négyszögöl területű szán­tóra és szőlőre 170 (egyszázhetven) aranypengő ki­kiáltási árban ; 8. a biharkeresztesi 1071. számú telekkönyvi betétben A. I. 4—6. sorszám s 4712., 2990., 2991. helyrajzi szám alatt felvett, a Káposztás kertek és felosztott legelődülő­ben levő 218, 237, 237 négyszögöl területű szántó, szőlő és kert ingatlannak B. 13. szerint Szotter Imre (nős Hatnia Rozáliával) nevén álló felerészre 170 (egyszáz­­hetven) aranypengő 64 fillér kikiáltási árban ; 9. az ugyanezen telekkönyvi betétben A. II. 9—14. sorszám , 4217., 4218., 4219., 4220., 4221., 4222. hrsz. alatt felvett, a Határsziget dűlőben lévő 304 négyszögöl, 1 hold 285 négyszögöl, 17 hold, 234 négyszögöl, 476 négyszögöl, 463 négyszögöl, 594 négyszögöl területű szántó és rét ingatlannak B. 13. szerint Szétter Imre (nős Hatnia Rozáliával) nevén álló felerészére 4.181 (négy ezer egyszáznyolc­vanegy) aranypengő kikiáltási ár­ban ; 10. az ugyanezen telekkönyvi betétben A. + 1. sor­szám alatt felvett 16/8912 rész közös legelőilletőségnek B. 13. sorsz. szerint Szotter Imre (nős Hatnia Rozáliával) nevén álló felerészre 60 (hatvan) aranypengő kikiáltási árban ; 11. a Biharkeresztesi 1802. számú telekkönyvi betétben A. + 2. sorszám s 4761. helyrajzi szám alatt felvett, a Káposztáskertek dűlőben levő 217 négyszögöl területű szántóra 125 (egyszázhuszonöt) aranypengő kikiáltási árban ; 12. a biharkeresztesi 1832. számú telekkönyvi betétben A. I. 3. sorszám, 4223. helyrajzi szám alatt felvett, a ■Haíársziget .dűlőben lévő­­ hoki 1297 négyszögöl terü­letű szántóra 905 (skilencszázöt) aranypengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi június hó 20. napján délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §.). Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­­teni. Berettyóújfalu, 1942. évi február hó 26. napján. A berettyóújfalui királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N F 11888 »—ibim—uaa-umaa» Felhívás. Felhívás: P. 389/1942. szám. A huszti kir. törvényszék dr. Németh István huszti ügyvéd által képviselt Balázs Ferenc napszámos bilkei lakos folyamodó kérelme folytán az 1894 : XXXI. t.-c.. 77. §-ának b) pontja alap­ján felhívja az ismeretlen helyen tartózkodó Balázs Ferencné Podolyák­ Julia volt dolh­ai lakost, hogy fér­jével Dolhán az 1919. évi április hó 22. napján a dolhai állami anyakönyvvezető előtt kötött házasságon alapuló életközösséget a jelen hirdetménynek a hivatalos hír­lapban történt második beiktatását követő naptól számított egy év alatt állítsa vissza, mert ellenkező esetben a folyamodó keresete következtében a bíróság a házasság felbontása felől fog határozni. Felhívja továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bíró­ságot értesítse, mert ellenkező esetben a megindítandó bontóperben új hirdetményi idézés mellőzésével dr. Egressy György ügyvéd, huszti lakos, most kinevezett ügygondnok fogja őt képviselni. Huszt, 1942. évi május hó 20. napján. A huszti kir. törvényszék. 2—1 *20831 idézések. Idézés: 1517/1942. szám. A kolozsvári kir. járásbiró­­ság közhírré teszi, hogy Kerekes Jenő és neje szül. Székely Etelka felpereseknek Orosz Sándor és neje szül. Kimpián Anna alperesek ellen 2000 pengő tőke és járu­lékai iránt indított perében a per felvételére és érdem­leges tárgyalására határnapot tűzött és felhívta a fele­ket, hogy 1942. évi június hó 16. napján délelőtt 9 óra­kor hivatalos helyiségében (Honvéd­ utca 2. házszám, földszint 38. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszer­smind pedig Orosz Sándor és neje szül. Kimpián Anna, alperesek részére — akik ismeretlen helyen tatárkod­nak — ügygondnokul dr. Kovács Ferenc Géza ügyvédet (lakik Kolozsvárt, Kossuth Lajos­ utca 3. szám alatt) nevezte ki. A bíróság felhívja az alpereseket, hogy a fent meg­jelölt hatálnapjon és órában személyesen vagy képvise­letre jogosult és igazolt meghatalmazott által jelen­jenek meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyettük eljárni. Kolozsvár, 1942. évi április hó 28. napján. A kolozsvári kir. járásbíróság, 5742 Idézés. P. 796/3. 1942. szám. A marosvásárhelyi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Szantner János fel­peresnek Wied János és társa alperesek ellen 40.000 pengő és járulékai iránt indított perében a perfelvételre határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1942. évi június hó 22. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyi­ségében (Werbőczy­ utca 11. házszám, II. emelet 62. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Wied János volt mezőerkedi lakos körjegyző I. r. al­peres részére — aki ismeretlen helyen tartózkodik — ügygondnokul dr. Lőrinczy Balázs ügyvédet­­ (lakik Marosvásárhelyt) nevezte ki. A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Marosvásárhely, 1942. évi május hó 18. napján. A marosvásárhelyi kir. törvényszék. 5697 Idézés: 305042/1939. szám. A budapesti központi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Miklós Imre felperes­nek Schönfeld Paul alperes ellen 637 P 58 f tőke és járulékai iránt indított perében a per felvételére és érdemleges tárgyalására határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1942. évi augusztus hó 1­3. napján délelőtt XI órakor hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25. házszám, földszint 36. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Schönfeld Paul volt wieni Tratt­­nerhof 2.) lakos alperes részére — áld ismeretlen helyen tartózkodik — ügygondnokul ifj. dr. Halász Miklós ügyvédet (lakik Budapest, IV., Veres Pálné­ u. 8.) n£igst£ kr.

Next