Budapesti Közlöny, 1942. július (76. évfolyam, 146-172. szám)

1942-07-01 / 146. szám

HIVATALOS RÉSZ. Magyarország Főméltósága Kormányzója a következő legfelsőbb elhatározást, illetve leg­felsőbb kéziratokat méttóztatott kibocsátani. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Reményi-Schneller Lajos magyar királyi titkos tanácsos, pénzügyminisztert a közellátásügyi tárcanélküli magyar királyi mi­­nisz­teri teendők ideiglenes ellátásától saját ké­relmére felmentem és losonczi Lossonczy Ist­ván, az Országos Közellátási Hivatalhoz ki­nevezett államtitkárt közellátásügyi tárcanél­küli magyar királyi miniszterré kinevezem. Vonatkozó kézirataimat idezárom. Kelt Budapesten, 1942. évi junius hó 30. napján. Horthy s. k. Kállay Miklós s. k. * Kedves dr. Reményi-Schneller! A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére önt a közellátásügyi tárcanélküli magyar királyi mi­niszteri teendők ideiglenes ellátásától saját ké­relmére, köszönetém­ nyilvánítása mellett fel­mentem. Kelt Budapesten, 1942. évi junius hó 30. napján. Horthy s. k. Kállay Miklós s. k. Kedves Lossonczy ! A magyar királyi minisz­terelnök előterjesztésére önt közellátásügyi tárcanélküli magyar királyi miniszterré ki­nevezem. Kelt Budapesten, 1942 évi junius hó 30. napján. Horthy s­i Kállay Miklós s. k A m. kir. belügyminiszter dr. Könczey Ele­mér ceglédi városi közkórházi segédorvost, dr. Davidovics Miklós, dr. Davidovics Miklósné, dr. Hlavács Anna, dr. Dudás Tibor, dr. Stevka Zsuzsanna, dr. Jeszenszk .7 hei, dr. Sauer Pál, dr. Rozsfalvi János újvidéki orvosokat az új­vidéki m. kir. állami kórháznál ideiglenes mi­nőségben alorvosként alkalmazta. (336.541/ 1942. XVI. B. M. szám.) .1 magyar királyi földmivelésügyi miniszter Szende Kálmán oki. gazdát (Balatonberény) a m. kir. gazdasági akadémiák tanszemélyzeté­nek létszámába ideiglenes minőségű m. kir. gazdasági akadémiai gyakornokká, Szterszky Iván oki. gazdát (Mezőszentgyörgy), Cselei Béla oki. gazda, mezőgazdasági kamarai intézet (Miskolc), Berczik Béla oki. gazda, közellátás­ügyi hivatali alkalmazottat (Budapest) és Kohl Antal oki. gazda, baromfikeltető központi ve­zetőt (Kecskemét) a közép- és alsófokú gazda­sági szakoktatás tanári létszámába ideiglenes minőségű m. kir. gazdasági segédtanárrá, Makranczi Béla oki. középiskolai tanárt (Buda­pest) ugyanezen létszámba ideiglenes minőségű m. kir. segédtanárrá, Vadi Károly (Kecskemét) és Nemes Béla (Kolozsvár) oki. középiskolai tanárokat pedig ugyanezen létszámba ideigle­nes minőségű m. kir. helyettes tanárokká ki­nevezte. (2.253/1942. évi. X. 1. szám. — 1942. március 25.) .4 magyar királyi földmivelésügyi miniszter a földmivelésügyi minisztérium segédhivatali tiszti személyzetének egyesí­tett létszámába Hámori Piroska (Budapest), Kaiser Mária (Szombathely), Palotás Lajosné (Budapest) és Sztrakoniczky Margit (Budapest) miniszteri irodasegédtiszteket miniszteri irodatisztté ki­nevezte. (5.209/1942. évi. F- M. szám. — 1942. június 22.) .4 magyar királyi földmivelésügyi miniszter­­ a földmivelésügyi minisztérium segédhivatala­­ tiszti személyzetének egyesített létszámába Já- I­nossy Erzsébet (Csíkszereda) és Kiss Erzsébet (Szolnok) irodakezelési gyakornokokat minisz­teri irodasegédtisztté kinevezte. (5.210/1942. évi. F. M. szám. — 1942. juniu­s 22.) ,4 magyar királyi földmivelésügyi miniszter a földmivelésügyi minisztérium segédhivatal­ tiszti személyzetének egyesített létszámába Márky Olga (Gyula) és Horváth Magdolna (Győr) kezelőket irodakezelési gyakornokká ki­nevezte. (5.211/1942. évi. F. M. szám. — 1942. június 22.) A magyar királyi földmivelésügyi miniszter Schneider Edéné dijnokot (Magyaróvár), Bu­­czella Katalin és Nedelkovits Szilárd újvidéki lakosokat, Csajághy Irén (Budapest), Látrál Rozália (Debrecen) ás Horváth Lujza (Buda­pest) dijnokokat ideiglenes minőségű kezelőkké kinevezte. (5.231/1942. évi. F. M. szám. — 1942. június 25.) A .m­. kir. pénzügyminiszter a 4.190/1941. M. E. számú rendelet 2. §-a alapján közzéteszi, hogy a visszafoglalt délvidéki területeken mű­ködő, alább megnevezett volt jugoszláv­ bizto­sító magánvállalatok részére a hivatkozott ren­delet 3. §-a alapján 49.932/1942. V. szám alatt kelt határozatával a visszafoglalt területekre ki­terjedő ügykörrel gondnokul dr. Wüster Ernő budapesti. (VI., Andrássy­ út 30.) lakost ren­delte ki : 1. Általános gazdasági szövetkezet a keresk. törvény szerint biztosító vállalat, Zagreb (Sve­­opca gospodarska zadruga po trg. zak. osigura­­vajuci zavod); 2. Általános biztositó szövetkezet a keresk. törvény szerint, Zagreb (Sveopca osiguravajuca zadruga po trg. zak.); 3. Szociális és gazdasági szövetkezet k. f. t., Zagreb (Sprijannc­i gospodarska zadruga s. o. j-h. 4. Dráva gazdasági biztosító szövetkezet, Marburg (Drava gospodarska osiguravajuca zadruga). HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. fi Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Havonkint Negyedévenkint Számonkint Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.P2811 „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. 4 ar. P 80 fi 14 „ 40 „ — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 az. pengő.­­ A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: 106.446/1942. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete. „Kállay Miklós arkaszterekiök Erdélyben“ és az „Életadó vér" című mozgófényképek kötelező be­mutatásának elrendelése. 360.000/1942. XVII. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter ren­delete a visszafoglalt délvidéki területeken óvónői állásokra kinevezettek szolgálati idejének meg­állapítása tárgyában. 63.328/1942. F. M. szám. A m. kir. földmivelésügyi miniszter rendelete Háromszék vármegye egyes községeiben a lovak nyilvántartása és megjelölése tárgyában. 31.731/eln. 2. r.—1942. szám. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelete a Magyar Vöröskereszt Egylet szolgálatában álló személyek egyenruházati és rangjelzési sza­bályzatának kiadása tárgyában. 01.900/1942. K. M. szám. A m. kir. közel­lásügyi miniszter rendelete a fűzvessző legmagasabb árának megállapítása tárgyában. 86.300/1942. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a liptói túró és a sajt után az 500/1942. P. M. számú rendeletben megállapított forgalmi adó­­váltság áthárítása tárgyában. 86.600/1942. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a vizeszsemlye, császárzsemlye és vizeskifli legmagasabb árának megállapítása tárgyában. 1300/1942. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete a kedvezményes áru­lóforgalom záróövezetének módosítása tárgyában. 141.744/1942. XI. K. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzést és a forgalmi adók megállapítása szempontjából pengőértékre való átszámításáról.­­ . . .­­* * *41.745/1942. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában. 160.500/1942. XI. b. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete egyes áruk forgalmi adóváltság, illetőleg kiviteli adómegtérítés­­ alapjának átlagértékben való megállapítása tárgyában. A lap mai számához csatolva van az 1942. év első felében közzétett rendeletek mutatója és számjegyzéke. Egyes szám ára 48 fillér.

Next