Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. július (76. évfolyam, 149-142. szám)

1942-07-04 / 149. szám értesítője

§ Budapest, 1942. SAS szám.________ Szombat, június 4. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖ­NY“-ben és melléklapjában a „H­IV­AT­A L O S ÉRTE­SÍ­T­Ő“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, 1., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pén­z­ügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem h­aladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken belü­l a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatal a hirdetések felvételére sem nagy ki egyénnek, sem tttsítettvállalat­nak megbízást nem adott . A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények, ingó árverések. Árverés. Pk. X. 706350/1912. szám. Dr. Stern Arthur ügyvéd által képivselt Kesztenbaum­ Dezső javára 5574 pengő 38 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1941. évi 37035. számú végzésével elrendelt, kielégítési végrehajtás során 1942. évi május hó 11-én lefoglalt 1230 pengő becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fent nevezett végrehaj­tató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdet­ményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény-­ kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. ker., Semmelwe­iss-utca 4. házszám, II. emelet 11. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi június hó .7. napjának délutáni bő óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, rádiót, szövetet (617757/41. sz. jkvi 1., 4., 9—14. t.) s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részé­­nél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek­­kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi junius hó 11. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 12276 Árverés. Pk. 1055/1942. szám. Dr. Juhász János ügy­véd által képviselt vitéz Szatk­máry István szolnoki lakos javára 1000 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfize­tés történt, annak beszámításával, a törökszentmiklósi kir. járásbíróság 1942. évi 580. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőktől 1942. évi május hó 11-én lefoglalt 83400 pengőre becsült ingóságokra a törökszentmiklósi kir. járásbíró­ság Pk. 10­55/1942. szám­i végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett : Pk. 2494/1941. sz. dr. Kimer Henrik ügyvéd által képviselt T­igrin Gőzfű­rész javára 63 pengő 40 fillér és jár., Pk. 2541/1941. sz. dr. Palatínus Mihály javára 26 pengő 20 fillér és jár., Pk. 2754/1941. sz. dr. Székely Imre ügyvéd által képviselt Kuntsek Ferenc javára 774 pengő­­89 fillér és jár., Pk. 29/1942. dr. Aradi Géza ügyvéd által képviselt Kiss Elemér javára 1089 pengő 25 fillér és­­jár., Pk. 492/1912. sz. dr. Gönczi Jenő ügyvéd által képviselt Hess Ervin javára 829 pengő 55 fillér és jár., Pk. 547/1948­. sz. dr. ifj. Karafiáth Jenő ügyvéd által képviselt Fon-osére Biztosító javára 600 pengő és jár. és ezen hirdetményből, valamint a fogla­lási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és­ ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, az árverést kit­üzöm és annak végrehajtást szenvedők lakásán Pusztakengyel határában leendő meg­tartására határidőül 1312. évi július hó 25. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt állatokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet­­ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő elő­zőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor i­s, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét­ bánatpénzül leteszik. Török­­szentmi­k­lós, 1942. évi junius hó 6. napján. Handz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O 6842 Árverés. Pk. VII. 707524/1942. szám. Dr. Binóczy László (XIV., Stefánia­ út 57.) ügyvéd által képviselt Magyar Philips Művek RT. javára 57 pengő 53 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1941. évi 12243. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás során 1942. évi június hó 10-én lefog­lalt 1519 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitű­zése iránt fent nevezett végrehajtató által megkerestetvén, az árverést , kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Aradi­ utca 17. házszám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1942. évi július hó 21. napjának délutáni ■/,1 óráját fi­^ÖBi ki,­­miikor a biróilag lefel altebútoro­kat, rádiót s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1942. évi június hó 28. napján. Gintner Béla, kir. kir. végre­hajtó.­­ OF 12272 Árverés: 74/6. 1942. vgid. szám. Adriai Biztosító Tár­sulat javára 1114 + 2940 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időköz­ben részletfizetés történt, annak beszámításával, a buda­pesti kir. törvényszék 1942. évi P. XX. 312333. számú végzésével elrendelt kielégítési (biztosítási) végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1942. évi május hó 9. napján lefoglalt (felülfoglalt) 21590. pengőre becsült in­góságokra a székesfehérvári kir. járásbíróság Pk. 672/ 942. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedőnél Bodajkon, a birtokon leendő megtartására határidőül 1942. évi július hó 7. napjának délelőtti 11 órája tűzetik , ki, amikor a Biróilag lefoglalt X tenyészbika, 26 tehén, 3 ló, 3 csikó, 1 pár bivaly, hintók s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsár­­ kétharmad részéért, készpénzfizetés mellett, el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Mór, 1942. évi június hó 16. napján. Spanyor Lajos, kir. kir. végrehajtó. OF 12281 Árverés. Pk. I. 12414/1940. szám. Magyar Ruggyanta­­árugyár rt. végrehajtató javára képviseli dr. Szűts István ügyvéd, a pestvidéki kis-, járásbíróság 1381/1940. sz. végzése alapján Páty községben 1940. é­vi október hó 1 én foganatosított végrehajtás során lefoglalt 1440 P becsértékű ingókat, úgymint : disznóik, szecskavágó, traktor, vasborona, disznóól, szalma, kukoricagóré sitt. a végrehajtást szenvedő lakásán Pátyon, Kossuth Lajos­ u. 135. és 81. szám alatt 1942. évi augusztus hó 10. nap­ján délután 4 órakor a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, esetleg becsáron alul is, de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz a végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult, el fogom adni. Budapest, 1942. évi július hó 3. napján. Gillemot Ödön, kir. bír. végrehajtó. O 6838 Árverés. Pk. 6412/4. 1942. szám. A kir. járásbíróság dr. Faith Boldizsár újvidéki ügyvéd által képviselt „Pax“ temetkezési cikkek, művirág- és dobozgyár újvidéki cég végrehajtatának­ végrehajtást szenvedő elleni végrehaj­tási ügyében a végrehajtató kérelmére közhírré teszi, hogy a végrehajtatónak 473.33 pengő tőke, ennek 1941. , évi február hó 9-től járó 5% kamata 101.24 pengő, eddigi költség erejéig fennálló követelés kielégítésére végrehajtást szenvedőnek 1912. évi április hó 27. napján kies végrehajtásilag és 1200 pengőre becsült 500 garni­túra ajtóvasalást bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek el fogja adni. Az árverés határnapjául 1942. évi Julius hó 8. napjá­nak délelőtti 10 óráját Újvidéken, II. Rákóczi Ferenc­ ut 245. sz. alatti végrehajtási szenvedőnek gyárában tűzi ki és annak végrehajtata közbenlötte melletti megtartására Nisátorán Dusán bírósági tisztviselőt kiküldi. Az árverési vevő a vételárat nyomban kifizetni és a megvásárolt ingókat elvinni tartozik. Olyan ingóságok árverésében, melynek kikiáltási­­ára 100() ) meghalad, csak az vehet részt, aki az ingóság kikiáltási árának tizedrészét bánatpénzül leteszi. Az ingóságok a kikiáltási ár egyharmadrészén­él ala­csonyabb áron el nem adhatók, kivéve, ha ellene a végrehajtást szenvedő hozzájárul. Az árverési hirdetményt köteles a végrehajtató a Budapesti Közlönyben egyszer közzétenni. Újvidék, 1912. évi junius hó 23. napján. Az újvidéki k­i­r. járásbi­róság-O 6841 Árverés. Pk. I. 54127/1942. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 41627/1941/5. számú végzésével dr. Ba­rako­nyi László ügyvéd által­­képviselt Eőry Nitseh Ernő végrehajtató részére végre­hajtást szenvedő ellen 4800 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 5508 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az­­árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig Budapesten, XI. ker­., Bicskei­ u. 3—7. szám alatti gépkocsiszál udva­rán s folytatva végrehajtást szenvedő lakásán I. ker., Logodi­ u. 51. számú ház, II. emelet 8. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi július hó 7. (hetedik) napjának 16. (tizenhat) óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, teherautót, zongorát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a mindenkori rende­­letek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1942. évi június hó 13. napján. Dr. vitéz Hidred Gyula. kir. dr. végrehajtó. O­F 122­82 Árverés. 234/1942. szám. Dr. Büchler Dávid ügyvéd által képviselt, Brown és Szúnyog végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 150 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig a pécsi kir. járásbíróság 1492/1912. szám­ú végzésével elrendelt közbenjárással foganatosí­tandó kielégítési végrehajtás folytán az 1942. évi június hó 6. napján felülfogl­alt és 12583 pengőre becsült ingó­ságokat, közöttük teherautót, személyautót végrehajtást szenvedő lakásán Pécsett, gr. Benyovszky M.­u. 4. sz. alatt 19­42. évi július hó 13. napjának délelőtti 1ó 12 órá­jára ezennel kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár két­harmad­ részénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becslés elrendelése esetén a Te. 74. §-a az irányadó. Pécs, 1942. évi junius hó 23. napján. Müller Győző, kir. kir. végrehajtó. O­F 12277 szájja­lum 20 HU­é*?* ingatlan árverések. Árverés. 1610/1942. tk. szám. A győri kir. törvényszék, mint csődbíróságnak Cs. 937/73. 1939. számú meg­keresése alapján kiskorú gróf Esterházy Ferenc végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a jelzálogos hitelezők ellen végre­hajtási árverés joghatályával bíró önkéntes árverést a Tata községben fekvő s a 618. számú telekkönyvi betétiben foglalt A. II. 1—11., 16—22. soroz.­t 1399. hrsz. kert a Censuális kertekben 429 négyszögöl, 1102. hrsz. kert a Censuális kertiekben 1­583 négyszögöl, 1403. hrsz. kert a Censuális kertekben 667 négyszögöl, 1404. hrsz. kert a Censuális kertekben 211 négyszögöl, 1405. hrsz. kert a Censuális­­kertekben 133 négyszögöl, 1106. hrsz. kert a Censuális kertekben 145 négyszögöl, 1407. hrsz. kert a Censuális kertekben 265 négyszögöl, 1408. hrsz. kert a Censuális kertekben 1456 négyszögöl, 1409. hrsz. kert a Censuális kertekben 119 négyszögöl, 1410. hrsz. kert a Censuális kertekben 469­ négyszögöl, 1416. hrsz. kert a Censuális kertekben 459 négyszögöl, 1426. hrsz. kert a Censuális kertekben 331 négyszögöl, 1550/1. hrsz. kert a Censuális kertekben 897 négyszögöl, 1418/1. hrsz. ut a Censuális kertekben 3 négyszögöl, 1418/3. hrsz. ut a Censuális kertekben 122 négyszögöl,­ 1419/1. h­­rsz. kert a Cen­suális­ kertekben 1 hold 140 négyszögöl, 1421/3. hrsz. kert a Censuális kertekben 1137 négyszögöl területű ingatlanra 9883 pengő 50 fillér kikiáltási árban, a tatai 140. sz. telekkönyvi betétben foglalt A. + 1. sor, 347. hrsz. Ház 10. szám alatt udvarral a Belsőség­ben a báró Eötvös József-téren 151 négyszögöl területű ingatlan tel­ektulajdonára 75­5 pengő kikiáltási árban, a tatai 138. számú telekkönyvi betétben foglalt A. 1. 1—10. sorsz. s 1247. hrsz. ház, 8. sz. a. udvarral a Bel­sőségben báró Eötvös József-téren 1200 négyszögöl.

Next