Budapesti Közlöny, 1942. augusztus (76. évfolyam, 173-196. szám)

1942-08-01 / 173. szám

Budapest, 1942. 173. szám Szombat, augusztus , HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar.­­ Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingró- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott küldetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. . Hatóságoknak havonkint lar.P 28f. Hivatalos Értesítő » negyedévenkint 3 „ 84 „ Havonkint 4 ar P 80 f. Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 0 » 60 „ Negyedéven adni 14 ., 40 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ Számonkint­­—20» „ » » további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalom jegyzéke s JüSO/IOISz. M. E. szám. A m­. kár. m­insztérium­i rendelete a gépjáróművek sebességének korlátozása tárgyában. 108.506/1942. B. M. szám. A m. fclr. bel.u­gym­anis­­zk­i rendelete. A fényjelzések használatának szabályozása. 00.800/1042. I K. M. szám. A m. kir. iparügyi miniszter rendelete egyes cikkek papirosból előálltásának szabályozása tárgyában. 80.410/104­2. K. M. szám. A m. kir. közelllátásügyi miniszter rendelete a Budapest székesfőváros területén előállított szikviz gyári árának megállapítása tárgyában 84.100/1942. K. M. szám. A m. kir. közellátás­ügyi miniszter rendelete a fagylalt árának megállapítása tárgyában. 85.716/1042. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete az eset legmagasabb árának mgállapítása tárgyában. 00.000/1042.­­K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete, az élő és vágott baromfi és a baromfitermékek legmaga­sabb termelői, nagykereskedői és fogyasztói árának megállapításáról szóló 68.800/1942. K. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 130.460/1042. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában. 167.121/1042. P. M. szám. A m. kir.­ pénzügyminiszter rendelete az idegen álla­m­ok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési­ és a forgalmi adók megállapítása szempontjából pengő értékre való átszámításáról. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. belügyminiszter az 19­48 . XXXIV. t.-C. 4. §-ában kapott felhatalmazásra kiadott 9.330/1038. M. E. számú rendelet 19. §-a alap­ján Bereg vármegye törvényhatóságához Tatár Géza főszolgabíró, bihrtr n­agyba­jomi lakost ideiglenes hatállyal alispánná­­nevezte ki. 33.308/1942 ( M. szám.)­i m. kir. belügyminiszter az Országos Tár­sadalombiztosító Intézetnél a gyógyszerész­­tisztviselőik létszámába Gedeon Árpád buda­pesti lakos, aki. gyógyszerészt a közép­iskolai érettségihez kötött állású állami gyakor­nokok részére megalapitott illetményekkel — ideiglenes minőségű gyógyszerész-gyakornokká kinevezte. 1365.855/1942. XI. szánt.) A m. kir. pénzügyminiszter Horváth István szászrégeni állampénztárt I. osztályú tisztet ideiglenes minőségű pénzügyi számellenőrré az aknaszlatinai magyar­ királyi sóbányahivatal mellé rendelt számvevőséghez nevezte ki. (145.529/1942. XVII. P. M. szám, 1942. július 22.) .4 m. kir. vallás-­­és­ közoktatásügyi miniszter dr. Agárdy­­Zoltánné Kertész Márta okf. közép­iskolai tanárt állami gimnáziumi helyettes ta­nárrá­ kinevezte. (123.491/1942. VI. 1. szám. — 1942. július 1.) *4 m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a vezetése alatt álló minisztérium altiszti sze­mélyzetének központi létszámába Arany­kövi László II. osztályú altisztet I. osztályú altisztté kinevezte. (2/254/1942. évi. szám.) .A magyar királyi Erzsébet­ Tudományegyetem Rectora dr. Rédi Imre, egyetemi fogalmazó­­gyakornokot egyetemi segédfogalmazóvá a X. fizetési osztályba kinevezte és a kinevezést a m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 90.653 1942. IV. számú leiratával meg­erősítette. A magyar királyi fölbm­ivelésügyi miniszter a miniszteri számvevőségi tisztviselők lét­számába Paletta Richard, Dobrai István (Gö­döllő), Virág Endre számvevőségi dijnokot és dr. Rácz Lőrinc rákospalotai lakost szám­­gyakornokká kinevezte. (G.128/1942. F. M. eín. szírig. szám. — 1942. julius 30.) A debreceni m. kir. Tisza István­ Tudomány­­egyetem Rectora Papp János és Varga Ferenc egyetemi kisegítő szolgáikat II. osztályú atlisz­­lekcio- kur­u­l. . A sííievn -ík. ii-et m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1942. évi június hó 20.-án 88.206/1942. IV. 2. szám alatt kelt rendeletével jóváhagyta. .4 m­. kir. iparügyi miniszter a 6.940/1941. M. E. számú rendelet 5. §-a alapján Hidy Já­nost a „Levant“ kender- és lengyár rt. bács­i vállalatnál viselt ideiglenes gondnoki meg­bízatása alól felmentette. (41.836/1942. VII. Ip. M. szám.) Az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsga­­bizottság előtt az 1944. évi szeptember hó 1-től — 1942. évi junius hó 30-ig terjedő időben kitüntetéssel vizsgázottak névsora. /. Kitüntetéssel képesittetett : (A gyakorlati közigazgatási vizsga mindkét felén kitüntetéssel képesittettek) : a) A belügyi igazgatási ágra:­­ dr. Szilas András városi III. o. aljegy­ző, Pécs, dr. Szentiványi László szfőv. s. fogalmazó, Budapest, dr. Szabó-Pap Zoltán vm. aljegyző, Besz­terce. b) .1 pénzügyi igazgatási ágra : dr. Hutnik Károly m. kir. pénzügyi fogal­mazó, Rimaszombat. e) A közgazdasági és közlekedésügyi igaz­gatási ágra: dr. Barlai Ernő m. kir. kereskedelmi és köz­lekedésügyi minisztériumba próbaszolgálatra berendelt I. o. postatiszt. Budapest. dr. Makai Tibor m. kir. telepitésü­gyi s. titkár. Budapest. d) A vallás- és közoktatásügyi és nevelési­­ igazgatási ágra : dr. Nagyhegyi Zoltán tanügyi s. fogalmazó, Zalaegerszeg, i­ll. Kitüntetéssel tett általános vizsgát: dr. Dévai László m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztériumba próbaszolgá­latra berendelt postafogalmazó, Budapest, dr. Petróczy Dezső szolgabiró. Nyarad­szer­eda, dr. Rácz Ernő m. kir. pénzügyi fogalmazó, Debrecen, dr. Szaniszló József vm. aljegyző, Komárom, dr. Makláry Tivadar m. kir. legfelsőbb állami számvevőszékhez próbaszolgálatra berendelt MÁV. s. titkár, Budapest, dr. Légrády László légügyi s. fogalmazó, Budapest, dr. Fridli Lajos m. kir. legfőbb állami szám­vevőszékhez próbaszolgálatra berendelt MÁV. fogalmazó, Budapest, dr. Kar­us Imre légügyi s. fogalmazó, Buda­pest, dr. Agárdi Tibor II. o. városi aljegyző, Bereg­szász, dr. Schaub László m. kir. legfőbb állami számvevőszékhez próbaszolgálatra berendelt honvédelmi minisztériumi számvevőségi fő­tisztv., Budapest, dr Szabó Károly városi tanácsnok, Érsek­újvár, dr. Vitéz István egyetemi s. fogalmazó, Buda­pest. III. Kitüntetéssel tett belügyi szakvizsgát: dr. Surányi Jenő városi I. o. fogalmazó, m­. aljegyző, Székesfehérvár, dr. Földváry Endre miniszteri s. fogalmazó Budapest (Főv. Közmunkák Tanácsa), dr. ■ Nagym­áli Lajos szfév. s. fogalmazó, Budapest, dr. Juhász József városi I. o. közig. fogal­mazó, b. II. o. aljegyző, Eger, dr. Újhelyi László m. kir. belügyminiszté­riumba próbaszolgálatra berendelt miniszteri számellenőr, Budapest, dr. Rajos József légügyi s. fogalmazó, Buda­pest, dr. Istenes Vilmos m. kir. rendőr s. fogal­mazó, Budapest, dr. Tomka Gyula szf­v. fogalmazógyakor­­nok, Budapest. IV. Kitüntetéssel tett pénzügyi szakvizsgát: dr. Harsányi László m­. kir. pénzügyi fogal­mazó, Balassagyarmat, dr. Szalai Gyula m. kir. pénzügyi fogalmazó, Mezőtúr, Egyes szám ára 16 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék