Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. augusztus (76. évfolyam, 173-196. szám)

1942-08-01 / 173. szám értesítője

rásai ára *20 tülér. ./ Budapest, 1942. 173. szám. Szombat, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖN­Y“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ"-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. 4 h­ivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyédnek, sem hirdtővállalatnak megbizást nem adott. A fürdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 708163/1942. szám. Dr. Gro­-Singer László ügyvéd által képviselt Német Anna javára Lederer Imre ellen 1040 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1942. évi 202819. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1942. évi június hó 20. napján lefoglalt és 1.002 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkérés­i éivél, úgy a fentnevezett végrehajtató, mint a meg­nevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fenn­áll és elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében Budapest, V. kerület, Vécsey­ utca 4. házszám, III. emelet fős­ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1942. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, kerámia, festmény, szob­or, csipke, férfi­­ruha, cipő és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi július hó 6. napján. Havel Ede, kár. bér. végrehajtó. O­F 12817 Árverés Pk. V. 703871/1942. szám. Dr. Stadler Viktor (IX. Soroksári­ tét 18. szám) ügyvéd által képviselt Grünstein Vilmos javára 400 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1942. évi 101820. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás során 1942. évi március hó 19. napján lefoglalt és 2.700 pengő becsértékű ingóságokra az árverés ki­tűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestet­vén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglalta­tók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fenn­áll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szen­vedő lakásán,­­ üzletében Budapest, XIV. kerület, Ond vezér­ utja 8. szám, udvarban leendő megtartására határidőül 1942. évi augusztus hó 4. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt stráfkocsi, ló és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínein nem jelennék meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1.000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik Buda­pest, 1942. évi július hó 3. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. O­F 12616 Árverés. Pk. X. 705078/194­2. szám. Dr. Wegroszta Pál ügyvéd által képviselt dr. Haller Károly javára 46 pengő 16 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kár. járásbíróság 1940. évi 569893. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi április hó 16-án lefoglalt és 5 000 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által m­egszerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI­II. kerület, Fiumei­ út 9. házszámú telepen leendő megtartására határidőül 1942. évi augusztus hó 4. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt már­vány- és műkő-síremlékek s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél ala­csonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehaj­tást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságodra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnék, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bálottpélu.üz­lete­­zik, b­­uda­­­pest, 1942. évi július hó 4. napján.­­Albrecht Árpád,­ kir. kir. végrehajtó. O­F 12­507 Árverés. Pk. VII. 614801/1941. szám. Hr. Csernyánsz­ky Aladár ügyvéd által képviselt Magyar Mezőgazdák Szö­vetkezete javára 283 pengő 66 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1940. évi 212724. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1941. évi szeptember hó 23. napján lefoglalt és 1.360 pengő becsértékű ingóságokra az árverést ki­tűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten. VI. ker., Andrássy­ út 17. házszám, II. eme­let 9. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi augusztus hó 5. napjának délutáni 147 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnél, készpénzfizetés­­elle­nében el fogom adni. Budapest, 1942. évi julius 1­6 h­. napján. Dr. Janits Károly, kir. kir. végrehajtó. O­V 12608 Árverés. X. 707451/1942. szám. Dr. Jick Ködre ügyvéd ak­i képviselt gróf Keglevic­h utódai konyak­gyár rt. ja­i 274 P követelés és jár. erejéig a buda­pesti közpt .kir. járásbíróság 3595/1942. számú vég­zéssel eljet­t kielégítési végrehajtás során 1942. évi június hó­n lefoglalt és 2376­­pengőre becsült ingósá­gokra a V.­­ 102. §-a alapján ezennel elrendelt árverés­nek Buditp­­a, Vill. kerület, Néps­zí­nh­áz­­ utca ,22. szám alatt Teendi­­gtartására határidőül 1942. évi augusztus hó 5. napj­a délutáni fél 2 óráját tűzöm ki azzal, hogy az ár­j­ás alá kerülő ingóságokat, u. m.­­ bútoro­kat és egy­­­elingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés í mében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási r­éthamvadán alul csak a végrehajtást szenvedett,­etes beleegyezése esetén — el fogom adni, a bejelenti­­ távollétében is, hacsak ellenkező kíván­ságot írást nem nyilvánít. Az 1.000 pengőnél maga­sabb kikiá­lrral bíró ingókra csak 10 százalék bá­natpénz lel­ke után lehet árverezni. Megjegyzem, hogy ezen árvers a Vhat. 20. §-a értelmében — amennyiben a törvény­­vételt nem tesz — a többi végre­hajtók ki­ütésére is elrendeltnek tekintendő és azok bejelé­sére is megtartható, Budapest, 1942. évi július hó­apján. Páll Lajos, kir. kir. végreh­ajtó, O­F 12611 Árverés, 17881/1942. szám. Dr. if­j. Steiner Miklós ügyvéd áll képviselt Weith Bélá­né és társa javára JOOO pengi I­ke és több követelés és járulékai erejéig a pestvidéki ir. törvényszék 1212/1911. számú végzésé­vel elrendi k­­­jelégitési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedet6­41. évi március hó 27-én lefoglalt és 6726 peig becsült ingóságokra a pestszenterzsébeti kir. járási jog fenti számú végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Pestszentimrén, Jenő­ utca 184. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi augusz­tus hó 3. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt házfelépítmény és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett­­esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kiki­áltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pestszent­­erzsébet, 19­42. évi junius hó 19. napján. Dr. Bartók Lajos, kir. bír. végreható. O­F 12612 Árverés. Pk. VH. 613092/1941. szám. Dr. Szőnyi Fe­renc ügyvéd által képviselt Pöndör Frigyes javára 544 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 103986/1941.­számú végzéssel el­rendelt kielégitési végreha­jtás során 1942. évi április hó 29 én lefoglalt és 2850 P-re becsült ingóságokra a V. T. 102. §-a alapján ezennel elrendelt árverésnek Budapes­ten,­ V. kerület, Szalay­ utca, 3. szám, V­. emelet 1. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi augusztus hó 1. napjának d. u. 2 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, u. m. : bútoro­kat, képeket, szőnyegeket és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadán alul csak a végrehajtást szenvedett előzetes beleegyezése esetén —­­el fogom adni, a bejelentő fél távollét­ében is, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Az 1.000 pengőnél magasabb kikiáltási árral bíró ingókra csak 10 százalék bánatpénz letétele után lehet árverezni. Budapest, 1942. can junius hó 30. napján. Páll Lajos, tíz. bir. végrehajtó. O 7943 Ingatlan árverések. Árverés: 5744/1912. tkvi szám. Özv. dr. Ságvári Sán­­dorné Erdős K­azána végrehajtásána­k Ceglédi Borterme­lők Szövetkezete ceglédi ber. cég végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyeiben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében a végrehajtási árverési 7000 pengő tőkekövetelés, ennek 1936. július 16-tól­­járó 5 százalék kamata, és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 70 pengő költség, továbbá a csatlakozott­­nak kimondott 8983/1936. tk. sz. a. Czifka József ja­vára 2040 P 20 f, 701/1937. tk. sz. a. Nagy Sándor ja­vára 108 pengő 81 fillér, a 3651/1938. tk. sz. a. Sza­niszló Pál és társai javára összesen 7691 P 86 f tőke­követelése és járulékai behajtása végett, a Cegléd vá­rosban fekvő s a ceglédi 16415. számú betétben A. I. 1—2. sorszám, 1324., 1325. hrsz. alatt foglalt, fenti vég­rehajlást szenvedő nevén álló ház, udvarral és kert a Belsetekben (III. Deák-tér 5.) 8265 pengő kikiáltási ár­ban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Kossuth-tér 2. szám, 12. ajtószám) megtartására . 1942. évi augusztus hó 24. (huszonnégy) napjának d. e. 9 (kilenc) óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. t.­e. 160. §-a alapján megállapítja. Az árverési feltételek a hivatalos óraik alatt a­ telek­­­könyvi hatóságnál (Kossuth-tér 2. szám, 10. ajtószám­­ és Cegléd város polgármesterénél tekinthetők meg (1881 .1.X. i.-e. 147. §., g) pont.) A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az árverés elrendelését a ceglédi 1641­. sz. beré­­ben ,jegyezze fel az 1422/1940. tk. .sz. rangsorában. A telekkönyvi hatóság e hirdetmény egy példányát ki­függesztés, egy példányát pedig az árv. feltételek meg­tek­inthet­ése végett Cegléd város polgármesterének, to­vábbá egy-egy példányát szabályszerű közzététel végett a szomszédos községek elöljáróságainak megküldi, végül az árverési hirdetmény törvényszerű kivonatát a Buda­pesti Közlöny cimü hivatalos lapban egyszeri közzététel végett a végrehajtató képviselőjének kiadja. (1871. évi LX. t-c. 182. §.; 1908 : XLI. t­ e. 23. hm árverési feltételek a következők : A telekkönyvi hatóság az árverés alá eső ingatlan leg­kisebb árverési vételárat, melyen alul az ingatlant el­adni nem lehet — a fedezeti elv alapján — a követke­zőkben állapítja meg : Az árverés alá kerülő ingatlant, fia az árverés meg­tartását a végrehajtatok közül Cifka József kéri, 14.2­­d­ pengő 48 fillér, ha Nagy Sándor kéri, 18.327 pengő 74 fillér, ha az árverést kérő végrehajtató kéri, 18.903 P 75 t, ha Szaniszló Pál és társai kérik, 28.296 pengős»« (5.610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.)

Next