Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. augusztus (76. évfolyam, 173-196. szám)

1942-08-01 / 173. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítő»« Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1681. évi LX. l.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél lekenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétibe he­lyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t--c- 147., 150., 170. §-ai; 1008 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1008 : XII. t.-c. 95. §.). Cegléd, 1042. évi május hó 2. napján. A ceglédi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N. F 1260© m­eret. 7738/1042. tk. szám. Dr. Bozsóky Nándor végrehajtóinak, Szittyai (Szmarek) Gyula végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 160 pengő tőke­követelés és járulékai behajtása végett az újpesti kir. járásbíróság területén lévő, Rákospalota m. városban fekvő a a rákospalotai 1496. számú telekkönyvi betét­ben A, 4­­1—2. sorszám, 4137. és 4138. hrsz. alatt fel­vett ingatlannak a B. 6. sorszám szériái Szittyai (Szmarek) Gyula nevén álló s az egészhez viszonyított egy-Vetted (1/2) részére Nyolcezernyolcvan (8030) pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi augusztus hó 19. napján, dél­előtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (Újpest, Mussotni-utca 21. szám, 5. ajtószem) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanvih­etőségek a kikiál­tási ár felénél alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1381. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított­­ letéti elismervényt a kiküldött­nek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igen ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. évi XL. t.-c. 26. §.). Újpest, 1912. évi julius hó 1. napján. Az újpesti királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N F 12613 Felhívások« Felhhits. 11611/1942. 1/a. szám. A kassai m kir. postaigazgatóság felhívja a kassai rádió dijnyilvántartó hivatal létszámába tartozó Dojcsák István m. kir. H. o. postaaltiszt, kassaujfalusi lakost (született 1902. évi augusztus hó 6-án, atyja: Dojcsák András, anyja : Somossy Erzsébet), hogy állandó tartózkodási helyének megállapítása végett legkésőbb e felhívás közzétételétől számított 15 nap alatt szolgálati főnökségénél feltétle­nül jelentkezzék. Kassa, 1942. évi július hó 25-én. M. kir. postaigazgatóság: 3—1 *21120 Felhívás: 98597/1942. 1/b. szám. Felhívom a budapesti keleti pályaudvari mozgópostafőnökség létszámába tar­tozó és jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó Szalay Gyula alsóörsi 11. o. postaalisztet, aki 1906. évben szü­letett, református vallású, nős, egy gyermeke van, hogy a jelen hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül jelentkezzék hivatali főnökségénél, mert ellenkező esetben állásáról önként lemondottnak tekintik. Buda­pest, 1942. évi julius hó 25-én. M. kir. postaigazgatóság. 3—1 *21122 Idézések. Idézés: 355/1942. Kjő. szám. Néhai Botó Miklós oláh­­szentmiklósi volt lakos hagyatékának tárgyalására a határnapot 1942. évi október hó 28. napjának délelőtti 9 órájára Nagyvárad, Bémer-tér 1. szám, I. emeleten, a hivatalos helyiségemben ezennel kitűzöm és erre Botó Péter ismeretlen helyen távoltevő örököst azzal a meg­jegyzéssel idézem, hogy abban az esetben, ha a tárgya­láson személyesen vagy meghatalmazott által meg nem jelennie, részére a gyámhatóság által kimé­retett gond­nokkal fogják a tárgyalást megtartani és hogy perre utasítás esetében is, amennyiben képviseletéről nem gondoskodna, a gyámhatóság által kinevezett gondnok által fogja képviseltetni. Nagyvárad, 1942. évi július hó 24-én. De. vitéz Keszthelyi Zoltán kir. közjegyző. F 12610 Idézés: 128/7. 1942. szám. A szegedi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Kovács Mária felperesnek Fazekas Károly alperes ellen havi 50 pengő gyermektartásdíj és jár. iránt indított perében a bíróság a per felvételére és érdemleges tárgyalásra határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1942. évi augusztus hó 11. napján, dél­előtt 9 órakor hivatalos helyiségében (Széchenyi-tér 4. szám, földszint 16. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egy­szersmind pedig Fazekas Károly volt szegedi (Kálvária­ u. 18. sz. a.) lakos alperes részére — ki ismeretlen helyen tartózkodik — ügygondnokul dr. Bertényi Iván ügyvé­det (lakik Szeged) nevezte ki. A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Egyben a bíróság a felperes, hitelező részére a sze­génységi jogot az 1911 . I. t.-c. 112. g-ának 1. bek. alap­ján megadja és értesíti, hogy neki az 1914. évi XLII. t.-c. 75. g-ának 1. bekezdése alapján illetékmentesség is. jár. Szeged, 1942. évi junius hó 24. napján. A szegedi kir. járásbíróság. **1377 Idézés. B. 2056/1942. szám. A magyar állam és a ma­gyar nemzet megbecsültére ellen Irányuló vétség miatt Petricse Ilkó ellen indított bűnügyben a debreceni kir. törvényszék öttagú külön tanácsa az ismeretlen helyen tartózkodó Petricse Ilkó (22 éves, lozánszkai születésű, g. kat. valásu, napszámos foglalkozású, nőtlen, katona nem vol, rutén anyanyelvű és nemzetiségű, ismert leg­utolsó lakása Lozánszka volt) vádlottat az 1921 : III. t.-c. 12. §-ának második bekezdése alapján az 1942. évi augusztus hó 29. napjának d. e. 10 órájára a debreceni kir. törvényszék hivatalos helyiségébe (földszint 10. sz. terem, Deák F.­u. 18. sz.) kitűzött főtárgyalásra jelen hirdetménnyel megidézi, azzal, hogy a vádlott távolléte sem a főtárgyalást, sem az ítélethozatalt nem gátolja, az ítélet azonban csak a bűnösség megállapítására és a vagyoni elégtétel kiszabására szorítkozik. Debrecen, 1942. évi június hó 13. napján. A debreceni kir. törvény­szék öttagú külön tanácsa. *21124 Idézés: 1372/3. 1942. szám. Az újvidéki kir. járásbíró­ság közhírré teszi, hogy Bosnyákovics Vladimirné szül. Schwager Szlavica felperesnek Kovács Mihály alperes ellen 1046 pengő és járulékai iránt indított perében a bíróság a per felvételére és érdemleges tárgyalására ha­tárnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1942. évi szep­tember hó 16. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyi­ségében (dr. Bárdossy László­ utca 39. házszám, föld­szint 6. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Kovács Mihály alperes részére — aki ismeretlen helyen tartózkodik — ügygondnokul Wiederkomm Já­nos ügyvédet (lakik Újvidéken) nevezte ki. A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által je­lenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Újvidék, 1942. évi julius hó 23. napján. Az újvidéki kir. járásbíróság. 7927 Okiratmegsemmisitések» Okiratmegsem­misités. Pk. I. 580658/3. 1942. szám. A budapesti központi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat : a „Hangya“ Ter­melő, Értékesítő, Fogyasztási Szövetkezet budapesti (IX., Közraktár­ u. 30/32. sz. a.) cég kérelmére az állító­lag elveszett következő okirat ; a m. kir. államvasutak Budapest—Józsefvárosi állomásának gyorsáru felvevő pénztárának 1942. évi január hó 21-én, a 712/12196. számú fuvarlevélhez Jászladány állomásra 463 P 67 fil­lérről 0038. sorozat és 000413. számú, „Vasúti Exp. Ko­vács Z. R. E. Tárháza" jelű utánvételi igazolvány meg­semmisítése iránt az eljárást Hangya Termelő, Értéke­sítő és Fogyasztási Szövetkezet budapesti (IX., Közrak­tár­ u. 30/32.) lakos kérelmére folyamatba tette.­­ Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvání­tani. Budapest, 1942. évi julius hó 38. napján. A buda­pesti központi Isar. járásbíróság F 13616 Okiratmegsem­misítés. Pk. I. 581805/1942. szám. A bu­dapesti központi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett (megsemmisült) következő okirat: A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület által 1942. évi április hó 7-én 73152/B. szám alatt kiállított ▼. N G. E. jelzésű, Farkas Lajos és Müller Rózsi budapesti (Szervita-tér 3.) lakosok egymástól független rendelke­zésére fenntartott, jelenleg 11.000 pengő tőkét tartalmazó betétkönyv megsemmisítése iránt az eljárást Farkas La­jos és Müller Rózsi (IV., Szervita-tér 3.) lakosok kérel­mére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönybe­­ történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a biróság azt a jelzett határidő tetette után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvání­tani. Budapest, 1942. évi julius hó 14. napján. A buda­pesti központi kir. járásbíróság. F 12614 Okirat megsemmisítés. 4421/1942. kig. szám. Varmarse Mátyás kishegyesi lakos, Kishegyesen, 245/1941. jkvi szám alatt kiállított és „Linda“ nevű 1922. évi per paripát fedő marhalevelét ismeretlen módon elveszí­tette. Megsemmisítem. Topolya, 1942. évi julius hó 21. napján. A topolyai járás főszolgabírója. 4444 Okiratmegsem­misités. 8353/1942. szám. Mihály György máramarosszigeti lakos 6 éves fekete tehenére kiállított marhalevelét elvesztette. Megsemmisítem. Máramaros­sziget, 1942. évi június hó 13. napján. Polgármester. 7305 Okiratmegsem­misités. 672/1942. B. V/2. szám. Juhász Kálmán munkácsi lakos nevén nyilvántartott B. V. 672. rendszámú motorkerékpár igazolólapja elveszett. Ér­vénytelennek nyilvánítom. Zilah, 1942. évi április hó 27. napján. M. kir. rendőrség zilahi kapitánysága. 7335 okiratmegsemmisités. 006154/1. 1942. fk. I. gvez. ig. szám. Grosz Andor budapesti (VI. ker., Szabolcs­ utca 29. szám) lakos részére hivatalom által kiállított 006154. sorszámú személyszállító, teherszállító, gépkocsivezetői igazolványát elvesztette. Érvénytelennek nyilvánítom, helyette a mai napon másodlatot állítottam ki. Budapest, 1942. évi julius hó 14. napján. A m. kir. rendőrség budapesti főkapitány­ságának közigazgatási osztálya. 7400 Okiratmegsem­misités. 6462/1942. szám. Szmuzsanica László ujdávidházai lakosnak 1 darab, 1986. évi borz­deres tehenére szóló marha levele elveszett. Semmisnek nyilvánítom. Munkács, 1942. évi julius hó 8. napján. Munkács vidéki járás főszolgabirája. 7551 Okiratmegsem­misités. 3101/1942 szám. Petrovics Ist­ván óverbászi lakos 1 darab lováról szóló marhalevele elveszett. Megsemmisítem. Kula, 1942. évi julius hó 24. napján. A kulai járás főszolgabirája. 7561 Okk­ertmegsemmisités. 231/41. 1942. szám. Kicska Sándor győri lakos tulajdonát képező G. 2823. nyilván­tartási számú csónakigazolványa elveszett. Megsemmi­sítem. Gönyü, 1942. évi julius hó 29 napján. M. kir. rendőrség gönyüi révkapitánysága. 7686 Okiratmegsem­misités. 110.409/2. 1942. gym. sz. Dr. Satkovky Jenő Ipolysági lakos tulajdonát képező 110.409. számú gépjáróművezetői igazolvány elveszett. Érvénytelenítem: Balassagyarmat, 1942. évi julius hó 27. napján. M. kir. rendőrség balassagyarmati kapi­tánysága. 7728 Okiratmegsem­misités. 6328/1942. szám. Kleész Fülöp cservenkai lakos 1 darab lováról szóló marhalevele elveszett. Megsemmisítem. Kula, 1942. évi julius hó 24. napján. A kulai járás főszolgabirája. 7837 Okiratmegsem­misités. 231/42. 1942. sz. Járfás Mihály győri lakos tulajdonát képező G. 3583. nyt. számú csónakigazolványa elveszett. Megsemmisítem Gönyü, 1942. évi julius hó 29. napján. M. kir. rendőrség gönyüi révkapitánysága. 7910 Okiratmegsem­misités. 15005/1942. szám. Kardos Mihály 1 darab világos pej, kanca, 12 éves és 1 darab sötét pej, kanca, 13 éves vak lováról kiállított marha­levele semmis. Szekszárd, 1942. évi julius hó 27. nap­ján Szekszárd megyei várás polgármestere. 7986 Gondnokság.­ ­ Gondnokság. P. 2107/1z. 1941. szám. A gyulai kir. tör­vényszék közhírré teszi, hogy özv. Fazekas Imréné szül. Szőke Zsuzsánna kötegyáni lakost (Kossuth­ utca 74. szám) elmebetegség miatt az 1942. évi május hó 9. nap­ján jogerőre emelkedett P. 2107/15. 1941. számú ítélettel az 1877 : XX. t.-c. 28. §-ának a) pontja alapján gond­nokság alá helyezte. Gyula, 1942. évi május hó 13. nap­ján. A gyulai kir. törvényszék, 7900 1942 augusztus 1.173. szém­

Next