Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. szeptember (76. évfolyam, 197-221. szám)

1942-09-01 / 197. szám értesítője

Budapest, 1942. _____ 197. szám. ___ Kedd, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY‘--be n —*------------------------------------------------és m melléklapjában a „HIVATALOS É­RT­ES­ÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. m esnek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság, V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) telki kirendeltsége veszi fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó­ és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 38 ar.. f, m amlyen további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar, f, mely előre fizetendő. Magánh­irdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. L Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetői­ részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési blvlietelények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. *­­ * A hvatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem wt&vegyénnek, semindetvállalatnal'. megbízást nem adott * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégí­tési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében Budapesten, V. ker., Légrády Károly­ utca 12. szám, üzletben leendő megtartására határidőül 1912. évi szeptember hó 1. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt­ bútor­okat, írógép, motor­kerékpár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő elő­zőleg hozzájárult — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytize­drészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1942. évi augusztus hó 3. napján. Sails Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 12965 Árverés 703/1942. szám. Székes község vadászati joga a székelykáli körjegyzői irodában folyó évi szeptember 26-án, d. u. 15 órakor. Kikiáltási ár 80 pengő. Székely­kál, 1942. évi augusztus hó 14. napján. Székelykáli kör­jegyzőség, O 8527 Árverés, ad 1416/1942. szám. Oltszem község elöljáró­sága 3713 kat. holdat kitévő vadászterületének vadászati jogát 1942. évi augusztus hó 1-én kezdődő 10 egymás­után következő évre a községházánál­­ tartandó nyilvá­nos árverésen 1942. évi szeptember­ hó 29-én d. e. 11 órakor a legtöbbet ígérőnek bérbeadja. Kikiáltási ár 400 pengő. Bánatpénz 40 pengő. Vadállomány : szarvas, vaddisznó, farkas, őz, róka, nyúl. Részletes feltételek a málnási körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Oltszem, 1942. évi augusztus bő 15. napján. Oltszem község elöljárósága. O 8840 valamint az ungvári 2898. számú telekkönyvi betettek 4. I. 1. sorszám, 3182/8. hrsz. alatt foglalt és B. 1 alatt felerészben végrehajtást szenvedő nevén irt ingat­­­lanra 500 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi szeptember hó 21. napján, dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében Csuha utca 5. szám, 2. ajtószámi fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár fölette alacsonyabb vételáron eladni s­em lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret, ugyanannyi százalékára kell kiegészí­­ten­i. Ungvár, 1942. évi február hó 20. napján. Az ung­vári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. X 383» Árverés. 14199 1­942. tk. szám. Kungli Mária végrehaj­ts­­ónak. Petrov János végrehajtást szenvedő ellen butisá­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 890 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Kiskundorozsma községben fekvő s I. a kiskuvodorozsm­ai 2685. számú betétben A. -1 2. sorszám és 3732/2. Ihrsz. alatt felvett 1 hold 38 LJ-es területű szántó Nagyszék dűlőben végrehajtást szenvedő nevén álló l-4-ed illetőségére -1084 pengő kikiáltási ár­ban. IT. a kiskun­dorozsmai 5192. szám­ú betétben A. L. 3. sorszám és 75., 3991/2. hrsz. alatt felvett WS­Q-es területű ház és udvar a Kossuth Lajos­ utcában, 1228 □-61 területű­ szántó a Tóth János dombja dűlőben, végrehajtást szenvedő nevén átló l/L-ad illetőségére 806 pengő és 383 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1942. évi szeptember hó 16. napján (Mi­előtt 10 órakor Kiskundorozsma községházánál fogják megtartani. 1. Az I. alatti ingatlan Petrov Mladea haszonélvezeti jogának fenntartása mellett végrehajtató kérelmére 1284 pengőnél, dr. Götz Hugó kérelmére pedig 1924 pengőnél alacsonyabb áron el nem adható, a II. alatti ingatlanok pedig Petrov Mladen haszon­­élvezeti jogának fenntartása mellett végrehajtató ké­relmére 1882 P — 1382 P-nél, dr. Gőte Hugó csatlakozó kérelmére pedig 2042 P — 2042 P-nél alacsonyabb áron el nem adható. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiégését leül. Szeged, 1942. évi május hó 29. napján. A szegedi királyi járásbíróság, mint terekkövti hatóság. JSi 88.­7 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pro X. 694.34/3/1941. szám. Dr. Komjáthy Kézmér ügyvéd által képviselt Lőwy Hugó és Társa kft. javára 367 pengő 97 fillér tőke és járulékai ere­­­jéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1940. évi 108.731. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1941. évi március hó 8. napján lefoglalt és 2070 pengő becsértékű ingóságokra az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k­ üzletében Budapest, IV. ker., Kígyó­ utca 2. l­ázszám, I. emelet 7. ajt­ószánt alatt leendő megtartására h­atáridőül 1912. évi szeptember hó 16. napjának délutáni fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, keleti szőnyegeket, rádiót, könyveket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1942. évi augusztus bő 26. napján. Tarpai József­ kir. kir. végrehajtó. O­F 12966 Árverés. Pk. X. 708.264/1942. szám. Dr. Batmann Pál ügyvéd által képviselt Vadász Mikdós javára 54 - 35 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1942. évi 5724. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi junius hó 13. napján lefoglalt és 1200 pengő becsértékű ingóságokra az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében Budapesten, V. ker., Kádár­ utca 10. szám, I. melet 9. ajtószám alatt kendő megtartá­sára határidőül 1942. évi szeptember hó 4. napjának délutáni egynegyed 7 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorokat, rádiót, gramofont és egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben el fogom adni. Budapest, 1942. éra augusztus hó 5. napján. Tarpai József, kir. kir. végrehajtó. O­F 12822 Árverés. Pk. V. 615470/1941. szám. Dr. Balogh György ügyvéd által képviselt Zsilla Károly javára hátr. 186 P 54­0 ügyvédi költség erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1941. évi 103816. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1941. évi szeptember hó 17. napján lefoglalt és 2260 pengő becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehaj­tató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hir­detményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki Ingatlan árverések. Árverés. 2723/1942. tkvi szám. M. kir.■ kincstár végre­hajtatnak Heksch Jenő és társai végrehajtást szenvedők ellen inaitok* végrehajtási ügyében­­ telekkönyvi h­ató­­ság a végrehajtási árverést, 16.il pengő 77 fillér tik.*­­követelés és járulékai behajtása végett, a Balassagyar­mat m. városban fekvő s a balassagyarmati 2.471. és 1659. .szám­i tételi jegyzőkönyvben A. 1., A. 1. 1. é­s A. 1. 1. sorszám, 611., 613. és 609/a. hrsz. alatt foglalt házas beltelek ingatlant, mely B. 18—21., B. 38—41. és B. II—16. sorszám szerint végrehajtási szenvedők ne­vén álló 4500 pengő kikiáltási árban, az ugyanott 677. számon telekjegyzőkönyvben A. 1. 1 sorszám, 612. helyrajzi szám alatt foglalt házas beltelek in­gatlant, mely B. 36—39. sorszám szerint végrehajtást szenvedők nevén áll, 4000 pengő kikiáltási árban elren­delte. Az árverést 1912. évi szeptember bő 16. napján d. e. 11 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Törvény­­széki palota, földszint 45. ajtói fogják megtartani. Az elérhető legkisebb vételár összegét az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet 21—28. §-ai értelmében az aláb­biakban állapítja meg : A 2­­4­71. és 1659.­­szám« telek­jegyzőkönyvben foglalt ingatlanra és külön a 677. szám­i te­vjegyzőkönyvben foglalt ingatlanra nézve végrehajtatóval szemben a kikiáltási ár fele összege, Engel Samu csatlakozott végrehajtatóval szemben 27.600 pengő, Nógrád és Hont vm. közönsége csatla­kozott végr­e­­hajtatóval szemben 28.000 pengő, dr. Jakab Zoltán csatlakozott végrofaa/bteával beu 29.000 pengő. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Balassagyarmat, 1942. évi május hó 30. napján. A balassagyarmati kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8827 Árverés. 1847/1942. tk. szám. Ungvári Kereskedelmi Bank r. t. (képv. : dr. Bar­lako­vics Aladár, ungvári ü­gy­. véd) végrehajtat­ónak, dr. Fischbein Gyuláné szül. Hers­­kovics Szerén (Mitrák-utca) ungvári lakos végrehajtást szenvedő dren indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a­ végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.­e. 144., 146. és 147. §-ai értelmében a végrehajtási árverést 4.000 pengő tőkekövetelés, ennek 1940. évi julius hó 19. napjától járó B­.­ kamat, 206­0’ eddig megállapított per- és Végrehajtási é­s az árverési kérvényért ezúttal megállapított költség, továbbá a­ csat­­lakozott fiak kimondott tőkekövetelése é­s járulékai be­hajtása végett az ungvár községben fekvő s az ungvári 2493. számú telekkönyvi betétben A I. 2. sorszám, 31*3. hrsz. alatt foglalt és B. 2. alatt, egészben végre­hajtást szenvedő nevén irt. ingatlanok 3.500 pengő, 111 1 ~r WTI ..................1 ■■■■■■■ i.n E­gyes ssxum ára­m­ullár. Felhívás. /­elhívás p. 4729/1942. szám. A nagyváradi kir. tör­­vényszék di Lintner Béla nagyváradi ügyvéd által kép­­viselt J­rifa Miklósné sz. Máté Virág lyezőszakadáti la­kos folyamodó kérelme folytán az 1894: XXXI. t.-e. i­­. §-án­ak b) pontja alapján felhívja az ismeretlen helyen tartózkodó Trifa Miklós, volt­ mező­szakadáti la­­kost, hogy feleségével , Trifa Miklósalé sz. Máté Virág­gal az 1937. évi szeptember hó 16. napján a mezőtelegdi állami anyak könyvvezető előtt kötött, házasságon ala­puló életközösséget a jelen hirdetménynek a hivatalos lapban történt beiktatását követő naptól számítól­ egy év utatt állítsa vissza, mert ellenkező­­esetben a folya­modó keresete következtében a bíróság a házasság fel­bontása felől fog határozni. • Kezd­vei továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bíró­ságot értesítse, mert ellenkező esetben a niegu­aiitatedo bom­óperben új hirdetményi idézés mellőzé­séve­l dr. Basa György ügyvéd, nagyváradi lakos, most kineve­zett ügygondnok fogja őt képviselni. Nagyvárad, 1942. évi julius faó 7 napján. A nagyváradi kir. törvényszék.­­ 8830 Gondnokság. Gon­dnoksági. P. 906/5. 1942. szám. A gyulai kir. tör­vényszék közhírré fogai, hogy Hornok Imre öt éves, endrődi (jelenleg a gyulai m. kir. állami kórház elene osztályán) lakost elmebetegség miatt 1942. évi május hó 17. napján jogerőre emlkedett P. 906/1942/3. szám­i íté­lettel az 1877 : XX. t.-c. 28. §-ának a) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Gyula, 1942. évi május hó 20. napján. A gyulai kiír. törvényszék, 8295 Idézések. Idézés: Ptk. 2492/2. 1942. szám. A iár­as­vásárhelyi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy Gáspár Gyula és tsai kér cím­ezeknek Breiter Vilmos és tsai kérelmezettek ellen 63.935 pengő és járulékai iránt indított kárenyhítési ü­gy­ében az ü­gy fel­v­ételére és érdemleges tárgyalására határnapot tűzött és felhí­vta a feleket, hogy az 1942. évi szeptember hó 25. napján, délelőtt 9 órakor a bíró- \

Next