Budapesti Közlöny, 1942. október (76. évfolyam, 222-247. szám)

1942-10-01 / 222. szám

2 Budapesti Közlöny__________.________1912 októb€r 1 ~~ 222 nám­ A m. kir. minisztériumnak 1942. évi 5.680. M. E. számú rendelete a volt jugoszláv állam vagyonjogi ügyeinek rendezése, valamint egyes más ezzel összefüggő pénzügyi kérdések tárgyában Berlinben 1942. évi július hó 22.-én létrejött Egyezmény ideiglenes életbeléptetéséről. A m klr. minisztérium az 1941 XX­­.-c 5 §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli e­l: A volt jugoszláv állam vagyonjogi ügyeinek rendezése, valamint egyes más ezzel összefüggő pénzügyi kérdések tárgyában Berlinben 1942 évi julius hó 22-én létrejött Egyezmény 1942. évi július hó 22.-étől kezdődőleg ideiglenes hatállyal életbelép. .............. .­­ *• I­ki 1,­­-ban említett Egyezmény­ei Abkommen über die vermögensrechtliehe Auseinander­setzung des ehemaligen jugoslawischen Staates and einige andere damit zusammenhängende finanzielle Fragen. Nachdem das Königreich Jugoslawien auf gehört hat zu bestehen, haben die Deutsche Regierung, vertreten durch den Gesandten Herm Dr Wilhelm Fabricins. die Italienische Regierung, vertreten durch , den Gesandtem Marchese PaSqaale Diana dieser anch für Albanien — ■_ Sr . - if- i . • die Bulgarische Regierung, vertreten durch ,. den Gesandten Herrn Konstantin Watschoff, die Kroatische Regierung, vertreten durch den Gesandten Herrn Dr. Milorad Straznicky, die Ungarische Regierung, vertreten durch den Miriistérialsektionschef Herrn Dr. Paul Sebestyén, über . die vermögensrechtliche Auseinander­setzung des ehemaligen jugoslawischen Staates und einige andere damit zusammenhängende finanzielle Fragen das nachfolgende Abkommen sptrpffen. Einleitende Bestimmungen 'V;Erwerberstaafen“ im Sinne dieses Abkom­mens éind das Déutsche Reich, Italien (ein­schliesslich Albanien und Montenegro), Ungarn, Bulgarien, Kroatien und Serbien, dieses ver­treten durch die Deutsche Regierung. UnteT „ehemaliger jugoslawischer Staat“ im Sinne dieses Abkommens wird das ehemalige Königreich Jugoslawien verstanden leli német és olasz szövege, valamint hivatalos S*ederit e!as£ s*5veg -Accordo snlla sistemazione patrimoniale dell’ex-Stato jugoslavo e su talune altre question! finanziarie con essa collegate. Consulerando ebe íl regno di Jugoslavia ha cessato di e$ is tere, ■ il Governo Germanicö. rappresentato dal Ministro Plenipotenziario Dott Wilhelm Fabricius, il Governo Italiano, rappresentato dal Ministro Plenipotenziario Marchese Pasquale Diana — anche per conto dell’Albania—, il Governo Bulgare, rappresentato dal Ministro Plenipotenziario Konstantin Watschoff, il Governo Croato, rappresentato dal Ministro Plenipotenziario Dott. Milorad Straznicky, ed il Governo Ungherese, rappresentato dal Capo-Sezione ministeriale Dott. Paul Sebestyén, hanno concluso.il seguente Accordo sulla siste­mazione patrimoniale' dell'ex Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate. Disposízioní prelímínari „Stati acquirenti“ nel senso di questo Accordo sono la Germania, FItalia (insieme con l’Albania ed il Montenegro), l’Ungheria. la Bulgaria, la Croazia, e la Serbia, qúest’ultimá rappresentata dal Governo Germanicö. Per „ex-Stato jugoslavo“ ágii effetti del presente Accordo s’intende l'ex-Regno di Ju­­goslavia. magyar fordítása a következő: Hivatalos magyar fordítás • Egyezmény a volt jugoszláv állam vagyonjogi ügyeinek rendezése, valamint egyes más ezzel összefüggő pénzügyi kérdések tárgyában. -­­ Miután a Jugoszláv Királyság megszűnt, a Német Kormány, képviselve dr. Wilhelm Fabricius követ által, az Olasz Kormány, képviselve Pasquale Diana őrgróf követ által, — aki Albániát is képviseli — a Bolgár Kormány, képviselve Konstantin Watschoff követ által, a Horvát Kormány, képviselve dr. Milorad Straznicky követ által, a Magyar Kormány, képviselve dr. Sebestyén Pál miniszteri osztályfőnök által, a volt jugoszláv állam vagyonjogi ügyeinek rendezése, valamint egyes más ezzel összefüggő, pénzügyi kérdések tárgyában a következő. Egyezményt kötöttek : Bevezető rendelkezések. „Szerző államok“ a jelen Egyezmény értel­mében a Német Birodalom, Olaszország (ide­értve Albániát és Montenegrót), Magyarország, Bulgária, Horvátország és Szerbia, amely utób­bit a Német Kormány képviseli. A jelen Egyezmény értelmében a „volt jugo­szláv állam“ alatt a volt Jugoszláv Királyság értendő. ABSCHNITT I Staatsvermögen Artikel 1 Das Eigentum des ehemaligen jugoslawischen Staates und seiner Banschaften — einschliess­lich ihrer Betriebe, Anstalten und Fonds mit oder' ohne eigene Rechtspersönlichkeit und Hder von ihnen verwalteten öffentlichen Fonds —, das sich am 15. April 1941 in dem endgültig einem Erwerberstaat zugefallenen Gebiet be­fand, ist mit Rückwirkung auf diesen Zeitpunkt Eigentum dieses Erwerberstaates geworden. Falls Grundeigentum einer Banschaft durch die Grenzziehung , durchschnitten wird, wird über dieses Eigentum eine Auseinandersetzung unter den beteiligten Erwerberstaaten nach (.•rund sätzcn der Billigkeit herbeigeführt werden Artikel 2 Die in Aktien verkörperten Beteiligungen so­wie andere Beteiligungen vermögensrechtlicher Natur des ehemaligen jugoslawischen Staates und seiner Banschaften — einschliesslich ihrer Betriebe, Anstalten und Fonds mit oder ohne eigene Rechtspersönlichkeit und der von ihnen verwalteten öffentlichen Fonds —, an Unter­nehmungen, deren Betriebsstätten sich am Articolo 2 • Le partecipazíoní azionarie come pure le altre partecípazioni di ca rattere patrimoniale delhex-Stato jugoslavo e dei suoi Bánáti (ivi compresi le loro aziende, instituti e fondi con o senza personality giuridica propria ed i fondi pubblici da esri amministrati) ad imprese, i cui stabilimenti si trovavano, al 15 aprile 1941, esclu&ivamente pel territorio di unó degli Stati­ 2. cikk. A volt jugoszláv államnak és bánságainak — ideértve önálló jogi személyiséggel felruhá­zott vagy ilyennel fel nem ruházott üzemeiket, intézeteiket és alapjaikat, valamint az általuk kezelt közalapokat — olyan vállalatokban fenn­állott s részvényekben megtestesülő, valamint egyéb vagyonjogi természetű részesedései, ame­lyek üzemei az 1941. évi április hó 15. napján PARTE PRIMA Patrimonio dello Stato Articolo f Le propríeta dell’ex-Stato jugoslavo e dei suoi Bánáti (ivi compresi le loro aziende, istituti e fondi con o sériza personality giuridica propria ed i fondi pub'blici da essi amministrati) ehe al 15 aprile 1941 si trovavano nel territorio pássá to definitivamente ad unó Stato acquirente, sono diventate propriety di detto Stato con effetto retröattivo dalia data predelta. Per i beni immobilt di un Banato, ehe siano stati frazionati in conseguenza della delimi­­tazione dei confini, si procedera ad una siste­mazione fra gli Stati acquirenti interessati secondo principi di equitá, , l. RÉSZ. Államvagyon. /. cikk. A volt jugoszláv államnak és bánságainak — ideértve önálló jogi személyiséggel felruhá­zott vagy ilyennel fel nem ruházott üzemeiket, intézeteiket és alapjaikat, valamint az általuk kezelt közalapokat — az a vagyona, amely az 1941. évi április hó 15. napján oly területen volt, amelyet véglegesen valamelyik szerző állam szerzett meg, a fenti időponttól kez­dődő hatállyal ennek a szerző államnak tulaj­donába ment át. Amennyiben az új határ egy bánság valamely ingatlanát kettészeli, úgy erre az ingatlanra vonatkozólag az érdekelt szerző államok a mél­tányosság elvei alapján egyeznek meg./

Next