Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. október (76. évfolyam, 222-247. szám)

1942-10-01 / 222. szám értesítője

t Gondnokságok. «Gondnokságf. P. 959/50. 1042. szám. A szolnoki kir.­­ törvényszék közhírré teszi, hogy Bagaméri Mária, kis­t ujszállási (Sásastó 18. sz.) lakost a szolnoki kir. törvény- I szék az 1942. évi augusztus hó 1. napján jogerőre emel- í­kedett P. 950/1042/4®. számú ítélettel az 1877. évi XX. t.-c. 28. §-ának a) pontja alapján gondnokság alá he­lyezte. Szolnok, 1942. évi augusztus hó 14. napján. A szolnoki kir. törvényszék. 9703 Gondnokság. P 8692/8. 1941. szám. A kolozsvári kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Balázs Márton kolozs­vári lakost, az 1942. évi április hó 14. napján jogerőre emelkedett P. 6692/1941/5. számú ítélettel az 1877. évi XX. t­c. 28. §-ának b) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Kolozsvár, 1942. évi szeptember hó 15. napján. A kolozsvári kir. törvényszék, 9816 Idézések, Idézés: 2719/1942. szám. A marosvásárhelyi kir. járás­­bíróság közhírré teszi, hogy Pontér Sándorné sz. Csiki Anna felperesnek Farkas Lucia Elena, volt maros­vásár­helyi lakos alperes ellen 3.000­­ kárenyhítési tőlke és járá­s iránt indított perében a per felvételére és érdemleges­­ tárgyalásra határnapot tűzött és felhívja a feleket, hogy a: 1942. évi október hó 12. napján, délelőtt 9 órakor híva- i falas helyiségében (Werbőczi-u. 1. sz., földsz. 17. ajtó-­­ szám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Farrkas Lucia Elesia alperes részére — aki ismeretteli helyen tar­tózkodik — ügygondnokul dr. Fekete Gyula ügyvédei lakik Maros­vásárhely mn­ nevezte ki A bíróság felhívja az alperest, hogy fent megjelölt ha­tárnapon és órában személyesen vagy képviseletre jogo­­­sult és igazolt meghatalmazott által jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Marosvásárhely, 1942. évi július hó 8. napján. A maros­­vásárhelyi kir. járásbíróság. 9845 ....................................­■■■■■..................... ■ .................. ...................—.............................. .■■III ■ Idézés: Klák 128/9. 1942. szám. Mikháza községben 1934. évi február hó 19. napján végrendelet hátrahagyása nélkül elhalt Janka Ágnes férj. Szilveszter Pitérné 1. rendű és Mikháza községben 1942. évi január h­ó 30-én elhalt Szilveszter Péter II. r. örökhagyó, volt mikházi lakosok hagyatékának a tárgyalására határo­s napot 1942. évi december hó 22. napjának délelőtti 9 órájára Nyárádszereda községben levő hivatali helyi­ségembe (Fő-utca 47.} ezennel kitűzöm és erre a Romá­niában ismeretlen helyen tartózkodó Szilveszter Péter mint egyenes örököst azzal a megjegyzéssel idézem, hogy abban az esetben, ha a tárgyaláson személyesen meg nem­­jelenik, vagy magát meghatalmazott­ja által nem képviselteti, részére a gyámhatóság által kineve­zett gondnokkal fogom a tárgyalást megtartani. És hogy , perreutasítás esetében is, amennyiben képviseltetéséről nem gondoskodik, a gyámhatóság álal kinevezett gond­nok által fog képviseltetni Nyárádszereda, 1942. évi­­ szeptember hó 24. napján. Br. Furtásfalvi Mértem István, ker. közjegyző. 9818 Idézés: Kft. 326/4. 1942. szám. Szováta községben 1931.­­ évi szeptember hó 27. napján végrendelet hátrahagyása ; •nélkül elhalt Kincses András, volt szovátai lakos hagya­tékának tárgyalására határidőül 1942. évi december hó 29. napjának délelőtti 9 óráját Nyárádszereda község­ben levő hivatali helyiségembe (Fő­ utca 47.) ezennel ki­tűzöm és erre a Romániában ismeretlen helyen tartóz­kodó Kincses Anna és Kincses Antal mint örökhagyó törvényes örököseit azzal a megjegyzéssel idézem, hogy abban az esetben, ha a tárgyaláson személyesen meg nem jelennek, vagy magukat meghatalmazottjuk által nem képviseltetik, részükre a gyámhatóság által kine­vezett gondnokkal fogom a tárgyalást megtartani. És hogy perreutasítás esetében is, amennyiben képviselte­­tésükről nem gondoskodik, a gyámhatóság által kineve­zett gondnok által fognak képviseltetni. Nyárádszereda, 1942. évi szeptember hó 24. napján. Dr. Futásfalvi Már­ton István, kir. közjegyző. 9817 Idézés: 2754­6. 1942. szám. A gyergyószelújmiklósi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Bucz Illésné sz. Bajkó Mária és Kelemen Ferenc felpereseknek Laseu Sándor al­peres ellen tulajdonjog törlése és jár. iránt intatott pe­rében a bíróság a per felvételére és érdemleges tárgya­lására határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1942. évi október bő 29. napján, délelőtt 8 órakor hiva­talos helyiségében (Deák Ferenc­ utca 4., 1. em. 17. ajtó­­szánt alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Lascu­ Sándor alperes részére — aki ismeretlen helyen tartóz­kodik, ügygondnokul dr. Campianu Miksa ügyvédet (la­­j­kik : Gyergyószentmiklóson) nevezte ki A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt­­ határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által­­ jelenjen meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok­­ fog helyette eljárni. Gyergyószentmiklós, 1942. évi szep-­­ tember hó 11. napján A gyergyószentmiklósi kir. járás- I Okiratmegsemmisitések. Okiratmegsemmisités. 4356/1942. szám. özv. Varga 1* *I­­váriné, Szolnok, Cseh Mátyás kőteleki lakostól 1942. évi szeptember hó 14-én­ vett, 1940. évi szeptember hó 16., 1975. jegyzőkönyvi szám alatt kiállított­­ tehén, 1935. évi, veresfarka tehén elveszett marhalevelét meg­semmisítem. Szolnok, 1942. évi szeptember hó 21. napján. A kaiasaasti zzsínakj iirat ídseolaaticán. Okiratmegsemmisités. AR—502.3. 1942. szám. Hadnagy István sepsiszentgyörgyi lakos bejelentette, hogy az AR—502. rendszámú gépjérőmű igazolólapját elvesz­tette. Meg­semm­isi­teni. Seipsitszsentgyörgy, 1942. évi szep­tember hó 25. napján. M. kir. rendőrség sepsiszent­györgyi kapitánysága. 9806 Okirat megsemmisítés. JB—095/3. 2. szám. Vasts József adai lakos nevén nyilvántartott JB—095. rendszámú gépkocsi forgalmi engedélyét elvesztette. Érvénytelennek nyilvánítom. Szeged, 1942. évi szeptember hó 22. napján. Szegedi rendőrkapitányság. 9702 Okiratmegsemmisités. 8435/1942. ki. szám. Pethe Sán­dor kisújszállási lakos egy darab „Böske“ nevű, 1931. évi, piros, pej, kanta, csillagos, piszta, 2 hl. kesely lovának Kisújszálláson. 1942. évi március hó 28-án 289. IV. szkv. sz. a. kiállított marhalevelét elvesztette. Semmisnek nyilvánítom. Kisujszálas. 1942. évi szeptem­ber hó 25. napján. Kisújszállás m. város polgármestere. 9762 Okiratmegsemmisités. 4358/194­2. szám. Guth Mihály szajoli lakos Mészáros Mihály rákóczifalvai lakostól, Rákóczifalván kiállított és Törökszentmiklósom átvett­­ darab 1931. évi veresfarka tehén elveszett marhaleve­lét megsemmisítem. Szolnok, 1942. évi szeptember hó 1t. napján. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye központi szolnoki járásának főszolgabírája 9763 Okiratmegsemmisités. BZ—719/3. Kk. T. 1042. gy. szám. Özv. Kerber Áronné budapesti (X., Mutatványos-tér) la­kos nevén nyilvántartott BZ—719. forgalmi rendszámú gépjáróműnek hivatalom által kiállított forgalmi enge­délye elveszett. Amennyiben azt jelen hirdetmény »Megjelenésétől számított 1 hónapon belül hivatalomnál nem mutatják be, érvénytelennek fogom nyilvánítani és helyette másodlatot állítok ki Budapest, 1942. évi szeptember hó 18. napján. A m. kir. rendőrség budapesti főkapi­tányságának közigazgatási osztálya. 7696 Okiratmegsemmisítés. BT—1907/11. ilk. I. 1942. gy. sz. Benkovits János budapesti lakos nevén nyilvántartott BT—297. forgalmi rendszámú gépjárműinek hivatalom által kiállított forgalmi engedélye elveszett. Amennyiben azt jelen hirdetmény megjelenésétől számított 1 hónapon belül hivatalomnál nem mutatják be, érvénytelennek fogom nyilvá­nitani és helyette másodlatot állítok ki. Budapest, 1942. évi szeptember hó 17.­­napján. A m. kir. rendőrség budapesti főkapi­tányságának közigazgatási osztálya. 6442 Okiratmegsemmisités. AS 1 911/2. bk. I. 1942. szám. Molnár Albert budapesti (Kupa vezér­írtja 5. sz.) lakos nevén nyilvántartott AS—911. forgalmi rendszámú gép­járóműnek hivatalom által kiállított forgalmi engedélye elveszett. Amennyiben azt jelen herdetmény megjelenésétől számított 1 hónapon belül hivatalomnál nem mutatják be, érvénytelennek fogom nyilvánítani és helyette másodlatot állitok ki. Budapest, 1942. évi szeptember hó 18. napján. A m­. kir. rendőrség budapesti főkapi­tányságának közigazgatási osztálya. 8613 Okiratmegsemmisités BH 1 975/7. u­.. I. 1942. szám. G. Nagy Józsefné budapesti (XIV. ker., Bosnyák­ u. 64. szám) lakos nevén nyilvántartott BH 1 975. forgalmi rendszámú gépjáróműnek hivatalom által kié­pűtött for­galmi engedélye elveszett. Amennyiben azt jelen hirdetmény megjelenésétől számított 1 hónapon belül hivatalomnál nem mutatják be, érvénytelennek fogom nyilvánítani és helyette másodlatot állítok ki. Budapest, 1942. évi szeptember hó 21. napján. A m. kir. rendőrség budapesti főkapi­tányságának közigazgatási osztálya. 9920­­ ■ Okiratmegsemmisités. CM—683/7. fk. I. 1942. szám. Dobó Szilveszter budapesti lakos nevén nyilvántartott CM—684. forgalmi rendszámú gépjáróműnek hivatalom által kiállított forgalmi engedélye elveszett. Amennyiben azt jelen hirdetmény megjelenésétől számított 1 hónapon belül hivatalomnál nem mutatják be, érvénytelennek fogom nyilvánítani és helyette másodlatot állitok ki. Budapest, 1942. évi szeptember hó 19. napján. A m. kir. rendőrség budapesti főkapi­tányságának közigazgatási osztálya. 8744 Okiratmegsemmisités. GK 2 052/5. fk. T. 1942. szám. Petz János soroksári (Temptora­ u. 37. sz.) lakos nevén nyilvántartott CK—052. forgalmi rendszámú gépjáró­műnek hivatalom által kiállított forgalmi engedélye el­veszett. Amennyiben azt jelent hirdetmény megjelenésétől számított 1 hónapon belül hivatalomnál nem mutatják be, érvényteleninek , fogom nyilvánítani és helyette másodlatot állítok ki. Budapest, 1942. évi szeptember hó 10. napján. A m. kir. rendőrség budapesti főkapi­tányságának közigazgatási osztálya 8660 Okiratmegsemmisités. 6753/1942. szám. Ivanik Péter balmazújvárosi lakos 1 darab 193­3. ért pej, kanca, jh! pártosáéi kesely, bal faron H, sütött bélyeg jegyű Deb­recen város marhalevélkezelője által 716/1929. jkv. szám alatt kiadott és 5749/1940. jkv. szám­ alatt átírt marhalevele elveszett. Megsemmisítem: Debrecen, 1942. évi szeptember hó 24. napján. Hajdú vármegye köz­ponti járás főszolgabírója, Debrecen. 9600 Okiratmegsemmisités. EG 2 023/7. 1942. szám. Braedt Frigyes és Fiai besztercei lakos gépjérőműjének for­galmi engedélye elveszett. Megsemmisítem. Dés. 1942. évi szeptember bő 15-ér. Dési rendőrkarú t Aurság. 2ESL Okiratmegsemmisités. 006302/2. fk. I. gvez. ig. 1912. szárm. Spissák János budapesti (II. ker., Kacsa­ u. 22.) lakos rész­ére hivatalom által kiállított 006302. sorszámú személyszállitó gépkocsivezetői igazolványát elvesztette Érvénytelennek, nyilvánítom, helyette a mai napon másodlatot állítottam ki. Budapest, 1942. évi szeptem­ber hó 26. napján. A m. kir. rendőrség budapesti főka­pitány­ságának közigazgatási osztálya 9804 Okiratmegsemmisités. 7352/1942. kig. szám. Andó Fe­renc ujkécskei lakos a tulajdonában lévő egy darab 1041. évi május hó 4.-iki szőke kocáról és 1 darab szőke kanról kiállított tárlatlevelet elvesztette. Mégsem­misitem Kiskunfélegyháza, 1942. évi szeptember hó 22. napján. Kiskunfélegyházi járás főszó­gabirája. 9190 Vegyes hirdetmények. Hirdetmény. Ce. 1802/5. 1942. szám. A kecskeméti királyi törvényszék, mint kereskedelmi bíróság arról szerzett tudomást, hogy a kereskedelmi egyéni cégek jegyzékének V. kötet, 45. lapján bejegyzett Beck Adolt kiskunmajsai cég tényleg megszűnt. Felhívja ennélfogva a­­királyi törvényszék­i Cég bir­tokosát, tagjait, képviselőjét és mindazokat, akiknek a cég fennállásához érdekük fűződik, hogy ha a cég meg­szűnésének bevezetése ellen kifogásuk van, azt a hir­detmény megjelenésétől számított 45 nap alatt terjesszék elő, mert ellenesetben a királyi törvényszék a céget az 1927. évi III. t.-c. 2. §-a alapján ki­vatásból fogja törölni Kecskemét, 1912. évi szeptember hó 21. napján. A kecskeméti királyi törvényszék. **1602 . Hirdetmény. 3064 / 942. tkvi szám. A hakni kir. járás bíróság, mint telekkönyvi hatóság a telekkönyvi átvitel tárgyában kiadott 8688/1942. I. M. számú rendelet 36., illetve 18. § ai, valamint az 1391/1912. számú rendelet értelmében közhírré teszi, hogy az egyes járásbíróságok és községek törvénykezési átcsatolása folytán (1990— 1942. M. E. számu­ rendelet, megjelent a Budapesti Köz­löny szeptember 1-én kelt 197. számában) az e kir. já­rásbirósághoz, mint telekkönyvi, hatósághoz tartozó Bocskó, Avaspatak és Nagytarna községek 1942. évi november hó 1. napjával törvé­nykezésileg a nagyszöllösi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatósághoz átcsatol­­tattak s így ezen községek telek jegyzőkönyvei fenti nap­tól kezdve a nagyszöllősi kir. járásbíróságnál, mint te­lekkönyvi hatóságnál fognak kezeltetni. Ennélfogva az átcsatolt községek telekjegyzőkönyvei­ben foglalt ingatlanokra vonatkozó beadványok és meg­keresések a fent jelzett napot mege­lőző napig bezáró­lag­­, vagyis a halmi kjr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatósághoz, e napon túl pedig, a nagyszöllősi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatósághoz intézendők. Jelen hirdetmény a telekkönyvi hatóságnál kifüggesz­tetik, a hivatalos lapban egyszer­ meghird­ettetik és sz­­ illető községek elöljáróságának a szokott módon való közzététel végett megkü­ldetik. Halmi, 1942. évi szeptem­ber hó 10. napján. A hahni kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. “21424 Hirdetmény. 3929/1942. tkv. szám. A nagysomk­úti járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság a telekkönyvi átvitel tárgyában kiadott 8688/1942. I. M­ .számú ren­delet 38., illetve 18. §-ai, valamint az 1391/1912. számú rendelet értelmében közhírré teszi, hogy az egyes járásbíróságok és községek törvénykezési átcsatolása folytán (4990/1942. M. E. sz. rendelet, megjelent a Budapesti Közlöny szeptember hó 1.-én kelt 197. szá­m­ában) az e kir. járásbírósághoz, mint telekkönyvi hatósághoz tartozó Jóháza község 1942. évi november hó 1. napjával törvénykezésileg nagyilondai királyi járásbírósághoz, mint telekkönyvi hatósághoz átcsatol­­tattak s így ezen község telek­jegyzőkönyvei fenti naptól kezdve a nagyilondai királyi járásbíróság­nál, mint telekkönyvi hatóságnál fognak kezeltetni. Ennélfogva az átcsatolt község telekjegyzőkönyvei­­ben foglalt ingatlanokra vonatkozó beadványok és megkeresésések a fent jelzett napot megelőző napig bezárólag ezen vagyis nagysomkuti királyi járásbíró­sághoz, a napon túl pedig a nagyilondai királyi járás­bíróság, mint telekkönyvi hatósághoz intézendők. Nagy­­somkut, 1942. évi szeptember hó 19. napján. A nagy­­somkuti királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. “21430 Hirdetmény. 3929/1942. tkv. szám. A nagysomkuti kir­i járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság a telekkönyvi­­ átvitel tárgyában kiadott 8658/1942. I. M. számú ren­­­delet 36., illetve 18. §-ai. • valamint az 1301/1912. számú • rendelet értelmében közhírré teszi, hogy az egyes járásbíróságok és községek törvénykezési átcsatolása­­ folytán (4990/1942. M. E. sz. rendelet, megjelent a­­ Budapesti Közlöny szeptember hó 1.-én kelt 197. szá­­­­m­ában, az e kir. járásbírósághoz, mint telekkönyvi­­ hatósághoz tartozó Költő, Kisbozinta, Szakállasfalva községek 1942. évi november hó 1. napjával törvény­­kezésileg nagybányai kir. járásbírósághoz, mint telek­könyvi hatósághoz átcsatoltattak s így ezen községek telekjegykönyvei fenti naptól kezdve a nagybányai kir.­­ járásbíróságnál, mint telekkönyvi hatóságnál fognak­­ kezeltetni. Ennélfogva az álcsatott községek telek jegyzőkönyvei­­­ben foglalt ingatlanokra vonatkozó beadványok és megkeresésések a fent jelzett napot megelőző napig , bezárólag ezen vagyis nagysomkuti királyi járásbíró­­s­sághoz. 3 napon túl pedig a nagybányai kir. járás­i biróság, mint telekkönyvi hatósághoz intézendők. Nagy - ?­somkut, 1942. évi szeptember hó 19. napján. A nagy­­som­kuti királyi járásbíróság mint telekkönyvi hatóság I­­­SOBt. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 194­2 október L — 132. k­am.

Next