Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. október (76. évfolyam, 222-247. szám)

1942-10-01 / 222. szám értesítője

1042 ok­tróber 1. — 322. szám A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Hirdetmény, Ct. 173/2. 1942. szám. A szegedi királyi törvényszék közhírré teszi, hogy Leipnicker S. és társa­­imágotai fűszerkereskedő cég megszűnésének a cég­jegyzékbe bevezetése iránt az eljárást ,az 1927. évi III. t-c 1. §-a alapján hivatalból meginditotta. Felhívja az érdekelteket s bárkit, kiknek a cég fenn­állása jogi érdeke, hogy esetleges kifogásaikat 45 nap alatt adják be. Szeged, 1942. évi szeptember hó 15. napján. A szegedi királyi törvényszék, mint cégbíróság. **1582 Hirdetmény. Ce. 1783/4. 1942. szám. A kecskeméti királyi törvényszék, mint kereskedelmi bíróság arról szerzett tudomást, hogy a kereskedelmi egyéni cégek jegyzékének V. kötet, 35. lapján bejegyzett Farkas Zol­tán kerekegyházi cég tényleg megszűnt. Felhívja ennélfogva a királyi törvényszék a cég bir­tokosát, tagjait, képviselőjét és mindazokat, akiknek a cég fennállásához érdekük fűződik, hogy ha a cég meg­szűrésének bevezetése ellen kifogásuk van, azt a hir­detmény megjelenésétől számított 45 nap alatt terjesszék elő, mert ellen esetben a királyi törvényszék a céget az 1937. évi III. t.-c. 2. §-a alapján hivatalból fogja törölni. Kecskemét, 1948. évi szeptember hó 18. napján. A kecskeméti királyi törvényszék. **1601 Hirdetmény. P. 2816/1942. szám. A kaposvári királyi törvényszék, mint birtokrendező bíróság Vajda János és társai somogyacsai lakosok részéről Somogyacsa község (Somogy­án) határa tagosításának megenge­dése végett beadott kérvény folytán a 34.700/1935. I. M. számú rendelet 54. §-ána­k 2. bek.,­­55. és 56. §-ai ér­velésében a tagosítás megengedhet­ősége kérdésének tárgyalására 1942. évi november hó 23. (Huszonhárom) napjának délutáni 2 óráját tűzi ki és arra Somogyacsa község községházához az érdekelt birtokosokat a Buda­pesti Közlönyben és az ezen ügyben a hirdetmények közzétételére a 34.700/1935. L­M. számú rendelet 278. §-a alapján kijelölt, a Kaposvárott megjelenő Új Somogy című napilapban egy ízben megjelenő és a község, valamint a vele szomszédos községek elöljáró­ságai által a szokott módon közhírré teendő hirdet­ménnyel megidézi és közli, hogy a tárgyalás megtar­tására dr. Fábián László kir. törvényszéki tanácselnököt küldi ki. A kir. törvényszék figyelmezteti az érdekelt birto­kosokat, hogy a m. kir. fö­lmivelésügyi miniszternek 1912. évi augusztus hó 13. napján 523.691/1942. VII. B. 2. szám alatt hozott határozata szerint a kért tagosításba a község egész határa az alább felsorolt kivételekkel bevonatott. Nincsenek a tagosításba b­evomva : 1. a „Beltelkek“ dűlő teljes egészében, mint községi belsőség, kivéve az u. n. Lucernáskertekben levő be nem épített szántóföldeket; 2. a veszprémi róm. kath. püspökség mintegy 480 kat. holdas n. n. Gerézd pusztája, mint majorsági bir­tok ; 3. a somogyacsai róm. kath. plébánia-javadalom mintegy 48 kat. holdas és a róm. kath. tanítói javada­lom mintegy 24 kat. holdas ingatlanának, mint önálló tagoknak az uj dülőbeosztás, ut- és árokhálózat által nem érintett területei, továbbá Csöndes Jánosnak a Bükkalja dűlőben a földbirtokrendezés végrehajtása­­során kiosztott 3 holdas ingatlana és a „Berekvölgy'* dűlőben levő Gerézd puszta melletti beépített területek, •mint belterületen kívül fekvő belsőségek; 4. a „Gerézdi hegy“ dűlő teljes egészében, a „Diós Erdő“ dűlőnek a Cigányhegy nevű aldülője teljes egé­szében, a Bánomhegy nevű aldülőből pedig a 2.692/1—1­42. hrs­záron ingatlanok, mint szőlőiés beültetett terü­letek ; 5. Fridrich Béla „Peremarton“ dűlőben fekvő mint­egy 3 kat. holdas malom-ingatlanának az új dülőbe­­osztás, ut- és árokhálózat által nem érintett területei; 6. a veszprémi róm. kath. püspökségnek a „Diós­erdő“ dűlőben fekvő mintegy 964 kat. holdas erdeje, továbbá a somogyacsai községi közbirtokosság legelre­­j­­tésű társulatának a „Dióserdő“ dűlőben fekvő mintegy 168 kát. holdas erdeje, legelőerdeje és legelője, végül a földbirtokrendezés végrehajtása során a „Peremarton“ dűlőben a Gerézd pusztai legeltetési társulatnak kiosz­tott mintegy 30 kát. holdas legelőerdő. Miután a m. kir. fö­lmivelésügyi miniszteri határozat­­ értelmében a tagosítás a községre hasznos és célsze­rűen keresztülvihető, ennélfogva a királyi törvényszék­­ a tagosítást a 34.700/1985. I. M. számú rendelet 59. § §-ána­k 2. bekezdése értelmében meg fogja engedni, ha­­­ azoknak a birtoka, akik a tagosítást kívánják, a község 1. tagosítandó területének l/4.ed részét teszi. Az állami,­­ a törvényhatósági és községi vagyont, a közalapítványi­­ javakat, a köziintézetek, a gyámság és gondnokság alatt­­ levők birtokát a tagosítást kívánó felek birtokához­­ fogja számítani és a tárgyaláson meg nem jelent fele­ket úgy fogja tekinteni, mint akik a tagosításba bele­egyeznek. Kaposvár, 1942. évi szeptember hó 25. nap­ján. A kaposvári királyi törvényszék, mint birtokren­dező bíróság. I,1­604 Hirdetmény. Cg. 489/2. 1942. szám. A h­agysomkuti román járásbíróságoknál a szövetkezetekről vezetett jegyzék és a 8470/1940. M. E. számú rendelet 2. §-ának 2. pontja értelmében a szatmárnémeti kir. törvényszék­nél mint cégbíróságnál tovább vezetett társas cégjegy­ 1 ■íéfc 5. lapján bejegyzett Cooperative Forestiera „Victorul“ Prisztafentős cég állítólag megszűnt. Felhívja ezért a kir. törvényszék mint cégbíróság a cég birtokosát, tagjait és mindazokat, akiknek a cég s tennállásához érdekük fűződik, hogy amennyiben a cég f megszűnésének bevezetése ellen kifogásuk van, kifogó- ( lasikár­a, hirttoíffléavitelt , Budagéstíi Köstójj£-t»*! »tglé [ megjelenésétől számított 45 nap alatt terjesszék elő, mert ellenkező esetiben a cégbíróság a céget az 1927 : III. t.-c. 2. §-a alapján hivatalból törölni fogja. Szat­márnémeti, 1942. évi szeptember hó 21. napján. A szat­márnémeti kir. törvényszék mint cégbíróság. **1599 Hirdetmény. Cg. 41348/21. szám. A budapesti kir. törvényszék a m. kir. állatorendőrség budapesti fő­­kapitánysága utján arról szerzett tudomást, hogy a ke­reskedelmi társascégek jegyzékének 185. kötet, 137. lapján bejegyzett Tea és Kávé kereskedelmi kft. cég (Budapest, V., Tátra­ utca 23.) tényleg megszűnt. Felhívja ennélfogva a kir. törvényszék a cég tagjait, felszámolóit, képviselőjét és mindazokat, akiknek a cég fennállásához érdeke fűződik, hogyha a cég meg­szűnésének bevezetése ellen kifogásuk van, ezt a hirdet­mény megjelenésétől számított 45 nap alatt terjesszék elő, mert ellenesetben a kir. törvényszék a céget az 1927 :111. t.-c. 2. §-a alapján hivatalból fogja törölni. Budapest, 1942. évi szeptember hó 9. napján. A buda­pesti kir. törvényszék, mint cégbíróság. **1600 Hirdetmény. 327/1942. Hl. szám. Frasom Ferenc apa­­tini lakos a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi mi­nisztérium által vezetett hajóbejegyzési könyvben 751. sorszám alatt beiktatott, az 1941. évben Apafiniban épült 171.3 torma hordképességű „Róza“ nevű uszály hajójának az 1927. évi IX. t.-c. értelmében a hajó­­lajstromba való bejegyzését kérte. Felhívja ennélfogva az alulírott hatóság az idézett törvénycikk 6. §-a értelmében azokat, akiknek erre a hajóra tulajdonjoguk, vagy egyéb dologi joguk van, hogy igényüket az 1942. évi október hó 5. napjáig a központi telekkönyvi hivatali főnökénél (Budapest, V., Klotiild­ u. 15., II. em. 48.) jelentsék be, mert ellenkező esetben a hajó az előadott kérelemhez képest a hajó­­lajstromba be fog jegyeztetni. Budapest, 1942. évi szep­tember hó 5. napján. A magyarországi vasutak és csa­tornák központi telekkönyvi hatósága. 9780 Holtnaknyilvánitások. Holtnaknyilvánitás. P. 2667/2. 1942. szám. Az ungvári királyi törvényszék közhírré teszi, hogy Tóth Jánosné született Istenes Erzsébet vajáni lakos részéről az 1911. évi I. t.-c. 733. §-ának 2. pontja alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Tóth János, volt vajáni lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást a mai napon megindította és az eltűnt részére ügygondnokai dr. Lukács Géza ügyvéd, ungvári lakost rendelte ki. Az eltűnt az 1859. évben augusztus hó - án született, szülei Tóth Ferenc és Varga Zsuzsanna, házastársa : Istenes Erzsébet, legutolsó ismert foglalkozása : föld­­míves. Felhívja a királyi törvényszék az eltüntet­és mind­azokat, akiknek az eltűnt életbenlétéről tudomásuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot az eltűnt élet­­benlétéről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az adatokat, amelyekből az eltűntnek életbenléte megálla­pítható, mert ellenkező esetben a bíróság az eltüntet a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év letelte u­tán bíróikig holtnak fogja nyilvánítani. Ungvár, 1948. évi szeptember hó 7. napján. Az ungvári kir. törvényszék. F 13344 Holtnak nyilvánítás. P. 3146/1942. szám. Az ungvári kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Lefkovitcs Dezső ungvári lakos részéről az 1911 :1. t.-c. 748. §-a alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Zémán Sán­dorné sz. Lefkovics Hilda volt londoni lakos holt­nak nyilvánítása iránt az eljárást a mai napon megindí­totta és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Szabad Já­nos ügyvéd, ungvári lakost rendelte ki. Az eltűnt 1934. évben Londonban született, szülei : Lefkovics Dezső és Lefkovics Fáni. F­elhívja a kis törvényszék az eltüntet­és mindazo­kat, akiknek az eltűnt életbe­n lé­téről tudomásuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot az eltűnt élet­benlétéről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az­ adatokat, amelyekből az eltűntnek életbenléte meg­állapítható, mert ellenkező esetben a bíróság az eltüntet a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított három hó letelte után bíróilag holtnak fogja nyilvántatni. Zémay Sándorné szül. Lefkovics Hilda Londonban, 1940. évi szeptember hó 5-én 21 órakor légitámadás alkalmával a kapuban állt, amidőn egy bomba az ud­varba csapódott. Zéma­n Sándornét a légnyomás pár méternyire dobta és leszakította bal lábát, áttörte oldal­­csontját, minek következtében másnap 1940. évi szep­tember hó 6. napján reggel a kórházban meghalt. Ungvár, 1942. évi szeptember hó 15. napján. Az ungvári kir. törvényszék. *21450 Holtnaknyilvánitás. Pk. 1457/1942. szám. A kir. ,já­rásbiróság Vasa Mihály részéről a 28.000/1919. és 30.000/192­2. I. M. számú rendeletek alapján előterjesz­tett kérelem folytán az álítólag eltűnt Vass György sárkereszturi volt lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást megindította. Az eltűnt neve : Vass György, születésének ideje : 1879. január 4., szüleinek neve : Vass István és neje Varga Julianna, családi állapota, illetőleg házastársi­nak a neve : néh. Lipót Katalin, az eltűnt foglalkozása : földműves, vallása : ref., utolsó lakhelye : Sárkeresztúr bevonulásának időpontja : 1914., az a csapattest, amely­hez az ismert adatok szerint eredetileg beosztották : 8. honv. huszárezred, Pécs, katonai rendfokozata : huszár, az a hadiesemény, amely közben nyoma veszett . 1916. június 16-án az orosz fronton Banin­in mellett eltűnt. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyé­ről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körül­ményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, ezt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt jelentse be, mert ha a megjelölt időpontig bejelentés nem érkezik, a bíróság az egyéb­ként kiderített tények alapján fog a b­oltnak nyilvánítás kérdésében határozni. Sárbogárd, 1942. évi augusztus hó 27. napján. A sárbogárdi kir. járásbíróság. 9766 MAGÁNHIRDETÉSEK. Hirdetménye a Magyar Pénzintézeteknek Záloglevélkibocsátó Szövetkezetének az 1876. évi XXXVI. t.-c. 10. §-a értelmében. A Szövetkezet által az alanti kölcsönök alapján kibocsá­tott záloglevelekből 1942. junius hó 30.-án forgalomban levő mennyiség névszerinti összege.................................. 5 825.700.0 P 4,721.022.32 A záloglevelek biztosítékául szolgáló jelzálogos követelések összege 1942. június hó 30.-án........................................... 5 831.938.56 P 4,756.691.90 A kölcsönök fedezetére jelzálogul lekötött ingatlanoknak a kölcsön engedély­ezésekor alapul elfogadott becsértéke $ 4,725.581.70 P 27,018.986.— A záloglevelek külön biztosítására rendelt alapot az 1925. évi XV. t.-c. 1. §. 2. bekez­dése értelmében a szövetkezeti üzletrészek alkotják Budapest, 1942. évi október hó 1.-én.­­ Az igazgatóság. Hirdetménye a Magyar Jelzálogintézeteknek Szövetkezetének , az 1876. évi XXXVI. t.-c. 29. §-a értelmében. A Szövetkezet által az alanti kölcsönök alapján kibocsá­tott záloglevelekből 1942. junius hó 30.-án forga­lomban levő mennyiség névszerinti összege ................... $ 2,835.900.0 P 16,214.541.84 A záloglevelek biztosítékául szolgáló jelzálogos követelések összege 1942. június hó 30.-án .................... ...................... $ 2,871.639.70 P 16,418.887.06 A kölcsönök fedezetére jelzálogul lekötött ingatlanoknak a kölcsön engedélyezésekor alapul elfogadott becsértéke $ 8.275.421.— P 47.315.547.— A záloglevelek külön biztosítására rendelt alapot az 1925. évi XV. t.-c. 1. §. 2. bekez­dése értelmében a szövetkezeti üzletrészek alkotják. Budapest, 1942. évi október hó 1.-én, 4390 _ , i£ jaautsfafjósaQ. I

Next