Budapesti Közlöny, 1942. november (76. évfolyam, 248-272. szám)

1942-11-01 / 248. szám

Budapest, 1942.s ■ Vasárnap, november 2. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m ■ sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezerin­tti fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó ” és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére­ 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, se bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­­, példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 3000 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadój­a: Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatal­ kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. si A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 167.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny.­­ Hatóságoknak havonkint 1ar.P 231. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ ,,­­ negyedévenkint 9 ,, 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ » » » további 8 old.­kint — 16 ,, Hivatalos Értesítő. F - -enkint 4 ar. P 80­­ Negyedévenkint 14 » 40 „ Számonkint “ 2p * Az ..Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Széll György nyugalmazott református esperes, a vasújvárosi lelkésznek a hitélet és a társadalmi élet terén szerzett érdemei elismeré­séül a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét ado­mányozom. ^ Kert Budapesten, 1042. évi október hó 3. napján. Horthy s. k. Káth­y Miklós s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére a Magyar Vöröskereszt céljainak elő­­mozdítása érdekében kifejtett kiválóan ered­ményes működésükért dr. Frigyesy János ma­gyar királyi kormányfőtanácsos, a Magyar Telefonhírmondó és Rádió részvénytársaság vezető­ igazgatója és a Magyar Távirati Iroda ügyvezető igazgatójának a Magyar Vörös­­kereszt érdemkeresztjét adományozom és meg­engedem, hogy K. Halász Gyula felelős szer­kesztő, a Magyar Telefonhírmondó és Rádió részvénytársaság sajtóelőadója, a Magyar Vöröskereszt megbízottja és művészeti előadójá­nak elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1942. évi­­ Időbér hó 28. napján. Horthy s. k. Kállay Miklós s. k. A magyar­­királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére megengedem, hogy dr. Schmidt Ádám miniszteri titkárnak igen buzgó és eredményes szolgálatáért elismerésem tudtul adassék. . Kelt Budapesten, 1942. évi október hó 28. napján. Horthy s. k. dr. Reményi-Schneller Lajos s. k. ,4 m. kir. közellátásügyi miniszter 111.965/ 1942. elnöki szám alatt kelt rendeletével a Bel­földi Burgonyakereskedelmi Egyesüléshez a 110.400/1942. K. M. számú rendelettel a Bel­földi Burgonyakereskedelmi Egyesülésre bízott feladatok zavartalan ellátásának biztosítása céljából szükséges intézkedések megtételére — különös tekintettel a Belföldi Burgonyakeres­kedelmi Egyesülés által megvásárolt burgonya arányos elosztására, szállítására és rendeltetés­szerű felhasználására — Ágoston Béla ny. m. kir. hadbiztos ezredest miniszteri biztosul kirendelte. A m. k­ir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Biró Gábor hajdúböszörményi lakost a miskolci tankerületi kir. főigazgatói hivatalhoz, dr. Gergely Imre ragvolci állami népiskolai ta­nítót pedig a kassai kir. tanfelügyelői hivatal­hoz a tanügyi fogalmazási személyzet lét­számába ideiglenes minőségű fogalmazó gya­kornokká kinevezte. (111.405/1942. V. 1. szám. — 1942. október 14.) A m. kir. József Nádor Műszaki és Gazda­ságtudományi Egyetem rektora Tichy Etelka műegyetemi dijnokot az egyetemi kezelési szak (226. sz. státus) létszámában az 1942. évi augusztus hó 28.-án kezelővé nevezte ki. A kinevezést a m. kir. vallás- és közoktatás­ügyi miniszter az 1942. évi október hó 27.-én 92.240/1942. IV. szám alatt kelt leiratával meg­erősítette. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: * . . 133.100/4942. F. M. szám. A m. kir. földmivelésügyi miniszter rendelete * gazdasági elöljárók alkalmazása, feladata és működése tárgyában. 81.217/em­. 10.—1942.­ szám. A m. kir. honvédelmi miniszter rendelet© a honvédelemről szóló 1939 : II. törvénycikk végrehajtására vonatkozó Utasítás III. Része 2. Címének újabb módosítása tárgyában. 94.223/1942. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi mi­niszter rendelete a palackozott szeszecset árának megá­lla­pítása tárgyában. 161.2901942. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a belföldi termésű hántolatlan rizs termelői árának megállapítása tárgyában. 163.300­1942. K. M. s­zám. A m. kir.­ közeltásügyi miniszter rendelete a c­sirállanézott tengeri őrlési termékeinek ármegállapítása tárgyában. 164.200/1942. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete az élő- és vágott baromfi és baromfitermékek legmagasabb fogyasztói árának megalapitása tárgyában.­­ A m. kir. fö­lmivelésügyi miniszter 133.1­60/1942. F. 1. számú rendezete a gazdasági elöljárók alkalmazása, feladata és működése tárgyában. A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló 1942 : XVI. t.-c. 35—36. §-ai­ban és 42. §-ának (2) be­kezdésében nyert felhatalmazás alapján — a belügyminiszter és a pénzügyminiszter ügy­körét érintő részben velük egyetértve — a kö­vetkezőket rendelem: 1. §• ■ (1) Gazdasági elöljárót nagyobb községek­ben önállóan (községi gazdasági elöljáró), ki­sebb községekben pedig körzetenként (körzeti gazdasági elöljáró) kell alkalmazni. (2) Ha a község határa oly nagy, hogy egy gazdasági elöljáró a tisztével járó teendőket egymagában elvégezni nem képes, a községiben több gazdasági elöljárót kell alkalmazni. Ilyen esetben az egyes gazdasági elöljárók működési körét a vármegyei m. kir. gazdasági felügyelő­ség (a következőkben : gazdasági felügyelőség) határolja el. (3) Azt, hogy a körzeti gazdasági elöljáró működési köre mely községekre terjed ki, a főszolgabíró véleményének kikérése után a gazdasági felügyelőség állapítja meg. 2­ §• (1) A gazdasági elöljáró alkalmazására nézve a gazdasági felügyelőség tesz javaslatot a föld­­művelésügyi miniszternek. A javaslat megtételé­nél a gazdasági felügyelőség köteles szorgosan ügyelni arra, hogy a javaslatba hozott személy a helyi mezőgazdasági viszonyokat ismerje, gaz­da társaival szemb­en munkáss­ágánál és ta­­nultságánál fogva kellő tekintéllyel rendelkez­zék , hogy a következő §-ban foglalt feltételek­nek egyébként is megfeleljen. (2) A gazdasági felügyelőségnek a javasolt személyekre nézve ki kell kérnie a főszolga­bíró­­és a vármegyei mezőgazdasági bizottság elnökének a véleményét. 3. §■ (1) Gazdasági elöljáróul azt lehet alkalmazni, aki magyar állampolgár, általában huszonnégy éves, közbecsülésben áll s emellett mezőgazda­­sági alsó- vagy középfokú tanintézetet vagy téri gazdasági iskolát végzett, vagy egyébként megfelelő gyakorlattal rendelkező gazda. Ahol a mezőgazdasági termelés színvonala meg­kívánja, gazdasági elöljáróul gazdasági akadé­miát végzett és megfelelő gyakorlattal rendel­kező szakembert kell alkalmazni. Az alkalma- , záshoz meg lehet kívánni a földmivelésügyi miniszter által a gazdasági elöljárók részére rendezett tanfolyam sikeres elvégzését. (2) Gazdasági elöljáróul nem lehet alkal­mazni azt, aki zristó. Annak megállapításában, hogy a jelen rendelet szempontjából ki a nem-­ zsidó és ki a zsidó, az 1942 : XIV. t.-c. 3. §. (3) bekezdésében foglaltakat kell irányadónál­ venni. Gazdasági elöljáróul nem lehet alkal­mazni azt sem, aki az általa elkövetett bűntett vagy vétség miatt a gazdasági elöljárói tisztre méltatlan. Nem lehet alkalmazni gazdasági elöl­járóul végül azt sem, akinek a személyében nincsen kellő biztosíték arra, hogy működését a nemzeti termelés szempontjából odaadóan fogja végezni. A lap mai számához mellékletként csatolva van a m. kir. belügyminiszternek .d I. 440.000 1942. B. M. számú hirdetménye. ■ "■■■ 11 ' ........... .........­............1 ... "T " 1 ---i. . . .i i M Egyes szám ára 1 pengő 20 Túlér*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék