Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. november (76. évfolyam, 248-272. szám)

1942-11-01 / 248. szám értesítője

I Budapest, 1942. 248. szám. Vasárnap, november 1. ESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY*‘-ben és­­melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó-és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. » A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyédnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 601541/1941. sz. Dr. Pintér Gusztáv ügyvéd által képviselt Nagy Gyula javára 1450 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. já­rásbíróság 1940. évi 410586. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi március hó 12. napján lefoglalt és 5849 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestelvén, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. ker., Kecskeméti­ utca 15. szám, V. emelet 3 ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi novem­ber hó 5. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmény, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben el fogom adni. Budapest, 1942. évi október hó 8. napján. Hedry Bertalan, kir. kir. végrehajtó. O­F 13680 Árverés. Pk. 638/1942. szám. Dr. Koncz Mihály végre­hajtató javára (képv . dr. Koncz Erzsébet és dr. Zor­­kóczy József ügyvéd) hátr. 12702.28 pengő követelése és járulékai erejéig, a kecskeméti kir. törvényszék P. 8745/1940/4. számú végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt és 19020 pengő becsértékű alábbi ingó­ságok : bútorok, lovak, tehenek, ökrök, borjak, gazd. eszközök és egyebek Kisbágyonban, 1942. évi novem­ber hó 16. napján d. u. 2 órakor bírói­lag elárvereztet­­nek. Szirák, 1942. évi október hó 9. napján. Sándor Ferenc, kiír. bír. végrehajtó. O 10987 Árverés. Pk. 7839/1941., 2247/9. 1941. v­ht. szám. Dr. Jeszk­ebényi Lajos gyöngyösi ügyvéd által képvi­selt dr. Gröber Aladár kir. közjegyző, gyöngyösi lakos javára 933 pengő 73­1 tőke és több követelés és járu­lékai erejéig a gyöngyösi kir. járásbíróság 1938. évi Pk. 11197/9. számú végzésével elrendelt kielégitési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1941. évi július hó 21. napján lefoglalt és 9495 pengőre becsült ingó­ságokra a fenti kir. járásbíróság fenti számú végzésé­vel az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Gyöngyösön, Ha­nicz­ tér 13. szám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi november hó 9. napjának déli 12 órája szüzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, ebédlő, elő- , szobaberendezés, csillárok, képek, szőnyegek, ezüstök s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, a becsárnak kétharmadáért el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­­­­nít Gyöngyös, 1942. évi október hó 21. napján. Ocskay László, kir. kir. végrehajtó. O 10979 Árverés. 4557/1942. vh. szám. A debreceni kir. járás­­bíróságinak 28240/1941. számú végzése folytán dr. Szemere Antal ügyvéd­­ által képviselt Nagy Károly végrehajtató javára 7600 pengő tőke, ennek megítélt kamatai és a még felmerülő költségek behajtása végett — a fizetett összeg betudásával — a Vh. novella 20. §-a értelmében, mindazon végrehajtatok javára is, akik ugyanezen ingókra törvényes zálogjogot nyertek, Debre­cenben, Szabó Kálmán­ utca 6/c számú háznál, 1942. évi november hó 7. napján délután 5 órakor 201.OOO­P becsértékű darálómalom berendezési tárgyaik bírói árve­résen a legtöbbet ígérőnek, esetleg becsáron alul is el­adatnak az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai, vala­mint az 1930. évi XXXIV. t-c. 74. §-a értelmében. Debrecen, 1942. évi október hó 17. napján. Vannay András, kir. kir. végrehajtó. O­F 13679 Árverés: 6443/1942. vght. sz. Dr. Benyovszky László ügyvéd által képviselt Tokajhegyaljai Szőlősgazdák Törkölyfőző Szövetkezete javára Szalmássy Zoltán kassai lakos ellen 171 pengő 30­0 tőke és több követe­lés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre idő­közben részletfizetés történt, annak beszámításával, a kassai kir. járásbíróság 1942. évi Pk. 16760. sz. végzé­sével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1942. évi junius hó 3. napján felül­foglalt és 5230 pengőre becsült ingóságokra a kassai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak Kassán, gr. Teleki Pál­ utca 2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi novem­ber hó 11. napjának délutáni 12 óra 30 perce tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, berendezési tár­gyak s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsár kétharmad részéért, készpénzfizetés mellett el fogom adni. Kassa, 1942. évi október hó 12. napján. Horváth Sándor, kir. végrehajtó. 6­­0980 Árverés. Pk. V. 609832/1939. sz. Dr. Grünwald Barna ügyvéd által képviselt Borsos Gyula javára 100 al­. P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. .já­rásbíróság végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás során 1939. évi április hó 26. napján lefoglalt és 1950 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­nevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megneve­zett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést ikitüzem és annak végrehajtást szenvedő tele­pén Budapesten, X. ker., Mázsa­ utca 4. szám alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi november hó 3. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a a bíróilag lefoglalt lovak, kocsi s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánat kórül leteszik. Buda-­­pest, 1912. évi október hó 7. napján. Dr. Dobrov Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 13686 Árverés. Pk. X. 705611/1942. szám. Dr. Präger Aurél ügyvéd által képviselt Jugoszláv Magyar Közgazdasági r. t. javára 1250 pengő tőke és járulékai erejéig az I—III. ker. kir. járásbíróság 1941. évi 15264. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás során 1942. évi április hó 27. napján lefoglalt és 30620 P becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, alább megnevezett s Pk. 704468/1942. szám. Dr. Fehér András ügyvéd által képviselt özv. Konitz V.-né javára 15900 pengő és jár, és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, V. ker., Dorottya­ utca 6. sz. II. emelet 5. ajtószám alatt, a Magyar Leszámitoló- és Pénzváltóbank jogügyi osztályán leendő megtartá­sára határidőül 1942. évi november hó 6. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt Jugoszláv Magyar Közgazdasági r­­t. részvényeit a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult —- el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási éra egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi október hó 16. napján. Szmirecsányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 13685 Árverés. Pk. X. 711757/1942. számi Dr. Bodor Géza ügyvéd által képviselt Kollár László javára 164 pengő 20 f .tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1942. évi 4085. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás során 1942. évi szeptember hó 24. napján lefoglalt és 2315 pengő becsértékű ingósá­gokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehaj­tató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdet­ményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is­ fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, XIII. ker., Szent László­ utca 31. szám, I. em. 15. ajserszám alatt leendő megtartására határidőül 1912. évi november hó 3. napjának d. u. fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt zongorát, rádiót s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi október hó 11. napján. Dr. Janits Károly, kir. bír. végrehajtó. O­F 13684 Árverés. Pk. 706997/1942. szám. Dr. Péterffy Lajos ügyvéd által képviselt Deák és Hoffmann kft. javára 226­ pengő 92 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1942. évi 202908. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás során 1942. évi május hó 6. napján lefoglalt és­­800 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által meg­keres­tetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, az­ árverést ki­tűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Budapesten, VII. ker., Nagyatádi Szabó­ utca 26. sz., Cyklop garageban leendő megtartására határidőm­ 1942. évi november hó 2. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt­ személyautó­s egyéb­ ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­­­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult —­­el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a­ ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi október hó 3. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 13682 Árverés. Pk. V. 710952/1942. szám. Dr. Hermann Sándor tiszti ügyész által képviselt Budapest székes­főváros közönsége javára 685 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1936/4. 220262. számú végzésével elrendelt kielégítési­ végre­hajtás során 1942. évi szeptember hó 1. napján lefog­lalt ,és 6425 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkeres­tetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és­­annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. kerület, Gerlóczy­ utca 11. szám alatt (üzletben) leendő megtartására határidőül 1942. évi november hó 12. napjának délutáni fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a birói­lag lefoglalt spárgát, viaszkosvászont, hevedert (a fogl. jkv. 7., 9., 10. t. a. ingókat) s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem­ jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Bml­pest, 1942. évi október hó 13. napján. Dr. Schranl­ Géza, kir. kir. végrehajtó. O­F 13688 Egyes szám ára 20 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék