Budapesti Közlöny, 1942. december (76. évfolyam, 273-296. szám)

1942-12-01 / 273. szám

Budapest, 1942. 273. szám. Kedd, december 1. BUDAPESTI •• •• közlöny; HIVATALOS LAP. Hivatali)* hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, ,mely előre fizetendő. — Bragánhirdeté­seknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó Ingó- és Ingatlanárverés! hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 8 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy­­támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezekenfelül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót­ meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. a Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal! kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedávenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedávenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az ,,Országos Törvénytár“­« az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. A lap mai firm­ában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: 1 * 0.990/1942. M. E. szám. A m. kir. minisztérium rendelete az a­knaszlatinai m. kir. sóbányahivatal által alkalmazott bányamunkások egyes tartozásainak egyesség útján való rendezéséről szóló 8.220/1941. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 6.990/1942. M. E. szám. A m. kir. miiisztérium rendelete az Országos Magyar Sajtókamara választott önkormányzati szervei, továbbá az Országos Sajtótanács elnöke, elnökhelyettesei, a m. kir. Közigazgatási Bíróság elnöke által kijelölt, illetve az Országos Magyar Sajtókamara által választott tagjai megbízatásának újabb meg­hosszabbítása tárgyában. 7.040/1942. M. E. szám. A m. kir. minisztériumnak rendelete a közvilágítás céljára kikötött, de hatósági intézkedés következtében el nem fogyasztott villamos energia ellenértéke megítélésének szabályozása tárgyában. 892/1942. B. M. szám. A m. kr. belügyminiszter rendelete a városi orvosokról, a községi orvosokról és a körorvosokról, valamint egyes közegészségügyi rendelkezé­sek módosításáról és kiegészítéséről szóló 1942:XII. törvénycikk hatályba léptetése tárgyában. 131.640/1942. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete a lakásügyi miniszteri biztos hatáskörének Nagykanizsa megyei város területére kiterjesztése tárgyá­­ban­ 968.100/1942. XI. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete az Országos Társadalombiztosító Intézet szerződött és ideiglenesen megbízott orvosainak illetmény­­szabályzatát módosító és kiegészítő 264.696/1936. B. M. számú rendelet hatályánál meghosszabbítása tárgyában. 322.300/1942. B. M. szám. A m. kir. belügyminiszter rendelete a müroszból készített vatta (cotonin) árának megállapítása tárgyában. 200.490/194­2. P. M. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában. 210.113/1942. P. M. szám. A m.­ kir. pénzügyminiszter rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzést és a for­galmi adók megállapítása szempontjából pengőértékre való átszámításáról. Hivatalos Értesítő, 160-453 160-460 Havonkint 4 ar. P 90 & Negyedávenkint 14 40 Szám önkim­t- 20 ... HIVATALOS RÉSZ. 10 m. kir. belügyminiszter az 1940 : XXVI­­.-c. 3. §-ában kapott felhatalmazásra kiadott 7.800/1940. M. E. számú rendelet 14. §-a alap­ján ideiglenes hatállyal Hernádi Lajos községi segédjegyző, halmi lakost Bölön nagyközséghez községi jegyzővé kinevezte. (39.956/1942. III. B. M. szám.) ■­­ A m. kir. belügyminiszter dr. Jaklovszky Dé­nes deményházai lakos, orvost a deményházai közegészségügyi körbe körorvossá­- ideiglenes hatállyal kinevezte. (306.702/1942. XIV. B.‘ M. szám.) 4 ' v A m. kir. belügyminiszter dr. Bobb György deszei „ lakos, ideiglenes körorvost a petrovai közegészségügyi körbe körorvossá ideiglenes hatállyá­ kinevezte. (307.491/1942. XIV. B. M.­ szám.­ ,4 m. kir. belügyminiszter dr. Gellén János prónayfalvai lakos, községi orvost Soltvadkert községhez községi orvossá kinevezte. (308.106/ 1942. XIV. B. M. szám.) 4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Barlay Magdolna okl. középiskolai tanár, zombori lakost a zombori állami kereskedelmi középiskolához állami kereskedelmi közép­iskolai helyettes tanárrá kinevezte.. (141.976/ 1942. VI. 2. szám. — 1942. november 25.) 4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Molnár Andorné Kiss Ilona okr. középiskolai tanárt a szepsi állami polgári fiú- és leány­iskolához való beosztásával állami polgári iskolai helyettes tanárrá kinevezte. (153.699/ 1942. VI. 4. szám. — 1942. november 25.) A magyar királyi földmivelésügyi miniszter­i miniszteri számvevőségi tisztviselők lét­számába Kiss Zoltán (Hahó) rahói lakost szám­gyakornokká kinevezte (9.121/1942. ev­. szing. F. M. szám.) A m. kir. minisztérium 6.980/1942. M. E. számú rendelete az aknaszlatinai m­. kir.köbá iyahivatal által alkalmazott bányamunkások egyes tartozásai­nak egyesség útján való rendezéséről szóló 8.220/1941. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. A m kir. minisztérium a Magyar Szent Ko­ronához Visszatért kárpátaljai területeknek az országgal egyesítéséről szóló 1939 : VI. t.-c. 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a kö­vetkezőket rendeli: 1­ §• A 8.220/1941. M. E. számú rendelet 1. §-a akként módosul, hogy a volt cseh-szlovák bíró­ságok marasztaló határozatai vagy az állami, főhatalom változása előtt keletkezett egyéb végrehajtható közokiratok alapján az akna­ szlatinai m. kir. sóbányahivatal által alkalma­zott és az említett rendelet hatálybalépésekor is alkalmazásban volt munkások ellen vezetett végrehajtási eljárás során lefoglalt munka­béreknek végrehajtás alá vont részét a jelen rendelet hatálybalépése után esedékes munka­bérekből visszatartani nem lehet. A munkabér végrehajtás alá vont részének visszatartására vonatkozó kötelezettség a 8.220/ 1941. M. E. számú rendelet 4. §-a értelmében jóváhagyott egyesség, illetőleg az 5. §. értelmé­ben hozott határozat jogerőre emelkedése után esedékes munkabérekre ismét beáll, feltéve, hogy a korábban visszatartott összeg az egyes­sé­gben, illetőleg a végzésben meghatározott kö­vetelést nem fedezi. 2­ §•­­ A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1942. évi november hó 26.-án. Ráday Miklós s. k. a m. kir. miniszterelnök. Egyes szám ára 16 fillér A m. kir. minisztérium 8.990/1942. M. E. számú rendelete az Országos Magyar Sajtókamara választott ön­kormányzati szervei, továbbá az Országos Sajtótanács elnöke, elnökhelyettese?, e m. kir. közigazgatási Bíróság elnöke által kijelölt, illetve az Országos Magyar Sajtókamara által választott tagjai megbízatásának újabb meg­hosszabbítása tárgyában. A m. kir. minisztérium az 1939 : II. i-c- 141. §-ának első bekezdésében és a 166. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. §. Az Országos Magyar Sajtókamara választott önkormányzati szerveinek, továbbá az Országos Sajtótanács elnökének, elnökhelyetteseinek, va­lamint a m. kir. Közigazgatási Bíróság elnöke által kijelölt és az Országos Magyar Sajtó­­kamara által választott tagjainak a 6.070/1938. M. E., illetőleg 3.160/1942. M. E. számú rende­­­letek értelmében lejáró megbízatása az Orszá­gos Magyar Sajtókamara szervezetének tör­vényhozási úton való szabályozásáig, de leg­később 1943. évi junius hó 30. napjáig meg­hosszabbittatik.2. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1942. évi november hó 30.-án. Kállay Miklós s. k. hí. kir. miniszterelnök. A m. kir. minisztérium 7.040/1942. M. E. számú rendelete a közvilágítás céljára kikötött, de hatósági intézkedés következtében el nem fogyasztói­ villamos energia ellenértéke megtérítésének szabályozása tárgyában. A m­. kir. minisztérium a honvédelemiről szóló 1939 : II. t.-c. 112. és 159. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1- 1­(1) Ha a közvilágítás céljára elfogyasztott villamos energia mennyisége hatósági intézke­dés következtében nem éri el

Next