Budapesti Közlöny, 1942. december (76. évfolyam, 273-296. szám)

1942-12-13 / 283. szám

6 - VI. Fizetési kedvezmények : Indokolt esetben évente több növendék u. n. feltérítéses kedvezményt nyerhet, ez esetben a teljes ellátás havi dija 35.— P. — különös méltánylást érdemlő esetekben — az Intézet Igazgatósága a teljes ellátás megtérítése alól fel­mentést adhat. Budapest, 1942. évi december hó 9.-én. A szegedi M. Kir. Ápolónő- és Védőnőképző *21915 3—3 Intézet vezetője. 1942. Bl. XV. E. 48. szám. Pályázati hirdetmény. A m. kir. Igazságügyminiszter ur folyó évi szeptember hó 23.-án 61.370/1942. I. M. VII. szám alatt kelt rendelete szerint a kir. bírósági tolmácsokról, valamint a tolmácsi vizsga sza­­bályozásáról szóló 36.000/1942. I. M. számú rendelet 5. és 86. §-aiban foglaltak alapján a felügyeletem alatti nagyilondai kir. járásbíró­sághoz a román nyelvre egy állandó román tolmácsi állást szervezett. Erre a román tolmácsi állásra, minthogy az első pályázati hirdetmény eredménytelen volt, a m. kir. Igazságügyminiszter Úrnak 1942. évi november hó 23. napján 81.336/1942. I. M. VII. szám alatt kelt rendelete folytán és a 36.000/1942. I. M. számú rendelet 9. §-a értel­mében ismételten pályázatot hirdetek. A pályázati kérvényt a m. kir. igazságügy­miniszter Úrhoz kell címezni és a dési kir. törvényszék elnökéhez kell benyújtani. A pályázati kérvényben meg kell jelölni folyamodó teljes nevét, születési helyét és ide­jét, polgári állását vagy foglalkozását, állandó lakását, vallását és végzett tanulmányait. A pályázati kéréshez csatolni kell : 1. A tanulmányokat igazoló bizonyítványo­kat. 2. A származást igazoló születési anyakönyvi kivonatot éspedig az 1895. évi október hó 1. napja után született pályázóknak be kell mutatniok saját és mindkét szülőjük anya­könyvi kivonatát, amelyek szerint mind ő maguk, mind pedig szüleik valamely keresz­tény hitfelekezet tagjaként születtek. 3. Magyar állampolgárságukat igazoló ok­iratot , végül közszolgálatban nem levőknek , az illetékes hatóság által kiállított erkölcsi bizonyítványt. Anyakönyvi kivonatokat a 7.720/1939. M. E. számú rendelet 1. §-ának utolsó bekezdése értelmében eredetiben kell becsatolni. Ezenfelül minden folyamodónak írásban a következő kijelentést kell tennie : „Büntetőjogi felelősségem tudatában kije­lentem, hogy az 1939 : IV. t.-c. 1. §-a értelmé­ben zsidónak nem tekinthető személy vagyok és nem tartozom az 1939 : IV. t.-c. 1. §-ának hatodik bekezdésében meghatározott korláto­zások alá eső személyek közé sem“. (7.720/ 1939. M. E. számú rendelet 3. §.) Állandó tolmáccsá csak azt lehet kinevezni, aki az 1883.­ I. t.-c. 1. §-ának a) és B) pontjai­ban megszabott kellékeknek megfelel. Középiskolai érettségit tett vagy ezzel egyenlő értékű más képzettséget szerzett, to­vábbá a 36.000/1942. I. M. számú rendelet második címében szabályozott vagy a koráb­ban hatályban volt jogszabályoknak megfelelő tolmácsi vizsgát is letette és nem esik az alábbi tilalmak alá. Nem lehet tolmács : 1. Aki valamely bíróságnak vagy kir. ügyészségnek tagja vagy tisztviselője ; 2. akit tolmácsi állásából fegyelmi úton el­mozdítottak, vagy­ aki előzőleg viselt tolmácsi állásáról olyan időben mondott le, amikor ellene fegyelmi eljárás volt folyamatban. Kb­. közjegyzők, ügyvédek és általában jog­ismeretet kimutató egyének előnyben részesül­nek más olyan egyénekkel szemben, akiknek ezekhez hasonló nyelvismeretük van. A pályázati kérvényeket hozzám kell be­nyújtani éspedig a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben első ízben történt meg­jelenésétől számított két hét alatt. Dés, 1942 évi fWember hó 5.-én, Szabó István s. k. kvi törvényfeléld­alnak. Budapesti közlöny 1942 december 12­. — ISS. szám.. Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság. 693/1942. évi. szám. Az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság 1942. évi november hó 29.-től december 5.-ig tartott ülésein a­ nyilvános előadásra alkalmasnak találta: 1. „Katyi — előzetes“ (Objectiv Film) hang-os reklám 1 felvonásban, a Hunnia filmgyárban 1942. évben készült, 71 m hosszú, 2. „Egy szív megáll — előzetes“ (Hausz Mária) hangos reklám 1 felvonásban, a Hun­nia filmgyárban 1942. évben készült, 56 m hosszú, 3. „Muzsikus lelkek — előzetes“ (3 Argentins a Monmartre) (Csepreghy Film) hangos reklám 1 felvonásban, a Cinema de France filmgyár­ban 1942. évben készült, 57 m hosszú, 4. „Magyar világhíradó 980.“ (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1942. évben készült, 287 m hosszú, 5. „Szakítani nehéz dolog — előzetes“ (M. F. I.) hangos reklám 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1942. évben készült, 55 m hosszú, 6. „Az erdei manó“ (Rumpelstitzchen) (Hollai és Pázmányi) hangos mesefilm 3 felvonásban, az Alf Zengerling Märchenfilm gyárban 1936. évben készült, 1154 m hosszú, 7. „T.UCE olasz világhiradó 58.“ (Hunnia) hangos riport 1 felvonásban, a LUCE filmgyár­ban 1942. évben készült, 299 m hosszú, 8. „Ufa világhiradó 167.“ (Auslandstonwoche Nr. 167.) (Ufa) hangos riport 1 felvonásban, az Universum filmgyárban 1942. évben készült, 355 m hosszú, 9. „Zúgnak a szirénák“ (Szárnyas dandár) (Palatínus film) hangos szinmű 4 felvonásban, a Hunnia filmgyárban 1939. évben készült, 1897 m hosszú, 10. „Zoro-Huru a két örömapa“ (Lumpen­kavaliere) (Koncz Film) hangos vígjáték 5 fel­vonásban, a Ciné Allianz Ton filmgyárban 1933. évben készült, 2197 m hosszú, 11. „Ufa világhiradó 167.“ (német beszéddel) (Auslandstenwoche Nr. 167. Deutsch Gesproch) (Ufa) hangos riport 1 felvonásban, az Univer­sum filmgyárban 1942. évben készült, 355 m hosszú, 12. „Tökéletes férfi“ (Hamza D. Ákos) han­gos vígjáték 4 felvonásban, a Magyar Film­irodában 1939. évben készült, 2150 m hosszú, 13. „Felraktározott napsugárenergia“ (M.F.I.) hangos ismeretterjesztő 3 felvonásban, az Uni­versum filmgyárban készült, 1016 m hosszú, 14. „45. sz. Filmhirdetés“ (M. F. I.) hangos reklám 1­felvonásban, a Magyar Film Irodában 1942. évben készült, 195 m hosszú, 15. „Annamária“ (Magyar Írók Filmje) han­gos vígjáték 4 felvonásban, a Hunnia filmgyár­ban 1942. évben készült, 2267 m hosszú mozgó­fényképeket. b) Nyilvános előadásra alkalmasnak találta és a mozgófényképüzemekben a magyar nyelvű mozgófényképek kötelező bemutatására előírt arányszámba beszámíthatónak minősítette: „Egy asszony visszanéz“ (Kárpát Film) han­gos dráma­i felvonásban, a Hunnia filmgyár­ban 1942. évben készült, 2932 m hosszú filmet, mint Magyarországon készült, magyar nyelvű mozgófényképet. c) Kisérő műsorát a kötelező arányszámba beszámít­hat­ónak minősítette : „Kincses Kolozsvár“ (M. F. I.) hangos kul­­turfilm­­ felvonásban, a Magyar Film Irodá­ban 1942. évben készült, 385 m hosszú filmet, mint Magyarországon készült, magyar nyelvű mozgófényképet. d) Előadásra alkalmasnak találta azzal, hogy nyilvánosan csak úgynevezett keskeny mozgófényképüzemekben szabad bemutatni: 1. „Régi keringő — előzetes“ (Palatínus han­gos reklám 1 felvonásban, a Hunnia filmgyár­ban 1941. évben készült, 61 m hosszú, 2. „Régi keringő“ (Palatínus) hangos víg­játék 2 felvonásban, a Hunnia filmgyárban, 1941. évben készült 1095 m hosszú, 8. „8. sz. Keskeny Filmhirdetés“ (M. F. I.) hangos reklám 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1942. évben készült, 8 m hosszú, 4. „Ufa világhiradó 167.“ (Auslandsten­­woche) (Kefifor) hangos riport 1 felvonásban, az Universum filmgyárban 1942. évben ké­szült, 2232 m hosszú, 5. „Magyar világhíradó 980.“ (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1942. évben készült, 109 m hosszú, 6. „Így is lehet repülni“ (Quax, der Bruch­pilot) (Kefifor) hangos vígjáték 2 felvonásban, a Terra filmgyárban, 1941. évben készült, 999 m hosszú keskeny mozgófényképeket. e) Előadásra alkalmasnak találta, de eltil­totta, hogy azon 16 évesnél fiatalabb korúak jelen lehessenek. „Két asszony“ (Monsieur Bretonneau) (Jupi­ter Film) hangos dráma 5 felvonásban, a Mar­­cel Pagnol filmgyárban, 1939. évben készült, 2135 m hosszú mozgófényképet. f) Külföldre kivinni engedélyezte : 1. „Sepsiszentgyörgyi vásár“ (M. F. I.) han­gos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Iro­dában 1942. évben készült, 26 m hosszú, 2. „Tél a Don mentén“ (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodá­ban, 1942. évben készült, 126 m hosszú, 3. „Olasz-magyar kosárlabda“ (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1942. évben készült, 28 m hosszú, 4. „I. F. K. kongresszus“ (M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában, 1942. évben készült, 66 m hosszú, 5. „Estélyi ruha kötelező — előzetes“ (Déli­báb) hangos reklám 1 felvonásban, a Magyar Film Irodában 1942. évben készült, 135 fa hosszú mozgófényképeket. Budapest, 1942. évi december hó 5.-én, dr. Szőllőssy Alfréd s. k elnök, 12514 miniszteri tanácsos. Az 1925 : VIII. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja csak a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Budapesti Közlöny Hivatalos Érte­sítőjében mint melléklapban jelenik meg. Ingó árverések. 712011/1942. szám. 2160 pengő becsértékű bútorok, rádió, festmény, bunda és más ingóságok Budapesten, Bástya­ utca 10. szám, II. emelet 2. ajtószám alatt, dec. 17-én 5 órakor. Szabó Sándor, bir. végrehajtó. O­F 14245 712332/1942. szám. 8315 pengő becsértékű bútorok, pénzszekrény, írógép, perzsaszőnyegek, festmények, függönyök, kina-ezüst étkészletek, rádió, csillárok, férfiruhák és más ingóságok Budapesten, Klotild­ utca 4. szám, félemelet 1. ajtószám alatt, december 17-én 4 órakor. Nagy Zoltán, kir. végrehajtó. O­F 14246 140/1042. szám. 22686 pengő becsértékű gazdasági gépek, állatok, gazdasági szerek, herefejtő, lószerszá­mok és más ingóságok Szén­m­ihály pusztán, 1043. jan. 4-én 10 órakor. Borsitzky László, komáromujvárosi kir. végrehajtó. O­F 11251 712332/1042. szám. 8315 pengő becsértékű bútorok, pénzszekrény, írógép, ebédlő, perzsaszőnyegek, festmé­nyek, függönyök, kinaezüstétkészletek, rádió, csillárok, férfiruhák és más ingóságok Budapesten, Klotild-utca 4. szám, félemelet 1. ajtórszám alatt, december hó 17-én 4 órakor. Nagy Zoltán, bír. végrehajtó. 0 F 14258 713230/101®. szám. 2412 pengő becsértékű textiláruk és más ingóságok Budapesten, Király­ utca 14. szám. félemelet 6 ajtószám alatt, december 15-én fél 5 óra­kor. Nagy Zoltán, kir. végrehajtó. 0 F 14249 57730/1042. szám. 6720 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Domoszló­ utca 4. szám, földszinten, 1943. január 11-én 4 órakor. Lestár István, bír. végrehajtó. 0­F 14243 707087/1042. szám. 2706 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Ráday­ utca 36/b szám. IV. emelet 6. ajtószám alatt, december 14-én 4 órakor. Tárnai József, bír. végrehajtó. O­F 14263 602608/1041. szám. 1522 pengő becsértékű bútorok, festmények, páncélszekrény, könyvek, takaró, előszoba­­fal és más ingóságok Budapesten, Falk Miksa­­utca 1. szám, III. emelet 3. ajtószám alatt, december 18-án 1 órakor. Szabó Sándor, bir. végrehajtó. O F 14261 712781/1042. szám. 1970 pengő becsértékű férfiruhái és más ingóságok Budapesten, Dohány­ utca 40. szám, IV. emelet 94. ajtószám alatt, december 17-én 4 órakor. Rónay Kálmán, bir. végrehajtó. O F 14­265 7538/1042. szám. 5360 pengő becsértékü sirkőan­yag sirkő és más ingóságok Békéscsabán, Andrássy-utca 46. szám alatt, december M1-ár. 10 óraikor. Gludovács Ferenc. Hr. végrahajtA­s ▼ MS*®

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék