Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1942. december (76. évfolyam, 273-296. szám)

1942-12-01 / 273. szám értesítője

Budapest, 1942. 273. szám. ■■ ■ Kedd, december 1. ... BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest,­­„ Vár, Kapisztrán-tér I. •és esnek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért ‘38 al. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f,­­ mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar.­­ Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlan árverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó, e A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. 6 * 6 A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. * • A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Előfizetési felhívás ! -- - .. . -.- , I. I I !■ I I M II II ■III ni. A lejáró előfizetések megújítása céljából a mai lapszámhoz postatakarékpénztári befize­tési lapot csatoltunk. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjének előfizetési dija : havonta ......... 4.80 arany pengő negyedévre ....... 14.40 „ Felkérjük­­. Előfizetőinket, akiknek az elő­fizetése f. hó végével lejár, hogy az előfizetési dijat postafordultával beküldeni szíveskedje­nek, nehogy a lap küldése fennakadást szen­vedjen. A BUDAPESTI KÖZ­löm KIADÓHIVATALA. tartására határidőül 1942. évi december hó 6. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, szőnyeget, festményt, csillárt, függönyt s egyéb ingóságokat,a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon­ eset­ben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára TOGO pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi október hó 28. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 14087 Árverés. Pk. VII. 602256/1941. szám. Dr. Fischer József ügyvéd által képviselt Tokajhegyaljai Borterme­lők Pinceszövetkezete f. a. javára hált. 459 pengő 20 f követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 209045/1939. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi február hó 6. napján lefoglalt és 1445 pengőre becsült ingóságokra a V. T. 102. §-a alapján ezennel elrendelt árverésnek Budapesten, V. ker., Kossuth Lajos­ tér 1—3. szám alatti vendéglőben leendő megtartására határidőül 1942. évi december hó 3. napjának délutáni óráját tűzöm ki azzal, hogy­­az árverés alá kerülő ingóságokat u. m. bútorokat, vendéglői berendezés és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom­ adni. Budapest, 1942. évi október hó 30. napján. Páll Lajos, kir. kir. végre­hajtó. O 12003 Árverés. Pk. I. 57965/1942. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 415178/ 1942. sz. végzésével dr. Háy Elek ügyvéd által képviselt Magyar Olasz Bank rt. végrehajtató részére végre­hajtást szenvedő ellen 1622 pengő 40­0 követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2561 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a megnevezett, valamint a­­foglalási jegyző­könyvekből , ki nem tűnő más foglaltatók követe­lése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. ker., Aladár­ u. 2/b. számú ház, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1342. évi decem­ber hó 11. (tizenegy) napjának délutáni 16 (fél­tizenhat) óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, rádiót, festményeket, ezüstneműeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek érték­ében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5­616/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak amennyiben korábbi zálogjoguk a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik,­­ igényüket az árverés megkezdéséig n­álam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1942. évi november hó 21. nap­ján. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir. bír. végrehajtó. O­F 14990 Árverés. Pk. VII. 710887/1942. szám. Dr. Böhm József ügyvéd által képviselt Duna Általános Biztosító Rt. javára 40 pengő 56 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1941. évi .8444. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi augusztus hó 31-én lefoglalt és 1.340 pengő becs­­értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentneve­­zett végrehajtató által megkerestetvén, az árverést ki­tűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Budapesten, IX. ker., Üllői­ út 109/b sz., II. emelet 9. ajtósz. alatt leendő megtartására határidőül 1942. évi december hó 2. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, csillár, sezlontakaró, csipke, asztalterítő és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1942. évi november hó 13. napján. Bíró József, kir. bír végrehajtó. O 12004 Árverés. Pk. V. 712525/1942. szám. Dr. Járossy Jenő ügyvéd javára 800 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1942. évi 211722. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás során 1942. évi október hó 15-én lefoglalt és 3.140 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­­nevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megneve­zett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési jogaik ma is fennáll ,és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, IX. ker., Üllői­ út 121. szám, II. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1942. évi december hó 3. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok,­­szőnyeg, rádió s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne m­eg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1942. évi november hó 2. napján. Heves Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 14088 Ingatlan árverések. Árverés: 35401/1942. tkvi szám. VIII. 637/31.) Bártfay József és neje Kántor Elvira végrehajtatónak dr. Bártfay József végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : IX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 700 pengő tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal megállapított 40 pengő költ­ség, továbbá a csatlakozottnak kimondott Krajnik Alajosné 1800 pengő tőke és járulékai, ifj. Barizs Mihály 351 pengő 35 f tőke és járulékai, Novoth János 300 P tőke s járulékai, M. Janiga Ica 400 pengő tőke s járulékai, Varga Benedek 306 pengő 63 f tőke s járu­lékai, Pánczél András 199 pengő 80 f tőke s járulékai, Ardó József 68 pengő tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a budapesti központi kir. járásbíróság mint tkvi hatóság területén lévő, Budapesten, fekvő s a Buda­pest székesfőváros dunabalparti részének 12175. számú tkvi betétében 35490. hrszám alatt felvett VIII. i kerület, Baross­ utca 114. szám alatt fekvő ház és udvarból álló, 352,70/100 négyszögül terjedelmű ingatlanból fent megnevezett végrehajtást szenvedő tulajdonában lévő 134/1008 részilletőségre 7725 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1943. évi március hó 1. napján d. u. 3 órakor a budapesti központi kár. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Marke­tt. 25. szám, földsz. 39.) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiálts»,­ ár 10% át készpénzben, vagy az 1912 : LIV. t.-c. 44. §., 1911 :1. t.-c. 127. §-ában meghatározott ár­folyammal számított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 :LX. t.-c., 147., 150., 170. §., 1908 : XLI. t.-c 21. §.)., Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánypénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1942. évi november hó 10. napján. A budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14086 Árverés. 6692/1942. tkvi szám. A Kir. Kincstár végre­hajtatának özv. Hauszknecht Ferencné szül. Sz’stekker Teréz, kir. Hauszknecht Ferenc, Teréz, Katalin és Anna végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-ci­kk 144., 146. és 147. §-ai értelmében a végrehajtási árverést 430­­ előnyös adókövetelés és bélyegköltség címén ezúttal megállapí­tott 2 pengő 80 fillér költség, továbbá a csatlakozottnak kimondott dr. Csányi László 31 pengő 40 f követelése és járulékai behajtása végett a Szekszárd m. városban fekvő s a szekszárdi 9284. számú betétben! A. -1 1. sorszám, 556/2. hrsz. lakház 296. o. 1. szám alatt udvarral a Bel­telek­ben 93 négyszögöl, A. + 2. sorszám, 3590/1. hrsz. szántó a Szilfán felül 1389 négyszögöl 998 pengő 50 f . A. + 3. sorszám, 109­46/5. hrsz. szántó a faluhelyen 863 négyszögöl 269 pengő 50 f ; ártér 1018 négyszögöl 429 pengő 50 f ; ártér 0118 négyszögöl 429 pengő 50 f . A. + 6. sorszám, 11154/7. hrsz. szántó a­ kisbükkben 508 négyszögöl 8 pengő kikiáltási árban ; a szekszárdi 42. számú betétben A. + 4. sorszám, 5568. hrszámú szántó az Iván völgyben 714 négyszögöl 301 pengő kikiáltási árban ; a szekszárdi 3075. számú betétben A. Ar 1. sorszám, 10778. hrsz. szántó a faluhelyen 989 négyszögöl 210 P kikiáltási árban , a szekszárdi 10457. számú betétben­ A. Ar 2. sorsz., 4365. hrszámú szántó a Kisfaluhelyem, 585 négyszögöl 292 pengő 59 f ; a + 3. sorszám, 18­860. hrsz. szántó a holt Dunán, ártér 971 négyszögöl 440 pengő ; a + 4. sorszám, 15455. hrsz. szántó a Fertőpaskum fehérföldes gödörben ártér 669 négyszögöl 481 pengő kikiáltási árban elrendelte. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. X. 611269/1941. szám. Dr. Balanyi Imre IT., Döbrentei­ u. 14.) ügyvéd által képviselt Friedbauer M.­ Gyula javára 1050 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1941. évi 102809. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1941. évi július hó 8. napján lefoglalt és 3320 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­­­ nevezett vhajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, VI. ker., Vilmos császár-út 35. házszám, II. emelet 22. ajtószám alatt leendő meg­ Egyes szám ára 20 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék