Budapesti Közlöny, 1943. január (77. évfolyam, 1-25. szám)

1943-01-01 / 1. szám

fj * A­f­t. to Budapest* * VE I. szám. HIVATALOS­­I mp. I Péntek, január L Havonként Negyedévenkint Számonkint SS 2© 5S „ ©O „ — 1G „ — 1® SS ®4 SS Szerkesztőség’: Budapest, 1. kér.. Vár, Kapisztrán-tér . sz. ■— Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. kér.. Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. —­ Telefon: Kiadóhvatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 167.801. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny» Hatóságoknak, havonkínt sar.PLÜSI. Hivatalos Értesíti 4 ar, P 80 t 14 „ 4© * — a© *,í­­­lsek 8 dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések mán, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő s megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi idő és az esetleges postaköltség. • A S©@ sasét meg nem a haladó tengó- és ingatlanárverést hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részér© S aranypengő 6© fillér, vidéki hr­­deték részér® Ł aranypengő 1© fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, * bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 ssét meghaladó ingó- és ingatlanárverási hirdetmények hirdetési dijára nézve sz egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. ••Miak negyedévenkint 3 Magánosoknak havonkint. 3 c, negyedévenkint 9 Egyes szám ára 8 old. terjedelemig . rs ss ss további 8 old.­kint Az „Országos Törvénytár“-» az előfizetés az egyes főzeteknek »* m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszám­o-lásra küldendő Összeg egy évre 20 ar. pengő. 860-453 160-484 felv&ta los erűstések dija., s 300 szót meg nem haladó ingó-» és ingatlan­ásverések 'kivételével, az első 10 szóért SS ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 1© ar. fs mely előre fizetendő. —­ Magánh­irde­téseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos mora­tor (azaz színük térfogata) után as. L A lap ma! számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke s 1750/1942. M. E. szám. A m. Ms. minisztériun rendelet« a rotációs és íves nyomópapíron előállított sajtótermékeik terjedelmének megállapítása és­­­ ezzel kapcsol­tó» egyes kérdések szabályozása tárgyában kibosár lott 4.600/1941. M. E. számú rendelet módosításáról, 1.770/1942. M. E. szám, A m. kiír. minisztérium rendele­te a váltón alapuló kereseti és visszkereseti jog elévülésének a Magyar Szént Koronához visszacsatolt télt vidéki és kárpátaljai területekre vonatkozó újabb szabályozása tárgyában. 158.300/1942. B. M. szám A m. kir. belügyminiszter rendelet® az országgyűlési Mpvislőválasztók névjegyzékének 1943­.évi kiigazítása tárgyában. 114.628/1942. K. M. szám. A m. kir. k­özellá­tás­ügyi miniszter rendelete a kék kenyérgabona jegyek beváltásának újabb szabályozása tárgyában. 169.800/1942. K. M. szám. A m. kir. közeljátásügyi miniszter rendelete az 1942. évjáratú ti­lolt len és lenkbe, valamint a kaszált és csépelt magiénszalmából aztntás nélkül­ készült lenkóc és tört­enszalma legmagasabb eladási árának megállapítása tárgyában. 171.100/1942. K. M. szám. A m. kir. közellátásügyi miniszter rendelete a textilipar egyes ágainál folyamatban lévő felárelszámolás lezárása miatt szükségessé vált leltározás tárgyában. ■ . . . 96.000/1948. IV. VKM. szám. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelet« az orvostudományi karoknál tartandó doktori szakorlatokról­­ szóló és az 1922. évi 122.329. VKM. szám alatt kiadott szabályrendelet egyes rendelkezéseinek módosítása, illetve kiegészítése tárgyában, 105.800/1942. VKM. szám­. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete a nem magyar tanítási nyelvű népiskolában való tanításra jogosító fcaaaiéd képe­sítés rend­kívül­ megszerzése tárgyában. HIVATALOS KÉSS, —r naa—a—BBaapneg« sassá taaaaxasts maasaamaBamMsaaaaKmnm^mBBaeaaasaBm k magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Malatinszky Ferenc magyar királyi gaz­das­ági főtanácsos, felsőházi tagnak több mint öt évtizedet b­é­­k­­aieu érdemei. hozzásít és u­­­sadalai tevékenysége elismeréséül a Magyar Érdemrend középkeresztjét a csillaggal adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1942. évi december hó 28. alapján Horthy s. k. Kállay Miklós s. k. a m. kir. belügyminiszter, a 4.300/1924. M. E. szám­ú rendelet 2. §-a, illetve a 255.000/1924. ■S. M. szám­ú rendelet 2. §-a alapján az Orszá­gos Mozgóképvizsgáló Bizottságot az 1943. évi január hó 1. napjától 1945. évi december hó 31. napjáig terjedő időtartamra a következő­­képen alakította meg : elnök : dr. Szőllőssy Alfréd m. kir. belügy­minisztériumi miniszteri tanácsos ; helyettes elnök : dr. Sass Elemér m. kir. belügyminisztériumi miniszteri osztályfőnök ; alelnökök : dr. báró Wlassics Gyula m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumi állam­titkár, dr. Szemerjay-Kovács Dénes m. kir. belügyminisztériumi miniszteri tanácsos, dr. Nagy Géza m. kir. belügyminisztériumi mi­niszteri tanácsos, dr. Balla Pál m. kir. minisz­terelnökségi miniszteri tanácsos, dr. Tersz­­tyánszky Jenő m. kir. belügyminisztériumi mi­niszteri tanácsos és dr. Kaczián Ervin m. kir. belügyminisztériumi miniszteri osztálytaná­csos ; jegyzők : dr. Cherrier Péter m. kir. belügy­minisztériumi miniszteri osztálytanácsos, dr. Csanády Béla m. kir. belügyminisztériumi mi­niszteri osztálytanácsos és Szabó Lajos m­. kir. belügyminisztériumi miniszteri osztálytaná­csos ; tagok : a m. kir. miniszterelnök képviseletében :­dr. Torma Domonkos m. kir. miniszterelnök­ségi miniszteri tanácsos, dr. Híves Henrik m. kir. miniszterelnökségi miniszteri titkár és­­ Cserdy László m. kir miiniszterelnökségi h./.'-E.'' U-«‘. • . . • c C A ■ ‚‚ ‚ -a m. kir. földmivelésügyi minisztr képviseletében ; az. vitéz Ricsey-UMarik Béla n. kir. föld­­mivelésügyi minisztériumi miniszteri osztály­főnök és dr. Kovrig János m. kir. földmivelés­­ügyi minisztériumi miniszteri osztálytanácsos; a m. kir. honvédelmi miniszter képviseletében: Manó Iván m. kir. honvédezredes. Vásár­helyi László m. kir. honvédalezredes és Medzihradszky Győző m­ kir. honvéd al­ezre­des ; a m. Mr. igazságügy miniszteri képviseletében : dr. Friedrich Ferenc, a m. kir. igazságügy­­minisztériumban működő kir. kúriai biró és dr. Bary Zoltán, a III. fizetési csoport jellegé­vel felruházott budapesti kir. főügyészi helyet­tes , a m. kir. iparügyi miniszter képviseletében : dr. Tichy Kálmán m. kir. iparügyi minisz­tériumi miniszteri osztályfőnök és Szent-Mik­­lóssy László m. kir. iparügyi minisztériumi mi­niszteri főmérnök , a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter képviseletében . Kőszeghy Iván m. kir. kereskedelem- és köz­lekedésügyi minisztériumi miniszteri osztály­főnök és dr. Dobrovics Károly m. kir. keres­kedelem- és közlekedésügyi minisztériumi mi­niszteri tanácsos ; ' *­ m. kir. kül­ügy­miniszter képviseletében : dr. Jambrekovich László m. kir. külügy­minisztérium­i ny. miniszteri osztályfőnök és dr. Perczel Tamás m. kir. kül­ügy­min­isz­tériu­mi miniszteri titkár , a m. kir nemzetvédelmi­ propaganda miniszter képviseletét in : dr. Fery Tibor m. kir. miniszterelnökségi miniszteri tanácsos, dr. Nagy Sándor, a nem­­­zetvédelmi­ propaga­nda re­gisztérium film­osztályának vezetője és dr. Eszter­hás István rr­. kir­. miniszterelnöksegfi miniszteri­­akár ; a m.­ kir. pénzügy­miniszter képviseletében dr. Hirsch Nándor m. kir. pénzügyminisz­tériumi miniszteri osztályfőnök és dr. Sz. Nagy Béla m. kir. pénzügyminisztériuimi miniszteri tanácsos ; a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter képviseletében át. vitéz Haász Aladár m. kir. vallás- és köz­­oktatásügyi minisztériumi miniszteri osztály­főnök, dr. Balassa Brúnó m. kir. vallás- és köz­oktatásügyi minisztériumi miniszteri osztály­főnök, dr. lovag Ybl Ervin m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumi miniszteri osz­tályfőnök, dr. Jeszenszky Sándor m. kir. val­lás- és közoktatásügyi minisztériumi miniszteri osztályfőnök, dr. Mak­ay Ödön m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumi ny. miniszteri osztályfőnök, dr. Fálbért Géza m. kir. vallás­o­s és közoktatásügyi minisztériumi miniszteri ta­nácsos, dr. Asztalos Miklós, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumba szolgálattételre rendelt magyar nemzeti múzeumi könyvtárnok és dr. Vidacs Aladár, a m. kir. vadas- és köz­oktatásügyi minisztériumba szolgálattételre rendelt állami gimnáziumi tanár , a társadalom és filmszakmai érdekeltségek köréből: vitéz Berkó István ny. m. kir. honvédezredes, dr. Bingert János m kir. kormányfőtaná­csos, a Hunnia Filmgyár R. T. vezérigazgatója, dr. Briszts Frigyes tanügyi főtanácsos, egye­temi magántanár, főgimnáziumi igazgató, dr. Cziffra András, a Színmű­vészeti és Film­­­­művészeti Kamara miniszteri biztosa, dr. Erdélyi István, az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesület ügyvezető elnöke. A lap mai számához csatolva van az 1942. év második felében közzétett rendeletek mutatója és szám­jegyzéke. Egyes szára ára 64 fillér. V,...»! w i *. .iái

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék