Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. január (77. évfolyam, 1-25. szám)

1943-01-01 / 1. szám értesítője

rI Budapest, 1943, I» Siam. SÍI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE * „BI­DAPESTI KÖZLÖNY“-be* és melléklapjában a „ H­I­V­A­t­AI­­O­S­­­R­T­E­SI­TÓ«-ben közzéteendő hirdetéseket a hh­ afanos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. % «nnek a *,-■ kesfővárosi p­é-n­­­a­gyigazgat­ó .- ■* g V. kerület, Szalay-u­tca 10—14. szánt!* székházában (volt hadi termény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított dijak ötelteit. Hivatalos hirdetések dija (a -100 szót meg nen haladó ingy- és ingatlanár.eresek kivételével) a? -­ise 10 szóért r. í, minden további 30 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos sn/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. .4 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverés! hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott­­hirdetéseknél ezekenfelül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A­ 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. « A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad, a & * M hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A ifwletfvek­ kf»*:z£t£te!U ^ kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények» Ingé árverések. Árverés, Pk- X. 714494/1042. szám. Dr. Gara Nándor Ügyvéd javára 600 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1942. évi 205*245. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi november hó 25-én­ lefoglalt és 1.105 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­­nevezett végrehajtató­któl megkerestetvén, a mt­gneve­­zett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő la­kásán, üzletiben Budapesten, VII. kerület, Riskóczi-út 8. ház­szám, ff. emelés 45. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1943. év január hó 7. napjának délutáni Ml 5 óráját tűzöm 1.1, sorfkor a biróiság lefog­­.Oktet bútorokat, könyveket és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­úron alul 5*­­■ de a kikiáltási ár kétharmadrészénél .'A’acson­yabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék ki,hacsak elb­u­k* tó .kívánságát' írásban be nem je­­­szíti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1090 pengőn fi-'.ül van, e-..k azok ár- .ivzr-.i -.- . i-k a k.l­siá­ls.-n­l ,oé, ,/. . lV-.--lp..-.Tsül­­­ieszik Buda­pest, 19.IV. é-vi 'i.-i-nilji.'- hó wipjin. Dr. Bárány Kálmán, kir. hír. végrehajtó. O. V 14490 Árverés. Pk. (• 07728/1941. szám. Közhírré teszem, hogy a budap­i­k -központi kir.­­járásbíróság 1167.81/ tiihv. számú végzésével dr. Szilárd László budapesti ügyvéd által képviselt végrehajtató részére, végrehaj­tást szenvedő ellen Tiki peogó követel­!« és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­­i.pi- végrehajtást szenvedőnél lefoglalt­ és 151t­- pengőre becsült ingóságokra a fenti szán­a végzés folytán az ár­verést elrendelni, annak a­­kielégítésér . jogosult és az aMWA­T megnevezett,’ va’am­hoz a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más f­oglaltatik követelése erejéig Pk. X. 610/82/1959. szám. TVr. Wéber János ügyvéd által képviselt Püspöki­ József javára 133 pengő és já­rulékai erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, II. kerület, Nagyajtai­ utca 1/b számú ház, föld­­tait 1. fejtőszám alatt, leendő megtartására határidőül 1948. évi január hó 5. napjának délelőtti háromnegyed öt órája­ tűzöm ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútoro­kat, lakásberendezést, lámpát, csillárt, szépirodalmi könyveket,­szőnyeg­eket, órát,­­rádiót, dísztárgyakat, vázát, képeket, likőrös készletet, gramofont, térítőt, díszpárnát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a mindenkori rende­letek ér­temében, esetleg becsáron álul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.619/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, ak a sate­­­lytadó vételár­oa, a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az­ árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be­ Budapest, 19­12. évi december hó 1. napján. Tamás Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 14497 Árverés. Pk. 24165/1942. (44.37/1942. vbt.) szám. A debreceni kir. járásbiróságna­k 34145/1942/2. számú vég­zése folytán dr. Hersikovits Mihály József budapesti ügyvéd által képviselt Ster­k Hugó és Sándor végrehaj­tatok javára, végrehajtást szenvedő ellen 508­99 pengő tőke,­eltek megítélt kamatai, eddigi és a még felme­rülő költségek behajtása végett — a fizetett összeg be­tudásával — a Vh. novella 20. §-a értelmében, mind­azon végrehajtótők javán is, akik ugyanezen ingókra törvényes zálogjogot nyertek Debrecenben, Nagycsere, 66. szám alatti tanyán, 1943. évi január hó 8. napján déli 12 órakor, 8470 pengő becsértékü ökrök, lovak, cséplőkészkő gazdasági gépek, bírói árverésen a legtöb­bet ígérőnek, esetleg becsáron alul is eladatnak az 1881. évi­ LX. t.-c. 107. és 108. §-ai, valamint az 1930. évi XXXIV. t.-c. 74. §-a értelmében. Debrecen, 1942. évi de­cember hó 11. napján, Vannay András, kir. bár. végre­hajtó. • ' OF 14494 ■TT -I ' I ———----- -....... Árverés. 9588/1942. vht. szám. A debreceni kir. járás­bíróságnak. 23634/1938. szám alatt kelt kielégítési végre­hajtást rendelő végzése folytán „Agrikultur»“ Keresk. Bt., javára 18?6 », vő -3 fillér tők-, és járu’urcai erejéig 1938. évi április -.» Mi. napjav rat­estra ,­ le­foglalt és 3®.060 pengőre becsült ingóságok, u. m. , teh.-j . k. sertések, gazdasági gépek, lovak, stb. a nyír­egyházi kir. járásbíróságnak Pk. 17812/1938. szám alatt kelt árverést, rendelő végzése következtében Ujfehértó község határában, a László tagban, 1943. évi január hó 13-án, d. e. 11 órakor nyilvános bírói árverésen el fog­nak adatni. Nyíregyháza, 1942. évi december hó 14. napján. Dr. Zatlaureczky Almos. kir. Mr. végrehajtó. O­F 13132 .­108/109. 1912. vht. szám. I. Dr. Bakonyi Pét­egs Ny.. által, képviselt. Mayer István javára 2550 pengő tőke. ■ -nek 1942. június 3*tól járó 5 százalék kamate­s, 318 P 86 s már megállapított költségek és járulékai ere­jéig, II. dr. Horváth Miklós ügyvéd által képviselt Lakatos József javára 72 pengő tőke, címek 1942. augusztus 1-től járó 5 százalék kamatai és 17 pengő­ben, már megállapított eddigi költségek és járulékai ere­jéig, Szent­jobb községben és a Kopaszhegy ,szőlőrészen kendő megtartására határidőül 1943. évi január hó 9. napjának, déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat sertéseket, borokat, hordókat, páliszk­a-főző kazánt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsár kétharmad részéért, kész­­pénzfizetés mellett el fogom adni. Székelyhid, 1942. évi november hó 30. napján. Papp József, kir. kir. végre­hajtó. O 13127 Árverés. 190/1942. rgbi. szám­. Dr. Jordán Lajos buda­­pe­­ti ügyvéd álta­l kapvtált dr. Jordán Lajos javára 121. pt­t:gő bcikr­ás iör.K bőven más és járulykai ereji'.-'s... antellogibai a követelésre időközben résztetfizetés tör­tént,­­wwvds 1« «záuvb.'t.járttl, a komárosmóvártisi kir. járásbíróság 1942. évi Pk. 164-41. sz. végzésével étrendért kletv.i-t é­si végrehajt.is folytán végrehajtást szenvedőtől 1912. évi november hó 28. napján lefoglalt, felülfoglalt és 24.164 pengi'- 50 filérrs becsült ingóságo­rra a fenti­­kir. járásbíróság fenti .számit végzésével az árverés el rendeltet­vén, nvnok nyergtfirt­ását ei-rendelem, de c­sak arra az r­v-ire, hv kielégitesb jogai; ma is f 51! és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő­­lakásán, üzletében Érsek­sében leendő megtartására határidőül 1943. évi január hó 4. napjának itó 5­ utáni 3 órája tűzetik k­i, amikor a bíróikig lefoglalt bútorok, gazdasági eszközök, házi­állatok s­­­gyéb ing­óságukat a legtőbiet ígérőnek — de legalább'a becsár fcétl,anni-adrésztSSirt —­ készpénzfizetés m­ellett e­l fogom ad-u;. még akkor is, ha a befek -­rt­ő fél a helyszéne­h nem jelennie Tm­g, hacsak ellejtkező kíván­ságot írásban, nem nyilvasiit. Komárom, 1942. évi decc-i"' - - - hó 14. napjáv­at­...... r. Jenő. kir. bír. v­égre­hajtó. " O 14504 Árverés. Pk. 16444/1940. szám 1510/1942. Vght. szám Dr. Jordán Lajos budapesti­ ügyvéd­ javára. 9.1.23 pengő tők­e és több követelés és jám.i­kai erejéig a kontárom óvárosi királyi járásbíróság 1940. évi Pk. 16444. számú végnevével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­­hajtást­­szenvedőtől 1941. évi október 1. és 1942. április hó 14-ei lefogla­lt és 3.803 pengőre becsült ingóságokra a fenti kár. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, anna­k az 1908. évi XLI. t.-cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma F f.-n-mód és ha­ ellenük halasztó hatályú igényker­­et folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő la­kásán. Érsekiés, községben leendő meg­tartására határidőül 1943. évi „ di-uár hó 4. napjának fél­ utcai 2 órája tűzetik­­ki, a­mikor a biróilag lefoglalt bútorok, gazdasági eszközök s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés me­ett, esetleg becsárc® alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelméi( i) csak azok­ árverezhetnek, akik a­ k­ikiá­ltási ár egyte - d részét bánatpénzül leteszik. Komá­rom, 1942. évi december hó 11. napján. Moravitz Jenő, kir. kir. végrehajt. O 14503 «rám­ér«? 2© fillér* Ingatlan árverések. * V. Árverés. 4320/194".­. tk. szám. Pest­ Hazai Első Taka­rékpénztár Egyesület végrehajtatozták Kulcsár János (nős Faragós Idával) végrehajtást .szenvedő ellen indí­tott végreh­ajtási ügyében a telekkönyvi hatóság­i végrehajtó­i­ árvenast 121,80 az. dollár tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Szalkszentmárton­­község­ben fekvő s a szalkszenttmártoni 93. sz. betétben A. I. 2. sorsz., 900., 937. hrsz. bár. udvar és kertre 2360 . kikiáltási ár­ban. u. a.­­betétben A. II. 1., 2., 6., 7. sorsz., 2234., 2506., 5507., 6439. hrsz. ,szántókra 1050 P. u. a. betétben A. III. 3., 2., 6., 7., 9., —14. som., 2056., 2504., órást­., 6411. 6034/1., 6034/2., 6034/3. hess. szántók, von­jái ér létre 3130 P. V. a. lett.:'­­ * V. 1—4. sorsz., 6025/1-, 6096/2­., 6036/1., i'-tól, 7. h sz. , és védgátra 880 P, \..v ■■ \ ‘ v- 1 • ?_ sv.vr.v­. e.'n IV és végül u. a. betétben A- sorsz., 6572. hrsz. .szán­tóra 260 P kikiáltási árban el’rmdelte. Az árverést 1943. évi január hó 2­7. napiján, délelőtt, HM órakor. .Szarkszenti mártius köz­épi lázánál fogják m­eginTU-nn­l. Az árverésre kerülő ingatlanok közül a n­áz a ki­kiáltási ár felénél, a többinél kétharmadánál ,alacso­nyabb áron nem adhatók el. Bánaipénze a­­kikiáltási ár lott­a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százal­kára­­kell ki­egésziteni. Duns­­vf-'v. 1942. évi szeptember hv 05. apján. A draw­­r kí­r. '.'.-ás' -'rí'-...'. i-4-4.l­önwi hatóság. N­F 14495 Árverés. 6704/1942. tkvi .sz. 1 árverési pótterdítmény.' A tkckk-'higri hiír­óság közhírré tes­zi, hogy a Pesti Magyar Ki­rcsk­. litóni Bank r.-t. buviap­­std bej. cég végrehajt.­tenat.' özv. Rausch .Vinalné sz. Rausch Margit •s társai végrehajtást s/orncdiU. vlb-n 2.000 ar. pengő tőke 4$ iíirtv’.'kai­­­rajéig ind­ított végrehajtási ügyében 1942. évi f -t.Titár hé, 1t. .­•• pj.'i.. -..l. tik. .szán-, "'lati kibor'S'i.i.. r. 'é' i. .­ a kftrösli ,r'1­826. szám­a tea*--V.jrgyzéktoyvbon A. 1., 2. sorszám. 9920-6. 32. b. 2.'».. 992/60.' SS. b. 2. 10. in-számok a’«tt fcU-k­K, .'íviiratöt­.-iek a Vörö­sszegri pusztán elnevezésű, tól-éc-köviv'v sz.-i-int 1201 négys­zögös .wtgj-'ága és B. 1. •szerint özv. Rausch Ak­rte­h»t sz. Rausch Margit nevéti á­f' ingatlanokra 35.000 tsz. pengd kikiáltási ízben .» 'taV­kk­ö­nyvi hatóság hir. helyitegék­esi' (Tab, Kossuth Lajos­ utca 24. szám) 1943. ért január hó 12. napján­ak délelőtti 11 órájára kitűzött árverést a Viht. 167. g-s értelínében a Magyar -szavatossági Bank r.-t. bej. cég végbreha­jtáta 3.000 av. pengő tőke i­s járuli­ká­ból álló követelésének hélmjtása érdekében is meg fogják tartani. Tab, 194­2. évi november hó 4. nati.ján. 4 tahi skirályi járásbiróság, mént' te5-tk!könyvj .ha­-tóág. N 13157 Átverés: 38309/1942. tkvi szám. IX. 555/28.­­ M. kir. Kincstár és t. végrehajtat­l.iak­épző, Termelő és Szál­­litmányozási r. t. végrehajtást szenvedő -sírén inditott végrtehe­jtás-, ügy­ében a telekkönyvi hatóság Fischer Henrik végrehajtató kérelme következtében az 1885. évi. I­X. t.-c. 105. §-a értelmében elrendeli a végrehajtási árveréd 6.599 P + 1.359 P 10 fillér tőkekövetelés és­­ járulékai, valamint az árverési­­ kérvényért ezútttal Drahos Feren­cné Schmeiczer Rózsival szemben Jifto­s és Oláh Lajos vevővel szemben 20 pengőben megállapi­tott költség behajtása végett a budapesti központi kir járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság területén lévő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros duna bal parti részének 15.089. sz. tkvi betét­beli 38.428/3 hely

Next