Budapesti Közlöny, 1943. február (77. évfolyam, 26-48. szám)

1943-02-02 / 26. szám

HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a m. kir. mezőgazdasági főiskolák tudományos és segéd­­személyzetének létszámában Pálinkás András állami textilipari szakiskolai tanárt (Vác) ideiglenes minőségű m. kir. gazdasági aka­démiai rendkívüli tanárrá kinevezte. (1943. december 31. — 9.611/1942. évi. X. 1. F. M. *xfrm.) ______ A nt. kir. belügyminiszter az 1943. évi január hó 26.-án kelt 263.374/1943. XI. számú ren­deletével az Országos Társadalombiztosító Inté­zet fogalmazási, műszaki és biztosításmathe­­matikai tisztviselőinek egyesített létszámába dr. Orbán György állami gimnáziumi rendes tanár, egyetemi címzetes rendkívüli tanárt a VII. fizetési osztály szerint járó illetményekkel röntgenfiziku­ssá kinevezte. A m. kir. belügyminiszter az­ 1943. évi január hó 29. napján kelt 635/evi. számú rendeletével a belügyminisztérium segédhivatali tisztviselői­nek létszámában Magyar János segédhivatali gyakornokot, Kroemer Ottilia és özv. Bellovits Imréné Rott Paula kezelőnőket irodasegédtisz­tekké és Lengyel Imre dijnokot segédhivatali gyakornokká kinevezte. A m. kir. belügyminiszter az 1943. évi január hó 29. napján kelt 684/el­. számú rendeletével dr. Zászló Vladimirné Varga Erzsébet m. kir. rendőrségi kezelőnőt a m. kir. belügyminisz­tériumhoz végleges minőségű, továbbá Trus­­kovszky Judit, Heidrich Zoltánná Szeszler Ilona, Koncz Viktória, Szütsy Victorka, Papp Angela és Márkus Herta belügyminisztériumi dijnokokat ideiglenes minőségű kezelőnőkké kinevezte. .4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Orosz Klára oki. polgári iskolai tanárt a nagy­váradi állami polgári leányiskolához való be­osztással állami polgári iskolai helyettes tanárrá kinevezte. 11043. január 27. — 133.113/ 1943. VI. 4. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Szabó Ilona okr. kereskedelmi középiskolai tanárt a kolozsvári állami polgári fiúiskolához való beosztással állami polgári iskolai helyettes tanárrá kinevezte. (1943. január 27 — 133.422/1943. VI. 4. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter , a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaság­­tudományi Egyetem egyéb alkalmazottainak létszámában Kiss Lajos Vill. fizetési osztály jellegével felruházott IX. fizetési osztályú ker­tészeti felügyelőt a VIII. fizetési osztályba ker­tészeti főfelügyelővé, Boncz Ferenc gépfelügye­lőt a VIII. fizetési osztályba gépfőfelügyelővé, Kern József művezetőt a IX. fizetési osztályba művezetővé, Van der Laar Frigyes műszerészt a IX. fizetési osztályba műszerésszé, ifj. Kar­dos János gépészt a X. fizetési osztályba gépésszé, Fodor Elemér műszaki segédtisztet a X. fizetési osztályba műszaki tisztté, Kovrig Lajos műszaki gyakornokot a XI. fizetési osz­tályba műszaki segédtisztté és Zoltai Zoltán műszaki gyakornokot a XI. fizetési osztályba műszaki segédtisztté kinevezte. (1943. január 1. — 96.658/1942. IV. 1. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Szönyi Józsefné Dévényi Margit dijnokot a Gömbös Gyula Diákotthon tisztviselőinek lét­számában, a Külső kezelési szak 227. számú státusába ideiglenes minőségű kezelőnővé ki­nevezte. (1943. január 1. — 62.798/1943. IV. 4. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Külső kezelési szak (227. sz. státus) létszámá­ban Dénes Kálmán dijnokot a budapesti és Márton Klára dijnokot a debreceni m. kir. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottsághoz keze­lővé kinevezte. (1943. január 1. — 62.803/1943. IV. 1. szám.) A budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem rektora az egyetem szám­viteli és levéltári szak (124. számú státus) lét­számában Herendi Elek VIII. fizetési osztály jellegével felruházott egyetemi toll­nokot egye­temi levéltári főtisztté a VIII. fizetési osztályba, 1943. évi január hó 1.-i hatállyal kinevezte s a kinevezést a m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 62.338/1943. IV. szám­i leiratával jóváhagyólag tudomásul vette.­­ A budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem rektora az egyetemi keze­lési szak (125. számú státus) létszámában özv. Seper Mihályné Meder Ilona egyetemi iroda­­főtiszti címmel és a IX. fizetési osztály jellegé­vel felruházott egyetemi irodatisztet egyetemi irodafőtisztté a IX. fizetési osztályba, Beller László és Szuka Vilma egyetemi irodasegéd­tiszteket irodatisztekké a X. fizetési osztályba, továbbá Háy Józsefné Staubar­h Stefánia egyetemi gyakornokot egyetemi irodasegéd­tisztté a XV. fizetési osztályba, 1943. évi január hó 1.-i hatállyal kinevezte s a kinevezéseket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 62.837/1943. IV. számú leiratával jóváhagyó­lag tudomásul vette. A budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem rektora az egyetemi keze­lési szak (226. sz. státus) létszámába Bellaagh Józsefné Prohászka Ilona budapesti tudomány­­egyetemi dijnokot egyetemi kezelővé 1943- évi január hó 1.-i hatállyal kinevezte s a ki­nevezést a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 62.515/1943. IV. számú leiratával jóváhagyólag tudomásul vette. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóén 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 18 ar. f,­­ mely előre fizetendő. — Magánérde­léseknek egyszeri beiktatási dija félhasibos m/m . sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. E Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes ízízvegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó , ét az esetleges postaköltség. A 300 szót mag nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő­ 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezekenfelü­l a tini-­­ példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverés a hirdetmények hirdetési díjára nézve­­ az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-454 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér I. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V* Szalay­ utca 10—14. tx. A n. kir. postatakarékpénztári számla száma: 167.803*. , Előfizetés! iraki Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.PSSf. „ negyedévenkint 3 » 84, Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkdnt 8 . 60 * Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ » „ „ további 8 old.­kint — 1­8 „ Az „Országos Törványtár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. Hr. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg­­ egy évre 20 al. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 u.P 86 — Negyedévenkla» 14 « 40 , Számonkint — 20 * A lep­szel asáméh*M kftasétett rwdeletek twt«b­ajsDiéksi •T .884/16®. B M. mám. A sa, kk. belflgymk­'artvr rendelet« a« anyakönyvi kivonatok kiállít­ásáért a városokban szedhető dfijsék faterésséMft Sfiléfl­eroA» vsté . feáhaaanálásáról szóló 8.230/1642. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában. ♦A4 1843. F. M. szám. A » kir. földmüi­elésüigyi miniszter rendelet« a »»tógazdaság fejlesztéséről szóló 1842. XVI. t-e. KI. és II. J­ánik hatálytssléptetése tárgyában, 3.502/1843. I. M. szám. A » kir. igazságügyminiszter rendelet« a telekkönyvi betétek szerkesztését tárgyszó eljárási szabályok kiegészitási éa a Betétn Der­jesztő Utasítás egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában kiadott 48.500/1846. 1. M. számú rendelet kiegészítése tárgyában.­­ 40.800/1843. V. K. M. szám. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete az állami mezőgazdas­ági középiskolák, az állami háztartási - gazdasági szak­­tanfolyamnok és az érlasni házta­rtási továbbképző tanfolyamok tanítóotthonainak díjszabályazata tárgyáén. A budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem rektora az egyetemi fogal­mazási szak (123. számú státus) létszámában dr. Mattyasovszky János egyetemi segédtitkári­­címmel és a Vili. fizetési osztály jellegével fel­ruházott egyetemi fogalmazót egyetemi segéd­titkárrá a Vili. fizetési osztályba, dr. Böjthe Lajos egyetemi segédfogalmazót egyetemi fo­galmazóvá a IX. fizetési osztályba, dr. Arató János és dr. Lovász János egyetemi fogalmazó­­gyakornokokat egyetemi segédfogalmazókká a X. fizetési osztályba, 1943. évi január hó 1.-i hatállyal kinevezte s a kinevezéseket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 62.339/ 1943. IV. számú leiratával jóváhagyólag tudo­másul vette. Eg­yes szám­ára 48 fillér. A m. kir. belü­gyminiszter 87.954/1942. B. M. számú rendelet« az anyakönyvi kivonatok kiállításáért a városokban szedhető dijak felerészének jóléti célokra való felhasználásáról szóló 6.230/1942. M. E. számú rendelet végre­hajtása tárgyában. Az anyakönyvi kivonatok kiállításáért a városokban szedhető díjak felerészének jóléti célokra való felhasználása tárgyában kiadott 6.230/1942. M. E. számú rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem :

Next