Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. február (77. évfolyam, 26-48. szám)

1943-02-02 / 26. szám értesítője

Budapest, 1943. 28. szám. Kedd, február 2. BUDAPESTI MI HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A­­BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTE­SE Többen f^i ^mr'u'iT' 1 • ui. I. i.1 J^i— ......................... közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó-és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhird­etések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó, * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad, * V » A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyén tőM, sem hirdető­­ -általainak megbízást nem adott * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napost történik. Hivatalos hirdetmények, Ingó árverések. Árverés. Pk. VII. 712574/1012. sz. Dr. Faragó Dezső ügyvéd által képviselt Jeretzián Ara javára 287 pengő 10 f tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1942. évi 41172. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 194­2. évi október hó 16. napján lefoglalt és 3.150 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehaj­tást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, XIV. ker., Amerikai,ut 40. szám, IIl. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1943. évi február hó 3. napjának délelőtti háromnegyed­­10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, rádiót, írógépet s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsátón alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi január hó 7. napján. Varga Gyula, kir. bír. végrehajtó. O­F 10335 Árverés. Pk. X. 714893/1042. szám. Dr. Péner Tibor ügyvéd által képviselt Bardocz Elemér javára 209 pengő 86­0 költség és járulékai erejéig a budapesti­ központi kir. járásbíróság 1942. évi 912523. szám­a végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi december hó 5. napján lefoglalt és 5000­ pengő becsértékű ingósá­gokra, az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehaj­tató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdet­ményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten. VIII. ker., Fiul­ei­ út 9. szám alatti telepen leendő megtartására határidőül 1943. évi február n­ó 4. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a birói­lag lefoglalt, különféle mészkő és márvány síremlékek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult et fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra,­ amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak­ azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét­ bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi január hó 7. napján. Biró József, kir. bir. végrehajtó. O­F 10344 Árverés.. Pk. 713117/1942. sz. Dr. nemes Nagy Lajos ■budapesti ügyvéd által képviselt gróf V­enekheim La­josné javára 31.500 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1041. évi 4. P. . 31336. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi október hó 38. napján lefoglalt és 4.080 pengő becsértékű ingóságokra az án érést kitűzöm és annak végrehajtást sz­envedő lakásán Budapesten, IV. kerület, Petőfi-tér 3. szám, VI. emelet 18. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül­ 1943. évi február hó 24. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, függönyt, rézkarcokat, porcellán­­szobrokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. .Budapest,­ 1943. évi január hó 26. napján. Nagy Zoltán, kir. bír. végrehajtó. O­F 10312 Árverés. Pk. 2388/1942. száza. Dr. nemes Nagy Lajos ügyvéd által képviselt gróf V­enekheim Lajosné javára 34.500 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1941. évi 31336/21. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1942. évi október hó 23. napján lefoglalt és 6533 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés alapján az árverési elrendelem s annak Deve­­cserben, Esterházy tér 1. szám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1943. évi február hó 15. napjának d. e. 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt 1 Stan­dért hangszekrény, 150 gramofonlemez, 1 Boscoh hűtő­szekrény, 2 darab lipicai ló (4200 P), 1 üvegváza s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, esetleg a becsár kétharmadáért is el fogom adni. Devecser, 1943. évi január hó 16. napján. Wetzel Antal, kir. kir. végre­hajtó. OF 10341 .ír­ver­és. Pk. V. 7­3987/1942. szám. Dr. Miklós László ügyvéd által képviselt Feiser Sándor javára 713 pengő 25 t tőke és járulékai erejéig a budapesti, központi kir. járásbíróság 1941. évi 310305. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás során 1912. évi november hó 14. napján lefoglalt és 5349 pengő becsértékű ingósá­gokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehaj­tató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdet­ményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, IV. ker., Kecskeméti­ utca 15. szám, V. emelet ,3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1913. évi február hó 10. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, festmény, csillár, rádió, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár­ kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő elő­zőleg hozzájárult -- el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1943. évi január hó 13. napján. Hédry Bertalan, kir. kir. végrehajtó. O­F 10345 Árverés. Pk. 14381/1942. száza. Dr. Weinstein Dávid törökszentmiklósi ügyvéd által képviselt Lábassy-féle Mezőgazdasági Ipar és Gépgyár r. t. javára 11 000­­ tőke és járulékai erejéig a szolnoki kir. járásb­róság 1941. évi 3601. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1942. évi junius hó 16. napján lefog­lalt és 14.020 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fen­tnevezet végrehajtató által megkeres­tetvén, alább megnevezett , Dr. Szirák Béla ügyvéd által képviselt Külley kereskedelmi r­­t. javára 970 P 40 f­ős jár., dr. Pártos Imre ügyvéd által képviselt He'-'el­­berg Tibor javába 600 pengő és járulékai és ezen hir­detményből, valamint a foglalási jegyzőkönyve­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégí­­tési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igényker­eset folyama­tan nincs, az árverést kitű­­'m és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletel a Rákóczi­falván, Gr. Somsich-majorban leendő megtartá­sára határidőül 1943. évi február hó 12. napjának dél­utáni 12 óra 40 perckor tűzöm ki, amikor a biróilag le­­foglalt igavonó állatok, gazdasági felszerelés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elv­é­ben, esetleg becsárón alul is — de a kikiáltási ár két­harmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzöleg hozzájárult — el fogom adni, al­­g akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti.. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül letesi­k. Szolnok, 1943. évi január hó 4. napján. Lengyel, Dezső, kir. bir. végrehajtó. O 9-13 Árverés. Pk. 17995/1936. szám. Dr. Weinstein Dávid törökszentmiklósi ügyvéd által képviselt Lábassy-féle Mezőgazdasági Ipar­.és Gépgyár r. t. javára 3.000 pengő tőke és járulékai erejéig a szolnoki kir. járásbíróság 1936. évi 17995. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1936. évi július hó 27.­ napján lefog­lalt és 17.170 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkeres­tetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jgeyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglal­a­­tók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fenn­áll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzetében Rákóczifalván, Gróf Som­­sich-m­ajorban Teendő megtartására határidőül 1943. évi február,hó 12. napjának déli 12 óráját tűzöm ki, ami­kor­­a biróilag lefoglalt állatállomány, gazdasági fel­szerelés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek a­é­sz­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő elő­l­eg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, a­k a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leveszik. Szalink, 1943. évi január hó 4. napján. Lengyel Dezső, kir. b­r. végrehajtó.­­ O 954 Árverés. Pk. 3178/1942. sz. Dr. Radó György edelényi ügyvéd által képviselt, ugyannak javára Czinner .Volf és neje ellen 1284 P 18 f töke és több követelés és járu­­lékai erejéig a szikszói kir. járásbíróság 1942 évi Pk. 3178. szám­a végzésével elrendeli­k’e’égetési végrehajás folytán végrehajtást szenvedőtől 1842. évi december hó 11. napján lefoglalt és 5900 pengőre becsült ingósá­gokra a szikszói kir. járásbíróság fenti szám­a végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1008. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fügrési jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverő megtartását elrendelem, de csak­­arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamiban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Bü­ktös közsévban leen­dő megtartására határidőül 1943. évi február hó 4 napjá­nak délelőtti 10 .órája tűzetik ki, amikor a térő-'ag le­­foglalt allatok, kocsi, cséplőgép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kik­'ásási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1901. M. E. számú ren­­delet értelmében csak azok árverezhetnek,­ akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Szikszó, 1943. évi január hó 6. napján. Ajkay László, kir b’r. végrehajtó,. O 955 I' ......... ' n Előfizetési felhívás ! A lejáró előfizetések megújítása céljából a mai lapszámhoz postatakarékpénztári befize­tési lapot csatoltunk. A b­udapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjének előfizetési dija: havonta ............ 4,80 arany pengő negyedév,re ....... 14.40 Felkérjük ! Előfizetőinket ,akiknek az élő*­fizetése f. hó végével lejár,­hogy az elő­fizetési dijat postafordul­­óval beküldeni, szíveskedje­nek, nehogy a lap küldése fennakadást szer­­­vedjen. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY KIADÓHIVATALA, Egves szám ára 20 fillér.

Next