Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1943. február (77. évfolyam, 26-48. szám)

1943-02-02 / 26. szám értesítője

­ A Budapesti Közlöny. Hr. ..r&!­os? Értesítője 1943 február 2. 26. fizisc. árverés. Pk. 280.18/1942. *2. Alulírott bírósági végre­­hajtó közhírré teszi, hogy a debreceni kir. járásbíróság 1942.. évi P. 4425. számú . .végzésével 2150 pengő és járulékai iránt dr­ .Futó Imre debreceni ügyvéd által képviselt Friedlander Testvérek cég végrehajtató ja­vára Szarvas Imre és neje balmazújvárosi lakosok végrehajtást szenvedők ellen elrendelt végrehajtás során bíróilag lefoglalt és ki nem igényelt ,9804 pengő becs­­értékű ingókra az árverés a fenti tőke, a megállapított és az ezutáni költség, illetve a törlesztett összegek levo­nása után, a még fennálló tartozás behajtása végett a helyszínére. Balmazújvárosban, a községháza udvarán, 1943. évi február hó 10. napjának délelőtti fél 9 órájára, folyt. d­. e. fél 10 órára a sertés vásárban, folyt, d. e. fél 11 órára a baroni vásártéren, folyta­tve d. e. órakor a­ baromfipiacon, aki nem szállítás esetén folyt. Balmazújvároson, Marátoni-pusztán a helysemen , 493. évi február hó 10. napjának délutáni 2 órájára­ kitüzetik, amikor a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is eladatnak, az 1942. évi Pk. 28012. sz. végreh. jkyben 19­48. t. a. le­foglalt ló,­ szarvasmarha, juh, sertés, baromfi és egyéb ingók. Ezen árverés a fenti ingókra jogerős kielégítési zálog­joggal bíró többi végrehajtatok, mint csatlakozók javára is, a még fennálló követelések erejéig — az 1901:XLI. t-c. 20. §-a alapján — ezennel kitüzetett. Debrecen, 1943. évi január hó 13. napján, Lőrincz Endre, kir. hír. végrehajtó. O 901 Árverés. Pk. 2048/1942. szám. Dr. Hódy Béla Ügyvéd által képviselt Agrikultura Kereskedelmi r. l. végrehaj­tata javára nádudvari, lakos, végrehajtást szenvedő ellen 3491 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig a debreceni kir. járásbíróság (törvényszék) 5562/3/1942. számú végzésével elrendelt s közbenjárással (hivatalból) foganatosított kielégítési végrehajtás során 1942. évi november hó 13. napján lefoglalt, felülfoglalt és 24750 pengőre becsült ingóságokat, közöttük : sertések, ökrök, tehenek, borjak,­ anyajuhok, vegyesbirkák,­ lovak, ten­geri, répa, libák, lucerna és vegyes Széna, Nádudvaron, végrehajtást szenvedő tanyáján, az alább részletezett helyen, 1943. évi február hó 13. napjára ezennel ki­tűzött­­bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénz­­fizetés ellenében, azonban a becsár két­harmad részéin"­ nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becslés elrendelése esetén a Te. 74. §-a az irányadó. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtatóknak­ (csatlakozóknak) a javára is ki­tűzöm, akik a hirdetmény kibocsátása, napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. Ezek a következők: Foncsére Általános Biztosító Intézet, Meisets Jenő. Az árverés 1943. évi február hó 13. napján 14 órakor a végrehajtást szenvedő­­ lakáson, 45 órakor a Bojár­hollós­ tanyá­ján­­és 16 órakor Nagylóréban lévő tanyá­ján, és ,17 órakor a Kocsordos elnevezésű tanyán lesz megtartva. ■ Figyelmeztetések a Te. 72. §-a alapján : 1. Végrehajtató közbenjárására kitűzött árverést foga­­natosítani csak akkor lehet, ha a végrehajtató, vala­melyik csatlakozó vagy a végrehajtást szenvedő az árverési hirdetmény kifüggesztése után, de legkésőbben az árverést megelőző utolsóelőtti köznapon bejelenti a kiküldöttnek,­ hogy az árverés megtartását kívánja. Ebben az esetben az árverést, a kívánságot­ előterjesztő fél távollétében is meg kell tartani. 2. Hivatalból (Vhl. 20. §.) foganatosított végrehajtás esetében az­ árverést közbenjárás nélkül is meg fogom tartani, ha minden végrehajtató és a végrehajtást szen­vedő ,az 1. alatti időpontig ellenkező kívánságot nem nyilvánít. Hajdúszoboszló, 1913. évi január hó 20. nap­ján. Páll Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O 960 fngatlan árverések* Árverés. ,15084/1942. tk. szám. Horváth Pál és neje Bogár, Karolta zalaháshágyi, dr. Fürst Jen­ő ügyvéd, zalaegerszegi lakosok végrehajtatóknak' Pete István (nős Farkas Zsófiával) Zalaboldogfai végrehajtást szen­vedő éden indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi­­ hatóság ,a végrehajtási árverést 57 pengő 60 f tőke­követelés és járulékai behajtása végett a Zalaboldogfa községben fekvő s a zalaboldogfai 68. szám­i betétben cöl. hrsz. B. i. a. erdő Nyires dűlőben 620 P. 163. sz. betétben 128. hrsz. ház, udvar, gazdasági épület Bel­­telekben 1000 pengő­, 163. sz.* betétben 876.. hrsz.' rét Vitenyédaljai dűlőben’25 pengő, 463.­­ számú betétben 1060. hrsz. rét Vitenyédaljai dűlőben 94 pengő, 163. sz. betétben 1061. hrsz. rét Vitenyédalja dűlőben 245 pengő, 163. sz. betétijei»'1413.’hrsz. Szántó Tüskésvölgy dűlő­ben 900, pengő, 163. számú betétben 1439. hrsz. Szántó Tüskésvölgy dűlőben 407 pengő, 163. számú betétben 1460. hrsz. Szántó és erdő Tüskésvölgy dűlőben 614 P, 163. sz. betétben 1668. hrsz. kert és szőlő Martonhegyen 967 pengő, 163. sz. betétben 1956. hrsz. kert, gazdasági épület, szőlő, szántó Hosszúak dűlőben 1243 pengő, 193. sz. betétben 895. hrsz. B. 7. a. rét V henyédeleje dű­lőben 79 pengő, 453. sz. betétben 468 hrsz. B. 1. a. legelő, erdő,­­szántó Sárköz dűlőben 3.500 pengő, 453. számú betétben 1297. hrsz.­­B. 1. a. Szántó Zsigér dűlő­ben 1909 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést­­1943. évi február hó 22. napján délután 1 órakor Zalaboldogfa községházánál fogják megtartani. Az árverésre­­kerülő ingatlanokat 4048 pengő -63 s vé­ciárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret-. ugyanannyi százalékára kell kiegészí­ten­i. Zalaegerszeg, 1948. évi október­­hó 10. napján. A zalaegerszegi kir.­ járásbíróság,­mint telekkönyvi ható-, sást. •­­ • V 949 Arverse, 22.237/1. .1­—1942. szám­. A m. Mr. kincstár 1943. évi február hó 16. napján d. e. 10 órakor az ungvár kir. pénzügyigazgatóság Ungvár, S­zamolovszky­ utca 23. sz. I. era. 25. ajtószám alatti helyiségében önkéntes érveré­s alá bocsátja e tulajdonát .képese és az ungvári 13. számú telekkönyvi betétben felvett, alábbi úgynevezett „Kis Prága telepi ingatlanokat. Részletes feltételek az ungvári m. kir. pénzügyigazgatóság és U­ngvár thj. város, továbbá Alsódomonya, Peti ■ domonya, Perposény, Nagyberezna, Ungdaróc, Szerednya, Szobi­éne és Nagykapos községi elöljáróságok hirdetőtál­­l­ái az ungvári m­. kir. adóhivatalnál tekintt­etett meg. Ungvári 1943. évi január hó 26. napján. M. kir. Kincstár. .Helyrajzi fóru­m Telekkönyvi betét szerinti terület négyzetméterekben Beépitlés Kikiáltási ár P Sí eljegyzés 820.. 821. 179 + 242 kert, ház, udvar, Szilvai­ u. 2. pt 20.000 fi. 822. 319 ház, udvar. Szilvai-u. 4, 18.000 376., 817. 275 + 126" ház, udvar, kert. Szilvai-u. 6. 30.000 878., 879., 880. 124 +186 +■ 227 kert, ház, udvar, ker­t . Szilvai-u. 8. az. 3.200 881.. 882 178 + 299 kert, ház, udvar. Szilvai-u. 10. 3.000 883.. 88* 295 + m ....... ház, udvar, kert,. Szilvái u. 12. ■’> 3.000 883., 886. 176+ 28« kert, ház, udvar. Szilvai-u. 14. 3.000 887.. 88V 300 + 20* ház, udvar, ken. Szilvai-u. 18-3.000 889 271 ház, udvar, .Szilvai-u. 18. 17.000 919.. 920. 261 + 146 kert, ház, udvar. Szilvai-u. 20. 3.000 921.. 922 257 + 152 kert. ház, udvar. ' Szilvai-u. 22. 2.800 923­ 924 252 + 154 kert, ház, udvar.­­ Szilvai-u. 24. 2.800 925.. 926 246 4 15« kert, ház, udvar. Szilvai-u. 26. 3.800 927.. 928 250 + 154 kert, ház, udvar. ■ ' ■ Szilvai-u. 28. sz 2.800 929.. 930 516 + 15T kert, ház, udvar­, Szilvai-u. 30. 3.000 818.. 81« 185 4 23« kert, ház, udvar. ' • - - ■ ' Lakéanva-n. h 19.000 ' 826. 316 ház, udvar, baktanya-u. Sz. 18.000 828.­. 829. 155 + 276 ház, udvar, kert. baktanya-u. 6. ési . 3.500 830., 831. 832. 115 “b 109 4_ kert, ház, udvar. baktanya-u. 7. sz. 4.590 839., 840., 841. 218 +102 + 106 ház, udvar, kert, kert. * baktanya-u. 9. 4.500 842­, 843.. 844. 107 + 102 + 214 kert, kert, ház, udvar. baktanya-u. 11. 4.500 831- S52- 853. 803 + 109 112 h­áz,­ udvar, kert, kert­. baktanya-u. 13. 4.500 S64.. S55.. 930 198 + 225 115 kert, ház, udvar, kert­. baktanya-u. 15­­.000 874.. 875. 192 + 135 kert, ház, udvar. Tisztviselő-u. 1. 2.800 . 823. 342 ház, udvar.•­­Tisztviselő-u. 2 17.000 872.. 875. 242 . ..+7. ház, udvar, kert. Tisztviselő-u. 3 2.800 824. 342 ház, udvar. Tisztviselő-u. 4 17.000 870... 871. 302 + 189­­ ház, udvar, kert. Tisztviselő-u. 5. sz. 3.300 826- 827. 274 + 156 kert, ház, udvar, • Tisztviselő-u. 6. sz. 3.800 868 + 869, 336 + 303 kert, ház, udvar,­ Tiszt­viselő-u. 7. ssz. 3.400 833., 834- 885, 198 + 114 + 03 ház, udvar, kert. Tisztviselő-u. 8. 4.500 867., 867, 306 + 241 ház, udvar, kert. Tisztviselő -u. 6. 3.200 836., 837- 838, 106 + 115 .+• 214 kert, kert, ház, udvar. Tisztviselő-u. 10. 4.500 864- 865.­163 + 358 kert, ház, udvar. Tisztviselő-u. 11. 3.100 845- 846- 847.­­ 209 + 110 ' 110 ház,, udvar, kert, kert. Tisztviselő-u. 12. 4.500 862., 863. 239 + 180 kert­, ház, udvar 2.800 848- 849- 850. 108 + 112 209 kert, kert, ház, udvar Tisztviselő-u. 11. 4.500 860- 801. 106 + 265 ■ kert, ház, udvar 19.000 857­, 800- 859. 120 + 220 + 113 kert, ház, udvar, ker­t. Tisztviselő-u. 16­­.000 917., 018. (49 - 320 . , ház, udvar, kert. Kis-u. 1. 3.200 890- 891. 98 .253 kert. Ház, udvar, Kis-u­. 2. . 17.000 908., 909., 910-912., 913., 914.,­­737 . ház, ház, udvar. kert. 915., 916. Kis-u.3.sz. 12.000 892., 893- 894. 121 +. 187 356 kert. ház, udvar. kert. Kis-u..­4. sz. 3.500 900., 907, 391­­+.186___ kert, •'ház, udvar.' Kis-u. 5. sz. 3.200­­ 893- 896., 897, 250 + 185 , 122 kert, .ház, udvar. kert Kis-u.. 6. sz. , 8.200 898., 199., 900. 157 + 205 + 172 kert, ház, udvar, kert. Kis-u. 8. 3.100 901., 902. 275 + 151 kert, ház­, udvar Kis-u. 10. 2.800 903- 904. 264­­- 10« ház, udvar, kert. Kis-u. 12. 19.000 - '■ t i > . i .„ 3-rj-J N -969

Next