Budapesti Közlöny, 1943. március (77. évfolyam, 49-72. szám)

1943-03-02 / 49. szám

Budapest, 1043. 41. szám. Kedd, március 2. HIVATALOS LAP, Hivatallos hirdetések dija, • 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — S magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 azét meg nem haladó Ingó- és Ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 6 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, e bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, K­apisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-453 Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 160-464 Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 157.805, Előfizetési Árak: Budapesti Közlöny, Hatóságoknak havonkint lar,1281. ,, negyedévenkint 8 „ 84 ,, Magánosoknak havonkint 3 „ 30 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ ,, , ,, további 8 old.­kint — 18 „ Hivatalos Értesítő, Havonkint­­ 4 ar. P 80 & Negyedévenkint 14 , 48. Számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytár“­« az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap ■mámában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke 1 790.108/19.—1948. H. M. szám. A m. Mr. honvédelmi miniszter körrendelete a Dacsókeszi—Bukovina-­ útvonalnak a határszéli forgalom számára való megnyitásáról. 11.50/1/1943. Ip. szám. A m. kir. iparügyi miniszter rendelet« a külföldön előállított gépjár­műalkatrészek forgalmának és felhasználásának szabályozása tárgyában 13.000/1943. Ip. M. szám. A m. kir. iparügyi miniszter rendelete a fedél- és a szigetelőlemez előállításának korlátozása tárgyában. • 20.632/1943. pv. min. szám. A m. kir. pénzügyminiszter rendelete a biztosító magánvállalatok állami felügyeletével kapcsolatos egyes magánjogi vonatkozású kérdések szabályozása tárgyában 93.591/1926. pom. min. szám alatt kibocsátott rendelet kiegészítéséről. . HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére megengedem, hogy Clair Vilmos írónak hazafias és irodalmi munkásságáért elismeré­sem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1943 évi február hó 18. napján. Horthy s. k. Kállay Miklós n. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Marosi József, az Idegenforgalmi, Be­szerzési, Utazási és Szállítási Részvénytársaság alkalmazásában álló segédtisztnek négy év­tizeden át kifejtett hű és buzgó munkásságáért a Magyar Ezüst Érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1943­ évi január hó 26. napján.­­• florthy s. k. Kállay Miklós s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Haller Henrik művezetőnek ugyanazon vállalatnál több mint négy évtizeden át kifej­tett odaadó munkásságáért a Magyar Ezüst É­rdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1943. évi február hó 5. napján Horthy s. k. Kállay Miklós s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Soós Antal magyar királyi államvasuti állandó pályamunkásnak négy évtizeden át teljesített hű és buzgó szolgálatáért a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom. Kelt Budapesten, 1943. évi január hó 26. napján. Horthy s. k Kállay Miklós s. k A m. kir. belügyminiszter az 1942 : XXII. t.-c. 3. §-ának (1) bekezdése a) pontja alapján dr. Czibere Kálmán tb. városi tiszti ügyész, miskolci lakost Miskolc bhj. városhoz tiszti ügyésszé kinevezte. (68.820/1943. IV., B. M. szám.) A m. kir. földmivelésügyi miniszter Póka Miklós szakaltiszt-vasmester, budapesti, Tóth Ferenc orosházai, Balogh Sándor debreceni, Agatity Boldizsár pécsi, Nika Ernő budapesti, Horváth József zirci, F. Nagy Márton debre­ceni, Kiss Lajos kolozsvári, Ment­er László komáromi, Joó Mihály kaposvári, Forgács János mezőcsáti, Laky Ferenc komáromi, Miklós István székesfehérvári, Utry Ferenc kiskunhalasi, Lénárt János hódmezővásárhelyi, Moser Gyula budapesti, Márk Lujza szombat­­helyi és Igaz Mária makói lakost ideiglenes minőségű m. kir. állattenyésztési ellenőrré ki­­nevezte. (391.538/1942. IT­ A.­­ F. M. szám.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Gigler Alojzia pápai lakost az állami ipar­iskolai műhelyoktatók létszámába állami ipar­iskolai műhelyoktató gyakornokká az újvidéki m. kir. állami nőipariskolához kinevezte. "(1943. február 24. — 133.980/1942. VI. 2. szám.) A m. kir. honvédelmi miniszter 790.108/19.—1943. számon körrendelete a Dacsakeszi—Bukovina-i útvonalnak a határ­­­­széli forgalom számára való megnyitásáról. A hatáskörileg érdekelt belügy- és pénzügy­­miniszter urakkal egyetértésben, valamint a szlovák kormány hozzájárulásával megnyitom a határszéli személy- és gazdasági forgalom számára a Dacsakeszi 395 (J)—Bukovina el­nevezésű útvonalat mellékútként azzal a ki­kötéssel, hogy ezen az útvonalon a forgalom március 1.—október 31.-ig van megengedve. Fenti útvonalat 69/a. sorszám alatt kell a 2.240/1941. M. E. számú rendelettel közhírré tett magyar-szlovák határforgalmi Egyezmény 2. sz. Függelékébe felvenni. Budapest, 1943. évi február hó 23-án. A miniszter rendeletéből : Benda ezredes s. k. A m. kir. pénzügyminiszter­­ 20.632/1943. pü. min. számú rendelete a biztosító magánvállalatok állami felügyeleté­vel kapcsolatos egyes magánjogi vonatkozású kérdések szabályozása tárgyában 93.591/1926. pü. min. szám alatt kibocsátott rendelet kiegészítéséről. A biztosító magánvállalatok állami felügye­letéről és egyes közhiteli kérdések rendezéséről szóló 1923 : VIII. t.-c. 2. és 8. §-ában, továbbá a biztosító magánvállalatok állami felügyelete Egyes szám­ára 32 fillér és az ezzel kapcsolatos rendelkezések tárgyá-­­ban 196/1923. M. E. szám alatt kibocsátott (Magyarországi Rendeletek Tára 1923. évf., 5. 1.) rendelet 27. §-ában kapott­­felhatalmazás alapján, a mi kir. igazságügyminiszterrel egyet­értve a következőket rendelem : 1. §• A 93.591/1926. pv. min. számú (Magyarországi Rendeletek Tára 1926. évf., 1053. 1.) rendelet 7. §-ának utolsó bekezdése azzal egészíttetik ki,hogy a 196/1923. M. E. szám alatt kibocsá­tott rendelet 25. §-ának második bekezdése értelmében kirendelt gondnok díjait és költsé­geit — birói út kizárásával — a pénzügy­miniszter állapítja meg. 2. §. A 93.591/1926. po. njm­. számú rendelet 1. §-a második bekezdésének 1. pontja alapján el­rendelt zárlat esetében a zárl­at költségét, ide­számítva a zárgondnok díját és költségét is­, a zárlatot foganatosító bíróság állapítja meg. 8. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba Budapest. 1943. évi február hó 26.-án A miniszter helyett­­ dr. Csizik Béla s. k. Államtitkár A m. kir. Iparügyi miniszter 13.000/1843. Ip. M. számú rendelte a fedél- és a szigetelőlemez előállításának kor­látozása tárgyában. Az ipari nyersanyagok és termékek előállítá­sának, forgalmának és felhasználásának sza­bályozásáról szóló 121112/1939. M. E. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján — úgyis mint a kereskedelem- és közlekedés­­ügyi minisztérium vezetésével megbízott minisz­ter — a következőket rendelem :­ ­ 1. §• Fedél- és szigetelőlemez előállításával forga­­lombahozatal céljából az 1943. évi április hó 1. napja után csak az foglalkozhatik, akinek erre az iparügyi miniszter engedélyt ad. Az engedélyes köteles megtartani mindazokat a feltételeket, amelyeket a nyersanyag beszer­zése, valamint az előállítható fedél- és szigetelő­­lemez mennyisége és forgalombahozatala tekint

Next